Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Процедури за нарушение от месец септември: основни решения

Брюксел, 29 септември 2016 r.

Преглед по области на политиката

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС (вж. приложения I и II) и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията (в това число 9 официални уведомителни писма, 48 мотивирани становища и 5 случая на сезиране на Съда на Европейския съюз), са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Комисията приключва също така 122 случая, при които проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава процедурата.

За повече информация относно процедурата на ЕС за нарушения вж. целия текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички решения вж. регистъра на решенията за нарушение.

 

1. Бюджет и човешки ресурси

(За повече информация: Alexander Winterstein — тел.: +32 229 93265, Andreana Stankova — тел.: +32 229 57857)

Случаи на сезиране на Съда на Европейския съюз

Бюджет: предявени са искове пред Съда срещу три държави членки за загуба на мита, дължими като приход в бюджета на ЕС

Европейската комисия реши да предяви искове пред Съда на ЕС срещу Италия, Нидерландия и Обединеното кралство за неизпълнение на задължението за плащане на мита в общ размер на 23,3 милиона евро в бюджета на ЕС. Ако държава членка не внесе своята пълна вноска в бюджета на ЕС, останалите държави членки трябва да компенсират недостига. През 2008 г. Италия уведоми Комисията, че не може да събере и изплати в бюджета на ЕС 2,1 милиона евро от мита за тютюневи изделия, дължими от 1997 г. насам. В случая на Обединеното кралство и Нидерландия загубата на традиционни собствени ресурси за бюджета на ЕС се дължи на неправилно издадени от техните отвъдморски страни и територии („ОСТ“) сертификати EUR.1. В случая на Обединеното кралство е бил внесен алуминий от трети страни в ОСТ Ангила, който впоследствие е бил реекспортиран към ЕС. Вносът е бил освободен от мита на ЕС, но това се счита за загуба на приходи за бюджета на ЕС в размер на 2,7 милиона евро. След мотивирано становище, изпратено до органите на Обединеното кралство през октомври 2014 г., Комисията сега предприема следващата стъпка в процедурата за нарушения. Спорът с Нидерландия е във връзка с два случая на внос — на мляко на прах и ориз от Кюрасао в периода 1997—2000 г. и на едрозърнест грис и оризови продукти от Аруба в периода 2002—2003 г. И в двата случая стоките са внесени в Европа със сертификати EUR.1, издадени от местните органи в нидерландските отвъдморски територии в нарушение на Решението за ОСТ, което урежда асоциирането на ОСТ в рамките на ЕС. Дължимата на бюджета на ЕС сума е 18,2 милиона евро за вноса от Кюрасао и 0,3 милиона евро за този от Аруба. Процедурата за нарушение започна през 2013 г., а мотивираните становища бяха изпратени на нидерландските органи през октомври 2014 г.

 

2. Цифров единен пазар

(За повече информация: Nathalie Vandystadt — тел.: +32 229 67083, Marie Frenay — тел.: +32 229 64532)

Мотивирани становища

Цифров единен пазар: Комисията приканва настоятелно 19 държави членки да приведат в изпълнение правилата за намаляване на разходите, което ще спомогне за разгръщане на широколентовия достъп

Европейската комисия поиска от Австрия, Белгия, България, Гърция, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Обединеното кралство, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия и Чешката република да приведат в изпълнение мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи ((Директива 2014/61/ЕС; вж. тук свързано с това съобщение за медиите ). Тези правила имат за цел да се увеличи споделянето и повторното използване на съществуващата физическа инфраструктура в различни сектори (енергетика, транспорт и др.) и биха довели до намаляване с до 30 % на разходите за разгръщане на високоскоростен достъп до интернет. През март 2016 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до всички държави членки, които към онзи момент не бяха транспонирали разпоредбите на Директивата в националното си законодателство, и няколко от тях уведомиха Комисията, че са изпълнили Директивата изцяло.Правилата за намаляване на разходите подпомагат стратегическите цели за интернет свързаност, които Европейската комисия наскоро предложи (вж. тук съответното съобщение за медиите): до 2025 г. всички основни социално-икономически движещи сили, като училища, университети, научноизследователски центрове, транспортни центрове, всички доставчици на обществени услуги, например болници и администрации, и предприятията, разчитащи на цифровите технологии, следва да имат достъп до интернет с изключително висока скорост, позволяващ на потребителите да изтеглят/качват данни с обем 1 гигабит за една секунда. Всички европейски домакинства в селски или градски райони следва да имат достъп до интернет връзка, която предлага скорост на изтегляне от най-малко 100 мегабита в секунда, която може да се увеличи до гигабит в секунда, а за всички градски райони, както и за главните пътища и железопътни линии следва да има непрекъснато 5G покритие — пето поколение безжични комуникационни системи. Като междинна цел до 2020 г. 5G следва да се предлага на пазара в поне един голям град във всяка държава от ЕС. Държавите членки трябваше да транспонират Директивата в националното си законодателство до 1 януари 2016 г. Днес Комисията изпраща на останалите 19 държави членки последно предупреждение. В срок от два месеца те трябва да уведомят Комисията за мерките, които са предприели за привеждане на националното си законодателство в съответствие с правото на ЕС. В противен случай Комисията може да реши, в съответствие с правилата на ЕС за установяване на нарушение, да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях и да предложи финансови санкции.

 

3. Заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност

(За повече информация: Christian Wigand — тел.: +32 229 62253, Sara Soumillion — тел.: +32 229 67094)

Мотивирано становище

Здраве и безопасност: Комисията приканва настоятелно ГЕРМАНИЯ да уведоми за транспонирането на Директивата за опаковането и етикетирането

Европейската комисия изпрати мотивирано становище на Германия, тъй като страната не е уведомила за транспонирането на Директивата относно класифицирането, етикетирането и опаковането (КЕО) на вещества и смеси (Директива 2014/27/ЕС) в националното законодателство над една година след изтичането на определения за това срок. Директивата относно КЕО замени няколко директиви, които бяха свързани с вътрешния пазар и се отнасяха до класифицирането, етикетирането и опаковането на химически вещества, като ги приведе в съответствие с Регламента за КЕО (Регламент (ЕО) № 1272/2008). Регламентът за КЕО е регламент на ЕС, влязъл в сила на 20 януари 2009 г., с който системата на Съюза за класифициране, етикетиране и опаковане на химически вещества и смеси се привежда в съответствие с Глобалната хармонизирана система на Организацията на обединените нации (GHS). Законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, необходими за спазването на Директивата за КЕО, трябваше да влязат в сила до 1 юни 2015 г., а Комисията трябваше да бъде незабавно уведомена. Тъй като органите на Германия все още не са уведомили Комисията за приемането на необходимите мерки, Комисията изпрати мотивирано становище до Германия въз основа на процедурата, посочена в член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Ако германските органи не предприемат действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

 

4. Енергетика

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller — тел.: +32 229 52589)

Мотивирани становища

Вътрешен енергиен пазар: Комисията приканва настоятелно ИСПАНИЯ да се съобрази изцяло с третия енергиен пакет

Днес Европейската комисия официално поиска от Испания да осигури правилното изпълнение и прилагане на Директивата за електоренергията (Директива 2009/72/ЕО) и Директивата за природния газ (Директива 2009/73/ЕО). Директивите са част от третия енергиен пакет и съдържат важни разпоредби за правилното функциониране на енергийните пазари, включително правила за отделяне на преносните системи от енергийните доставчици и производители и за подсилване на независимостта и правомощията на националните регулатори, както и разпоредби в интерес на потребителите. Комисията установи, че действащото испанско законодателство не позволява на предприятия, различни от националните заварени оператори на електроенергия и природен газ, да изграждат и експлоатират междусистемни връзки с други държави членки. Освен това Испания е транспонирала неправилно няколко правила относно независимостта на националния регулаторен орган. През февруари 2015 г. на Испания беше изпратено официално уведомително писмо. Тъй като законодателството на ЕС продължава да не се прилага, Комисията сега изпраща мотивирано становище. В срок от два месеца държавата членка трябва да уведоми Комисията за мерките, предприети за отстраняване на нарушението, след което Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС.Повече информация за законодателството на ЕС за вътрешния пазар е поместена на уебсайта на Генерална дирекция „Енергетика“.

Енергийна ефективност: Комисията поиска ЕСТОНИЯ и ПОЛША да транспонират изцяло Директивата на ЕС за енергийната ефективност

Европейската комисия поиска Естония и Полша да транспонират изцяло Директивата за енергийната ефективност (Директива 2012/27/ЕС). Съгласно тази директива държавите членки трябва да реализират определени икономии на енергия през периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Те трябва да направят това чрез схеми за задължения за енергийна ефективност или други целеви политики, с които да се насърчи енергийната ефективност в домакинствата, сградния фонд, промишлеността и транспорта. Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното право до 5 юни 2014 г. Днес Комисията изпрати допълнителни мотивирани становища на Естония и Полша, тъй като тя установи пропуски в националното законодателство, с което се транспонира Директивата. Комисията продължава да следи транспонирането и изпълнението на Директивата и в бъдеще ще разгледа всички евентуални проблеми. В срок от два месеца Естония и Полша трябва да изпълнят своите задължения, след което Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тези държави. За обобщен преглед на транспонирането на Директивата на ЕС за енергийната ефективност по държави членки, вж. приложение III.

 

5. Околна среда

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Iris Petsa — тел.: +32 229 93321)

Случаи на сезиране на Съда на Европейския съюз

Комисията предявява иск пред Съда срещу ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО за неизпълнение на задължения във връзка със защитата на морски видове

Европейската комисия завежда дело пред Съда на ЕС срещу Обединеното кралство, тъй като страната не е изпълнила задължението си да предложи територии за опазване на морската свиня (Phocoena phocoena) — често срещан във водите на Обединеното кралство морски бозайник.Законодателството на ЕС относно опазването на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията, Директива 92/43/ЕИО на Съвета) изисква държавите членки да предложат списък от територии за редица биологични видове и типове местообитания, за да се гарантира тяхната защита от заплахи, които могат сериозно да им навредят, и да ги запазват и възстановяват в благоприятно състояние в целия ЕС, като предприемат необходимите мерки за опазване. Поради неблагоприятното положение на морските свине в ЕС 13 държави членки, различни от Обединеното кралство, определиха територии за опазването на този биологичен вид в около 200 територии по „Натура 2000“.До този момент Обединеното кралство официално предложи само една малка територия в Северна Ирландия (специалната защитена зона (СЗЗ) Skerries and Causeway) и друга територия в Шотландия (специалната защитена зона Inner Hebrides and Minches). Тъй като Обединеното кралство разполага с обширно морско пространство, страната носи особена отговорност за опазването на този биологичен вид. Комисията няколкократно прикани британските органи да изпълнят своите основни задължения за опазването на този биологичен вид, както други държави членки вече са сторили. Днешните действия следват изпращането до правителството на Обединеното кралство на официално уведомително писмо през юни 2013 г. и на мотивирано становище през октомври 2014 г. Въпреки че неотдавна Обединеното кралство проведе обществена консултация относно редица възможни територии в английски и уелски води, а този месец официално предложи една територия в шотландски води, необходимо е да се направи повече. Продължаващото неспазване на задължението да се предложат и определят достатъчно територии води до това, че зоните, в които този биологичен вид е най-широко разпространен, остават без необходимата защита. Това се отнася по-специално до изискването да се извършва адекватна оценка на потенциално вредните проекти или дейности, като например изграждането на разположени в морето вятърни инсталации, експлоатирането на нефтени и газови находища и риболов. За повече информация, вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирани становища

Директиви за опазване на природата: Комисията призовава Гърция да се справи с незаконното отравяне на птици

Европейската комисия иска от Гърция да въведе обща система за защита на дивите птици, като забрани по-специално тяхното съзнателно умъртвяване чрез отровни примамки. Използването на отровни примамки е широко разпространено в страната и до този момент не са предприети сериозни действия, противно на изискваното съгласно Директивата за птиците (Директива 2009/147/ЕО) и Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО на Съвета). Така например в зоната по „Натура 2000“ на река Места използването на тази незаконна практика през 2012 г. доведе до разрушаването на цяла колония лешояди, но до момента гръцките органи не полагат достатъчно усилия, за да предотвратят подобни инциденти в бъдеще. През септември 2013 г. Комисията откри процедура за нарушение срещу Гърция и призовава гръцките органи да контролират по-добре явлението в цялата страна, както и да предприемат необходимите мерки за възстановяване на щетите, нанесени в зоната на река Места през 2012 г. Тъй като мерките, с които да се гарантира пълно спазване на правото на ЕС, все още не са предприети, Комисията изпраща мотивирано становище. Ако гръцките органи не предприемат действия в срок от два месеца, Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС.

Отпадъчни води: Комисията приканва настоятелно ИРЛАНДИЯ да подобри събирането и пречистването на отпадъчните води

Европейската комисия призовава Ирландия да гарантира, че градските отпадъчни води се третират по правилен начин в 38 агломерации в страната. Съгласно правото на ЕС (Директива 91/271/ЕИО на Съвета) от градовете се изисква да събират и пречистват градските отпадъчни води, тъй като непречистените отпадъчни води могат да изложат на риск човешкото здраве и да замърсят езерата, реките, почвата, крайбрежните и подземните води. Държавите членки разполагаха със срок до края на 1998 г., за да гарантират строго пречистване на отпадъчните води от агломерации, зауствани в чувствителни зони. Те разполагаха със срок до края на 2000 г., за да гарантират наличието на подходящи канализационни и пречиствателни системи за заустванията от пречиствателни станции, обслужващи големи агломерации със зауствания в неопределени води. Последният срок изтече в края на 2005 г., като дотогава трябваше да бъдат създадени канализационни и пречиствателни системи за отпадъчните води от малки и средни агломерации със зауствания в сладки води и устия. е агломерации в нарушение на тези изисквания са: Arklow, Athlone, Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, Carringtwohill, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakilty, Cobh, Cork City, Dundalk, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Passage/Monktown, Portarlington, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Roscrea, Shannon Town, Thurles, Tralee, Tubbercurry, Youghal и Waterford City. Изпратеното днес мотивирано становище бе предшествано от допълнително официално уведомително писмо, изпратено на ирландските органи през септември 2015 г. Ако Ирландия не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС.

Води: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ и СЛОВАКИЯ да се справят със замърсяването на водите, причинено от нитрати

Европейската комисия призовава България и Словакия да спазват законодателството на ЕС в областта на водите, насочено срещу замърсяването с нитрати (Директива 91/676/ЕИО на Съвета). Нитратите имат съществено значение за растежа на растенията и са широко използвани като подобряващи почвата вещества. Прекомерната им концентрация обаче води до сериозно замърсяване на водите и до последици за здравето на хората, икономиката и околната среда. През март 2013 г. Комисията започна процедура за нарушение срещу българските органи, след като установи редица недостатъци в националната програма за действие във връзка с нитратите, изисквана съгласно разпоредбите на ЕС относно нитратите. Въпреки че след изменението на програмата за действие във връзка с нитратите през юни 2016 г. България вече е решила редица въпроси, страната продължава да не спазва ключови разпоредби, като например разпръскването на подобряващи почвата вещества и прага на използване от 170 kg азот/ha/година на оборски тор. През ноември 2012 г. Комисията започна процедура за нарушение срещу Словакия, след като установи редица недостатъци в националната програма за действие във връзка с нитратите, изисквана съгласно разпоредбите на ЕС относно нитратите. Въпреки че след приемането на нормативен акт за подобряващите почвата вещества Словакия вече е решила повечето от въпросите, страната все още не е определила достатъчния брой уязвими на нитрати зони и не е гарантирала, че програмата за действие във връзка с нитратите е в съответствие с правото на ЕС. В срок от два месеца България и Словакия трябва да уведомят Комисията за мерките, които са предприели, за да отстранят недостатъците. В противен случай Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС.

