Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Rugsėjo mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. Svarbiausi sprendimai

Briuselis, 2016 m. rugsėjo 29 d.

Apžvalga pagal politikos sritis

Mėnesiniame rinkinyje apžvelgiami sprendimai dėl pažeidimų, kuriais Europos Komisija imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, netinkamai vykdančias ES teisėje nustatytus įsipareigojimus. Šiais įvairių sektorių ir ES politikos sričių (žr. I ir II priedus) sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir teiktų naudos tiek piliečiams, tiek įmonėms.

Toliau pateikiami svarbiausi Komisijos priimti sprendimai (įskaitant 9 oficialius pranešimus, 54 pagrįstas nuomones ir 5 bylų perdavimą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui), suskirstyti pagal politikos sritis. Komisija taip pat užbaigia 122 bylas – atitinkamos valstybės narės išsprendė problemas ir Komisijai procedūros tęsti nebereikia.

Daugiau informacijos apie ES pažeidimų nagrinėjimo procedūrą pateikta MEMO/12/12. Daugiau informacijos apie visus sprendimus rasite Sprendimų dėl pažeidimų registre.

 

1. Biudžetas ir žmogiškieji ištekliai

Daugiau informacijos: Alexander Winterstein, tel. +32 229 93265, Andreana Stankova, tel. +32 229 57857.

Bylų perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Biudžetas. Teismui perduodamos trijų valstybių narių bylos dėl muitų, nesumokėtų į ES biudžetą

Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismą bylas dėl Italijos, Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės, kurios į ES biudžetą iš viso nesumokėjo 23,3 mln. EUR muitų. Valstybei narei nesumokėjus viso savo įnašo į ES biudžetą, šį trūkumą turi kompensuoti kitos valstybės narės. 2008 m. Italija pranešė Komisijai negalinti surinkti ir sumokėti į ES biudžetą 2,1 mln. EUR muitų tabako gaminiams, kurie turėjo būti surinkti nuo 1997 m. Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų atvejais į ES biudžetą mokėtini tradiciniai nuosavi ištekliai prarasti dėl jų užjūrio šalių ir teritorijų (toliau – UŠT) neteisingai išduotų EUR.1 sertifikatų. Jungtinės Karalystės atveju iš trečiųjų šalių į jos UŠT Angiliją buvo importuota aliuminio, kuris po reeksportuotas į ES. Šiam importui buvo netaikomi ES muitai, ir dėl to prarasta 2,7 mln. EUR ES biudžeto pajamų. 2014 m. spalio mėn. Komisija pateikė Jungtinės Karalystės valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę, o dabar pereina prie kito pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapo. Nyderlandų byloje nagrinėjami du importo atvejai– pieno miltelių ir ryžių iš Kiurasao 1997–2000 m. ir kruopų bei ryžių iš Arubos 2002–2003 m. Abiem atvejais prekės importuotos į Europą su EUR.1 sertifikatais, Nyderlandų užjūrio teritorijų vietos valdžios institucijų išduotais pažeidžiant UŠT sprendimą, kuriuo reguliuojama UŠT ir ES asociacija. Į ES biudžetą mokėtinos sumos – 18,2 mln. EUR už importą iš Kiurasao ir 0,3 mln. EUR už importą iš Arubos. Pažeidimo nagrinėjimo procedūra pradėta 2013 m., o pagrįsta nuomonė Nyderlandų valdžios institucijoms nusiųsta 2014 m. spalio mėn.

 

2. Bendroji skaitmeninė rinka

Daugiau informacijos: Nathalie Vandystadt, tel. +32 229 67083, Marie Frenay, tel. +32 229 64532.

Pagrįstos nuomonės

Skaitmeninė bendroji rinka. Komisija ragina 19 valstybių narių įgyvendinti sąnaudų mažinimo taisykles, kurios padės diegti plačiajuostį ryšį

Europos Komisijapaprašė Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Kroatijos, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Portugalijos, Prancūzijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos ir Vengrijos įgyvendinti priemones sparčiojo elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms mažinti (Direktyva 2014/61/ES; Žr. pranešimą spaudai. Šiomis taisyklėmis siekiama padidinti dalijimosi esama fizine infrastruktūra ir jos pakartotinio naudojimo mastą įvairiuose sektoriuose (energetikos, transporto ir pan.); jos turėtų 30 proc. sumažinti sparčiojo interneto diegimo sąnaudas. 2016 m. kovo mėn. visoms valstybėms narėms, kurios iki tol neperkėlė šių priemonių į nacionalinę teisę, Komisija nusiuntė oficialų pranešimą, ir vėliau kelios iš jų pranešė Komisijai iki galo įgyvendinusios direktyvą. Sąnaudų mažinimo taisyklės padeda siekti strateginių internetinio junglumo uždavinių, neseniai pateiktų Komisijos pasiūlyme (žr. pranešimą spaudai): iki 2025 m. visi pagrindiniai socialinių ir ekonominių procesų dalyviai, kaip antai mokyklos, universitetai, mokslinių tyrimų centrai, transporto mazgai, visų viešųjų paslaugų teikėjai, pvz., ligoninės ir valdžios institucijos, taip pat skaitmeninių technologijų pagrindu veikiančios įmonės turėtų naudotis itin sparčiu – gigabitų lygmens – ryšiu (kuris leistų naudotojams parsisiųsti ir išsiųsti duomenis 1 gigabito per sekundę greičiu); visiems Europos namų ūkiams, tiek kaimo ir miesto, turėtų būti suteikta galimybė naudotis ryšiu, užtikrinančiu 100 Mbps parsisiuntimo spartą, kurią būtų galima padidinti iki Gbps, o visose miestų vietovėse ir pagrindiniuose keliuose bei geležinkeliuose turėtų būti užtikrinta nenutrūkstama 5G ryšio aprėptis. Tarpinis tikslas galėtų būti iki 2020 m. užtikrinti komercinę 5G prieigą bent viename kiekvienos ES valstybės narės didžiųjų miestų. Valstybės narės turėjo iki 2016 m. sausio 1 d. perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę. To dar nepadariusioms 19 valstybių narių Komisija šiandien siunčia paskutinį įspėjimą. Šios šalys turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kuriomis nacionalinės teisės aktai suderinami su ES teise. Priešingu atveju Komisija, vadovaudamasi ES pažeidimų nagrinėjimo taisyklėmis, gali perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui ir siūlyti skirti finansines sankcijas.

 

3. Užimtumas, socialiniai reikalai, įgūdžiai ir darbo jėgos judumas

Daugiau informacijos: Christian Wigand, tel. +32 229 62253, Sara Soumillion, tel. +32 229 67094.

Pagrįsta nuomonė

Sveikata ir sauga. Komisija ragina VOKIETIJĄ pranešti apie Pakavimo ir ženklinimo direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę

Europos Komisija nusiuntė Vokietijai pagrįstą nuomonę, nes ji nepranešė į nacionalinę teisę perkėlusi Direktyvą dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (KŽP direktyva) (Direktyva 2014/27/ES), nors nuo perkėlimo termino pabaigos praėjo daugiau kaip metai. KŽP direktyva buvo pakeistos kelios vidaus rinkos direktyvos dėl cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, jų nuostatas suderinant KŽP reglamentu (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008). 2009 m. sausio 20 d. įsigaliojusiu ES KŽP reglamentu Sąjungos cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo sistema suderinama su Jungtinių Tautų visuotinai suderinta sistema (GHS). Valstybės narės turėjo užtikrinti, kad KŽP direktyvai įgyvendinti reikiami įstatymai ir kiti teisės aktai įsigaliotų ne vėliau kaip 2015 m. birželio 1 d. Apie tai jos nedelsdamos turėjo pranešti Komisijai. Kadangi Vokietijos valdžios institucijos nepranešė Komisijai apie reikiamų priemonių priėmimą, Komisija, laikydamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 258 straipsnyje nustatytos procedūros, išsiuntė Vokietijai pagrįstą nuomonę. Vokietijos valdžios institucijoms per du mėnesius nesiėmus veiksmų byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

 

4. Energetika

Daugiau informacijos: Anna-Kaisa Itkonen, tel. +32 229 56186, Nicole Bockstaller, tel. +32 229 52589.

Pagrįstos nuomonės

Energijos vidaus rinka. Komisija ragina ISPANIJĄ laikytis visų trečiojo energetikos teisės aktų rinkinio nuostatų

Šiandien Europos Komisija oficialiai paprašė Ispanijos užtikrinti tinkamą Elektros direktyvos (Direktyva 2009/72/EB) ir Dujų direktyvos (Direktyva 2009/73/EB) įgyvendinimą ir taikymą. Šios direktyvos priklauso trečiajam energetikos teisės aktų rinkiniui, ir jose išdėstytos svarbiausios nuostatos, kuriomis užtikrinamas tinkamas energijos rinkų veikimas, įskaitant taisykles dėl operatorių atskyrimo nuo energijos tiekėjų ir gamintojų, dėl nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomybės ir įgaliojimų didinimo, taip pat vartotojams palankios nuostatos. Komisija nustatė, kad pagal dabartinius Ispanijos teisės aktus įmonės, kurios nėra įsitvirtinusios nacionalinės elektros energijos ir dujų sistemos operatorės, negali statyti ir eksploatuoti jungiamųjų linijų su kitomis valstybėmis narėmis. Be to, Ispanija netinkamai perkėlė kelias nuostatas dėl nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomumo. 2015 m. vasario mėn. Ispanijai nusiųstas oficialus pranešimas. Atitiktis ES teisei vis dar neužtikrinta, todėl Komisija siunčia pagrįstą nuomonę. Valstybė narė per du mėnesius turi pranešti Komisijai ėmusis reikiamų priemonių padėčiai ištaisyti, o jai to nepadarius Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.Daugiau informacijos apie ES vidaus rinkos teisės aktus pateikiama Energetikos GD svetainėje.

Energinis našumas. Komisija prašo ESTIJOS ir LENKIJOS iki galo perkelti į nacionalinę teisę Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą

Komisija oficialiai paprašė Estijos ir Lenkijos užtikrinti, kad į jų nacionalinę teisę būtų iki galo perkelta Energijos vartojimo efektyvumo direktyva (Direktyva 2012/27/ES). Pagal šią direktyvą valstybės narės per 2014 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpį turi pasiekti tam tikrą energijos taupymo lygį. Jos tai turi padaryti naudodamosi energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemomis arba taikydamos kitas tikslines politikos priemones, kad namų ūkiai, pastatai, pramonė ir transporto sektorius efektyviau vartotų energiją. Direktyva į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2014 m. birželio 5 d. Šiandien Komisija siunčia papildomas pagrįstas nuomones Estijai ir Lenkijai, nes jų nacionalinės teisės aktuose, kuriais perkeliama ši direktyva, nustatyta trūkumų. Komisija toliau stebės, kaip perkeliama ir įgyvendinama Direktyva, ir imsis veiksmų nustatytiems trūkumams pašalinti. Estija ir Lenkija turi per du mėnesius įvykdyti įsipareigojimus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti šių valstybių narių bylas ES Teisingumo Teismui. ES energijos vartojimo efektyvumo direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę apžvalga pagal valstybes nares pateikiama III priede.

 

5. Aplinka

Daugiau informacijos: Enrico Brivio, tel. +32 229 56172, Iris Petsa, tel. +32 229 93321.

Bylų perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylą dėl JUNGTINĖS KARALYSTĖS, kuri neužtikrina jūrų gyvūnų apsaugos

Europos Komisija perduoda ES Teisingumo Teismui bylą dėl Jungtinės Karalystės, kuri nepasiūlė teritorijų, skirtų paprastųjų jūrų kiaulių (Phocoena phocoena), Jungtinės Karalystės jūrose reguliariai aptinkamų žinduolių, apsaugai.ES teisės aktuose dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyva, Tarybos direktyva 92/43/EEB) reikalaujama, kad valstybės narės parengtų teritorijų, skirtų įvairioms rūšims ir buveinių tipams saugoti, sąrašą ir taip užtikrintų jų apsaugą nuo rimtų pavojų ir, pritaikiusios reikiamas apsaugos priemones, visoje ES atkurtų gerą jų būklę. Dėl nepalankios paprastųjų jūrų kiaulių padėties ES 13 valstybių narių (bet ne Jungtinė Karalystė) paskyrė jų apsaugos teritorijas, esančias maždaug 200 „Natura 2000“ teritorijų.Oficialiai Jungtinė Karalystė pasiūlė saugoti tik vieną nedidelę teritoriją Šiaurės Airijoje (Skerries and Causeway speciali saugoma teritorija, SAT) ir vieną teritoriją Škotijoje (Inner Hebrides and Minches SAT). Kadangi Jungtinė Karalystė turi didelę jūrų teritoriją, jai tenka ypač didelė atsakomybė už šios rūšies apsaugą. Komisija ne kartą ragino Jungtinės Karalystės valdžios institucijas įvykdyti svarbiausius įsipareigojimus, susijusius su šios rūšies apsauga, ką kitos valstybės narės jau padarė. Šiandienos sprendimas – tolesnis etapas po 2013 m. birželio mėn. Jungtinės Karalystės vyriausybei išsiųsto oficialaus pranešimo ir 2014 m. spalio mėn. išsiųstos pagrįstos nuomonės. Nors neseniai Jungtinė Karalystė surengė viešas konsultacijas dėl kelių galimų teritorijų Anglijos ir Velso vandenyse ir šį mėnesį oficialiai pasiūlė nustatyti vieną teritoriją Škotijos vandenyse, to nepakanka. Kadangi vis dar nepasiūlyta ir nenustatyta pakankamai saugomų teritorijų, vietos, kuriose ši rūšis paplitusi tankiausiai, lieka be reikiamos apsaugos. Visų pirma, tai susiję su reikalavimu tinkamai įvertinti galimai pavojingus projektus ar veiklą, kaip antai jūros vėjo jėgainių statyba, naftos ir dujų žvalgyba ar žvejyba. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Pagrįstos nuomonės

Gamtos direktyvos. Komisija ragina GRAIKIJĄ kovoti su neteisėtu paukščių nuodijimu

Europos Komisija prašo Graikijos sukurti bendrąją laukinių paukščių apsaugos sistemą, pagal kurią, be kita ko, būtų draudžiamas tyčinis jų žudymas užnuodytu masalu. Užnuodyto masalo naudojimas Graikijoje plačiai paplitęs, ir kol kas nesiimta jokių rimtų veiksmų kovai su tuo, kaip reikalaujama pagal Paukščių direktyvą (Direktyva 2009/147/EB) ir Buveinių direktyvą (Tarybos direktyva 92/43/EEB). Pavyzdžiui, 2012 m. „Natura 2000“ teritorijoje ties Nesto upe dėl tokios neteisėtos praktikos buvo sunaikinta visa avėdrų rūšies koloniją, tačiau Graikijos valdžios institucijos kol kas padarė labai nedaug, kad tai nepasikartotų. 2013 m. rugsėjo mėn. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Graikijos ir paragino Graikijos valdžios institucijas visoje šalyje geriau kontroliuoti šią sritį ir imtis reikiamų priemonių, kad būtų mažinama 2012 m. prie Nesto padaryta žala. Kadangi vis dar nesiimta priemonių, užtikrinančių visišką atitiktį ES teisei, Komisija siunčia pagrįstą nuomonę. Graikijos valdžios institucijoms per du mėnesius nesiėmus veiksmų, byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

Nuotekos. Komisija ragina AIRIJĄ gerinti nuotekų surinkimą ir valymą

Europos Komisija prašo Airijos užtikrinti, kad 38 šalies aglomeracijų būtų tinkamai valomos miestų nuotekos. Pagal ES teisę (Tarybos direktyva 91/271/EEB) miestams ir miesteliams taikomas reikalavimas surinkti ir valyti miestų nuotekas, antraip jos gali kelti pavojų žmonių sveikatai, taip pat užteršti ežerus, upes, dirvožemį ir pakrančių bei giluminius vandenis. Valstybės narės turėjo iki 1998 m. pabaigos užtikrinti, kad būtų taikomi griežti aglomeracijų nuotekų pažeidžiamose vietovėse tvarkymo standartai. Iki 2000 m. pabaigos jos turėjo užtikrinti, kad būtų įrengtos tinkamos nuotekų surinkimo ir valymo sistemos, skirtos didelių aglomeracijų valymo įrenginių išleidžiamoms nuotekoms, kurios patenka į tam neskirtus vandenis. Paskutinis terminas baigėsi 2005 m. pabaigoje – iki tada reikėjo įrengti surinkimo ir valymo sistemas, skirtas tvarkyti vidutinio dydžio ir mažų aglomeracijų nuotekoms į gėlo vandens telkinius bei upių žiotis. 38 aglomeracijos, kuriose šių reikalavimų nesilaikoma: Arklow, Athlone, Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, Carringtwohill, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakilty, Cobh, Cork City, Dundalk, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Passage/Monktown, Portarlington, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Roscrea, Shannon Town, Thurles, Tralee, Tubbercurry, Youghal ir Waterford City. Šiandien teikiama pagrįsta nuomonė – tolesnis etapas po papildomo oficialaus pranešimo, kuris Airijos valdžios institucijoms buvo išsiųstas 2015 m. rugsėjo mėn. Per du mėnesius Airijai nesiėmus veiksmų, byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

Vanduo. Komisija prašo BULGARIJOS ir SLOVAKIJOS kovoti su vandens teršimu nitratais

Europos Komisija prašo Bulgarijos ir Slovakijos laikytis ES teisės aktų dėl vandens taršos nitratais (Tarybos direktyva 91/676/EEB). Nitratai būtini augalų augimui, todėl jie plačiai naudojami kaip trąšos. Tačiau pernelyg didelis nitratų kiekis labai užteršia vandenį, o tai kelia pavojų žmonių sveikatai, ekonomikai ir aplinkai. 2013 m. kovo mėn. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Bulgarijos valdžios institucijų, nes buvo nustatyta įvairių trūkumų šios šalies Nitratų valdymo veiksmų programoje, kuri rengiama pagal ES taisykles dėl nitratų valdymo. Kai kurias problemas Bulgarija išsprendė, 2016 m. birželio mėn. pakeitusi Nitratų valdymo veiksmų programą, tačiau šioje šalyje vis dar nesilaikoma svarbiausių nuostatų, kaip antai dėl žemės trąšų naudojimo, ar nuostatos, kad per metus vienam hektarui gali būti sunaudojama ne daugiau kaip 170 kg azoto, susidarančio iš gyvulių mėšlo. 2012 m. lapkričio mėn. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Slovakijos, nes buvo nustatyta įvairių trūkumų, susijusių su ES taisyklių dėl nitratų patvirtinimu ir taikymu. Nors daugumą klausimų Slovakija jau išsprendė priėmusi Trąšų įstatymą, ji dar turi nustatyti pakankamą skaičių nitratų pažeidžiamų zonų ir užtikrinti, kad Nitratų valdymo veiksmų programa atitiktų ES teisę. Bulgarija ir Slovakija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi trūkumams pašalinti. Priešingu atveju šios bylos gali būti perduotos ES Teisingumo Teismui.

 

6. Finansinis stabilumas, finansinės paslaugos ir kapitalo rinkų sąjunga

Daugiau informacijos: Vanessa Mock, tel. +32 229 56194, Letizia Lupini, tel. +32 229 51958.

Pagrįstos nuomonės

Bendroji rinka. Komisija siunčia AUSTRIJAI, NYDERLANDAMS, RUMUNIJAI, SLOVAKIJAI ir ŠVEDIJAI pagrįstas nuomones dėl jų dvišalių tarpusavio investicijų sutarčių

Šiandien Europos Komisija oficialiai kreipėsi į Austriją, Nyderlandus, Rumuniją, Slovakiją ir Švediją, prašydama nutraukti dvišales tarpusavio investicijų sutartis. Dvišalės tarpusavio investicijų sutartys – tai susitarimai, kuriuose nustatomos vienos valstybės piliečių ir bendrovių privačiojo investavimo kitoje valstybėje sąlygos. Dvidešimtojo amžiaus paskutinį dešimtmetį ES narės tarpusavyje pasirašė daug tokių dvišalių tarpusavio investicijų sutarčių. Tokios sutartys dažniausiai buvo sudaromos tarp tuomečių ES narių ir valstybių, kurios narėmis tapo 2004 m. ir 2007 m., vėliau vadintų ES 12 grupe. Jų tikslas buvo nuraminti investuotojus tuo metu, kai privatūs investuotojai (kartais dėl istorinių ir politinių priežasčių) galėjo nepatikliai žiūrėti į investavimą tose šalyse. Po ES plėtros toks papildomas nuraminimas tapo nebereikalingas, nes ES vidaus rinkos taisyklės, kaip antai įsisteigimo laisvė ir laisvas kapitalo judėjimas, yra pakankamas teisinis pagrindas tarpvalstybiniam investavimui. Visose valstybėse narėse taikomos tos pačios ES taisyklės, kas taip pat užtikrina investuotojų ES saugumą.

 

7. Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ

Daugiau informacijos: Lucia Caudet, tel. +32 229 56182, Maria Sarantopoulou, tel. +32 229 13740.

Pagrįstos nuomonės

Paslaugos. Komisija ragina KROATIJĄ panaikinti diskriminacinius apribojimus žvejybos licencijų srityje

Europos Komisija oficialiai prašo Kroatijos nutraukti diskriminacinę praktiką išduodant metines sportinės ir pramoginės žvejybos licencijas. Metinės žvejybos licencijos išduodamos tik Kroatijos nuolatiniams gyventojams, o leidimo nuolat gyventi neturintys asmenys iš kitų ES šalių gali gauti ne ilgiau kaip 30 dienų galiojančią licenciją. Šalies svečias, norintis žvejoti visus metus, turėtų įsigyti dvylika 30 dienų licencijų, kurios kainuotų 16 kartus daugiau nei Kroatijos gyventojo metinė licencija. Komisija mano, kad ši praktika yra diskriminacinė ir pažeidžia Paslaugų direktyvą (Direktyva 2006/123/EB), laisvę teikti paslaugas ir nediskriminavimo principą, įtvirtintą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV 56 ir 18 straipsniai). Kroatija nepateikė įrodymų, kad šalyje negyvenantys asmenys žvejodami labiau kenkia Kroatijos ištekliams nei jos gyventojai arba kad jie kelia didesnį pavojų išteklių išsaugojimui. Todėl nėra priežasties, dėl kurios tokios nepalankios priemonės turėtų būti taikomos tik ne šalies gyventojams. Komisijos prašymas Kroatijos valdžios institucijoms išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Kroatija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi padėčiai ištaisyti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti Kroatijos bylą ES Teisingumo Teismui.

Viešieji pirkimai. Komisija prašo SLOVAKIJOS laikytis ES teisės nuostatų

Europos Komisija prašo Slovakijos užbaigti pakartotinį paraiškų vertinimą ir taip užtikrinti tinkamą Peržiūros direktyvos nuostatų įgyvendinimą. ES viešųjų pirkimų procedūra dėl daugiau kaip 250 mln. EUR vertės geležinkelių rekonstrukcijos sutarties sudarymo pradėta 2009 m., tačiau paraiškų vertinimas dar nebaigtas. ES viešųjų pirkimų taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad viešieji pirkimai būtų skaidrūs, veiksmingi ir visiems ekonominės veiklos vykdytojams sudarytų galimybę dalyvauti konkurse dėl sutarties sudarymo. Tai reiškia, kad perkantieji subjektai turi per pagrįstą laikotarpį įvertinti pateiktas paraiškas ir veiksmingai įgyvendinti priimtus sprendimus. Neužbaigdama paraiškų vertinimo Slovakija pažeidė Komunalinių paslaugų viešųjų pirkimų direktyvos (Direktyva 2004/17/EB) 10 straipsnį dėl vienodo konkurso dalyvių vertinimo ir nediskriminavimo. Po oficialaus įspėjimo, kuris Slovakijos valdžios institucijoms buvo nusiųstas 2014 m. spalio mėn., Slovakijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas panaikino visus sprendimus dėl šios sutarties sudarymo ir nurodė iš naujo įvertinti paraiškas. Tačiau praėjus beveik dvejiems metams po šio sprendimo Slovakijos valdžios institucijos vertinimo dar nėra užbaigusios. Neįgyvendindamos ir nevykdydamos Aukščiausiojo Teismo sprendimo Slovakijos valdžios institucijos pažeidžia Peržiūros direktyvos (Tarybos direktyva 92/13/EEB) 8 straipsnio 2 dalį dėl veiksmingo peržiūros institucijų sprendimų įgyvendinimo. Slovakijos valdžios institucijos turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi padėčiai ištaisyti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti Slovakijos bylą ES Teisingumo Teismui.

Laisvas specialistų judėjimas. Komisija ragina valstybes nares perkelti į nacionalinę teisę ES taisykles dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo

Šiandien Europos Komisija pateikė pagrįstas nuomones 14 valstybių narių, prašydama jų perkelti į nacionalinę teisę Direktyvą 2013/55/ES dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Direktyvoje nustatyta moderni ES lygmens profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema, supaprastintos anksčiau galiojusios taisyklės ir paspartintos pripažinimo procedūros ir užtikrinama, kad kvalifikuoti specialistai, norintys dirbti kitoje valstybėje narėje, atitiktų priimančiosios šalies reikalavimus, kartu šalinant galimas jų kvalifikacijos pripažinimo kliūtis. Direktyva į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2016 m. sausio 18 d. Tačiau Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovėnija, Suomija ir Vokietija dar nepranešė Komisijai apie visišką Direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę. Valstybės narės turi per du mėnesius pranešti Komisijai iki galo perkėlusios Direktyvą į nacionalinę teisę. Priešingu atveju Europos Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui.

 

8. Migracija, vidaus reikalai ir pilietybė

Daugiau informacijos: Tove Ernst, tel. +32 229 86764, Markus Lammert, tel. +32 229 80423.

Oficialūs pranešimai

Keitimasis informacija saugumo srityje. Komisija ragina valstybes nares pagerinti keitimąsi informacija siekiant kovoti su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais

Priumo sprendimais (Tarybos sprendimai 2008/615/TVR ir 2008/616/TVR) nustatytos procedūros, leidžiančios valstybėms narėms greitai ir veiksmingai keistis tam tikrų sričių duomenimis. Priumo sistema – tai taisyklės, pagal kurias valstybės narės suteikia viena kitai galimybę atlikti paiešką savo DNR analizės duomenų rinkmenose, pirštų atspaudų atpažinimo sistemose ir transporto priemonių registrų duomenų bazėse. Priumo sprendimus valstybės narės turėjo visapusiškai įgyvendinti iki 2011 m. rugpjūčio mėn. Šiandien Europos Komisija nusprendė išsiųsti Airijai, Graikijai, Italijai, Kroatijai ir Portugalijai oficialius pranešimus dėl Priumo sprendimų nesilaikymo. Šios valstybės narės dar užtikrino automatinio keitimosi duomenimis bent dviejose iš trijų duomenų kategorijų (DNR, pirštų atspaudų ir transporto priemonių registracijos duomenų). Tai pirmosios pažeidimų nagrinėjimo procedūros dėl vadinamojo buvusio trečiojo ramsčio teisės akto policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje. Visapusiški vykdymo užtikrinimo įgaliojimai šioje srityje Komisijai suteikti 2014 m. gruodžio 1 d., po penkerių metų nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Atitinkamos valstybės narės turi per du mėnesius pateikti atsakymą. Po šio termino Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę. Priumo sprendimų įgyvendinimas yra svarbi 2015 m. Europos saugumo darbotvarkės dalis.

 

Europos Komisija imasi veiksmų, kad būtų teisingai įgyvendinamos taisyklės dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų

Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo visose 28 valstybėse narėse taikytinas nuo 2014 m. rugsėjo mėn. Jame nustatyta bendra ES sistema, skirta tam tikrų cheminių medžiagų, kurios gali būti sprogstamųjų medžiagų pirmtakai, neteisėto panaudojimo prevencijai. Dauguma valstybių narių visapusiškai taiko Reglamentą, tačiau kai kurios valstybės narės dar neįgyvendino visų jo nuostatų. Todėl Komisija šiandien išsiuntė Ispanijai, Kiprui, Liuksemburgui ir Prancūzijai oficialius pranešimus, taip pradėdama pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Pagal šį reglamentą valstybės narės privalo, inter alia, įsteigti nacionalinius ryšių palaikymo centrus, kuriems būtų galima pranešti apie įtartinus sandorius ar reikšmingą reguliuojamų medžiagų dingimą ar vagystes. Be to, valstybės narės turi išplatinti atitinkamas gaires ir taikyti sankcijas. Jei valstybės narės yra nusprendusios netaikyti visiško medžiagų draudimo, jos turi pranešti Komisijai apie išimtis, taikomas pagal licencijų ir registravimo sistemą. Šios valstybės narės turi per du mėnesius pateikti pastabas. Tinkamas Reglamento dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų taikymas yra svarbus įgyvendinant Europos saugumo darbotvarkę ir Komisijos komunikatą dėl realios ES saugumo sąjungos sukūrimo.

Pagrįsta nuomonė

Neteisėta migracija. Komisija prašo Ispanijos užtikrinti visapusišką ES grąžinimo direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę

Europos Komisija prašo Ispanijos tam tikrose konkrečiose srityse geriau įgyvendinti Grąžinimo direktyvą (Direktyva 2008/115/EB) ir užtikrinti, kad į nacionalinę teisę būtų perkeltos visos šio teisės akto nuostatos. Ispanija netinkamai perkėlė nuostatas dėl grąžinimo apibrėžties nacionalinėje teisėje, dėl prievolės priimti sprendimą grąžinti neteisėtai šalyje esančius trečiųjų šalių piliečius ir dėl aiškiai apibrėžto ombudsmeno vaidmens jam atliekant stebėsenos įstaigos funkcijas pagal Grąžinimo direktyvą. Komisija prašo Ispanijos suderinti savo teisės aktus su ES Grąžinimo direktyva ir siunčia šiuo klausimu pagrįstą nuomonę. Per du mėnesius Ispanijai nesiėmus veiksmų, Komisija gali nuspręsti perduoti jos bylą ES Teisingumo Teismui.

 

9. Judumas ir transportas

Daugiau informacijos: Anna-Kaisa Itkonen, tel. +32 229 56186, Alexis Perier, tel. +32 229 69143.

Bylos perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Kelių transportas. Komisija perduoda Teismui Vokietijos bylą dėl diskriminacinio kelių apmokestinimo

Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui Vokietijos bylą dėl Vokietijos valdžios institucijų ketinimo nustatyti privačioms transporto priemonėms taikytiną kelių apmokestinimo schemą (vok. PKW-Maut). Pagal Vokietijos teisės aktus Vokietijoje registruotų automobilių atveju kelių mokesčiai bus 1:1 santykiu išskaitomi iš metinio automobilio mokesčio sąskaitos. Tai reikštų de facto atleidimą nuo kelių mokesčio, taikomą tik Vokietijoje registruotiems automobiliams. Be to, tik užsienyje registruotiems automobiliams skirtos trumpalaikės vinjetės (galiojančios trumpiau kaip metus) kaina tam tikrais atvejais yra neproporcingai didelė. Nors Komisija palaiko sąžiningą ir efektyvią transporto kainodarą, kaip pabrėžta neseniai paskelbtoje Europos mažataršio judumo strategijoje, ji mano, kad Vokietijos sistema neatitinka Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) įtvirtinto nediskriminavimo dėl pilietybės principo ir laisvo prekių ir paslaugų judėjimo. Vokietijos teisės aktai neatitinka šių principų. Nepaisant intensyvaus susirašinėjimo su Vokietijos valdžios institucijomis nuo 2014 m. lapkričio mėn. pagrindinės Komisijos nurodytos problemos nebuvo išspręstos. Todėl Komisija perduoda Vokietijos bylą ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Pagrįstos nuomonės

Jūrininkai. Komisija prašo PRANCŪZIJOS užbaigti Direktyvos dėl minimalaus jūrininkų rengimo perkėlimą į nacionalinę teisę

Komisija paprašė Prancūzijos užbaigti Direktyvos 2012/35/ES dėl minimalaus jūrininkų rengimo perkėlimą į nacionalinę teisę. Rūpintis jūrininkų mokymu ir rengimu ES yra svarbu siekiant išsaugoti ir toliau plėtoti žinias ir gebėjimus ES jūrų sektoriuje bei užtikrinti saugią laivybą. Todėl ES jūrininkų rengimo ir atestavimo taisyklės turi būti derinamos su tarptautinėmis taisyklėmis. Dėl šios priežasties minėta direktyva į ES teisę buvo įtraukti 2010 m. padaryti Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (JRAB konvencija) pakeitimai. Be kita ko, JRAB konvencijos pakeitimais atnaujinti tam tikri kompetencijos standartai. Pavyzdžiui, siekiant užtikrinti laivybos saugą, dabar reikalaujama, kad pareigūnai mokėtų naudotis elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistema (ECDIS). Pakeitimais taip pat įvesta naujų sveikatos būklės reikalavimų, įskaitant leistinus alkoholio kiekio rodiklius piktnaudžiavimo alkoholiu prevencijai. Direktyvą valstybės narės turėjo perkelti į nacionalinę teisę iki 2014 m. liepos 4 d. Tačiau Prancūzija to dar nepadarė. Prancūzijos valdžios institucijos turi per du mėnesius imtis priemonių padėčiai ištaisyti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

Geležinkelių transportas. Komisija prašo LIETUVOS į nacionalinę teisę perkelti ES teisės aktus, kuriais reglamentuojama geležinkelių sąveika

Komisija paprašė Lietuvos suderinti nacionalinės teisės nuostatas su Komisijos direktyva 2014/106/EB dėl geležinkelių sąveikos, t. y. geležinkelių sistemos pajėgumo sudaryti sąlygas saugiam ir nenutrūkstamam traukinių, kurie atitinka šioms linijoms reikalingą eksploatacijos lygį, judėjimui. Šis gebėjimas priklauso nuo visų norminių, techninių ir eksploatacinių sąlygų, kurių turi būti laikomasi, kad būtų įvykdyti esminiai reikalavimai. Šią direktyvą valstybės narės turėjo įgyvendinti iki 2016 m. sausio 1 d. Tačiau Lietuva vis dar nepadarė reikiamų pakeitimų, kad būtų taikoma suderinta procedūra, pagal kurią tikrinama atitiktis techniniams reikalavimams, užtikrinantiems geležinkelių sistemos ruožų saugumą ir sąveikumą. Todėl Komisija nusprendė pateikti Lietuvai pagrįstą nuomonę. Lietuvos valdžios institucijos turi per du mėnesius atsakyti Komisijai. Joms nesiėmus tinkamų priemonių, Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

Jūrų transportas. Komisija prašo PORTUGALIJOS iki galo perkelti į nacionalinę teisę ES teisės aktus dėl vėliavos valstybės reikalavimų

Europos Komisija paprašė Portugalijos laikytis savo įsipareigojimų dėl administracinės priežiūros, kaip numatyta ES teisės nuostatose dėl vėliavos valstybės reikalavimų laikymosi (Direktyva 2009/21/EB). Be kita ko, privaloma patikrinti, ar laivo struktūra, įranga ir veiklos valdymas atitinka saugos reikalavimus ir ar jūrininkai turi reikiamus kompetencijos pažymėjimus. Šia direktyva nustatyta teisinė sistema, siekiant pagerinti valstybių narių kaip vėliavos valstybių veiklos rezultatus. Pagal šią direktyvą, kokybės valdymo sistema turėjo būti įdiegta iki 2012 m. birželio mėn., bet Portugalija jos vis dar neįgyvendina. Visų pirma, žmogiškųjų ir kitų išteklių stoka administracijoje ilgainiui gali pakenkti su Portugalijos vėliava plaukiojančių laivų saugai, saugumui ir aplinkosaugos rodikliams. Tai ypač svarbu atsižvelgiant į pastaruoju metu išaugusį antrąjį Portugalijos laivų registrą Madeiroje. Todėl Komisija nusprendė pateikti Portugalijai pagrįstą nuomonę ir nustatyti dviejų mėnesių terminą šiai direktyvai įgyvendinti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui. Laivo vėliavos valstybė yra ta, pagal kurios teisę laivas yra įregistruotas arba gavo licenciją.

 

10. Mokesčiai ir muitų sąjunga

Daugiau informacijos: Vanessa Mock, tel. +32 229 56194, Patrick Mc Cullough, tel. +32 229 87183.

Pagrįsta nuomonė

Mokesčiai. Komisija prašo LENKIJOS įgyvendinti nuostatas dėl tarpusavio pagalbos stiprinimo ir keitimosi informacija 

Šiandien Europos Komisija paprašė Lenkijos iki galo perkelti į nacionalinę teisę Tarybos direktyvą 2014/107/ES dėl tarpusavio pagalbos pajamų ir kapitalo apmokestinimo srityje. Šia direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl nacionalinių mokesčių institucijų vykdomų privalomų automatinių informacijos mainų, siekiama sustiprinti valstybių narių administracinį bendradarbiavimą, kad būtų veiksmingiau kovojama su mokesčių slėpimu ir mokestiniu sukčiavimu. Direktyvą į nacionalinę teisę valstybės narės turėjo perkelti iki 2016 m. sausio 1 d. Lenkija kol kas nepranešė Komisijai ėmusis visų priemonių, kad Direktyva būtų iki galo perkelta į nacionalinę teisę. Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali perduoti Lenkijos bylą ES Teisingumo Teismui.

MEMO/16/3125

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Documents


priedas_lt.pdf