Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Syyskuun kooste rikkomuspäätöksistä: tärkeimmät päätökset

Bryssel 29. syyskuuta 2016

Yleiskatsaus toimintalohkoittain

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeudelliset toimenpiteet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Nämä päätökset kattavat monia aloja ja EU:n toimintalohkoja (ks. liitteet I ja II), ja niiden avulla pyritään varmistamaan EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Seuraavassa esitetään tärkeimmät komission tekemät päätökset (mukaan luettuina 9 virallista ilmoitusta, 54 perusteltua lausuntoa ja 5 kannetta Euroopan unionin tuomioistuimessa) ryhmiteltyinä toimintalohkoittain. Lisäksi komissio lopettaa 122 sellaisen tapauksen käsittelyn, joissa ongelmat jäsenvaltioiden kanssa on ratkaistu eikä komission tarvitse jatkaa menettelyä pidemmälle.

Tarkempia tietoja EU:n rikkomusmenettelystä on asiakirjassa MEMO/12/12. Lisätietoja kaikista komission päätöksistä on rikkomuspäätösrekisterissä.

 

1. Talousarvio ja henkilöstö

(Lisätietoja: Alexander Winterstein - Puhelin: (+32-2) 299 32 65, Andreana Stankova – Puhelin: (+32-2) 295 78 57)

Asioiden käsittely Euroopan unionin tuomioistuimessa

Talousarvio: Kolmelle jäsenvaltiolle kanne, koska EU:n talousarvio on jäänyt vaille asianmukaisia tullituloja

Euroopan komissio on päättänyt viedä Italian, Alankomaat ja Yhdistyneen kuningaskunnan EU:n tuomioistuimeen sen vuoksi, että niiltä on jäänyt maksamatta EU:n talousarvioon yhteensä 23,3 miljoonaa euroa tullimaksuja. Jos jokin jäsenvaltio ei suorita täyttä maksuosuuttaan EU:n talousarvioon, puuttuva määrä jää muiden jäsenvaltioiden maksettavaksi. Italia ilmoitti vuonna 2008 komissiolle, että se ei kyennyt kantamaan vuodelta 1997 saakka kertyneitä tupakkatuotteiden 2,1 miljoonan euron tullimaksuja ja maksamaan niitä EU:n talousarvioon. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Alankomaiden tapauksessa perinteisten omien varojen menetys EU:n talousarviossa johtuu niiden merentakaisten maiden ja alueiden (MMA) virheellisesti myöntämistä EUR.1-todistuksista. Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa alumiinia tuotiin kolmansista maista sille kuuluvaan Anguillaan ja vietiin sieltä edelleen Euroopan unioniin. Tuonnista ei kannettu EU:n tullia, mikä vuoksi EU:n talousarvion katsotaan menettäneen tuloja 2,7 miljoonaa euroa. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille annettiin perusteltu lausunto lokakuussa 2014, ja nyt komissio siirtyy rikkomusmenettelyn seuraavaan vaiheeseen. Alankomaiden osalta on kyse kahdesta tuontitapauksesta: Curaçaosta vuosina 1997–2000 tuodusta maitojauheesta ja riisistä sekä Arubasta vuosina 2002–2003 tuoduista ryyneistä ja riisituotteista. Molemmissa tapauksissa tavarat tuotiin Eurooppaan EUR.1-todistuksilla, jotka Alankomaiden merentakaisten alueiden paikallisviranomaiset olivat myöntäneet MMA -päätöksen vastaisesti. MMA-päätös koskee merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiota EU:hun. Curaçaosta tuonnista olisi pitänyt maksaa EU:n talousarvioon 18,2 miljoonaa euroa ja Arubasta tuonnista 0,3 miljoonaa euroa. Rikkomusmenettely aloitettiin vuonna 2013, ja perusteltu lausunto lähetettiin Alankomaiden viranomaisille lokakuussa 2014.

 

2. Digitaaliset sisämarkkinat

(Lisätietoja: Nathalie Vandystadt - Puhelin: (+32-2) 296 70 83, Marie Frenay – Puhelin: (+32-2) 296 45 32)

Perustellut lausunnot

Digitaaliset sisämarkkinat: Komissio kehottaa 19 jäsenvaltiota panemaan täytäntöön kustannusten vähentämistä koskevat säännöt, jotka auttavat edistämään laajakaistan käyttöönottoa