 

6. Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: +32 229 56194, Letizia Lupini — тел.: +32 229 51958)

Мотивирани становища

Единен пазар: Комисията изпраща мотивирани становища на АВСТРИЯ, НИДЕРЛАНДИЯ, РУМЪНИЯ, СЛОВАКИЯ и ШВЕЦИЯ относно технитеинвестиционни споразумения в рамките на ЕС

Днес Европейската комисия изпрати официално искане до Австрия, Нидерландия, Румъния, Словакия и Швеция да прекратят своите двустранни инвестиционни споразумения в рамките на ЕС („ДИС“). ДИС са споразумения, с които се определят редът и условията за извършване на частни инвестиции от граждани и дружества от една държава в друга. Голяма част от тези ДИС в рамките на ЕС са сключени през 90-те години на миналия век. Те са сключвани основно между тогавашните държави — членки на ЕС, и 12-те държави, които се присъединиха към него през 2004 г. и 2007 г. Целта им беше да се даде по-голяма увереност на инвеститорите във време, когато — понякога поради исторически и политически причини — би могло да бъдат настроени предпазливо относно инвестиране в тези държави. След разширяването такива „допълнителни“ гаранции следва да не бъдат необходими, тъй като правилата на ЕС в единния пазар, например свободата на установяване и свободното движение на капитали, вече осигуряват правна уредба за трансграничните инвестиции. Спрямо всички държави членки се прилагат едни и същи правила на ЕС, които осигуряват еднаква защита за инвеститорите от ЕС.

 

 

7. Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

(За повече информация: Lucia Caudet — тел.: +32 229 56182, Maria Sarantopoulou — тел.: +32 229 13740)

Мотивирани становища

Услуги: Комисията приканва настоятелно ХЪРВАТИЯ да премахне дискриминационните ограничения на разрешителните за риболов

Европейската комисия поиска официално от Хърватия да прекрати дискриминационните практики в областта на годишните разрешителни за спортен и любителски риболов. Годишните разрешителни за риболов са предназначени за живущите в Хърватия, докато установените другаде лица от други държави — членки на ЕС, могат да получат разрешителни за не повече от 30 дни. Посетител, желаещ да лови риба през цялата година, би трябвало да закупи дванадесет 30-дневни разрешителни, които струват 16 пъти повече от годишното разрешително за живущите в Хърватия. Комисията смята, че тази практика е дискриминационна и не е в съответствие с Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО), свободата за предоставяне на услуги и принципа за недискриминация, залегнали в Договора за функционирането на ЕС (членове 56 и 18 от ДФЕС). Хърватия не представи доказателства, че със своите риболовни дейности лицата, които не живеят в страната, експлоатират хърватските ресурси повече, отколкото живущите в нея, или пък пораждат по-висок риск за опазването на запасите. Наред с това няма основание такива мерки да се предприемат единствено в ущърб на лица, които не живеят в Хърватия. В тази връзка Комисията изпрати мотивирано становище до хърватските органи. В срок от два месеца Хърватия трябва да уведоми Комисията за мерките, които е приела за отстраняване на нарушението. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Хърватия.

Обществени поръчки: Комисията призовава СЛОВАКИЯ да се придържа към правилата на ЕС

Европейската комисия приканва настоятелно Словакия да приложи правилно разпоредбите на Директивата за правна защита, като приключи процеса на повторна оценка на офертите. През 2009 г. бе стартирана процедура на ЕС за възлагане на обществена поръчка за реконструкция на железопътни линии на стойност 250 милиона евро, но оценяването на офертите все още не е завършило. Правилата на ЕС за възлагане на обществени поръчки се стремят да гарантират, че обществените поръчки са прозрачни и ефикасни, като на всички икономически оператори се дава реална възможност за участие в покана за представяне на оферти, за да спечелят договора. Това предполага, че представените оферти се оценяват в рамките на разумен срок и че възложителите прилагат на практика окончателните решения. С пропуска си да доведе докрай оценката на офертите Словакия е нарушила член 10 от Директивата за обществените поръчки на комунални услуги (Директива 2004/17/ЕО) относно равното третиране и недискриминацията на участниците в търгове. След официално уведомително писмо, изпратено на словашките органи през октомври 2014 г., Върховният съд на Словашката република отмени всички решения за възлагане по посочената поръчка и разпореди повторна оценка на тръжните оферти. Въпреки това, почти две години след това решение, словашките органи все още не са финализирали оценката. С неизпълнението и неприлагането на решението на Върховния съд словашките органи са нарушили член 2, параграф 8 от Директивата за правна защита (Директива 92/13/ЕИО на Съвета) относно ефективното изпълнение на решенията на органи за оценка. В срок от два месеца словашките органи трябва да уведомят Комисията за мерките, които са приели за отстраняване на нарушението. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Словакия.

Свободно движение на специалисти: Комисията приканва настоятелно държавите членки да транспонират правилата на ЕС относно признаването на професионалните квалификации

Европейската комисия поиска днес в мотивирани становища 14 държави членки да транспонират Директива 2013/55/ЕС относно признаването на професионалните квалификации. Директивата осигурява модерна система на ЕС за признаване на професионалните квалификации, с нея се опростяват действащите правила и се ускоряват процедурите за признаване, като същевременно се гарантира, че квалифицираните специалисти, желаещи да работят в друга държава членка, спазват изискванията на приемащата държава. Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 18 януари 2016 г. Въпреки това Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Кипър, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Португалия, Словения, Финландия и Франция все още не са съобщили на Комисията за пълното транспониране на директивата в националното си право. В срок от два месеца държавите членки трябва да уведомят Комисията за пълното транспониране на Директивата. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу посочените държави членки.

 

8. Миграция, вътрешни работи и гражданство

(За повече информация: Tove Ernst — тел.: +32 229 86764, Markus Lammert — тел.: +32 229 80423)

Официални уведомителни писма

Обмен на информация за целите на сигурността: Комисията приканва настоятелно държавите членки да подобрят споделянето на информация за борба с тероризма и тежките престъпления

С решенията „Прюм“ (решения 2008/615/ПВР и 2008/616/ПВР на Съвета) бяха въведени процедури за бърз и ефикасен обмен на информация между държавите членки в конкретни области. В рамката от Прюм се определят правила, които да позволят на държавите членки да правят търсения помежду си във файловете с ДНК профили, системите за дактилоскопична идентификация и базите с данни за регистрация на МПС. Държавите членки трябваше да приложат изцяло решенията „Прюм“ до август 2011 г. Днес Европейската комисия взе решение да изпрати официални уведомителни писма на Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Хърватия поради неспазване на решенията „Прюм“. Тези държави членки все още не са гарантирали автоматизиран обмен на данни в поне две от трите категории данни — данни за ДНК, пръстови отпечатъци и национални данни за регистрацията на превозни средства. Това са първите процедури за нарушения, започнати за т.нар. „инструмент по предишния трети стълб“ в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Комисията придоби пълни изпълнителни правомощия в тази област на 1 декември 2014 г., пет години след влизането в сила на Договора от Лисабон. В срок от два месеца засегнатите държави членки трябва да дадат отговор, след което Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище. Прилагането на решенията „Прюм“ е важен елемент от Европейската програма за сигурност от 2015 г.

 

Европейската комисия се стреми активно към правилното прилагане на европейските правила относно прекурсорите на взривни вещества

Регламент (ЕС) № 98/2013 относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества започна да се прилага във всички 28 държави — членки на ЕС, през септември 2014 г. В него се определя обща рамка на ЕС за предотвратяване на злоупотребата с определени химични вещества, които могат да бъдат използвани като прекурсори на взривни вещества. Повечето държави членки са въвели изцяло Регламента, но в някои държави членки не всички разпоредби се прилагат изцяло. Поради това Комисията започна днес с официално уведомително писмо процедури за нарушение срещу Испания, Кипър, Люксембург и Франция. Съгласно Регламента държавите членки са длъжни inter alia да създадат национални точки за контакт, на които да се докладва за подозрителни трансакции и значителни липси и кражби на регламентираните вещества. Държавите членки трябва също така да разпространяват насоки и да налагат санкции. Ако държавите членки решат да не поддържат пълна забрана на веществата, те трябва да уведомят Комисията за изключенията съобразно режими за издаване на разрешения или регистрация. В срок от два месеца засегнатите държави членки трябва да представят своите забележки. Правилното прилагане на Регламента относно прекурсорите на взривни вещества е важен елемент както на Европейската програма за сигурност, така и на съобщението на Комисията относно пътя напред към истински Съюз на сигурност.

Мотивирано становище

Незаконна миграция: Комисията приканва настоятелно Испания да гарантира пълното транспониране на Директивата на ЕС за връщането

Европейската комисия поиска от Испания да ускори прилагането на Директивата за връщането (Директива 2008/115/ЕО) в някои конкретни области, като гарантира пълното транспониране на всички разпоредби на законодателството в националното право. Разпоредбите, които не са правилно транспонирани от Испания, включват определението за връщане в националното право, задължението за издаване на решения за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни и ясно определяне на ролята на омбудсмана във функцията му на орган за наблюдение в съответствие с Директивата за връщането. Комисията иска от Испания да приведе законодателството си в съответствие с Директивата на ЕС за връщането и изпраща мотивирано становище в този смисъл. Ако Испания не отстрани нарушението в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу държавата.

 

9. Мобилност и транспорт

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Alexis Perier — тел.: +32 229 69143)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Автомобилен транспорт: Комисията предявява иск пред Съда срещу Германия поради дискриминационни пътни такси

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Германия във връзка с плана на германските органи да въведат схема за пътни такси за частните превозни средства (PKW-Maut), която според Комисията е дискриминационна. Съгласно германското законодателство превозните средства, регистрирани в Германия, се ползват от 1:1 приспадане на пътната такса от годишния данък за превозното средство. Това би довело до de facto освобождаване от тази такса единствено на автомобилите, регистрирани в Германия. Освен това цените на краткосрочните винетки (за по-малко от една година), предназначени за използване единствено от превозни средства, регистрирани в чужбина, в някои случаи са прекомерно високи. Въпреки че Комисията подкрепя справедливите и ефикасни тарифи в транспорта — както бе потвърдено в наскоро приетата европейска стратегия за мобилност с ниски емисии, Комисията смята, че германската система не е в съответствие със заложените в Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) принципи на недискриминация въз основа на националност и на свободното движение на стоки и услуги . Германското законодателство не съответства на тези принципи. Въпреки многобройните контакти с германските органи от ноември 2014 г. насам, основните опасения на Комисията не бяха взети под внимание. Поради това Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу Германия. За повече информация, вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирани становища

Морски лица: Комисията иска от ФРАНЦИЯ да завърши транспонирането на Директивата относно минималното ниво на обучение на морските лица

Комисията поиска от Франция да завърши транспонирането в националното си законодателство на Директива 2012/35/ЕС относно минималното ниво на обучение на морските лица. Образованието и обучението на морските лица са важен въпрос за ЕС — както за да се поддържа и развива нивото на знанията и уменията в морския сектор в ЕС, така и в интерес на морската безопасност. Поради това правилата на ЕС за обучението и сертифицирането на морските лица следва да се поддържат в съответствие с международните правила. Ето защо Директивата включи в законодателството на ЕС направените през 2010 г. изменения в Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (т. нар. „Конвенция STCW“) на Международната морска организация (ММО). Наред с другото с измененията на Конвенцията STCW се актуализират няколко стандарта за компетентност. Например лицата от командния състав вече са длъжни да са в състояние да използват информационни системи за изобразяване на електронни карти (ECDIS), за да бъде запазена безопасността на корабоплаването. Измененията също така въвеждат допълнителни медицински изисквания за годност, включително ограничения на концентрацията на алкохол в кръвта с цел предотвратяване на злоупотребата с алкохол. Държавите членки трябваше да транспонират тази директива до 4 юли 2014 г. До днешна дата обаче Франция е пропуснала да направи това. В срок от два месеца Франция трябва да предприеме мерките, необходими за отстраняване на нарушението. В противен случай Европейската комисия може да предяви иск пред Съда на ЕС.

Железопътен транспорт: Комисията иска от ЛИТВА да транспонира законодателството на ЕС относно оперативната съвместимост на железопътната система

Европейската комисия призова Литва да приведе националните си разпоредби в съответствие с Директива 2014/106/ЕО на Комисията относно оперативната съвместимост на железопътния транспорт — способността на дадена железопътна система да позволява безопасно и непрекъснато движение на влакове, които постигат изискваните нива на работа по тези линии. Тази способност зависи от всички регулаторни, технически и експлоатационни условия, които трябва да бъдат спазени, за да се задоволят съществените изисквания. Държавите членки трябваше да транспонират Директивата до 1 януари 2016 г. Досега обаче Литва не е променила хармонизираната процедура за проверка на спазването на техническите изисквания, с която се гарантира, че части на железопътната система са сигурни и оперативно съвместими. Поради това Комисията реши да изпрати на Литва мотивирано становище. В срок от два месеца литовските органи трябва да отговорят на Комисията. Ако те не предприемат необходимите действия, Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС.

Морски транспорт: Комисията призовава ПОРТУГАЛИЯ да транспонира изцяло законодателството на ЕС относно изискванията за държавата на знамето

Европейската комисия поиска от Португалия да спазва задълженията си за административен контрол, предвидени от правилата на ЕС относно изискванията за държавата на знамето (Директива 2009/21/ЕО). Това включва проверка дали структурата, оборудването и оперативното управление на кораба са в съответствие с правилата за безопасност и дали морските лица са сертифицирани като компетентни. Посочената директива създава правна уредба, за да бъдат подобрени показателите на държавите членки като държави на знамето. Съгласно нея до юни 2012 г. трябваше да е внедрена система за управление на качеството, но до този момент Португалия е пропуснала да изпълни това. По-специално липсата на персонал и ресурси в администрацията може в дългосрочен план да окаже отрицателно въздействие върху безопасността, сигурността и екологичните характеристики на флота под знамето на Португалия. Това придобива още по-голямо значение с оглед на неотдавнашното увеличение на втория корабен регистър на Португалия на остров Мадейра. Затова Комисията реши да изпрати на Португалия мотивирано становище, с което на страната се предоставя срок от два месеца, за да спази Директивата. В противен случай Европейската комисия може да предяви иск пред Съда на ЕС. Държавата на знамето на кораба е държавата, по чиито закони е регистриран или лицензиран корабът.

 

10. Данъчно облагане и митнически съюз

(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough — тел.: +32 229 87183)

Мотивирано становище

Данъчно облагане: Комисията иска от ПОЛША да прилага правилата за засилване на взаимната помощ и обмена на информация 

Днес Европейската комисия поиска от Полша да транспонира изцяло Директива 2014/107/ЕС на Съвета относно взаимопомощта в областта на данъчното облагане на доходите и имуществото. Посочената директива, която изменя Директива 2011/16/ЕС относно задължителния автоматичен обмен на информация между националните данъчни органи, има за цел да засили административното сътрудничество между държавите членки, така че да се борят по-успешно с укриването на данъци и данъчните измами. Държавите членки трябваше да транспонират тези правила до 1 януари 2016 г. Полша все още не е уведомила Комисията за всички мерки, необходими за пълното транспониране на Директивата в националното право. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Полша.

MEMO/16/3125

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar