Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Δέσμη παραβάσεων Σεπτεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και πεδία πολιτικής της ΕΕ (βλ. παραρτήματα Ι και ΙΙ), αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Κατωτέρω παρουσιάζονται και ταξινομούνται ανά τομέα πολιτικής οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή (εκ των οποίων 9 προειδοποιητικές επιστολές, 54 αιτιολογημένες γνώμες και 5 παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 122 υποθέσεις στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειάζεται η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο υποθέσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Προϋπολογισμός και ανθρώπινοι πόροι

(Για περισσότερες πληροφορίες: Alexander Winterstein - Τηλ.: +32 229 93265, Andreana Stankova – Τηλ.: +32 229 57857)

Προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προϋπολογισμός: τρία κράτη μέλη παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο για απώλεια οφειλόμενων τελωνειακών δασμών ως εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη καταβολής τελωνειακών δασμών συνολικού ύψους 23,3 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Εάν ένα κράτος μέλος δεν παράσχει την πλήρη συνεισφορά του στον προϋπολογισμό της ΕΕ, τα άλλα κράτη μέλη θα πρέπει να καλύψουν το έλλειμμα. Το 2008 η Ιταλία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι δεν μπόρεσε να συλλέξει και να καταβάλει στον προϋπολογισμό της ΕΕ τελωνειακούς δασμούς ύψους 2,1 εκατ. ευρώ για προϊόντα καπνού, οι οποίοι χρονολογούνται από το 1997. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες, η απώλεια των παραδοσιακών ιδίων πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ προέρχεται από εσφαλμένα πιστοποιητικά «EUR.1» τα οποία εκδόθηκαν από τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη τους (στο εξής: ΥΧΕ). Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, πραγματοποιήθηκε εισαγωγή αλουμινίου από τρίτες χώρες στην ΥΧΕ Ανγκουίλα και, στη συνέχεια, επανεξαγωγή προς την ΕΕ. Η εισαγωγή επωφελήθηκε από την απαλλαγή των τελωνειακών δασμών της ΕΕ, αλλά αυτό θεωρείται απώλεια εσόδων ύψους 2,7 εκατ. ευρώ για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Έπειτα από αιτιολογημένη γνώμη που εστάλη στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου τον Οκτώβριο του 2014, η Επιτροπή κάνει τώρα το επόμενο βήμα στη διαδικασία επί παραβάσει. Η περίπτωση των Κάτω Χωρών αφορά δύο υποθέσεις εισαγωγής –σκόνης γάλακτος και ρυζιού από το Κουρασάο κατά την περίοδο 1997-2000 και πλιγουριών και προϊόντων με βάση το ρύζι από την Αρούμπα κατά την περίοδο 2002-2003. Και στις δύο περιπτώσεις, τα εμπορεύματα εισήχθησαν στην Ευρώπη με πιστοποιητικά «EUR.1», που είχαν εκδοθεί από τις τοπικές αρχές στα ολλανδικά υπερπόντια εδάφη κατά παράβαση της απόφασης περί ΥΧΕ, με την οποία ορίστηκαν κανόνες για τη σύνδεση των ΥΧΕ με την ΕΕ. Το οφειλόμενο ποσό στον προϋπολογισμό της ΕΕ ανέρχεται σε 18,2 εκατ. ευρώ για την εισαγωγή από το Κουρασάο και 0,3 εκατ. ευρώ για την Αρούμπα. Η διαδικασία επί παραβάσει ξεκίνησε το 2013 και η αιτιολογημένη γνώμη εστάλη στις ολλανδικές αρχές τον Οκτώβριο του 2014.

 

2. Ψηφιακή ενιαία αγορά

(Για περισσότερες πληροφορίες: Nathalie Vandystadt - Τηλ.: +32 229 67083, Marie Frenay – Τηλ.: +32 229 64532)

Αιτιολογημένες γνώμες

Ψηφιακή ενιαία αγορά: Η Επιτροπή καλεί 19 κράτη μέλη να εφαρμόσουν κανόνες για τη μείωση του κόστους που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη περισσότερων ευρυζωνικών δικτύων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο να εφαρμόσουν μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία 2014/61/ΕΕ· βλ. σχετικό δελτίο Τύπου εδώ). Αυτοί οι κανόνες επιδιώκουν να αυξήσουν την κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση της υπάρχουσας υλικής υποδομής σε διάφορους τομείς (ενέργεια, μεταφορές κ.λπ.) και υπολογίζεται ότι θα μειώσουν κατά 30 % το κόστος ανάπτυξης διαδικτύου υψηλής ταχύτητας. Τον Μάρτιο του 2016 η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή σε όλα τα κράτη μέλη που δεν είχαν μεταφέρει τα μέτρα στην εθνική τους νομοθεσία μέχρι τότε· στη συνέχεια, πολλά από αυτά ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι είχαν εφαρμόσει πλήρως την οδηγία. Οι κανόνες για τη μείωση του κόστους υποστηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους συνδεσιμότητας που πρότεινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βλ. σχετικό δελτίο Τύπου εδώ): έως το 2025, όλοι οι βασικοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, όπως τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, οι συγκοινωνιακοί κόμβοι, όλοι οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, όπως τα νοσοκομεία και οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι επιχειρήσεις που βασίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά υψηλή –της τάξης των gigabit– συνδεσιμότητα (που θα επιτρέπει στους χρήστες να τηλεφορτώνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω δεδομένα με ταχύτητα 1 gigabit ανά δευτερόλεπτο)· όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, αγροτικά ή αστικά, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα με ταχύτητα τηλεφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε Gbps, και όλες οι αστικές περιοχές καθώς και οι μεγάλοι οδικοί άξονες και οι σιδηρόδρομοι θα πρέπει να έχουν συνεχή κάλυψη 5G –πέμπτη γενιά συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας. Ως ενδιάμεσος στόχος, η κάλυψη 5G θα πρέπει να είναι εμπορικά διαθέσιμη τουλάχιστον σε μία μεγάλη πόλη σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ μέχρι το 2020. Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016 για τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα τελική προειδοποίηση στα υπόλοιπα 19 κράτη μέλη. Οι εν λόγω χώρες έχουν πλέον δύο μήνες στη διάθεσή τους για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για την ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με τη νομοθεσία της ΕΕ. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί παράβασης, να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ και να προτείνει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

 

3. Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δεξιότητες και εργασιακή κινητικότητα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand - Τηλ.: +32 229 62253, Sara Soumillion - Τηλ.: +32 229 67094)

Αιτιολογημένη γνώμη

Υγεία και ασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να κοινοποιήσει τη μεταφορά της οδηγίας για τη συσκευασία και την επισήμανση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία, επειδή δεν κοινοποίησε τη μεταφορά της οδηγίας για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP) των ουσιών και των μειγμάτων (οδηγία 2014/27/ΕΕ) στην εθνική της νομοθεσία, περισσότερο από ένα έτος μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας. Η οδηγία CLP αντικατέστησε πολλές οδηγίες για την εσωτερική αγορά που αφορούν την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών, ευθυγραμμίζοντάς τις με τον κανονισμό CLP [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008]. Ο κανονισμός CLP είναι κανονισμός της ΕΕ ο οποίος άρχισε να ισχύει στις 20 Ιανουαρίου 2009 και εναρμονίζει το ενωσιακό σύστημα για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και των μειγμάτων με το παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των Ηνωμένων Εθνών (GHS). Οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με την οδηγία CLP έπρεπε να αρχίσουν να ισχύουν το αργότερο την 1η Ιουνίου 2015 και έπρεπε, επίσης, να ενημερωθεί αμέσως η Επιτροπή. Δεδομένου ότι οι γερμανικές αρχές δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, η Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Εάν οι γερμανικές αρχές δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

4. Ενέργεια

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anna-Kaisa Itkonen – Τηλ.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – Τηλ.: +32 229 52589)

Αιτιολογημένες γνώμες

Εσωτερική αγορά ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να συμμορφωθεί πλήρως με την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Ισπανία να εξασφαλίσει τη σωστή υλοποίηση και εφαρμογή της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια (οδηγία 2009/72/ΕΚ) και της οδηγίας για το φυσικό αέριο (οδηγία 2009/73/ΕΚ). Οι οδηγίες εντάσσονται στην τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και περιλαμβάνουν βασικές διατάξεις που εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των αγορών ενέργειας, όπως κανόνες για τον διαχωρισμό της μεταφοράς από τους ενεργειακούς προμηθευτές και παραγωγούς, για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των αρμοδιοτήτων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και για διατάξεις προς όφελος των καταναλωτών. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η τρέχουσα ισπανική νομοθεσία εμποδίζει επιχειρήσεις πέραν των εθνικών κατεστημένων φορέων εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου να κατασκευάζουν και να διαχειρίζονται διασυνδέσεις προς άλλα κράτη μέλη. Επίσης, η Ισπανία έχει μεταφέρει πλημμελώς αρκετούς κανόνες σχετικά με την ανεξαρτησία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής. Τον Φεβρουάριο του 2015 απεστάλη στην Ισπανία προειδοποιητική επιστολή. Δεδομένου ότι δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ, η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Το εν λόγω κράτος μέλος έχει στη διάθεσή του δύο μήνες για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε με σκοπό να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για την εσωτερική αγορά είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ενέργειας.

Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ και την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Εσθονία και την Πολωνία να εξασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (οδηγία 2012/27/ΕΕ). Στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Αυτό πρέπει να το πράξουν με τη θέσπιση καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και/ή άλλων στοχευμένων μέτρων πολιτικής για την επίτευξη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα νοικοκυριά, στα κτίρια και στους τομείς της βιομηχανίας και των μεταφορών. Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 5 Ιουνίου 2014. Σήμερα, η Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματικές αιτιολογημένες γνώμες στην Εσθονία και την Πολωνία, καθώς η Επιτροπή προσδιόρισε κενά στην εθνική νομοθεσία που μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί τη μεταφορά και την εφαρμογή της οδηγίας και θα αντιμετωπίσει τις όποιες ελλείψεις στο μέλλον. Η Εσθονία και η Πολωνία έχουν πλέον δύο μήνες στη διάθεσή τους για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για επισκόπηση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση ανά κράτος μέλος, βλ. παράρτημα III.

 

5. Περιβάλλον

(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio – Τηλ.: +32 229 56172, Ίρις Πέτσα – Τηλ.: +32 229 93321)

Προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή παραπέμπει το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ στο Δικαστήριο για την παράλειψή του να προστατεύσει ορισμένα θαλάσσια είδη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν πρότεινε περιοχές για την προστασία της φώκαινας (Phocoena phocoena), θαλάσσιου θηλαστικού που συναντάται συχνά στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου.Η νομοθεσία της ΕΕ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για τους οικοτόπους, οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου) απαιτεί από τα κράτη μέλη να προτείνουν έναν κατάλογο τόπων για ορισμένα είδη και τύπους οικοτόπων, εξασφαλίζοντας την προστασία τους από απειλές που θα μπορούσαν να τα βλάψουν σοβαρά και διατηρώντας και αποκαθιστώντας τους σε ευνοϊκή κατάσταση σε ολόκληρη την ΕΕ, λαμβάνοντας τα μέτρα διατήρησης που απαιτούνται. Λόγω του μη ευνοϊκού καθεστώτος της φώκαινας στην ΕΕ, 13 κράτη μέλη, στα οποία δεν περιλαμβάνεται το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ορίσει περίπου 200 τόπους για την προστασία της στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μέχρι στιγμής προτείνει επισήμως μόνο μία μικρή περιοχή στη Βόρεια Ιρλανδία (την ειδική ζώνη διατήρησης Skerries και Causeway) και μία περιοχή στη Σκωτία (την ειδική ζώνη διατήρησης Inner Hebrides και Minches). Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή, φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για την προστασία αυτού του είδους. Η Επιτροπή έχει ζητήσει επανειλημμένα από τις βρετανικές αρχές να εκπληρώσουν τις βασικές υποχρεώσεις τους για τη διατήρηση του είδους, όπως έχουν κάνει ήδη άλλα κράτη μέλη. Η σημερινή ενέργεια ακολουθεί προειδοποιητική επιστολή που εστάλη στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούνιο του 2013 και αιτιολογημένη γνώμη που εστάλη τον Οκτώβριο του 2014. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο διεξήγαγε πρόσφατα δημόσια διαβούλευση σχετικά με πλήθος πιθανών περιοχών στα αγγλικά και ουαλικά ύδατα και αυτόν τον μήνα πρότεινε επίσημα μία περιοχή στα ύδατα της Σκωτίας, πρέπει να κάνει περισσότερα. Η συνεχιζόμενη απουσία προτάσεων και ορισμού επαρκών περιοχών στερεί τις περιοχές όπου το είδος απαντάται σε πυκνότερους πληθυσμούς από την απαιτούμενη προστασία. Αυτό αφορά ειδικότερα την απαίτηση διενέργειας επαρκών αξιολογήσεων δυνητικά επιβλαβών εξελίξεων ή δραστηριοτήτων, όπως η κατασκευή υπεράκτιου αιολικού πάρκου, η έρευνα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καθώς και η αλιεία. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Οδηγίες για τη φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να αντιμετωπίσει την παράνομη δηλητηρίαση πτηνών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από την Ελλάδα να θεσπίσει γενικό σύστημα προστασίας για τα άγρια πτηνά, απαγορεύοντας, ιδίως, την εκ προθέσεως θανάτωσή τους μέσω δηλητηριασμένων δολωμάτων. Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ελλάδα και, μέχρι στιγμής, δεν έχει αναληφθεί σοβαρή δράση, σε αντίθεση με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ) και της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Για παράδειγμα, στην περιοχή του ποταμού Νέστου που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, η χρήση αυτής της παράνομης πρακτικής το 2012 οδήγησε στην καταστροφή ολόκληρης αποικίας του είδους γύπα· εντούτοις, οι ελληνικές αρχές έχουν κάνει μέχρι τώρα ελάχιστα για την αποτροπή παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας τον Σεπτέμβριο του 2013, καλώντας τις ελληνικές αρχές να ελέγξουν καλύτερα το φαινόμενο αυτό σε ολόκληρη τη χώρα και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών που σημειώθηκαν στον Νέστο το 2012. Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη ληφθεί μέτρα για την εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Εάν οι ελληνικές αρχές δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Λύματα: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να βελτιώσει τη συλλογή και την επεξεργασία των λυμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ιρλανδία να διασφαλίσει ότι γίνεται επαρκής επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε 38 οικισμούς σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ (οδηγία 91/271/EΟΚ του Συμβουλίου), οι πόλεις και οι κωμοπόλεις είναι υποχρεωμένες να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα αστικά λύματα, αφού τα ανεπεξέργαστα λύματα είναι δυνητικά επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου και ρυπαίνουν τις λίμνες, τα ποτάμια, το έδαφος, καθώς και τα παράκτια και τα υπόγεια ύδατα. Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία έως το τέλος του 1998 για να εξασφαλίσουν την αυστηρότερη επεξεργασία των λυμάτων από οικισμούς που πραγματοποιούν απορρίψεις σε ευαίσθητες ζώνες. Είχαν προθεσμία έως το τέλος του 2000 για να εξασφαλίσουν την εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας για απορρίψεις από σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων που εξυπηρετούν μεγάλους οικισμούς οι οποίοι πραγματοποιούν απορρίψεις σε μη χαρακτηρισμένα ύδατα. Η τελευταία προθεσμία παρήλθε στο τέλος του 2005 και απαιτούσε τη σύσταση συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας για απορρίψεις από οικισμούς μεσαίου και μικρού μεγέθους που πραγματοποιούν απορρίψεις σε γλυκά ύδατα και οικισμούς σε εκβολές ποταμών. Οι 38 οικισμοί που παραβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις είναι οι εξής: Arklow, Athlone, Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, Carringtwohill, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakilty, Cobh, Cork City, Dundalk, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Passage/Monktown, Portarlington, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Roscrea, Shannon Town, Thurles, Tralee, Tubbercurry, Youghal και Waterford City. Η σημερινή αιτιολογημένη γνώμη ακολουθεί συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή που εστάλη στις ιρλανδικές αρχές τον Σεπτέμβριο του 2015. Αν η Ιρλανδία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Νερό: Η Επιτροπή ζητά από τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να αντιμετωπίσουν τη ρύπανση των υδάτων που προκαλείται από νιτρικά άλατα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση (οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Τα νιτρικά άλατα είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών και χρησιμοποιούνται ευρέως ως λιπάσματα. Ωστόσο, σε υπερβολικά επίπεδα, προκαλούν σοβαρή ρύπανση των υδάτων, με συνέπειες για την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον. Τον Μάρτιο του 2013, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά των βουλγαρικών αρχών, αφού διαπίστωσε ορισμένες ελλείψεις στο πρόγραμμα δράσης της εν λόγω χώρας για τα νιτρικά άλατα, όπως απαιτείται βάσει των κανόνων της ΕΕ για τα νιτρικά άλατα. Αν και η Βουλγαρία έχει πλέον επιλύσει μια σειρά ζητημάτων, μετά την τροποποίηση του προγράμματος δράσης για τα νιτρικά άλατα τον Ιούνιο του 2016, η χώρα εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με βασικές διατάξεις, όπως η διασπορά λιπασμάτων στο έδαφος και το όριο χρήσης των 170 kg αζώτου/εκτάριο/έτος για τη ζωική κοπριά. Τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Σλοβακίας, αφού διαπίστωσε ορισμένες ελλείψεις όσον αφορά τη θέσπιση και εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τα νιτρικά άλατα. Αν και η Σλοβακία έχει πλέον επιλύσει τα περισσότερα από τα ζητήματα μετά την έγκριση του νόμου περί λιπασμάτων, η χώρα πρέπει ακόμη να ορίσει επαρκή αριθμό ευπρόσβλητων από τη νιτρορύπανση ζωνών και να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα δράσης για τα νιτρικά άλατα συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ. Η Βουλγαρία και η Σλοβακία έχουν δύο μήνες στη διάθεσή τους για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν με σκοπό να διορθώσουν τις ελλείψεις. Διαφορετικά, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

6. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock – Τηλ.: +32 229 56194, Letizia Lupini - Τηλ.: +32 229 51958)

Αιτιολογημένες γνώμες

Ενιαία αγορά: Η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην ΑΥΣΤΡΙΑ, στις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, στη ΣΛΟΒΑΚΙΑ και στη ΣΟΥΗΔΙΑ όσον αφορά τις ενδοενωσιακές διμερείς επενδυτικές συμφωνίες τους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα επίσημο αίτημα προς την Αυστρία,τις Κάτω Χώρες, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία να καταγγείλουν τις ενδοενωσιακές διμερείς επενδυτικές συμφωνίες τους («ΔΕΣ»). Οι ΔΕΣ είναι συμφωνίες με τις οποίες καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων από πρόσωπα και εταιρείες ενός κράτους σε ένα άλλο. Πολλές από τις εν λόγω ενδοενωσιακές ΔΕΣ συνήφθησαν κατά τη δεκαετία του 1990. Συνήφθησαν δε κυρίως ανάμεσα στα υφιστάμενα μέλη της ΕΕ και στις χώρες που θα σχημάτιζαν την «ΕΕ των 12», τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004 και το 2007. Στόχος των συμφωνιών αυτών ήταν να καθησυχαστούν οι επενδυτές σε μια περίοδο όπου οι ιδιώτες επενδυτές –μερικές φορές για ιστορικούς και πολιτικούς λόγους– ενδεχομένως να ήταν επιφυλακτικοί ως προς τις επενδύσεις στις εν λόγω χώρες. Μετά τη διεύρυνση, τέτοιες «επιπλέον» διαβεβαιώσεις δεν θα πρέπει να είναι αναγκαίες, διότι οι κανόνες της ΕΕ στην ενιαία αγορά, όπως είναι η ελευθερία εγκατάστασης και η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, παρέχουν ήδη ένα νομικό πλαίσιο για τις διασυνοριακές επενδύσεις. Όλα τα κράτη μέλη υπόκεινται στους ίδιους κανόνες της ΕΕ, που επίσης παρέχουν προστασία για τους επενδυτές της ΕΕ.

 

7. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Lucia Caudet – Τηλ.: +32 229 56182, Μαρία Σαραντοπούλου – Τηλ.: +32 229 13740)

Αιτιολογημένες γνώμες

Υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ να άρει περιορισμούς που εισάγουν διακρίσεις σχετικά με τις αλιευτικές άδειες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά επίσημα από την Κροατία να σταματήσει τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις στον τομέα των ετήσιων αθλητικών και ψυχαγωγικών αλιευτικών αδειών. Οι ετήσιες αλιευτικές άδειες περιορίζονται σε κατοίκους της Κροατίας, ενώ οι μη μόνιμοι κάτοικοι από άλλες χώρες της ΕΕ μπορούν να λάβουν μόνο άδειες 30 ημερών κατ’ ανώτατο όριο. Επισκέπτες που επιθυμούν να αλιεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα πρέπει να αγοράσουν δώδεκα άδειες 30 ημερών, οι οποίες κοστίζουν 16 φορές περισσότερο από όσο θα πλήρωνε ένας κάτοικος της Κροατίας για ετήσια άδεια. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρακτική αυτή συνιστά διάκριση και δεν συνάδει με την οδηγία για τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ), την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ (άρθρα 56 και 18 της ΣΛΕΕ). Η Κροατία δεν παρείχε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι μη μόνιμοι κάτοικοι εκμεταλλεύονται τους κροατικούς πόρους μέσω των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους περισσότερο από τους μόνιμους κατοίκους ή ότι προκαλούν υψηλότερο κίνδυνο για τη διατήρηση των αποθεμάτων. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει δικαιολογία για τη λήψη των εν λόγω μέτρων μόνο εις βάρος των μη μόνιμων κατοίκων. Το διάβημα της Επιτροπής προς τις κροατικές αρχές λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Η Κροατία έχει πλέον δύο μήνες στη διάθεσή της για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε με σκοπό τη διόρθωση της κατάστασης. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Κροατία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να τηρήσει τους κανόνες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Σλοβακία να εφαρμόσει ορθά τις διατάξεις της οδηγίας για τις προσφυγές οριστικοποιώντας την επαναξιολόγηση των προσφορών. Η διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ για σύμβαση ανασυγκρότησης των σιδηροδρόμων, αξίας άνω των 250 εκατ. ευρώ, δρομολογήθηκε το 2009, αλλά η αξιολόγηση των προσφορών δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ στοχεύουν στο να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι διαφανείς, αποδοτικές και παρέχουν σε όλους τους οικονομικούς φορείς μια δίκαιη ευκαιρία συμμετοχής σε πρόσκληση υποβολής προσφορών με σκοπό τη σύναψη σύμβασης. Αυτό προϋποθέτει ότι οι υποβληθείσες προσφορές αξιολογούνται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και οι ενδεχόμενες αποφάσεις εφαρμόζονται αποτελεσματικά από τους αναθέτοντες φορείς. Παραλείποντας να οριστικοποιήσει την αξιολόγηση των προσφορών, η Σλοβακία παραβίασε το άρθρο 10 της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (οδηγία 2004/17/ΕΚ) σχετικά με την ίση μεταχείριση και την αποφυγή διακρίσεων εις βάρος των υποβαλλόντων προσφορές. Μετά την προειδοποιητική επιστολή που εστάλη στις σλοβακικές αρχές τον Οκτώβριο του 2014, το ανώτατο δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας ακύρωσε όλες τις αποφάσεις ανάθεσης της εν λόγω σύμβασης και διέταξε την εκ νέου αξιολόγηση των προσφορών. Ωστόσο, σχεδόν δύο έτη μετά την έκδοση της εν λόγω απόφασης, οι σλοβακικές αρχές δεν έχουν οριστικοποιήσει ακόμη την αξιολόγηση. Παραλείποντας να εφαρμόσουν και να επιβάλουν την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, οι σλοβακικές αρχές παραβίασαν το άρθρο 2 παράγραφος 8 της οδηγίας για τις προσφυγές (οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου) για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων των φορέων αξιολόγησης. Οι σλοβακικές αρχές έχουν πλέον δύο μήνες στη διάθεσή τους για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν με σκοπό να διορθώσουν την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα, σε αιτιολογημένες γνώμες προς 14 κράτη μέλη, να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία 2013/55/ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η οδηγία προβλέπει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σύστημα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, απλοποιεί τους υπάρχοντες κανόνες και επιταχύνει τις διαδικασίες αναγνώρισης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος τηρούν τις απαιτήσεις της χώρας υποδοχής. Η οδηγία θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 18 Ιανουαρίου 2016. Ωστόσο, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες στη διάθεσή τους για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

8. Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις και ιθαγένεια

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tove Ernst – Τηλ.: +32 229 86764, Markus Lammert - Τηλ.: +32 229 80423)

Προειδοποιητικές επιστολές

Ανταλλαγή πληροφοριών για την ασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος

Οι αποφάσεις Prüm (αποφάσεις 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου) εισήγαγαν διαδικασίες για ταχείες και αποτελεσματικές ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών σε συγκεκριμένους τομείς. Το πλαίσιο Prüm θεσπίζει κανόνες που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να πραγματοποιούν αναζητήσεις στα αρχεία ανάλυσης DNA, στα συστήματα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων και στις βάσεις δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων άλλων κρατών μελών. Οι αποφάσεις Prüm θα έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί πλήρως από τα κράτη μέλη έως τον Αύγουστο του 2011. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να απευθύνει προειδοποιητικές επιστολές στην Κροατία, την Ελλάδα, τηνΙρλανδία, την Ιταλία και την Πορτογαλία λόγω μη συμμόρφωσης με τις αποφάσεις Prüm. Τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη διασφαλίσει τις αυτοματοποιημένες ανταλλαγές δεδομένων σε τουλάχιστον δύο από τις τρεις κατηγορίες δεδομένων DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και εθνικών δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων. Αυτές είναι οι πρώτες διαδικασίες επί παραβάσει που κινήθηκαν για τη λεγόμενη «πράξη του πρώην τρίτου πυλώνα» στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Η Επιτροπή απέκτησε πλήρεις εξουσίες επιβολής σε αυτόν τον τομέα την 1η Δεκεμβρίου 2014, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν τώρα στη διάθεσή τους δύο μήνες για να απαντήσουν. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η εφαρμογή των αποφάσεων Prüm αποτελεί σημαντικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια του 2015.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει ενεργά την ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013 σχετικά με την εμπορία και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών άρχισε να ισχύει και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ τον Σεπτέμβριο του 2014. Ο κανονισμός θεσπίζει ένα κοινό ενωσιακό πλαίσιο για την αποτροπή της κακής χρήσης ορισμένων χημικών ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών. Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει πλήρως τον κανονισμό, αλλά σε ορισμένα κράτη μέλη δεν εφαρμόζονται ακόμα πλήρως όλες οι διατάξεις. Γι’ αυτόν τον λόγο η Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα διαδικασίες επί παραβάσει με προειδοποιητική επιστολή προς την Κύπρο, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και την Ισπανία. Δυνάμει του κανονισμού, τα κράτη μέλη απαιτείται, μεταξύ άλλων, να συγκροτήσουν εθνικά σημεία επαφής για την αναφορά ύποπτων συναλλαγών και σημαντικών εξαφανίσεων και κλοπών των ρυθμιζόμενων ουσιών. Τα κράτη μέλη απαιτείται επίσης να διαδώσουν κατευθυντήριες γραμμές και να εφαρμόσουν κυρώσεις. Αν τα κράτη μέλη επιλέξουν να μην εφαρμόσουν πλήρη απαγόρευση των ουσιών, πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τις εξαιρέσεις δυνάμει καθεστώτος αδειοδότησης ή καταχώρισης. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν τώρα στη διάθεσή τους δύο μήνες για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Η ορθή εφαρμογή του κανονισμού για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών είναι σημαντικό στοιχείο τόσο του Ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια όσο και της ανακοίνωσης της Επιτροπής για τη μελλοντική πορεία προς μια πραγματική Ένωση Ασφάλειας.

Αιτιολογημένη γνώμη

Παράτυπη μετανάστευση: Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να διασφαλίσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας της ΕΕ για την επιστροφή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ισπανία να επιταχύνει την εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή (οδηγία 2008/115/ΕΚ) σε ορισμένες συγκεκριμένες περιοχές, διασφαλίζοντας την πλήρη μεταφορά όλων των διατάξεων της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο. Διατάξεις που δεν μεταφέρθηκαν ορθά από την Ισπανία περιλαμβάνουν τον ορισμό της επιστροφής στο εθνικό δίκαιο, την υποχρέωση για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής σε παράτυπα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών και τον σαφή καθορισμό του ρόλου του Διαμεσολαβητή υπό την ιδιότητά του ως φορέα παρακολούθησης σύμφωνα με την οδηγία για την επιστροφή. Η Επιτροπή ζητεί από την Ισπανία να εναρμονίσει τη νομοθεσία της με την οδηγία της ΕΕ για την επιστροφή και αποστέλλει πλέον σχετική αιτιολογημένη γνώμη. Εάν η Ισπανία δεν διορθώσει την κατάσταση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

9. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anna-Kaisa Itkonen – Τηλ.: +32 229 56186, Alexis Perier - Τηλ.: +32 229 69143)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή παραπέμπει τη Γερμανία στο Δικαστήριο για διακριτική επιβολή τελών για τη χρήση των οδικών υποδομών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ σε σχέση με το σχέδιο των γερμανικών αρχών να εισαγάγουν πρόγραμμα επιβολής τελών για τη χρήση των οδικών υποδομών για τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης (PKW-Maut), το οποίο, σύμφωνα με την Επιτροπή, εισάγει διακρίσεις. Η γερμανική νομοθεσία χορηγεί στα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί στη Γερμανία το όφελος της μείωσης των οδικών τελών 1:1 από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας τους, πράγμα που θα οδηγήσει σε «de facto» απαλλαγή από την επιβολή τελών, αποκλειστικά για οχήματα ταξινομημένα στη Γερμανία. Επιπλέον, οι τιμές για τις κάρτες στάθμευσης μικρής διάρκειας (για περιόδους μικρότερες του ενός έτους), οι οποίες προορίζονται για χρήση μόνο από οχήματα που έχουν ταξινομηθεί στην αλλοδαπή, είναι δυσανάλογα υψηλές σε ορισμένες περιπτώσεις. Μολονότι η Επιτροπή υποστηρίζει τη δίκαιη και αποτελεσματική τιμολόγηση στις μεταφορές –όπως επανέλαβε στην πρόσφατη ευρωπαϊκή στρατηγική για κινητικότητα με χαμηλές εκπομπές–, η Επιτροπή θεωρεί ότι το γερμανικό σύστημα δεν συνάδει με τις αρχές της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας και την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών. Η γερμανική νομοθεσία δεν ευθυγραμμίζεται με τις εν λόγω αρχές. Παρά τις πολυάριθμες ανταλλαγές με τις γερμανικές αρχές από τον Νοέμβριο του 2014, δεν έχουν αντιμετωπιστεί οι θεμελιώδεις ανησυχίες της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει την Κροατία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Ναυτικοί: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να ολοκληρώσει τη μεταφορά της οδηγίας σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών

Η Επιτροπή κάλεσε τη Γαλλία να ολοκληρώσει τη μεταφορά της οδηγίας 2012/35/ΕΕ σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών στην εθνική της νομοθεσία. Η εκπαίδευση και κατάρτιση των ναυτικών αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την ΕΕ, προκειμένου να διατηρήσει και να αναπτύξει το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της ναυτιλίας της ΕΕ, καθώς και προς όφελος της ασφάλειας στη θάλασσα. Ως εκ τούτου, οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την κατάρτιση και την πιστοποίηση των ναυτικών θα πρέπει να εναρμονίζονται με τους διεθνείς κανόνες. Ως εκ τούτου, η οδηγία ενσωμάτωσε στο δίκαιο της ΕΕ τις τροποποιήσεις που έγιναν το 2010 στη Διεθνή Σύμβαση για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών («σύμβαση STCW») του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ). Μεταξύ άλλων, οι τροποποιήσεις στη σύμβαση STCW επικαιροποιούν διάφορα πρότυπα επάρκειας. Για παράδειγμα, οι αξιωματικοί θα πρέπει πλέον να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα απεικόνισης χαρτών και πληροφοριών (ECDIS) για τη διατήρηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Οι τροποποιήσεις καθιερώνουν επίσης πρόσθετες απαιτήσεις καλής κατάστασης της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ορίων επιπέδου αλκοόλ για την πρόληψη της κατάχρησης αλκοόλ. Τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία το αργότερο στις 4 Ιουλίου 2014. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η Γαλλία δεν το έχει πράξει. Τώρα, οι γαλλικές αρχές έχουν δύο μήνες στη διάθεσή τους για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή ζητά από τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων

Η Επιτροπή κάλεσε τη Λιθουανία να ευθυγραμμίσει τους εθνικούς της κανόνες με την οδηγία 2014/106/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων –την ικανότητα του σιδηροδρομικού συστήματος να επιτρέπει την ασφαλή και αδιάκοπη κυκλοφορία αμαξοστοιχιών, οι οποίες επιτυγχάνουν τα απαιτούμενα επίπεδα επίδοσης για τις εν λόγω γραμμές. Η ικανότητα αυτή εξαρτάται από το σύνολο των κανονιστικών, τεχνικών και επιχειρησιακών προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις. Τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να συμμορφωθούν με την οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2016. Ωστόσο, η Λιθουανία δεν έχει ακόμη τροποποιήσει την εναρμονισμένη διαδικασία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές απαιτήσεις που διασφαλίζουν ότι τα μέρη του σιδηροδρομικού συστήματος είναι ασφαλή και διαλειτουργικά. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στη Λιθουανία αιτιολογημένη γνώμη. Οι λιθουανικές αρχές έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Αν δεν αντιδράσουν ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις υποχρεώσεις του κράτους σημαίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Πορτογαλία να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις διοικητικής εποπτείας, όπως προβλέπεται από τους κανόνες της ΕΕ για τις υποχρεώσεις του κράτους σημαίας (οδηγία 2009/21/ΕΚ). Αυτές περιλαμβάνουν τον έλεγχο ότι η δομή, ο εξοπλισμός και η λειτουργική διαχείριση του πλοίου συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας και ότι οι ναυτικοί έχουν πιστοποιηθεί ως επαρκείς. Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει νομικό πλαίσιο για τη βελτίωση των επιδόσεων των κρατών μελών ως κρατών σημαίας. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας θα έπρεπε να είχε θεσπιστεί έως τον Ιούνιο του 2012, αλλά μέχρι σήμερα η Πορτογαλία παρέλειψε να το εφαρμόσει. Ειδικότερα, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και πόρων στη διοίκηση μπορεί μακροπρόθεσμα να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια, την προστασία και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του στόλου που φέρει τη σημαία της Πορτογαλίας. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, αν ληφθεί υπόψη η πρόσφατη αύξηση στο δεύτερο νηολόγιο της Πορτογαλίας, στη Μαδέρα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία, δίνοντάς της προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί με την οδηγία. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Το κράτος σημαίας ενός σκάφους είναι το κράτος βάσει της νομοθεσίας του οποίου το σκάφος είναι νηολογημένο ή έχει λάβει άδεια.

 

10. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock – Τηλ.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – Τηλ.: +32 229 87183)

Αιτιολογημένη γνώμη

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να εφαρμόσει κανόνες για ενίσχυση της αμοιβαίας συνδρομής και της ανταλλαγής πληροφοριών 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Πολωνία να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή στον τομέα της φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου. Η εν λόγω οδηγία, η οποία τροποποιεί την οδηγία 2011/16/ΕΕ για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών, αποβλέπει στην ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την καλύτερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους εν λόγω κανόνες το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016. Η Πολωνία δεν έχει ακόμη ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με όλα τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

MEMO/16/3125

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar