Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Zářijové případy porušení právních předpisů: hlavní rozhodnutí

Brusel 29. září 2016

Přehled podle oblastí politiky

Evropská komise ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů pokračuje v právních krocích proti členským státům, které nesplnily své povinnosti podle práva EU. Rozhodnutí se týkají různých odvětví a oblastí politiky EU (viz příloha I a II) a usilují o zajištění řádného uplatňování práva EU v zájmu občanů a podniků.

Hlavní rozhodnutí Komise (konkrétně devět výzev, 54 odůvodněných stanovisek a pět předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie) jsou uvedena níže a jsou rozdělena podle jednotlivých oblastí politiky. Komise rovněž uzavírá 122 případů, kde záležitosti s dotčenými členskými státy byly vyřešeny, aniž by Komise musela pokračovat v řízení.

Další informace o řízení EU o nesplnění povinnosti jsou k dispozici v dokumentu MEMO/12/12. Podrobnější informace o všech rozhodnutích o nesplnění povinnosti naleznete zde.

 

1. Rozpočet a lidské zdroje

(Další informace: Alexander Winterstein – tel. +32 229 93265, Andreana Stankova – tel. +32 229 57857)

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Rozpočet: Komise žaluje tři členské státy za ztrátu cel odváděných do rozpočtu EU

Evropská komise se rozhodla žalovat Itálii, NizozemskoSpojené království u Soudního dvora EU, neboť tyto státy neodvedly do rozpočtu EU cla ve výši 23,3 milionu eur. Pokud určitý členský stát nezaplatí do rozpočtu EU svůj příspěvek v plné výši, musí dlužnou částku dorovnat ostatní členské státy. V roce 2008 oznámila Itálie Komisi, že nemůže vybrat a odvést do rozpočtu EU částku ve výši 2,1 milionu eur z cel na tabákové výrobky, jež se vztahuje na rok 1997. V případě Spojeného království a Nizozemska jsou příčinou ztráty tradičních vlastních zdrojů odváděných do rozpočtu EU osvědčení „EUR. 1", které chybně vydaly zámořské země a území („ZZÚ“) zmiňovaných států. V případě Spojeného království byl do ZZÚ Anguilla ze třetích zemí dovezen hliník, který byl následně opětovně vyvezen do EU. Na tento dovoz bylo uplatněno osvobození od cel EU, což však zároveň znamená ztrátu příjmů pro rozpočet EU ve výši 2,7 milionu eur. V návaznosti na odůvodněné stanovisko zaslané orgánům Spojeného království v říjnu 2014 nyní Komise činí další krok v řízení o nesplnění povinnosti. V případě Nizozemska se jedná o dva případy dovozu: dovoz sušeného mléka a rýže z Curaçaa v letech 1997–2000 a dovoz krupice a rýžových výrobků z Aruby v letech 2002–2003. V obou případech bylo zboží dovezeno do Evropy s osvědčením „EUR. 1", které místní orgány nizozemských zámořských území vydaly v rozporu s rozhodnutím, jež upravuje přidružení zámořských zemí a území k EU („rozhodnutí o přidružení zámoří“). Částky splatné do rozpočtu EU činí 18,2 milionu eur za dovoz z Curaçaa a 0,3 milionu eur za dovoz z Aruby. Řízení o nesplnění povinnosti bylo zahájeno v roce 2013 a v říjnu 2014 zaslala Komise nizozemským orgánům odůvodněné stanovisko.

 

2. Jednotný digitální trh

(Další informace: Nathalie Vandystadt – tel. +32 229 67083, Marie Frenay – tel. +32 229 64532)

Odůvodněná stanoviska

Jednotný digitální trh: Komise naléhá na 19 členských států, aby zavedly předpisy, díky nimž se sníží náklady na zavedení širokopásmového připojení

Evropská komise požádala Belgii, Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Finsko, Francii, Chorvatsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Spojené království o zavedení opatření ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (směrnice 2014/61/EU; viz příslušná tisková zpráva). Tato pravidla mají zvýšit sdílení a opětovné využívání již existující fyzické infrastruktury v různých odvětvích (energetika, doprava atd.). Měla by také snížit náklady na zavádění vysokorychlostního internetu až o 30 %. V březnu 2016 vyzvala Komise všechny členské státy, které příslušná opatření dosud neprovedly ve svých vnitrostátních právních předpisech, aby tak učinily. Několik států pak oznámilo Komisi, že směrnici již plně provedly. Pravidla pro snížení nákladů podporují strategické cíle týkající se propojení, které Evropská komise nedávno navrhla (viz příslušná tisková zpráva): do roku 2025 by všichni hlavní socioekonomičtí hráči, jako jsou školy, univerzity, výzkumná střediska a dopravní uzly, všichni poskytovatelé veřejných služeb, jako jsou nemocnice a správní orgány, a podniky využívající digitální technologie měli mít přístup k velmi vysokému – gigabitovému – připojení (umožňujícímu uživatelům stahovat/nahrávat 1 gigabit dat za sekundu). Všechny evropské domácnosti na venkově i ve městech by měly mít možnost připojení o rychlosti stahování nejméně 100 Mb/s, které lze navýšit na Gb/s, a všechny městské oblasti a také hlavní silnice a železnice by měly mít nepřerušované pokrytí technologiemi 5G, což je pátá generace bezdrátových komunikačních systémů. Jako prozatímní cíl do roku 2020 by pokrytí technologiemi 5G mělo být komerčně dostupné alespoň v jednom velkém městě v každém členském státě EU. Členské státy měly provést tuto směrnici do svého vnitrostátního práva do 1. ledna 2016. Komise dnes zasílá zbývajícím 19 členským státům poslední upozornění. Tyto země mají nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámily opatření přijatá ke sladění své legislativy s právem EU. Pokud tak neučiní, může Komise v souladu s pravidly EU týkajícími se nesplnění povinnosti postoupit věc Soudnímu dvoru EU a navrhnout finanční sankce.

 

3. Zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilita

(Další informace: Christian Wigand – tel. +32 229 62253, Sara Soumillion - tel. +32 229 67094)

Odůvodněné stanovisko

Zdraví a bezpečnost: Komise vyzývá NĚMECKO, aby oznámilo provedení směrnice o označování a balení látek a směsí

 

Evropská komise zaslala odůvodněné stanovisko Německu, které více než rok po vypršení lhůty dosud nesplnilo povinnost oznámit provedení směrnice o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) (směrnice 2014/27/EU) ve svých vnitrostátních právních předpisech. Směrnice CLP nahradila řadu směrnic v oblasti vnitřního trhu týkajících se klasifikace, označování a balení chemických látek a uvedla je do souladu s nařízením CLP (nařízení (ES) č. 1272/2008). Nařízení CLP je nařízením EU, které vstoupilo v platnost dne 20. ledna 2009 a které uvádí do souladu unijní systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí s globálně harmonizovaným systémem OSN (GHS). Své právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí CLP měly členské státy uvést v účinnost do 1. června 2015 a měly o tom bez prodlení uvědomit Komisi. Vzhledem k tomu, že německé orgány Komisi přijetí nezbytných opatření dosud neoznámily, zaslala Komise v souladu s postupem stanoveným v článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) Německu odůvodněné stanovisko. Jestliže německé orgány nezareagují do dvou měsíců, může Komise tuto věc postoupit Soudnímu dvoru EU.

 

4. Energetika

(Další informace: Anna-Kaisa Itkonen – tel. +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel. +32 229 52589)

Odůvodněná stanoviska

Vnitřní trh s energií: Komise vyzývá ŠPANĚLSKO, aby splnilo třetí energetický balíček

Evropská komise dnes oficiálně vyzvala Španělsko, aby zajistilo správné provedení a uplatnění směrnice o elektřině (směrnice 2009/72/ES) a směrnice o plynu (směrnice2009/73/ES). Tyto směrnice jsou součástí třetího energetického balíčku a obsahují ustanovení, jež jsou klíčová pro správné fungování energetických trhů. Jde například o oddělení přenosové soustavy od dodavatelů a výrobců energie, posílení nezávislosti a pravomocí národních regulačních orgánů a o ustanovení ve prospěch spotřebitelů. Komise zjistila, že stávající španělská legislativa neumožňuje společnostem, s výjimkou oficiálních národních provozovatelů elektroenergetických sítí a plynovodů, stavět a provozovat propojovací vedení do jiných členských států. Španělsko také nesprávně provedlo několik pravidel týkajících se nezávislosti národního regulačního orgánu. V únoru 2015 byla Španělsku zaslána výzva. Dodržování práva EU však stále nebylo zajištěno, a proto Komise nyní zasílá odůvodněné stanovisko. Španělsko má dva měsíce na to, aby informovalo Komisi o opatřeních, jež přijalo za účelem zjednání nápravy, jinak se Evropská komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.Více informací o právních předpisech EU v oblasti vnitřního trhu je k dispozici na internetových stránkách GŘ pro energetiku.

Energetická účinnost: Komise žádá ESTONSKO a POLSKO, aby plně provedly směrnici EU o energetické účinnosti

Evropská komise vyzvala EstonskoPolsko, aby zajistily plné provedení směrnice o energetické účinnosti (směrnice 2012/27/EU). Na základě této směrnice musí členské státy dosáhnout v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 určitých úspor energie. Těchto úspor musí dosáhnout pomocí systémů povinného zvyšování energetické účinnosti anebo jiných cílených opatření politiky, jež mají podnítit zvyšování energetické účinnosti v domácnostech, budovách, průmyslových odvětvích a v dopravě. Tato směrnice měla být ve vnitrostátním právu provedena do 5. června 2014. Komise dnes zaslala Estonsku a Polsku další odůvodněná stanoviska, protože zjistila nedostatky v jejich vnitrostátních právních předpisech, kterými směrnici provádějí. Komise provádění směrnice i nadále sleduje a bude řešit všechny případné budoucí nedostatky. Estonsko a Polsko mají nyní dva měsíce na to, aby splnily své povinnosti, jinak se Komise může rozhodnout, že tyto státy zažaluje u Soudního dvora EU. Přehled provedení směrnice EU o energetické účinnosti jednotlivými členskými státy je uveden v příloze III.

 

5. Životní prostředí

(Další informace: Enrico Brivio – tel. +32 229 56172, Iris Petsa – tel. +32 229 93321)

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Komise žaluje SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ kvůli nedostatečné ochraně mořských druhů

Evropská komise žaluje Spojené království u Soudního dvora EU, neboť tato země nenavrhla lokality pro ochranu mořského savce druhu sviňucha obecná (Phocoena phocoena), který se běžně vyskytuje ve vodách Spojeného království.Právní předpisy EU o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích, směrnice Rady 92/43/EHS) vyžadují, aby členské státy navrhly seznam lokalit pro řadu druhů a typy stanovišť, aby se zajistila ochrana těchto druhů před ohroženími, která by je mohla vážně poškodit, a aby je v celé EU obnovovaly a zachovávaly v příznivém stavu přijímáním potřebných ochranných opatření. Vzhledem k nepříznivému stavu populace sviňuchy obecné v EU určilo lokality pro její ochranu 13 členských států (kromě Spojeného království), a to v přibližně dvou stovkách lokalit sítě Natura 2000. Britské orgány do dnešního dne formálně navrhly pouze jednu malou lokalitu v Severním Irsku (zvláštní oblast ochrany Skerries a Causeway) a jednu lokalitu ve Skotsku (zvláštní oblast ochrany Vnitřní Hebridy a Minches). Vzhledem k tomu, že má Spojené království rozsáhlé mořské oblasti, nese za ochranu tohoto druhu zvláštní odpovědnost. Komise opakovaně vyzývala britské orgány, aby splnily své hlavní povinnosti, pokud jde o ochranu tohoto druhu, jak to již udělaly ostatní členské státy. Žalobě předcházela výzva zaslaná britské vládě v červnu 2013 a odůvodněné stanovisko zaslané v říjnu 2014. Ačkoliv Spojené království nedávno provedlo veřejnou konzultaci týkající se řady možných lokalit v anglických a velšských vodách a tento měsíc formálně navrhlo jednu lokalitu ve skotských vodách, je třeba učinit ještě více. Vzhledem k tomu, že Spojené království stále nenavrhlo a neurčilo dostatečný počet lokalit, zůstávají oblasti, kde se tento druh vyskytuje v nejhojnější míře, bez potřebné ochrany. To se týká zejména povinnosti provést odpovídající posouzení potenciálně škodlivého vývoje nebo činností, například z důvodů výstavby větrných elektráren na moři, průzkumu nalezišť ropy a plynu a rybolovu. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Odůvodněná stanoviska

Směrnice o přírodě: Komise žádá ŘECKO, aby zasáhlo proti nezákonnému zabíjení ptáků otrávenými návnadami

Evropská komise žádá Řecko, aby vytvořilo obecný systém ochrany volně žijících ptáků, a zejména aby zakázalo jejich úmyslné usmrcování prostřednictvím otrávených návnad. Používání otrávených návnad je v Řecku široce rozšířené, přičemž řecké autority proti tomuto jednání dosud významněji nezakročily. To je v rozporu s požadavky směrnice o ochraně volně žijících ptáků (směrnice 2009/147/ES) a směrnice o stanovištích (směrnice Rady 92/43/EHS). Například v lokalitě Natura 2000 v okolí řeky Nestos vedly tyto nezákonné praktiky v roce 2012 ke zničení celé kolonie druhu supů. Řecké orgány se však dosud moc nesnažily, aby podobným případům do budoucna zabránily. V září 2013 zahájila Komise proti Řecku řízení o nesplnění povinnosti a vyzvala řecké orgány, aby lépe potíraly tento jev v celé zemi a aby přijaly nezbytná opatření na obnovu škod, k nimž v roce 2012 došlo v okolí řeky Nestos. Vzhledem k tomu, že opatření k zajištění plného souladu s právními předpisy EU dosud nebyla přijata, zasílá Komise Řecku odůvodněné stanovisko. Jestliže řecké orgány nezareagují do dvou měsíců, může Komise tuto věc postoupit Soudnímu dvoru EU.

Odpadní vody: Komise vyzývá IRSKO, aby zlepšilo odvod a čištění odpadních vod

Evropská komise vyzývá Irsko, aby zajistilo odpovídající čištění městských odpadních vod v 38 aglomeracích po celé zemi. Podle práva EU (směrnice Rady 91/271/EHS) musí obce a města odvádět a čistit městské odpadní vody, protože nečištěné odpadní vody mohou ohrozit lidské zdraví a znečišťovat jezera, řeky, půdu a pobřežní a podzemní vody. Členské státy měly na zajištění důkladného čištění odpadních vod z aglomerací, které je vypouštějí do citlivých oblastí, čas do konce roku 1998. Do konce roku 2000 měly zajistit zavedení odpovídajících stokových soustav a čištění pro vypouštění odpadních vod z čistíren obsluhujících velké aglomerace, které vypouštějí tyto vody do blíže neurčených vod. Poslední lhůta uplynula koncem roku 2005. Do té doby se měly zřídit stokové soustavy a čištění odpadních vod ze středně velkých a malých aglomerací, které vypouštějí odpadní vody do sladkých vod a do ústí řek. Tyto požadavky porušuje 38 aglomerací: Arklow, Athlone, Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, Carringtwohill, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakilty, Cobh, Cork City, Dundalk, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Passage/Monktown, Portarlington, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Roscrea, Shannon Town, Thurles, Tralee, Tubbercurry, Youghal a Waterford City. Dnešní odůvodněné stanovisko následuje po dodatečné výzvě, kterou Komise zaslala irským orgánům v září 2015. Jestliže Irsko nezareaguje do dvou měsíců, může Komise věc předat Soudnímu dvoru EU.

Voda: Komise žádá BULHARSKO a SLOVENSKO, aby zabránily znečišťování vody dusičnany

Evropská komise vyzývá BulharskoSlovensko, aby dodržovaly právní předpisy EU o ochraně vod před znečištěním dusičnany (směrnice Rady 91/676/EHS). Dusičnany jsou důležitou látkou pro růst rostlin a jsou široce využívány jako hnojiva. Jejich nadměrné používání však může způsobit závažné znečištění vod, což má negativní dopad na zdraví lidí, hospodářství a životní prostředí. V březnu 2013 zahájila Komise řízení o nesplnění povinnosti proti bulharským orgánům, neboť zjistila řadu nedostatků v bulharském akčním programu pro dusičnany, který vyžadují pravidla EU týkající se dusičnanů. Ačkoli nyní Bulharsko po změně akčního programu pro dusičnany v červnu 2016 pracuje na vyřešení mnoha otázek, nadále nedodržuje základní ustanovení, jako jsou podmínky používání hnojiv a používání limitu 170 kg, což je nejvyšší roční množství dusíku obsaženého ve statkových hnojivech na jeden hektar. V listopadu 2012 zahájila Komise řízení o nesplnění povinnosti proti Slovensku, neboť zjistila řadu nedostatků při přijímání a provádění předpisů EU platných pro dusičnany. Přestože již Slovensko po přijetí zákona o hnojivech vyřešilo většinu otázek, musí ještě určit dostatečný počet oblastí ohrožených dusičnany a zajistit, aby byl akční program pro dusičnany v souladu s unijním právem. Bulharsko a Slovensko mají nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámily opatření přijatá k nápravě nedostatků. V opačném případě může být věc předložena Soudnímu dvoru EU.

 

6. Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů

(Další informace: Vanessa Mock – tel. +32 229 56194, Letizia Lupini - tel. +32 229 51958)

Odůvodněná stanoviska

Jednotný trh: Komise zasílá NizozemskU, RakouskU, RumunskU, SlovenskU a ŠvédskU odůvodněná stanoviska ohledně jejich dvoustranných dohod o investicích v rámci EU

Evropská komise dnes zaslala formální žádost, aby Nizozemsko, Rakousko, Rumunsko, SlovenskoŠvédsko ukončily platnost svých dvoustranných dohod o investicích. Dvoustranné dohody o investicích stanovují podmínky pro soukromé investice, které státní příslušníci a obchodní společnosti z jednoho státu realizují v jiném státě. Řada z těchto dvoustranných dohod o investicích v rámci EU byla uzavřena v 90. letech. Dohody byly uzavírány hlavně mezi tehdejšími členy EU a zeměmi, které přistoupily v roce 2004 a 2007 a jsou označovány jako „EU 12“. Účelem těchto dohod bylo poskytnout záruky investorům v době, kdy se soukromí investoři mohli (někdy z historických a politických důvodů) o své investice v těchto zemích obávat. Po rozšíření EU by tyto „dodatečné“ záruky neměly být dále zapotřebí, neboť pravidla EU platná pro jednotný trh, jako je svoboda usazování a volný pohyb kapitálu, již pro přeshraniční investice stanovují právní rámec. Pro všechny členské státy platí stejná pravidla EU, která investorům z EU poskytují stejnou míru ochrany.

 

7. Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

(Další informace: Lucia Caudet – tel. +32 229 56182, Maria Sarantopoulou – tel. +32 229 13740)

Odůvodněná stanoviska

Služby: Komise vyzývá CHORVATSKO, aby odstranilo diskriminační omezení licencí k rybolovu

Evropská komise formálně žádá Chorvatsko, aby ukončilo diskriminační praktiky při vydávání ročních sportovních a rekreačních licencí k rybolovu. Roční licenci k rybolovu mohou získat pouze chorvatští rezidenti, ale občanům z jiných zemí EU, kteří v této zemi nebydlí, může být udělena licence pouze 30denní. Návštěvník, který touží rybařit celý rok, by tak potřeboval dvanáct 30denních licencí, jež stojí 16krát více, než na kolik vyjde chorvatského rezidenta jedna licence roční.Komise se domnívá, že taková praxe je diskriminační a v rozporu se směrnicí o službách (směrnice 2006/123/ES), jakož i se zásadami volného pohybu služeb a zákazu diskriminace zakotvenými ve Smlouvě o fungování EU (v článcích 56 a 18 SFEU). Chorvatsko nepředložilo důkaz, že nerezidenti využívají chorvatských zdrojů prostřednictvím svých rybolovných činností více než rezidenti nebo že představují vyšší riziko pro zachování populace. Proto neexistuje žádný důvod, proč by tato opatření měla být přijímána pouze v neprospěch nerezidentů. Žádost, kterou Komise zasílá chorvatským orgánům, má podobu odůvodněného stanoviska. Chorvatsko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámilo opatření, jež přijalo za účelem zjednání nápravy. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Veřejné zakázky: Komise vyzývá SLOVENSKO, aby dodržovalo pravidla EU

Evropská komise vyzývá Slovensko, aby řádně provedlo ustanovení směrnice o prostředcích nápravy, a to tak, že dokončí proces nového hodnocení nabídek. V roce 2009 bylo zahájeno zadávací řízení na unijní úrovni na modernizaci železnice v hodnotě přes 250 milionů eur, ale hodnocení nabídek dosud nebylo ukončeno. Pravidla EU pro zadávání veřejných zakázek mají za účel zajistit, aby zadávání zakázek probíhalo transparentním a účinným způsobem a dávalo všem hospodářským subjektům rovnou šanci účastnit se výzvy k podávání nabídek a zakázku získat. Nutným předpokladem ovšem je, aby předložené nabídky byly vyhodnoceny v přiměřené lhůtě a zadavatelé promítli případná rozhodnutí účinně do praxe. Tím, že Slovensko nedokončilo hodnocení nabídek, byl porušen článek 10 směrnice o zadávání zakázek ve veřejných službách (směrnice 2004/17/ES), který se týká rovného zacházení a zákazu diskriminace uchazečů. Poté, co byla slovenským orgánům zaslána v říjnu 2014 výzva, zrušil Nejvyšší soud Slovenské republiky všechna rozhodnutí o zadání této zakázky a nařídil nové hodnocení nabídek. Téměř dva roky po tomto rozhodnutí však slovenské orgány hodnocení ještě nedokončily. Skutečnost, že slovenské orgány neprovedly a nevymáhají rozhodnutí Nejvyššího soudu, znamená, že porušily čl. 2 odst. 8 směrnice o prostředcích nápravy (směrnice Rady 92/13/EHS) o účinné vykonatelnosti rozhodnutí učiněných orgány provádějícími hodnocení. Slovenské orgány mají nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámily opatření, jež přijaly za účelem zjednání nápravy. Pokud tak neučiní, může Komise předložit případ Slovenska Soudnímu dvoru EU.

Volný pohyb odborníků: Komise vyzývá členské státy, aby provedly pravidla EU o uznávání odborných kvalifikací

Evropská komise dnes prostřednictvím odůvodněných stanovisek vyzvala čtrnáct členských států k provedení směrnice 2013/55/EU o uznávání odborných kvalifikací. Směrnice vytvořila pro uznávání odborných kvalifikací moderní evropský systém, zjednodušila dosavadní pravidla, urychlila postupy uznávání a zároveň zajistila, aby kvalifikovaní odborníci, kteří chtějí pracovat v jiném členském státě, dodržovali požadavky hostitelské země. Do vnitrostátního práva měla být provedena do 18. ledna 2016. Belgie, Finsko, Francie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Spojené království a Španělsko však doposud Komisi nesdělily, že směrnici plně provedly do svých právních předpisů. Uvedené členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby tento krok Komisi oznámily. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

 

8. Migrace, vnitřní věci a občanství

(Další informace: Tove Ernst – tel. +32 229 86764, Markus Lammert – tel. +32 229 80423)

Výzvy

Výměna informací pro bezpečnost: Komise naléhavě žádá členské státy, aby zlepšily sdílení informací za účelem boje proti terorismu a závažné trestné činnosti

Prümská rozhodnutí (rozhodnutí Rady 2008/615/SVV a 2008/616/SVV) zavedla postupy pro rychlou a účinnou výměnu údajů mezi členskými státy v určitých oblastech. Prümský rámec stanoví pravidla, na jejichž základě si mohou členské státy vzájemně vyhledávat v souborech obsahujících analýzu údajů o DNA, v systémech identifikace otisků prstů a v databázích údajů o registraci vozidel. Členské státy měly prümská rozhodnutí provést v plném rozsahu do srpna 2011. Evropská komise dnes rozhodla, že zašle výzvy kvůli jejich nedodržení Chorvatsku, Irsku, Itálii, Portugalsku a Řecku. Tyto členské státy dosud nezajistily automatizovanou výměnu údajů nejméně ve dvou ze tří kategorií údajů (DNA, otisky prstů a vnitrostátní údaje o registraci vozidel). Jedná se o první řízení o nesplnění povinnosti zahájená v případě tzv. ƒnástroje bývalého třetího pilíře v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Komise nabyla v této oblasti plné donucovací pravomoci dnem 1. prosince 2014, pět let po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Dotčené členské státy nyní mají dva měsíce na to, aby odpověděly. Poté se může Komise rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko. Provedení prümských rozhodnutí je důležitým prvkem Evropského programu pro bezpečnost z roku 2015.

 

Evropská komise má aktivní zájem na správném provádění evropských pravidel o prekurzorech výbušnin

 

Nařízení (EU) č. 98/2013o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání se stalo použitelným ve všech 28 členských státech EU v září 2014. Toto nařízení stanoví společný rámec EU, jenž má zabránit zneužití určitých chemických látek, které mohou být použity jako prekurzory výbušnin. Většina členských států již nařízení plně provedla, avšak v některých členských státech nebyla některá ustanovení provedena v plném rozsahu. Z tohoto důvodu dnes Komise zasláním výzvy zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti Francii, Lucembursku, KypruŠpanělsku. Podle uvedeného nařízení jsou členské státy mimo jiné povinny zřídit kontaktní místa za účelem oznamování podezřelých transakcí, významných zmizení a krádeže regulovaných látek. Členské státy jsou rovněž povinny předávat pokyny a uplatňovaly sankce. Pokud se členské státy rozhodnou, že úplný zákaz látek nezachovají, musí Komisi oznámit výjimky podle licenčního nebo registračního režimu. Dotčené členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby podaly své připomínky. Správné provádění nařízení o prekurzorech výbušnin je důležitým prvkem Evropského programu pro bezpečnost i sdělení Komise o položení základů skutečné bezpečnostní unie.

 

Odůvodněné stanovisko

Nelegální migrace: Komise vyzývá ŠPANĚLSKO, aby zajistilo plné provedení směrnice EU o navracení osob

Evropská komise žádá Španělsko, aby urychlilo provádění směrnice o navracení (směrnice 2008/115/ES) v určitých specifických oblastech prostřednictvím úplného zapracování všech ustanovení tohoto právního aktu do vnitrostátního práva. Dosud nebyla správně začleněna definice navrácení ve španělském právu a povinnost vydávat rozhodnutí o navrácení neoprávněně pobývajícím státním příslušníkům třetích zemí a nebyla jasně definována úloha veřejného ochránce práv jako kontrolního orgánu podle směrnice. Komise žádá Španělsko, aby se směrnicí EU o navracení sladilo své právní předpisy, a v tomto smyslu nyní zasílá odůvodněné stanovisko. Pokud Španělsko do dvou měsíců nepřijme opatření ke zjednání nápravy, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie.

 

9. Mobilita a doprava

(Další informace: Anna-Kaisa Itkonen – tel. +32 229 56186, Alexis Perier – tel. +32 229 69143)

Žaloba k Soudnímu dvoru Evropské unie

Silniční doprava: Komise žaluje NĚMECKO kvůli diskriminačním silničním poplatkům

Evropská komise se rozhodla žalovat Německo u Soudního dvora EU kvůli plánu německých orgánů zavést systém silničního mýtného pro osobní vozidla (PKW-Maut), který je dle názoru Komise diskriminační. Podle německé legislativy mají vozidla registrovaná v Německu nárok na 100% odpočet silničního poplatku z roční daně z motorových vozidel, čímž by byla na rozdíl od vozidel z jiných států od tohoto poplatku fakticky osvobozena. Kromě toho ceny za krátkodobé dálniční známky (na dobu kratší než jeden rok), které jsou určeny pouze pro vozidla registrovaná v zahraničí, jsou v některých případech nepřiměřeně vysoké. Ačkoliv Komise podporuje spravedlivé a účinné stanovování cen v dopravě – jak potvrdila v nedávné evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu, domnívá se, že německý systém není v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU), konkrétně se zásadou zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti a zásadou volného pohybu zboží a služeb. Německá legislativa je s uvedenými zásadami v rozporu. Navzdory tomu, že Komise od listopadu 2014 mnohokrát jednala s německými orgány, nebyly její zásadní výhrady dosud vyřešeny. Komise proto předkládá případ Německa Soudnímu dvoru EU. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Odůvodněná stanoviska

Námořníci: Komise požaduje, aby FRANCIE dokončila provedení směrnice o minimální úrovni výcviku námořníků

Komise žádá Francii, aby dokončila zapracování směrnice 2012/35/EU o minimální úrovni výcviku námořníků do jejích právních předpisů. Vzdělávání a výcvik námořníků je pro EU významnou otázkou, neboť zachování a rozvoj znalostí a dovedností je důležitý jak pro oblast námořnictví v EU, tak z hlediska námořní bezpečnosti. Předpisy EU pro výcvik a vydávání průkazů způsobilosti námořníkům proto musí být v souladu s mezinárodními pravidly. Směrnice tak začlenila do práva EU změny provedené v roce 2010 v Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (tzv. „úmluva STCW“), přijaté Mezinárodní námořní organizací. V této úmluvě byly mimo jiné pozměněny některé požadavky na způsobilost. V zájmu bezpečnosti plavby nyní musí důstojníci například zvládnout používat systémy k zobrazování elektronických plavebních map a informací (ECDIS). Změnu představuje také zavedení doplňkových požadavků na zdravotní způsobilost, včetně stanovení hranice alkoholu v krvi z důvodu prevence zneužívání této látky. Členské státy měly směrnici provést do 4. července 2014. Avšak Francie tak do dnešního dne neučinila. Francouzské orgány mají nyní dva měsíce na to, aby přijaly nezbytná opatření za účelem zjednání nápravy. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Železniční doprava: Komise žádá LITVU, aby provedla právní předpis EU pro interoperabilitu železnic

Komise vyzvala Litvu, aby sladila svá národní pravidla se směrnicí Komise 2014/106/ES o interoperabilitě železnic. Interoperabilitou se rozumí schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků, který dosahuje stanovených úrovní výkonnosti na těchto tratích. Tato schopnost závisí na všech předpisových, technických a provozních podmínkách, které musí být dodrženy v zájmu splnění základních požadavků. Členské státy měly dosáhnout souladu se směrnicí do 1. ledna 2016. Litva však dosud nezměnila harmonizovaný postup pro ověření souladu s požadavky zajišťujícími, aby části železničního systému byly bezpečné a interoperabilní. Komise se proto rozhodla zaslat Litvě odůvodněné stanovisko. Litevské orgány mají dva měsíce na to, aby Komisi odpověděly. Jestliže tak uspokojivým způsobem neučiní, může Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Námořní doprava: Komise žádá PORTUGALSKO, aby plně provedlo právní předpis EU o souladu s požadavky na stát vlajky

Evropská komise žádá Portugalsko, aby plnilo své povinnosti správního dohledu stanovené v předpise EU upravujícím požadavky na stát vlajky (směrnice 2009/21/ES). Jde například o kontrolu toho, zda konstrukce lodi, její vybavení a provozní řízení splňují bezpečnostní předpisy a zda mají námořníci osvědčení o způsobilosti. Tato směrnice stanoví právní rámec, který má zlepšit činnost členských států jakožto států vlajky. Do června 2012 měl být na jejím základě zaveden systém řízení kvality, což však Portugalsko dosud neučinilo. Zejména nedostatek pracovní síly a administrativních zdrojů může z dlouhodobého hlediska ohrozit bezpečnost a environmentální výkonnost loďstva plujícího pod portugalskou vlajkou. Platí to tím spíše, že nedávno vzrostl počet lodí registrovaných v druhém portugalském rejstříku na Madeiře. Komise se proto rozhodla zaslat Portugalsku odůvodněné stanovisko, přičemž této zemi poskytla dvouměsíční lhůtu pro dosažení souladu se směrnicí. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU. Státem vlajky plavidla se rozumí stát, podle jehož práva je pravidlo registrováno nebo licencováno.

 

10. Daně a celní unie

(Další informace: Vanessa Mock – tel. +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel. +32 229 87183)

Odůvodněné stanovisko

Daně: Komise žádá POLSKO, aby provedlo pravidla o posílení vzájemné pomoci a výměně informací 

Evropská komise dnes vyzvala Polsko, aby v plném rozsahu provedlo směrnici Rady 2014/107/EU o vzájemné pomoci v oblasti zdaňování příjmu a majetku. Tato směrnice, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o povinné automatické výměně informací mezi vnitrostátními daňovými orgány, má za cíl posílit administrativní spolupráci mezi členskými státy, aby bylo možno účinněji bojovat proti daňovým únikům a daňovým podvodům. Členské státy měly tato pravidla zapracovat do 1. ledna 2016. Polsko dosud Komisi neinformovalo o všech opatřeních nezbytných k začlenění této směrnice do vnitrostátního práva. Neobdrží-li Komise do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může případ Polska předložit Soudnímu dvoru EU.

MEMO/16/3125

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar