Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Rujanski paket o povredama propisa: ključne odluke

Bruxelles, 29. rujna 2016.

Pregled po područjima politika

U svojem mjesečnom paketu odluka o povredama propisa Europska komisija pokreće sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju svojih obveza u skladu s pravom EU-a. Tim odlukama, koje se odnose na više sektora i područja politika EU-a (vidjeti priloge I. i II.), nastoji se osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poduzeća.

Ključne odluke koje je donijela Komisija (uključujući devet službenih opomena, 54 obrazložena mišljenja i pet upućivanja Sudu Europske unije) prikazane su u nastavku i razvrstane prema području politika. Komisija je zaključila i 122 predmeta u kojima su problemi s državama članicama riješeni bez potrebe za dodatnim postupanjem Komisije.

Dodatne informacije o postupku EU-a zbog povrede propisa:MEMO/12/12. Dodatne informacije o donesenim odlukama dostupne su u registru odluka o povredi propisa.

 

1. Proračun i ljudski resursi

(Dodatne informacije: Alexander Winterstein – tel.: +32 229 93265, Andreana Stankova – tel.: +32 229 57857)

Upućivanja Sudu Europske unije

Proračun: tri države članice upućene Sudu zbog gubitka carine kao prihoda za proračun EU-a

Europska komisija odlučila je pokrenuti sudske postupke pred Sudom Europske unije protiv Italije, Nizozemske i Ujedinjene Kraljevine zbog toga što u proračun EU-a nisu uplatile ukupno 23,3 milijuna EUR carina. Ne uplati li neka od država članica svoj cjelokupni doprinos u proračun EU-a, ostale države članice moraju nadoknaditi taj manjak. Italija je 2008. obavijestila Komisiju da nije u mogućnosti prikupiti i uplatiti u proračun EU-a 2,1 milijun EUR carina na duhanske proizvode nametnutih još 1997. Kad je riječ o Ujedinjenoj Kraljevini i Nizozemskoj, gubitak tradicionalnih vlastitih sredstava za proračun EU-a proizlazi iz potvrda „EUR 1” koje su njihove prekomorske zemlje i područja krivo izdavali. Kad je riječ o Ujedinjenoj Kraljevini, u njezino se prekomorsko područje Anguillu aluminij uvozio iz trećih zemalja te potom ponovno izvozio u EU. Uvoz je bio izuzet od carine EU-a, ali smatra se da je time proračun EU-a izgubio prihode u iznosu od 2,7 milijuna EUR. Nakon slanja obrazloženog mišljenja tijelima Ujedinjene Kraljevine u listopadu 2014. Komisija sada poduzima sljedeći korak u postupku zbog povrede propisa. U predmetu protiv Nizozemske riječ je o dva slučaja uvoza – uvozu mlijeka u prahu i riže iz Curaçaa u razdoblju od 1997. do 2000. te uvozu proizvoda od prekrupe i riže iz Arube u razdoblju od 2002. do 2003. U oba je slučaja roba uvezena u Europu s pomoću potvrda „EUR 1” koje su, suprotno Odluci o PZP-ovima kojom se uređuje pridruživanje prekomorskih zemalja i područja EU-u, izdala lokalna tijela u nizozemskim prekomorskim područjima. U proračun EU-a potrebno je uplatiti 18,2 milijuna EUR za uvoz iz Curaçaa i 0,3 milijuna EUR za uvoz iz Arube. Postupak zbog povrede propisa započeo je 2013., a obrazloženo je mišljenje poslano nizozemskim tijelima u listopadu 2014.

 

2. Jedinstveno digitalno tržište

(Dodatne informacije: Nathalie Vandystadt – tel.: +32 229 67083, Marie Frenay – tel.: +32 229 64532)

Obrazložena mišljenja

Jedinstveno digitalno tržište: Komisija poziva 19 država članica da primjenjuju pravila o smanjenju troškova kojima će se povećati širokopojasni pristup internetu

Europska komisija zatražila je od Austrije, Belgije, Bugarske, Hrvatske, Cipra, Češke, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Mađarske, Latvije, Litve, Luksemburga, Nizozemske, Portugala, Slovačke, Slovenije i Ujedinjene Kraljevine da provedu mjere za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (Direktiva 2014/61/EU; ovdje možete pronaći povezano priopćenje za tisak). Tim se pravilima nastoji povećati dijeljenje i ponovna upotreba postojeće fizičke infrastrukture diljem različitih sektora (energetike, prometa itd.), dok bi troškovi uvođenja brzog interneta trebali biti do 30 % niži. U ožujku 2016. Komisija je uputila službenu opomenu svim državama članicama koje dotad nisu prenijele mjere u svoje nacionalno zakonodavstvo, a nekoliko je njih naknadno obavijestilo Komisiju da su u potpunosti provele Direktivu. Pravilima o smanjenju troškova podupiru se strateški ciljevi u području povezivosti koje je Komisija nedavno predložila (ovdje možete pronaći povezano priopćenje za tisak): do 2025. svi glavni pokretači socioekonomskog razvoja, kao što su škole, sveučilišta, istraživački centri, prometna čvorišta, svi javni pružatelji usluga, kao što su bolnice i uprave, te poduzeća koja se oslanjaju na digitalne tehnologije trebali bi imati pristup vrlo visokoj, gigabitnoj, povezivosti (koja korisnicima omogućuje preuzimanje/učitavanje 1 gigabita podataka u sekundi); svim europskim kućanstvima, u ruralnim ili gradskim područjima, trebala bi biti dostupna povezivost s brzinom preuzimanja od najmanje 100 Mbps, s mogućnošću prelaska na Gbps, a sva gradska područja te veće prometnice i željezničke linije trebali bi imati neprekinutu pokrivenost za 5G, petu generaciju sustavâ bežične komunikacije. Postavljen je privremeni cilj prema kojemu bi mreža 5G trebala biti komercijalno dostupna u najmanje jednom velikom gradu u svakoj od država članica do 2020. Države članice trebale su do 1. siječnja 2016. prenijeti Direktivu u nacionalno zakonodavstvo. Komisija će danas preostalim državama članicama – njih 19 – uputiti posljednje upozorenje. Te države imaju rok od dva mjeseca kako bi Komisiju obavijestile o mjerama koje su poduzele za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravom EU-a; u suprotnom Komisija može odlučiti da ih, u skladu s pravilima EU-a o povredama propisa, uputi Sudu EU-a, kao i da predloži novčane kazne.

 

3. Zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage

(Dodatne informacije: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Sara Soumillion – tel.: +32 229 67094)

Obrazloženo mišljenje

Zdravlje i sigurnost: Komisija poziva NJEMAČKU da pošalje obavijest o prenošenju Direktive o označivanju i pakiranju

Europska komisija poslala je obrazloženo mišljenje Njemačkoj zbog neobavješćivanja o prenošenju Direktive o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (Direktiva 2014/27/EU) u svoje nacionalno zakonodavstvo, više od godinu dana nakon isteka roka. Ta je Direktiva zamijenila nekoliko direktiva u području unutarnjeg tržišta o razvrstavanju, označivanju i pakiranju kemijskih tvari usklađujući ih s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (Uredba (EZ) br. 1272/2008). Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa propis je EU-a koji je stupio na snagu 20. siječnja 2009. i kojim se usklađuje Unijin sustav razvrstavanja, označivanja i pakiranja kemijskih tvari i smjesa s Globalno usklađenim sustavom Ujedinjenih naroda (GHS). Države članice morale su donijeti zakone, propise i administrativne odredbe za usklađivanje s Direktivom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa do 1. lipnja 2015. i o tome su trebale odmah obavijestiti Komisiju. S obzirom na to da njemačka tijela još uvijek nisu obavijestila Komisiju o donošenju potrebnih mjera, Komisija je Njemačkoj poslala obrazloženo mišljenje na temelju postupka utvrđenog u članku 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Ako njemačka tijela ne postupe u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije.

 

4. Energetika

(Dodatne informacije: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Obrazložena mišljenja

Unutarnje tržište energije: Komisija poziva ŠPANJOLSKU da u cijelosti poštuje treći energetski paket

Europska komisija danas je od Španjolske službeno zatražila da osigura ispravnu provedbu i primjenu Direktive o električnoj energiji (Direktiva 2009/72/EZ) i Direktive o plinu (Direktiva 2009/73/EZ). Te su direktive dio trećeg energetskog paketa i sadržavaju ključne odredbe za ispravno funkcioniranje tržišta energije, uključujući pravila o razdvajanju prijenosa od dobavljača i proizvođača energije, jačanju neovisnosti i ovlasti nacionalnih regulatora te odredbama u korist potrošača. Komisija je utvrdila da važeće španjolsko zakonodavstvo onemogućuje sva poduzeća, s izuzetkom nacionalnih operatera sustava električne energije i plina, u gradnji spojnih vodova prema drugim državama članicama i upravljanju njima. Isto tako, Španjolska je nepravilno prenijela nekoliko pravila o neovisnosti nacionalnog regulatornog tijela. Službena opomena Španjolskoj je upućena u veljači 2015. S obzirom na to da još uvijek nije postignuta usklađenost s pravom EU-a, Komisija je odlučila poslati obrazloženo mišljenje. Država članica ima rok od dva mjeseca kako bi obavijestila Komisiju o mjerama koje je poduzela radi poboljšanja tog stanja. Nakon toga, Europska komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.Dodatne informacije koje se odnose na zakonodavstvo EU-a o unutarnjem tržištu dostupne su na internetskim stranicama Glavne uprave za energetiku.

Energetska učinkovitost: Komisija zahtijeva od ESTONIJE i POLJSKE da u potpunosti prenesu Direktivu EU-a o energetskoj učinkovitosti

Europska komisija zatražila je od Estonije i Poljske da osiguraju potpuno prenošenje Direktive o energetskoj učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU). U skladu s tom Direktivom države članice moraju ostvariti određene uštede energije u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. To moraju učiniti koristeći se sustavima obveza energetske učinkovitosti i/ili drugim ciljanim mjerama politike kako bi potaknule poboljšanja energetske učinkovitosti u kućanstvima, zgradama, sektoru industrije i prometa. Direktiva je morala biti prenesena u nacionalno zakonodavstvo do 5. lipnja 2014. Komisija je danas poslala dodatna obrazložena mišljenja Estoniji i Poljskoj nakon što je utvrdila nedostatke u nacionalnim zakonodavstvima kojima se prenosi Direktiva. Komisija i dalje nadzire prijenos i provedbu Direktive, a rješavat će i sve nedostatke koji se pojave. Estonija i Poljska imaju rok od dva mjeseca za usklađivanje sa svojim obvezama, a nakon toga Komisija može odlučiti uputiti ih Sudu Europske unije. Za pregled prijenosa Direktive o energetskoj učinkovitosti po državama članicama vidjeti Prilog III.

 

5. Okoliš

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Upućivanja Sudu Europske unije

Komisija upućuje UJEDINJENU KRALJEVINU Sudu zbog toga što nije zaštitila morske vrste

Europska komisija pokreće sudski postupak protiv Ujedinjene Kraljevine pred Sudom Europske unije zbog toga što nije predložila područja za zaštitu obalne pliskavice (Phocoena phocoena), morskog sisavca koji obitava u vodama Ujedinjene Kraljevine.Zakonodavstvom EU-a o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (Direktiva o staništima, Direktiva Vijeća 92/43/EEZ) od država članica zahtijeva se da predlože popis područja za niz vrsta i staništa osiguravajući njihovu zaštitu od opasnosti koje im mogu ozbiljno naštetiti te poduzimajući potrebne mjere za očuvanje prirode kako bi se te vrste i staništa održali u povoljnom stanju ili vratili u povoljno stanje u cijelom EU-u. Zbog nepovoljnog statusa obalne pliskavice u EU-u 13 država članica osim Ujedinjene Kraljevine odredilo je područja za njezinu zaštitu u približno 200 područja mreže Natura 2000. Ujedinjena Kraljevina dosad je službeno predložila samo jedno malo područje u Sjevernoj Irskoj (posebno područje očuvanja Skerries i Causeway) i jedno područje u Škotskoj (posebno područje očuvanja Unutrašnji Hebridi i Minch). Budući da Ujedinjena Kraljevina ima opsežno morsko područje, ona ima posebnu odgovornost za zaštitu te vrste. Komisija je nekoliko puta pozvala britanska nadležna tijela da ispune svoje ključne obveze za očuvanje te vrste, kao što su to već učinile druge države članice. Nakon što je u lipnju 2013. uputila službenu opomenu vladi Ujedinjene Kraljevine te u listopadu 2014. obrazloženo mišljenje, Komisija se odlučila na današnje djelovanje. Iako je Ujedinjena Kraljevina provela javno savjetovanje o nekoliko mogućih područja u vodama Engleske i Walesa i ovog mjeseca službeno predložila jedno područje u vodama Škotske, potrebno je učiniti više. Predjeli u kojima je gustoća te vrste najveća nemaju potrebnu zaštitu zbog trajnog neuspjeha u predlaganju i određivanju dostatnog broja područja. To se posebno odnosi na zahtjev provođenja odgovarajućih ocjena radova ili aktivnosti koje bi mogle biti štetne, kao što su izgradnja odobalnih vjetroelektrana, istraživanje nafte i plina te ribolov. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

 

Obrazložena mišljenja

Direktive o zaštiti prirode: Komisija poziva GRČKU da spriječi nezakonito trovanje ptica

Europska komisija zahtijeva od Grčke da uspostavi opći sustav zaštite divljih ptica, osobito zabranjujući njihovo ubijanje otrovnim mamcima. U Grčkoj se često koriste otrovni mamci i ozbiljne mjere protiv takve prakse dosad nisu poduzete, što je u suprotnosti s direktivama o pticama (Direktiva 2009/147/EZ) i staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ). Na primjer, na području rijeke Nestos koja je dio mreže Natura 2000, upotreba te prakse dovela je 2012. do istrebljenja čitave kolonije lešinara, no grčka tijela nisu učinila mnogo kako se takvo što ne bi ponovno dogodilo. Komisija je u rujnu 2013. protiv Grčke pokrenula postupak zbog povrede propisa zahtijevajući od grčkih tijela bolji nadzor nad tom pojavom u cijeloj zemlji i donošenje potrebnih mjera za sanaciju štete koja je 2012. nastala na području Nestosa. Budući da mjere za osiguravanje potpune usklađenosti s pravom EU-a još nisu poduzete, Komisija šalje obrazloženo mišljenje. Ako grčka tijela ne postupe u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije.

Otpadne vode: Komisija poziva IRSKU da poboljša prikupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda

Europska komisija poziva Irsku da zajamči primjereno pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u 38 aglomeracija diljem zemlje. U skladu s pravom EU-a (Direktiva Vijeća 91/271/EEZ) manji i veći gradovi moraju prikupljati i pročišćavati svoje komunalne otpadne vode jer nepročišćene otpadne vode mogu biti opasne za zdravlje ljudi i onečistiti jezera, rijeke, tlo te obalne i podzemne vode. Države članice morale su do kraja 1998. osigurati provođenje strogih postupaka pročišćavanja otpadnih voda iz aglomeracija koje se ispuštaju u osjetljiva područja. Do kraja 2000. trebale su osigurati odgovarajuće sustave prikupljanja i pročišćavanja za ispuste iz postrojenja za pročišćavanje koja opslužuju velike aglomeracije iz kojih se voda ispušta u nepoznate vode. Zadnji je rok istekao krajem 2005., a dotad je bilo potrebno uspostaviti sustave prikupljanja i pročišćavanja ispusta iz srednjih i malih aglomeracija iz kojih se otpadne vode ispuštaju u slatke vode i ušća. Sljedećih 38 aglomeracija krši te zahtjeve: Arklow, Athlone, Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, Carringtwohill, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakilty, Cobh, Cork City, Dundalk, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Passage/Monktown, Portarlington, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Roscrea, Shannon Town, Thurles, Tralee, Tubbercurry, Youghal i Waterford City. Nakon što je u rujnu 2015. uputila dodatnu službenu opomenu irskim tijelima, Komisija je danas odlučila poslati obrazloženo mišljenje. Ako Irska ne postupi u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije.

Vode: Komisija poziva BUGARSKU i SLOVAČKU da poduzmu mjere zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima

Europska komisija poziva Bugarsku i Slovačku da se usklade sa zakonodavstvom EU-a o zaštiti voda od onečišćenja nitratima (Direktiva Vijeća 91/676/EEZ). Nitrati su potrebni za rast biljaka i često se upotrebljavaju kao gnojiva. Međutim, prekomjerne razine nitrata mogu uzrokovati znatno onečišćenje voda i imati posljedice za zdravlje, gospodarstvo i okoliš. U ožujku 2013. Komisija je pokrenula postupak zbog povrede propisa protiv bugarskih tijela nakon što je utvrdila niz nedostataka u bugarskom akcijskom programu za nitrate čije se donošenje zahtijeva propisima EU-a o nitratima. Iako je, nakon izmjene akcijskog programa za nitrate u lipnju 2016., Bugarska riješila nekoliko pitanja, ta se država još uvijek nije uskladila s ključnim odredbama koje se odnose na upotrebu gnojiva i ograničenje upotrebe stajskog gnojiva od 170 kg N/ha/godišnje. U studenome 2012. Komisija je pokrenula postupak zbog povrede propisa protiv Slovačke nakon što je utvrdila niz nedostataka u načinu na koji ta država donosi i provodi propise EU-a o nitratima. Iako je Slovačka riješila većinu pitanja nakon donošenja Zakona o gnojivima, preostaje joj da odredi dovoljan broj zona osjetljivih na nitrate i osigura usklađenost akcijskog programa za nitrate s pravom EU-a. Bugarska i Slovačka imaju rok od dva mjeseca da obavijeste Komisiju o mjerama koje su poduzele za rješavanje tih nedostataka. U protivnom, Komisija može te predmete uputiti Sudu Europske unije.

 

6. Financijska stabilnost, financijske usluge i unija tržišta kapitala

(Dodatne informacije: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

Obrazložena mišljenja

Jedinstveno tržište: Komisija šalje obrazloženo mišljenje AUSTRIJI, NIZOZEMSKOJ, RUMUNJSKOJ, SLOVAČKOJ I ŠVEDSKOJ u vezi s njihovim bilateralnim ugovorima o ulaganju unutar EU-a

Europska komisija danas je poslala službeni zahtjev Austriji, Nizozemskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Švedskoj za raskid njihovih bilateralnih ugovora o ulaganju unutar EU-a.  Riječ je o ugovorima kojima se utvrđuju uvjeti i odredbe za privatna ulaganja u jednoj državi članici državljana i poduzeća iz druge države članice. Mnogi od tih ugovora sklopljeni su 1990-ih. Uglavnom su sklopljeni između postojećih članica EU-a i država koje su se pridružile EU-u 2004. i 2007. (EU 12). Željelo se pružiti dodatnu sigurnost ulagačima u vrijeme kada su privatni ulagači, ponekad iz povijesnih i političkih razloga, bili oprezni u pogledu ulaganja u te države. Od proširenja EU-a takva „dodatna” sigurnost ne bi trebala biti potrebna jer se pravilima EU-a na jedinstvenom tržištu, poput slobode poslovnog nastana i slobodnog kretanja kapitala, već osigurava pravni okvir za prekogranična ulaganja. Sve države članice podliježu istim pravilima EU-a, kojima se isto tako štite europski ulagači.

 

7. Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća

(Dodatne informacije: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Maria Sarantopoulou – tel.: +32 229 13740)

Obrazložena mišljenja

Usluge: Komisija poziva HRVATSKU da ukine diskriminatorna ograničenja u pogledu ribolovnih dozvola

Europska komisija uputila je službeni zahtjev Hrvatskoj da prestane s provedbom diskriminatornih praksi u području godišnjih dozvola za sportski i rekreacijski ribolov. Godišnje ribolovne dozvole izdaju se samo osobama s prebivalištem u Hrvatskoj, dok drugi mogu dobiti jedino dozvole koje vrijede najviše 30 dana. Posjetitelj koji bi želio pecati cijele godine morao bi tako kupiti 12 mjesečnih dozvola, što je 16 puta skuplje od godišnje dozvole. Komisija tu praksu smatra diskriminatornom i neusklađenom s Direktivom o uslugama (Direktiva 2006/123/EZ), slobodom pružanja usluga i načelom nediskriminacije iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije (članci 18. i 56. Ugovora). Hrvatska nije dostavila dokaze o tome da osobe koje nemaju prebivalište u Hrvatskoj svojim ribolovnim aktivnostima iskorištavaju hrvatske resurse više od osoba koje imaju prebivalište u toj zemlji ili da te osobe predstavljaju veći rizik za očuvanje stokova. Stoga nema opravdanja za poduzimanje mjera samo na štetu osoba koje nemaju prebivalište u Hrvatskoj. Komisija upućuje zahtjev hrvatskim tijelima u obliku obrazloženog mišljenja. Hrvatska ima rok od dva mjeseca kako bi obavijestila Komisiju o mjerama koje je poduzela za rješavanje tog pitanja. U protivnom je Komisija može uputiti Sudu Europske unije.

Javna nabava: Komisija poziva SLOVAČKU da se pridržava pravila EU-a

Europska komisija poziva Slovačku da dovršetkom ponovnog ocjenjivanja ponuda ispravno provede odredbe Direktive o pravnim lijekovima. Postupak javne nabave proveden na razini Unije za sklapanje ugovora o rekonstrukciji željezničke pruge u vrijednosti većoj od 250 milijuna EUR pokrenut je 2009., ali ocjenjivanje ponuda još uvijek nije dovršeno. Pravilima EU-a o javnoj nabavi nastoji se osigurati transparentna i učinkovita javna nabava, a svim gospodarskim subjektima pružiti pravedna prilika za sudjelovanje u pozivima na podnošenje ponuda radi dobivanja ugovora. Time se podrazumijeva da se podnesene ponude ocijene u razumnom roku i da naručitelji učinkovito primijene moguće odluke. Budući da nije završila s ocjenjivanjem ponuda, Slovačka je prekršila članak 10. Direktive o javnoj nabavi javnih komunalnih poduzeća (Direktiva 2004/17/EC) o jednakom tretmanu i nediskriminaciji ponuditelja. Nakon službene opomene koju je poslao slovačkim nadležnim tijelima u listopadu 2014. Vrhovni sud Slovačke Republike poništio je sve odluke o odabiru za taj ugovor i naručio ponovno ocjenjivanje ponuda. Međutim, gotovo dvije godine nakon te odluke, slovačka nadležna tijela još nisu dovršila ocjenjivanje. Time što nije provela i izvršila odluku Vrhovnog suda, slovačka su nadležna tijela prekršila članak 2. stavak 8. Direktive o pravnim lijekovima (Direktiva Vijeća 92/13/EEZ) koji se odnosi na učinkovitu provedbu odluka tijela za ocjenjivanje. Slovačka nadležna tijela sada imaju rok od dva mjeseca kako bi obavijestile Komisiju o mjerama koje su poduzele kako bi popravile stanje; u protivnom, Komisija može odlučiti uputiti Slovačku Sudu EU-a.

Slobodno kretanje stručnjaka: Komisija poziva države članice da prenesu pravila EU-a o priznavanju stručnih kvalifikacija

Europska komisija danas je u obrazloženim mišljenjima zatražila od 14 država članica da prenesu Direktivu 2013/55/EU o priznavanju stručnih kvalifikacija. Direktivom se osigurava moderan sustav EU-a za priznavanje stručnih kvalifikacija, pojednostavnjuju se postojeća pravila i ubrzavaju postupci priznavanja, a istodobno se osigurava da kvalificirani stručnjaci koji žele raditi u drugoj državi članici poštuju zahtjeve zemlje domaćina. Direktivu je trebalo prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 18. siječnja 2016. Međutim, Austrija, Belgija, Cipar, Finska, Francuska, Grčka, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Slovenija, Španjolska i Ujedinjena Kraljevina još nisu obavijestili Komisiju o potpunom prenošenju Direktive u nacionalno zakonodavstvo. Države članice sada imaju rok od dva mjeseca da obavijeste Komisiju o potpunom prenošenju Direktive; u protivnom, Europska komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu EU-a.

 

8. Migracije, unutarnji poslovi i građanstvo

(Dodatne informacije: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Markus Lammert - tel.: +32 229 80423)

Službene opomene

Razmjena informacija radi sigurnosti: Komisija poziva države članice da poboljšaju razmjenu informacija radi borbe protiv terorizma i teških kaznenih djela

Prümskim odlukama (odluke Vijeća 2008/615/PUP i 2008/616/PUP) uvedeni su postupci za brzu i učinkovitu razmjenu podataka među državama članicama u posebnim područjima. U Okviru iz Prüma utvrđuje su pravila kojima se državama članicama omogućuje uzajamno pretraživanje datoteka za analizu deoksiribonukleinske kiseline, sustava za identifikaciju otisaka prstiju i baza podataka o registriranim vozilima. Države članice trebale su u potpunosti provesti Prümske odluke do kolovoza 2011. Europska komisija danas je odlučila uputiti službene opomene Grčkoj, Hrvatskoj, Irskoj, Italiji i Portugalu zbog nepoštovanja Prümskih odluka. Te države članice još nisu osigurale automatsku razmjenu podataka u barem dvije od tri kategorije: podaci o DNK-u, podaci o otiscima prstiju i nacionalni podaci o registraciji vozila. To su prvi postupci zbog povrede propisa pokrenuti za takozvani „bivši instrument trećeg stupa” u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. Komisija je 1. prosinca 2014., pet godina nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona, stekla pune ovlasti za izvršavanje zakonodavstva u ovom području. Predmetne države članice sada imaju dva mjeseca da odgovore, a nakon toga Komisija može odlučiti da im pošalje obrazloženo mišljenje. Provedba Prümskih odluka važan je element Europskog programa sigurnosti iz 2015.

 

Europska komisija ulaže aktivne napore u ispravnu provedbu europskih pravila o prekursorima eksploziva

Uredba (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva primjenjuje se u svih 28 država članica EU-a od rujna 2014. Njome se utvrđuje zajednički okvir EU-a za sprječavanje zlouporabe određenih kemijskih tvari koje se mogu upotrijebiti kao prekursori eksploziva. Većina država članica u potpunosti je provela Uredbu, no u nekim državama članicama sve odredbe nisu u potpunosti provedene. Stoga je Komisija danas pokrenula postupke zbog povrede propisa slanjem službenih opomena Cipru, Francuskoj, Luksemburgu i Španjolskoj. Prema Uredbi se od država članica među ostalim traži da uspostave nacionalne kontaktne točke za prijavljivanje sumnjivih transakcija te nestanaka i krađa reguliranih tvari u većem opsegu. Države članice moraju također objavljivati smjernice i primjenjivati kazne. Ako države članice odluče da neće u potpunosti zabraniti tvari, moraju obavijestiti Komisiju o izuzećima na temelju režima izdavanja dozvola ili registracije. Države članice na koje se to odnosi sada imaju dva mjeseca da dostave primjedbe. Pravilna provedba Uredbe o prekursorima eksploziva važan je čimbenik Europskog programa sigurnosti i Komunikacije Komisije o napretku k istinskoj sigurnosnoj Uniji.

Obrazloženo mišljenje

Nezakonita migracija: Komisija poziva Španjolsku da osigura potpuno prenošenje Direktive EU-a o povratku

Europska komisija zahtijeva od Španjolske da ubrza provedbu Direktive o povratku (Direktiva 2008/115/EZ) u određenim područjima tako da osigura potpuno prenošenje svih zakonodavnih odredaba u nacionalno zakonodavstvo. Odredbe koje Španjolska nije ispravno prenijela uključuju definiciju povratka u nacionalnom pravu, obvezu izdavanja odluka o povratku državljanima trećih zemalja koji neregularno borave u zemlji i jasnu definiciju uloge ombudsmana u njegovoj funkciji nadzornog tijela u skladu s Direktivom o povratku. Komisija zahtijeva od Španjolske da uskladi svoje zakonodavstvo s Direktivom EU-a o povratku i sada šalje obrazloženo mišljenje u tu svrhu. Ako Španjolska u roku od dva mjeseca ne popravi stanje, Komisija može odlučiti uputiti Španjolsku Sudu EU-a.

 

9. Mobilnost i promet

(Dodatne informacije: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Alexis Perier – tel.: +32 229 69143)

Upućivanje Sudu Europske unije

Cestovni prijevoz: Komisija upućuje Njemačku Sudu zbog diskriminirajuće naplate cestarina

Europska komisija odlučila je uputiti Njemačku Sudu EU-a zbog plana njemačkih nadležnih tijela da uvedu sustav naplate cestarina za privatna vozila (PKW-Maut) koji Komisija smatra diskriminirajućim. Njemačkim se zakonodavstvom vozilima registriranima u Njemačkoj odobrava povlastica odbitka cestarine 1:1 od ukupnog godišnjeg poreza na vozilo. To bi prouzročilo de facto izuzeće od naplate cestarine isključivo za automobile registrirane u Njemačkoj. Osim toga, cijene kratkoročnih vinjeta (za razdoblja kraća od godine dana), koje su namijenjene samo za vozila registrirana u inozemstvu, u nekim su slučajevima nerazmjerno visoke. Iako Komisija podržava pravedno i učinkovito određivanje cijena u prometu, što je ponovno potvrdila u nedavnoj Europskoj strategiji za mobilnost s niskim razinama emisija, smatra da njemački sustav nije u skladu s načelima nediskriminacije na temelju nacionalnosti i slobodnim kretanjem roba i usluga sadržanima u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Njemačko zakonodavstvo nije usklađeno s tim načelima. Unatoč razmjeni brojnih dopisa s njemačkim nadležnim tijelima od studenoga 2014., Njemačka nije otklonila osnovne razloge za zabrinutost Komisije. Komisija zbog toga Njemačku upućuje Sudu Europske unije. Dodatne informacije dostupne su u cijelom priopćenju za tisak.

 

Obrazložena mišljenja

Pomorci: Komisija traži od FRANCUSKE da dovrši prenošenje Direktive o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca

Komisija je zatražila od Francuske da dovrši prenošenje Direktive 2012/35/EU o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca u nacionalno zakonodavstvo. Obrazovanje i osposobljavanje pomoraca važno je pitanje za EU, kako bi se održala i razvila razina znanja i vještina u pomorskom sektoru EU-a te u interesu sigurnosti plovidbe. Stoga se mora osiguravati usklađenost pravila EU-a o osposobljavanju i izdavanju svjedodžbi pomorcima s međunarodnim pravilima. Direktivom su stoga u zakonodavstvo EU-a ugrađene izmjene Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (takozvana „STCW Konvencija”) Međunarodne pomorske organizacije (IMO) uvrštene 2010. Među ostalim, izmjenama te konvencije modernizira se nekoliko standarda osposobljenosti. Na primjer, od časnika se sada traži da se mogu služiti informacijskim sustavima s elektroničkim prikazom navigacijskih karata (ECDIS) kako bi održavali sigurnost plovidbe. Izmjenama se uvode i dodatni zahtjevi u pogledu zdravstvene sposobnosti, uključujući ograničenja razine alkohola u krvi radi sprečavanja njegove zlouporabe. Države članice morale su prenijeti tu Direktivu do 4. srpnja 2014. Međutim, Francuska to do danas nije učinila. Francuska nadležna tijela sada imaju dva mjeseca da poduzmu potrebne mjere kako bi popravile stanje; u protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu EU-a.

Željeznički prijevoz: Komisija zahtijeva od LITVE da prenese zakonodavstvo EU-a o interoperabilnosti željeznica

Komisija je pozvala Litvu da uskladi nacionalne propise s Direktivom Komisije 2014/106/EZ o interoperabilnosti željezničkog sustava, odnosno o mogućnosti željezničkog sustava da osigura siguran i neprekinut promet vlakova kojim se postižu potrebne razine iskorištenosti tih pruga. Ta mogućnost ovisi o svim regulatornim, tehničkim i operativnim preduvjetima koji se moraju ispuniti kako bi se zadovoljili ključni zahtjevi. Države članice morale su biti usklađene s Direktivom do 1. siječnja 2016. Međutim, Litva dosad nije promijenila usklađeni postupak za provjeru sukladnosti s tehničkim zahtjevima kojim se osigurava da su dijelovi željezničkog sustava sigurni i interoperabilni. Komisija je stoga odlučila uputiti Litvi obrazloženo mišljenje. Litavska nadležna imaju dva mjeseca da odgovore Komisiji. Ako njihova reakcija ne bude zadovoljavajuća, Komisija može odlučiti predmet uputiti Sudu EU-a.

Pomorski promet: Komisija poziva PORTUGAL da u potpunosti prenese zakonodavstvo EU-a o zahtjevima države zastave

Europska komisija zatražila je od Portugala da poštuje obveze administrativnog nadzora kako je predviđeno pravilima EU-a o zahtjevima države zastave (Direktiva 2009/21/EZ). One obuhvaćaju provjeru da konstrukcija i oprema broda te operativno upravljanje njime zadovoljavaju sigurnosne propise te da pomorci imaju svjedodžbu o osposobljenosti. Tom se Direktivom donosi pravni okvir za poboljšanje rezultata država članica kao država zastava. Prema toj Direktivi, sustav upravljanja kvalitetom trebalo je uspostaviti do lipnja 2012., ali Portugal ga do danas nije proveo. Posebno bi nedostatak ljudskih i drugih resursa u tijelima uprave dugoročno mogao imati negativan učinak na sigurnost, zaštitu i ekološku učinkovitost flote pod portugalskom zastavom. To je još važnije ako se uzme u obzir nedavno povećanje drugog portugalskog registra brodova na Madeiri. Komisija je stoga odlučila Portugalu poslati obrazloženo mišljenje u kojem mu daje dva mjeseca za usklađivanje s Direktivom; u protivnom, Komisija može odlučiti predmet uputiti Sudu EU-a. Država zastava plovila država je na temelju čijih je propisa plovilo registrirano ili licencirano.

 

10. Oporezivanje i carinska unija

(Dodatne informacije: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Obrazloženo mišljenje

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od POLJSKE da provede pravila o pojačanoj međusobnoj pomoći i razmjeni informacija 

Europska komisija danas je zatražila od Poljske da u potpunosti prenese Direktivu Vijeća 2014/107/EU o uzajamnoj pomoći u području oporezivanja dohotka i kapitala. Cilj je te direktive, kojom se izmjenjuje Direktiva 2011/16/EU o obveznoj automatskoj razmjeni informacija u području oporezivanja među nacionalnim poreznim tijelima, ojačati upravnu suradnju među državama članicama radi učinkovitijeg suzbijanja utaje poreza i porezne prijevare. Države članice bile su obvezne prenijeti ta pravila do 1. siječnja 2016. Poljska još nije obavijestila Komisiju o potrebnim mjerama za potpuno prenošenje Direktive u nacionalno zakonodavstvo. Ako u roku od dva mjeseca Poljska ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može uputiti Poljsku Sudu EU-a.

MEMO/16/3125

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar

Documents


Prilog_hr.pdf