Euroopan komissio on kehottanut Alankomaita, Belgiaa, Bulgariaa, Itävaltaa, Kreikkaa, Kroatiaa, Kyprosta, Latviaa, Liettuaa, Luxemburgia, Portugalia, Ranskaa, Slovakiaa, Sloveniaa, Suomea, Tšekkiä, Unkaria, Viroa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa panemaan täytäntöön toimenpiteet nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi(direktiivi 2014/61/EU; ks. asiaa koskeva lehdistötiedote). Näillä säännöillä pyritään lisäämään jo olemassa olevan fyysisen infrastruktuurin yhteis- ja uudelleenkäyttöä eri aloilla (esim. energia ja liikenne). Tämän odotetaan vähentävän nopeiden internetyhteyksien käyttöönoton kustannuksia jopa 30 prosenttia. Komissio lähetti maaliskuussa 2016 virallisen ilmoituksen kaikille jäsenvaltioille, jotka eivät olleet siihen mennessä saattaneet toimenpiteitä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Useat maat ilmoittivat myöhemmin komissiolle panneensa direktiivin täysimääräisesti täytäntöön. Kustannusten vähentämistä koskevat säännöt tukevat strategisia yhteyksiä koskevia tavoitteita, joita Euroopan komissio on hiljattain ehdottanut (ks. asiaa koskeva lehdistötiedote). Vuoteen 2025 mennessä kaikkien tärkeimmillä sosioekonomisilla vaikuttajilla (kuten kouluilla, yliopistoilla, tutkimuslaitoksilla ja liikenteen solmukohdilla), kaikkien julkisten palvelujen tarjoajilla (kuten sairaaloilla ja julkishallinnolla) ja digitaalitekniikasta riippuvaisilla yrityksillä olisi oltava pääsy erittäin nopeaan, gigabittitason yhteyteen (jossa käyttäjät voivat ladata dataa yhden gigabitin sekunnissa). Kaikilla EU:n kotitalouksilla sekä maaseudulla että kaupungeissa olisi oltava pääsy tiedonsiirtoyhteyteen, jossa siirtonopeus on vähintään 100 megabittiä sekunnissa (ja mahdollisuus valita gigabittitason yhteys). Kaikilla suurilla teillä ja rautateillä olisi oltava yhtäjaksoinen 5G-verkon kattavuus, viidennen sukupolven langaton viestintäjärjestelmä. Välitavoitteeksi on asetettu, että 5G olisi kaupallisesti saatavilla ainakin yhdessä suuressa kaupungissa jokaisessa jäsenvaltiossa vuoteen 2020 mennessä. Jäsenvaltioiden piti saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään 1. tammikuuta 2016 mennessä. Komissio lähettää tänään lopuille 19 jäsenvaltiolle viimeisen varoituksen. Niillä on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla kansallinen lainsäädäntö saatetaan EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi päättää jäsenyysvelvoitteen noudattamatta jättämistä koskevien sääntöjen mukaisesti nostaa niitä vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa ja vaatia taloudellisia seuraamuksia.

 

3. Työllisyys, sosiaaliasiat, osaaminen ja työvoiman liikkuvuus

(Lisätietoja: Christian Wigand – Puhelin: (+32-2) 296 22 53, Sara Soumillion – Puhelin: (+32-2) 296 70 94)

Perusteltu lausunto

Terveys ja turvallisuus: Komissio kehottaa SAKSAA ilmoittamaan pakkausta ja merkintöjä koskevan direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään

Euroopan komissio on lähettänyt Saksalle perustullun lausunnon, koska tämä ei ole ilmoittanut aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun direktiivin (direktiivi 2014/27/EU) saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään, vaikka määräajan päättymisestä on kulunut yli vuosi. Tällä CLP-direktiivillä on korvattu useita kemiallisten aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevia sisämarkkinadirektiivejä, jotta ne vastaisivat CLP-asetusta (asetus (EY) N:o 1272/2008). CLP-asetus tuli voimaan 20. tammikuuta 2009, ja sillä mukautetaan kemiallisten aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva unionin järjestelmä vastaamaan YK:n maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettua järjestelmää (GHS). Jäsenvaltioiden oli määrä saattaa voimaan CLP-direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1. kesäkuuta 2015. Lisäksi niiden olisi pitänyt ilmoittaa kyseisistä toimenpiteistä viipymättä komissiolle. Koska Saksan viranomaiset eivät ole vielä ilmoittaneet komissiolle tarvittavista toimenpiteistä, komissio on lähettänyt Saksalle perustellun lausunnon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 258 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen. Jos Saksan viranomaiset eivät toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

 

4. Energia

(Lisätietoja: Anna-Kaisa Itkonen – Puhelin: (+32-2) 295 61 86, Nicole Bockstaller – Puhelin: (+32-2) 295 25 89)

Perustellut lausunnot

Energian sisämarkkinat: Komissio kehottaa ESPANJAA noudattamaan kolmatta energiapakettia

Euroopan komissio lähetti tänään Espanjalle perustellun lausunnon, jossa sitä kehotettiin varmistamaan sähködirektiivin (direktiivi 2009/72/EY) ja kaasudirektiivin (direktiivi 2009/73/EY) moitteeton täytäntöönpano ja soveltaminen. Direktiivit kuuluvat kolmanteen energiapakettiin, ja ne sisältävät tärkeimmät energiamarkkinoiden moitteettomaan toimintaan kuuluvat säännökset. Näitä ovat esimerkiksi säännöt, jotka koskevat siirtoverkonhaltijoiden eriyttämistä energiantoimittajista ja -tuottajista sekä kansallisten sääntelyelinten riippumattomuuden ja toimivallan vahvistamista ja säännökset, joista on hyötyä kuluttajille. Komissio katsoi, että Espanjan nykyinen lainsäädäntö estää muita yrityksiä kuin kansallisia vakiintuneita sähkön ja kaasun siirtoverkon haltijoita rakentamasta ja käyttämästä yhdysputkia muihin EU:n jäsenvaltioihin. Espanja on myös pannut virheellisesti täytäntöön useita sääntöjä, jotka koskevat kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuutta. Espanjalle lähetettiin helmikuussa 2015 virallinen ilmoitus. Koska EU:n lainsäädäntöä ei vieläkään noudateta, komissio lähettää nyt perustellun lausunnon. Jäsenvaltiolla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle tilanteen korjaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä. Muussa tapauksessa komissio voi nostaa kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa.Lisätietoja EU:n sisämarkkinalainsäädännöstä on saatavilla energian pääosaston verkkosivuilla.

Energiatehokkuus: Komissio kehottaa VIROA ja PUOLAA saattamaan EU:n energiatehokkuusdirektiivin täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä

Komissio on kehottanut Viroa ja Puolaa varmistamaan energiatehokkuusdirektiivin (direktiivi 2012/27/EU) täysimääräisen täytäntöönpanon. Jäsenvaltioiden on direktiivin nojalla saavutettava tietty energiansäästö 1. tammikuuta 2014 ja 31. joulukuuta 2020 välisenä aikana. Säästö on saatava aikaan energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien tai vastaavien kohdennettujen poliittisten toimenpiteiden avulla, joilla parannetaan kotitalouksien, teollisuuden ja liikenteen energiatehokkuutta. Direktiivi oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 5. kesäkuuta 2014. Komissio lähetti Virolle ja Puolalle tänään perustellut lausunnot havaittuaan puutteita kansallisessa lainsäädännössä, jolla direktiivi on pantu täytäntöön. Komissio seuraa edelleen direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamista sekä puuttuu mahdollisiin puutteisiin myös tulevaisuudessa. Virolla ja Puolalla on nyt kaksi kuukautta aikaa täyttää velvollisuutensa, minkä jälkeen komissio nostaa näitä jäsenvaltioita vastaan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa. Liitteessä III esitetään yleiskatsaus energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa.

 

5. Ympäristö

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin: (+32-2) 295 61 72, Iris Petsa – Puhelin: (+32-2) 299 33 21)

Asioiden käsittely Euroopan unionin tuomioistuimessa

Komissio nostaa kanteen YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA vastaan, koska se ei ole suojellut meriympäristön lajeja

Euroopan komissio haastaa Yhdistyneen kuningaskunnan EU:n tuomioistuimeen sen vuoksi, että se ei nimennyt suojelualueita pyöriäisille (Phocoena phocoena). Pyöriäinen on Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä usein tavattava merinisäkäs.Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelua koskevassa EU:n lainsäädännössä (luontotyyppidirektiivi, neuvoston direktiivi 92/43/ETY) edellytetään, että jäsenvaltiot laativat luettelon alueista, joilla esiintyy tiettyjä lajeja ja luontotyyppejä. Näin niitä voidaan suojella sellaisilta uhilta, jotka voisivat vahingoittaa niitä vakavasti, ja ne voidaan koko EU:n tasolla säilyttää ja saattaa ennalleen toteuttamalla tarvittavia suojelutoimenpiteitä. Koska pyöriäisten tilanne EU:ssa on epäsuotuisa, 13 muuta jäsenvaltiota kuin Yhdistynyt kuningaskunta on osoittanut sille suojelualueita noin 200:lla Natura 2000 -alueella.Yhdistynyt kuningaskunta on tähän mennessä esittänyt virallisesti ainoastaan yhtä pientä suojelualuetta Pohjois-Irlannissa (Skerriesin ja Causewayn erityisten suojelutoimien alue) ja yhtä aluetta Skotlannissa (Sisä-Hebridien ja Minchin erityisten suojelutoimien alue). Koska Yhdistyneen kuningaskunnan merialue on laaja, sillä on erityinen vastuu tämän lajin suojelusta. Komissio on toistuvasti kehottanut brittiviranomaisia täyttämään lajin suojelua koskevat keskeiset velvoitteet, kuten muut jäsenvaltiot ovat jo tehneet. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle lähetettiin virallinen ilmoitus kesäkuussa 2013 ja perusteltu lausunto lokakuussa 2014. Vaikka Yhdistynyt kuningaskunta on hiljattain toteuttanut julkisen kuulemisen useista mahdollisista alueista Englannin ja Walesin vesillä ja esittänyt tässä kuussa virallisesti yhtä aluetta Skotlannin vesiltä, siltä vaaditaan vielä enemmän. Koska riittäviä alueita ei edelleenkään ole esitetty eikä nimetty, lajin tiheimmät esiintymäalueet ovat ilman asianmukaista suojelua. Tämä koskee erityisesti vaatimusta suorittaa asianmukaisia arviointeja mahdollisesti vahingollisista tapahtumista tai toimista, kuten merituulipuistojen rakentamisesta, öljyn ja kaasun etsinnästä sekä kalastuksesta. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

 

Perustellut lausunnot

Luontodirektiivit: Komissio kehottaa KREIKKAA puuttumaan lintujen laittomaan myrkyttämiseen

Euroopan komissio kehottaa Kreikkaa perustamaan yleisen luonnonvaraisten lintujen suojelujärjestelmän ja etenkin kieltämään niiden tahallisen tappamisen myrkkysyöteillä. Myrkkysyöttien käyttö on Kreikassa yleistä, eikä sitä vastaan ole ryhdytty vakaviin toimenpiteisiin, vaikka lintudirektiivi (direktiivi 2009/147/EY) ja luontotyyppidirektiivi (neuvoston direktiivi 92/43/ETY) sitä edellyttävät. Tämä laiton käytäntö johti esimerkiksi Nestos-joen Natura 2000 -alueella vuonna 2012 kokonaisen korppikotkayhteisön tuhoon, mutta Kreikan viranomaiset ovat tähän mennessä tehneet hyvin vähän estääkseen tällaisten tapausten toistumisen. Komissio käynnisti rikkomismenettelyn Kreikkaa vastaan syyskuussa 2013. Se kehotti Kreikan viranomaisia valvomaan tätä ilmiötä paremmin koko maassa ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet Nestos-joen alueella vuonna 2012 tapahtuneen vahingon korjaamiseksi. Koska toimenpiteitä EU:n lainsäädännön täysimääräiseksi noudattamiseksi ei ole vielä toteutettu, komissio lähettää perustellun lausunnon. Jos Kreikan viranomaiset eivät toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Jätevesi: Komissio kehottaa IRLANTIA parantamaan jäteveden keräystä ja käsittelyä

Euroopan komissio kehottaa Irlantia varmistamaan, että yhdyskuntajätevedet käsitellään asianmukaisesti 38 taajamassa eri puolilla maata. EU:n lainsäädännön (neuvoston direktiivi 91/271/ETY) mukaan kaupunkien on kerättävä ja käsiteltävä yhdyskuntajätevetensä, koska käsittelemätön jätevesi voi vaarantaa ihmisten terveyden ja saastuttaa järviä, jokia, maaperää sekä rannikko- ja pohjavesiä. Jäsenvaltioiden piti vuoden 1998 loppuun mennessä varmistaa taajamien jätevesien asianmukainen käsittely ennen jätevesien pääsyä haavoittuvaisiin vesistöihin. Niillä oli vuoden 2000 loppuun saakka aikaa huolehtia asianmukaisista keräys- ja käsittelyjärjestelmistä suuria taajamia palvelevissa jätevedenpuhdistamoissa, joista jätevedet lasketaan tarkemmin määrittelemättömiin vesistöihin. Viimeinen määräaika päättyi vuoden 2005 lopussa. Se edellytti keräys- ja käsittelyjärjestelmien perustamista sisävesiin johdettavia keskisuurten ja pienten taajamien jätevesiä varten sekä jokisuiden taajamia varten. Vaatimusten vastaisia taajamia on 38: Arklow, Athlone, Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, Carringtwohill, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakilty, Cobh, Cork City, Dundalk, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Passage/Monktown, Portarlington, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Roscrea, Shannon Town, Thurles, Tralee, Tubbercurry, Youghal ja Waterford City. Tämänpäiväinen perusteltu lausunto on jatkoa täydentävälle viralliselle ilmoitukselle, joka lähetettiin Irlannin viranomaisille syyskuussa 2015. Jos Irlanti ei toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Vesi: Komissio kehottaa BULGARIAA ja SLOVAKIAA torjumaan nitraattien aiheuttamaa vesien saastumista

Euroopan komissio kehottaa Bulgariaa ja Slovakiaa noudattamaan EU:n vesilainsäädäntöä, jolla torjutaan nitraattien aiheuttamaa pilaantumista (neuvoston direktiivi 91/676/ETY). Kasvit tarvitsevat kasvaakseen nitraatteja, joten niitä käytetään laajalti lannoitteina. Liian suuret nitraattitasot aiheuttavat kuitenkin vesien vakavaa pilaantumista, millä on seurauksia ihmisten terveydelle, taloudelle ja ympäristölle. Komissio käynnisti maaliskuussa 2013 rikkomusmenettelyn Bulgarian viranomaisia vastaan havaittuaan useita puutteita EU:n sääntöjen edellyttämässä nitraatteja koskevassa kansallisessa toimenpideohjelmassa. Vaikka Bulgaria on nyt korjannut useita puutteita muutettuaan nitraatteja koskevaa toimenpideohjelmaa kesäkuussa 2016, maassa ei edelleenkään noudateta keskeisiä säännöksiä, jotka koskevat esimerkiksi lannoitteiden maahan levittämistä ja karjanlannan käytön rajoittamista määrään, joka vastaa 170 kilogrammaa typpeä vuodessa hehtaaria kohden. Komissio käynnisti maaliskuussa 2012 rikkomusmenettelyn Slovakiaa vastaan havaittuaan useita puutteita siinä, miten maa panee täytäntöön ja soveltaa nitraatteja koskevia EU:n sääntöjä. Vaikka Slovakia on nyt ratkaissut useimmat ongelmat annettuaan lannoitteita koskevan lain, maan on vielä nimettävä tarvittava määrä nitraattien aiheuttamalle pilaantumiselle alttiita vyöhykkeitä ja varmistettava, että nitraatteja koskeva toimenpideohjelma on EU:n lainsäädännön mukainen. Bulgarialla ja Slovakialla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle puutteiden korjaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä. Muussa tapauksessa asia voidaan viedä EU:n tuomioistuimeen.

 

6. Rahoitusvakaus, rahoituspalvelut ja pääomamarkkinaunioni

(Lisätietoja: Vanessa Mock – Puhelin: (+32-2) 295 61 94, Letizia Lupini – Puhelin: (+32-2) 295 19 58)

Perustellut lausunnot

Sisämarkkinat: Komissio lähettää ALANKOMAILLE, ITÄVALLALLE, ROMANIALLE, RUOTSILLE ja SLOVAKIALLE perustellun lausunnon niiden EU:n sisäisistä kahdenvälisistä investointisopimuksista

Euroopan komissio on tänään lähettänyt Alankomaille, Itävallalle, Romanialle, Ruotsille ja Slovakialle virallisen pyynnön lakkauttaa EU:n sisäiset kahdenväliset investointisopimuksensa. Näissä sopimuksissa määrätään ehdoista, joita sovelletaan kansalaisten ja yritysten yksityisiin investointeihin toisessa jäsenvaltiossa. Useat näistä kahdenvälisistä sopimuksista tehtiin 1990-luvulla. Niitä tehtiin lähinnä EU:n jäsenvaltioiden ja EU:hun vuosina 2004 ja 2007 liittyneiden nk. EU-12-maiden välillä. Niillä pyrittiin antamaan varmuutta sijoittajille aikana, jolloin yksityiset sijoittajat – joskus historiallisista ja poliittisista syistä – saattoivat suhtautua epäluuloisesti investoimiseen kyseisiin maihin. Laajentumisen jälkeen tällaiset ylimääräiset varmistukset eivät ole enää tarpeen, koska EU:n sisämarkkinasäännöt esimerkiksi sijoittautumisvapaudesta ja pääomien vapaasta liikkuvuudesta tarjoavat jo oikeudelliset puitteet rajat ylittäville investoinneille. Kaikissa jäsenvaltioissa sovelletaan samoja EU:n sääntöjä, jotka suojelevat tasapuolisesti EU:n sijoittajia.

7. Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset

(Lisätietoja: Lucia Caudet – Puhelin: (+32-2) 295 61 82, Maria Sarantopoulou – Puhelin: (+32-2) 291 37 40)

Perustellut lausunnot

Palvelut: Komissio kehottaa KROATIAA poistamaan kalastuslupien syrjivät rajoitukset

Euroopan komissio kehottaa virallisesti Kroatiaa lakkauttamaan syrjivät käytännöt, joita liittyy vuotuisiin urheilu- ja virkistyskalastuslupiin. Vuotuiset kalastusluvat on rajattu Kroatian asukkaille. Ulkomailla asuvat muiden EU-maiden kansalaiset voivat saada ainoastaan enintään 30 päivän lupia. Vierailijan, joka haluaisi kalastaa ympäri vuoden, pitäisi ostaa 12 kappaletta 30 päivän lupia, mikä maksaa 16-kertaisesti verrattuna Kroatiassa asuvan vuotuiseen lupamaksuun. Komissio katsoo, että tämä käytäntö on syrjivä ja ristiriidassa palveludirektiivin (direktiivi 2006/123/EY) sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyllä sopimuksella taattujen palvelujen tarjoamisen vapauden (SEUT 56 artikla) ja syrjimättömyyden periaatteen (18 artikla) kanssa. Kroatia ei ole esittänyt näyttöä, että muiden maiden asukkaiden kalastustoiminta rasittaisi Kroatian kalavaroja enemmän kuin asukkaiden tai että heistä olisi suurempi vaara kalakantojen säilymiselle. Niinpä ei ole mitään perustetta, miksi tällaisia toimenpiteitä olisi toteutettava ainoastaan muualla asuvien haitaksi. Komission kehotus Kroatian viranomaisille annetaan perustellun lausunnon muodossa. Kroatialla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle tilanteen korjaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä. Muussa tapauksessa komissio voi nostaa Kroatiaa vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

Julkiset hankinnat: Komissio kehottaa SLOVAKIAA noudattamaan EU:n sääntöjä

Euroopan komissio kehottaa Slovakiaa panemaan asianmukaisesti täytäntöön muutoksenhakudirektiivin säännökset saattamalla tarjousten uudelleenarvioinnin päätökseen. Arvoltaan yli 250 miljoonan euron EU:n julkisia hankintoja koskeva menettely rautatien uudelleenrakentamiseksi käynnistettiin vuonna 2009, mutta tarjousten arviointia ei ole vielä saatu päätökseen. EU:n julkisia hankintoja koskevilla säännöillä pyritään varmistamaan, että julkiset hankinnat ovat avoimia ja tehokkaita ja ne antavat kaikille talouden toimijoille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tämä edellyttää, että tehdyt tarjoukset arvioidaan kohtuullisessa ajassa ja hankintayksiköt tosiasiassa noudattavat tehtyjä päätöksiä. Koska tarjousten arviointia ei ole saatettu loppuun, Slovakia on rikkonut julkisia hankintoja koskevan direktiivin (direktiivi 2004/17/EY) 10 artiklaa, jossa säädetään tarjouksen tekijöiden yhdenvertaisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Slovakian viranomaisille lokakuussa 2014 lähetetyn virallisen ilmoituksen jälkeen Slovakian ylin oikeusaste mitätöi kyseisen sopimuksen tekemistä koskevat päätökset ja määräsi, että tarjoukset on arvioitava uudelleen. Miltei kaksi vuotta tämän päätöksen jälkeen Slovakian viranomaiset eivät ole vieläkään saattaneet arviointia päätökseen. Koska oikeuden päätöstä ei ole pantu täytäntöön, Slovakian viranomaiset ovat rikkoneet muutoksenhakudirektiivin (neuvoston direktiivi 92/13/ETY) 2 artiklan 8 kohtaa, jossa säädetään, että muutoksenhakuelinten päätökset on pantava tehokkaasti täytäntöön. Slovakian viranomaisilla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle tilanteen korjaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä. Muussa tapauksessa komissio voi nostaa Slovakiaa vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

Ammatinharjoittajien vapaa liikkuvuus: Komissio kehottaa jäsenvaltioita saattamaan osaksi kansallista lainsäädäntöään EU:n säännöt ammattipätevyyden tunnustamisesta

Euroopan komissio kehotti tänään perustelluissa lausunnoissa 14:ää jäsenvaltiota saattamaan ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin 2013/55/EU osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiivissä säädetään nykyaikaisesta EU:n ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmästä. Sillä yksinkertaistetaan aiempia sääntöjä ja nopeutetaan tunnustamismenettelyjä sekä varmistetaan, että pätevät ammattilaiset, jotka haluavat työskennellä toisessa jäsenvaltiossa, noudattavat vastaanottavan jäsenvaltion vaatimuksia. Direktiivi piti saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 18. tammikuuta 2016. Alankomaat, Belgia, Espanja, Itävalta, Kreikka, Kypros, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Saksa, Slovenia, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät kuitenkaan ole vielä ilmoittaneet komissiolle saattaneensa direktiivin kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään. Näillä jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle direktiivin saattamisesta täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Muussa tapauksessa komissio voi päättää haastaa ne EU:n tuomioistuimeen.

 

8. Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasiat

(Lisätietoja: Tove Ernst – Puhelin: (+32-2) 298 67 64, Markus Lammert – Puhelin: (+32-2) 298 04 23)

Viralliset ilmoitukset

Turvallisuutta koskevien tietojen vaihto: Komissio kehottaa jäsenvaltioita parantamaan tietojenvaihtoa terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjumiseksi

Prüm-päätöksillä (neuvoston päätökset 2008/615/YOS ja 2008/616/YOS) otettiin käyttöön menettelyt, jotka mahdollistavat jäsenvaltioiden välisen nopean ja tehokkaan tietojenvaihdon tietyillä aloilla. Prüm-päätösten säännösten nojalla jäsenvaltiot voivat tehdä hakuja toisen jäsenvaltion DNA-analyysitietokannoissa, sormenjälkien tunnistamisjärjestelmissä ja ajoneuvorekisteritietokannoissa. Jäsenvaltioiden olisi pitänyt panna Prüm-päätökset kokonaisuudessaan täytäntöön elokuuhun 2011 mennessä. Euroopan komissio on tänään päättänyt antaa viralliset ilmoitukset Irlannille, Italialle, Kreikalle, Kroatialle ja Portugalille, koska ne eivät ole noudattaneet Prüm-päätöksiä. Kyseiset jäsenvaltiot eivät vielä ole varmistaneet automaattista tietojenvaihtoa vähintään kahdessa näistä kolmesta tietoryhmästä (eli DNA-tiedot, sormenjälkitiedot ja kansalliset ajoneuvorekisteritiedot). Kyseessä ovat ensimmäiset ns. ”entistä kolmannen pilarin säädöstä” koskevat rikkomusmenettelyt poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alalla. Komissio sai tällä alalla täydet täytäntöönpanovaltuudet 1. joulukuuta 2014 eli viiden vuoden kuluttua Lissabonin sopimuksen voimaantulosta. Kyseisillä jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata. Sen jälkeen komissio voi päättää antaa jäsenvaltiolle perustellun lausunnon. Prüm-päätösten täytäntöönpano on tärkeä osa Euroopan turvallisuusagendaa vuodeksi 2015.

 

Euroopan komissio vaatii, että räjähteiden lähtöaineita koskeva asetus pannaan asianmukaisesti täytäntöön.

Räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annettu asetus (EU) N:o 98/2013 tuli voimaan kaikissa 28 jäsenvaltiossa 2. syyskuuta 2014. Se muodostaa EU:n yhteiset puitteet pyrittäessä estämään sellaisten kemiallisten aineiden väärinkäyttöä, joita voidaan käyttää räjähteiden lähtöaineina. Useimmat jäsenvaltiot noudattavatkin asetusta täysimääräisesti, mutta eräissä jäsenvaltiossa kaikkia säännöksiä ei ole pantu kokonaan täytäntöön. Tämän vuoksi komissio on tänään käynnistänyt rikkomusmenettelyn antamalla viralliset ilmoitukset Espanjalle, Kyprokselle, Luxemburgille ja Ranskalle. Asetus velvoittaa jäsenvaltiot muun muassa perustamaan kansallisen yhteyspisteen, johon voi ilmoittaa säänneltyihin aineisiin liittyvistä epäilyttävistä liiketoimista, merkittävistä katoamisista ja varkauksista. Jäsenvaltioiden on myös annettava asiasta ohjeet ja sovellettava seuraamuksia. Jos jäsenvaltiot eivät noudata aineiden täydellistä kieltoa, niiden on ilmoitettava komissiolle lupa- tai rekisteröintijärjestelmiin sisältyvistä poikkeuksista. Kyseisillä jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa toimittaa huomautuksia. Asetuksen asianmukainen täytäntöönpano kuuluu tärkeänä osana Euroopan turvallisuusagendaan ja turvallisuusunionia koskevaan komission tiedonantoon.

 

Perusteltu lausunto

Laiton muuttoliike: Komissio kehottaa Espanjaa saattamaan EU:n palauttamisdirektiivin kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöä

Euroopan komissio kehottaa Espanjaa nopeuttamaan palauttamisdirektiivin (direktiivi 2008/115/EY) täytäntöönpanoa tietyillä aloilla ja varmistamaan sen kaikkien säännösten saattaminen osaksi maan kansallista lainsäädäntöä. Niihin säännöksiin, joita ei ole saatettu asianmukaisesti osaksi Espanjan lainsäädäntöä, sisältyvät seuraavat: palauttamisen määritelmä kansallisessa lainsäädännössä, velvoite tehdä laittomasti maassa oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia koskevat palauttamispäätökset ja oikeusasiamiehen roolin selkeä määrittely tämän toimiessa palauttamisdirektiivissä tarkoitetuissa valvontatehtävissä. Komissio kehottaa Espanjaa saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä yhdenmukaiseksi EU:n palauttamisdirektiivin kanssa ja antaa nyt asiaa koskevan perustellun lausunnon. Jos Espanja ei korjaa tilannetta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa sitä vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

 

9. Liikenne ja liikkuminen

(Lisätietoja: Anna-Kaisa Itkonen – Puhelin: (+32-2) 295 61 86, Alexis Perier – Puhelin: (+32-2) 296 91 43)

Asian saattaminen Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi

Tieliikenne: Komissio haastaa Saksan unionin tuomioistuimeen syrjivien tiemaksujen vuoksi

Euroopan komissio on päättänyt nostaa Saksaa vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa, koska maan viranomaiset suunnittelevat ottavansa käyttöön yksityisajoneuvoja koskevan tiemaksujärjestelmän, jota komissio pitää syrjivänä. Saksan lainsäädännön mukaan tiemaksu vähennettäisiin kokonaisuudessaan Saksassa rekisteröityjen ajoneuvojen vuotuisesta ajoneuvoverosta. Tämä johtaisi siihen, että Saksassa rekisteröidyt autot saisivat käytännössä vapautuksen tiemaksusta. Lisäksi lyhytaikaiset (alle vuoden) vinjetit, jotka on tarkoitettu ainoastaan ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen käyttöön, ovat joissakin tapauksissa suhteettoman kalliita. Komissio kannattaa oikeudenmukaista ja tehokasta liikenteen hinnoittelua – kuten se vahvisti hiljattain hyväksytyssä vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevassa eurooppalaisessa strategiassa. Se kuitenkin katsoo, että Saksan järjestelmä ei noudata Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaisia kansallisuuteen perustuvan syrjimättömyyden periaatetta ja tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden periaatetta. Saksan lainsäädäntö ei ole edellä mainittujen periaatteiden mukaista. Vaikka komissio on ollut useita kertoja yhteydessä Saksan viranomaisiin marraskuun 2014 jälkeen, komission esittämiä keskeisiä ongelmakohtia ei ole ratkaistu. Komissio nostaa tämän vuoksi Saksaa vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

 

Perustellut lausunnot

Merenkulkijat: Komissio kehottaa RANSKAA saattamaan merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä

Komissio on kehottanut Ranskaa saattamaan merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2012/35/EU kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään. Merenkulkijoiden koulutus on EU:n kannalta tärkeä kysymys, jotta voidaan ylläpitää ja kehittää EU:n merenkulkualan osaamis- ja taitotasoa ja varmistaa meriturvallisuus. Merenkulkijoiden koulutusta ja pätevyysasiakirjoja koskevien EU:n sääntöjen on vastattava alan kansainvälisiä sääntöjä. Tämän vuoksi direktiivillä sisällytettiin EU:n lainsäädäntöön muutokset, jotka tehtiin vuonna 2010 Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan yleissopimukseen (ns. STCW-yleissopimus). STCW-yleissopimukseen tehdyillä muutoksilla muun muassa päivitetään monia pätevyysvaatimuksia. Esimerkiksi päällystön on nykyisin voitava käyttää elektronista merikarttajärjestelmää (ECDIS) merenkulun turvallisuuden varmistamiseksi. Ehdotuksessa säädetään myös uusia terveydentilavaatimuksia, kuten uudet veren alkoholipitoisuutta koskevat raja-arvot alkoholin väärinkäytön estämiseksi. Jäsenvaltioiden oli määrä saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään 4. heinäkuuta 2014 mennessä. Tähän mennessä Ranska ei ole tehnyt niin. Ranskan viranomaisilla on nyt kaksi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Rautatieliikenne: Komissio kehottaa LIETTUAA saattamaan rautateiden yhteentoimivuutta koskevan EU:n lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöään

Komissio on kehottanut Liettuaa saattamaan kansalliset sääntönsä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun komission direktiivin 2014/106/EY mukaisiksi. Yhteentoimivuudella tarkoitetaan rautatiejärjestelmän soveltuvuutta junien varmaan ja keskeytymättömään liikennöintiin sellaisella suoritustasolla, joka näiltä radoilta vaaditaan. Tämä soveltuvuus edellyttää, että kaikki lakisääteiset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset täyttyvät siten, että olennaisia vaatimuksia on noudatettu. Jäsenvaltioiden oli määrä noudattaa direktiiviä 1. tammikuuta 2016 mennessä. Liettua ei ole kuitenkaan vielä muuttanut yhdenmukaistettua menettelyä sen tarkastamiseksi, että rautatiejärjestelmän osien turvallisuuden ja yhteentoimivuuden varmistamiseen tähtääviä teknisiä vaatimuksia noudatetaan. Tämän vuoksi komissio on päättänyt antaa Liettualle perustellun lausunnon. Liettuan viranomaisilla on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle. Jos Liettua ei toimi tässä ajassa tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Meriliikenne: Komissio kehottaa PORTUGALIA saattamaan lippuvaltiota koskevista vaatimuksista annetun EU:n lainsäädännön kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään

Euroopan komissio on kehottanut Portugalia noudattamaan hallinnollista valvontaa koskevia velvoitteitaan, joista säädetään lippuvaltiota koskevista vaatimuksista annetuissa EU:n säännöissä (direktiivi 2009/21/EY). Näihin kuuluu sen tarkastaminen, että aluksen rakenne, varusteet ja operatiivinen hallinnointi vastaavat turvallisuusmääräyksiä ja merenkulkijoilla on asianmukaiset pätevyysasiakirjat. Tällä direktiivillä vahvistetaan oikeudellinen kehys, jolla parannetaan jäsenvaltioiden toimintaa lippuvaltioina. Tämän direktiivin mukainen laadunhallintajärjestelmä olisi pitänyt toteuttaa kesäkuuhun 2012 mennessä, mutta Portugali ei ole tähän mennessä tehnyt niin. Henkilöstö- ja hallintoresurssien puutteella voi pitkällä aikavälillä olla kielteinen vaikutus Portugalin lipun alla purjehtivien alusten turvallisuuteen ja ympäristötehokkuuteen. Tämä on sitäkin tärkeämpää, kun otetaan huomioon viimeaikainen Portugalin toisen alusrekisterin kasvu Madeiralla. Tämän vuoksi komissio on päättänyt antaa Portugalille perustellun lausunnon, jossa sille asetetaan kahden kuukauden määräaika direktiivin noudattamiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen. Aluksen lippuvaltio on valtio, jonka lainsäädännön mukaisesti alus on rekisteröity tai saanut lisenssin.

 

10. Verotus ja tulliliitto

(Lisätietoja: Vanessa Mock – Puhelin: (+32-2) 295 61 94, Patrick Mc Cullough – Puhelin: (+32-2) 298 71 83)

Perusteltu lausunto

Verotus: Komissio kehottaa PUOLAA panemaan täytäntöön tehostettua keskinäistä avunantoa ja tietojenvaihtoa koskevat säännöt 

Euroopan komissio on tänään kehottanut Puolaa saattamaan keskinäistä avunantoa tulo- ja pääomaverotuksen alalla koskevan neuvoston direktiivin 2014/107/EU kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään. Tällä direktiivillä muutetaan kansallisten veroviranomaisten välisestä pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta annettua direktiiviä 2011/16/EU. Sen tavoitteena on tehostaa jäsenvaltioiden välistä hallinnollista yhteistyötä, jotta voidaan paremmin torjua verovilppiä ja veropetoksia. Jäsenvaltioiden oli saatettava nämä säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 1. tammikuuta 2016. Puolan viranomaiset eivät ole vielä ilmoittaneet komissiolle kaikista tarvittavista toimenpiteistä, joilla direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Jos komissiota tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen Puolaa vastaan.

MEMO/16/3125

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Documents


Liite_fi.pdf