Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Septembrový súbor prípadov porušenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

Brusel 29. september 2016

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky

Vo svojom mesačnom súbore rozhodnutí o porušení povinnosti Európska komisia podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili svoje povinnosti podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ (pozri prílohu I a II), je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

Kľúčové rozhodnutia prijaté Komisiou (vrátane 9 formálnych výziev, 54 odôvodnených stanovísk a 5 postúpení na Súdny dvor Európskej únie) sú uvedené ďalej v texte a zoskupené podľa oblastí politiky. Komisia okrem toho uzatvára 122 prípadov, v ktorých príslušné členské štáty problémy vyriešili bez toho, aby Komisia musela v konaní pokračovať.

Viac informácií o konaní o porušení povinnosti EÚ nájdete v dokumente MEMO/12/12. Podrobnejšie informácie o všetkých prijatých rozhodnutiach sú k dispozícii v registri rozhodnutí o porušení povinnosti.

 

1. Rozpočet a ľudské zdroje

(Ďalšie informácie: Alexander Winterstein - tel.: +32 2 299 3265, Andreana Stankova – tel.: +32 2 295 7857)

Postúpenia na Súdny dvor Európskej únie

Rozpočet: na Súdny dvor boli postúpené prípady troch členských štátov pre stratu ciel, ktoré mali byť zaradené do rozpočtových príjmov EÚ

Európska komisia sa rozhodla postúpiť prípad Talianska, Holandska a Spojeného kráľovstva na Súdny dvor EÚ pre nezaplatenie cla v celkovej výške 23,3 milióna EUR do rozpočtu EÚ. Ak členský štát neodvádza svoj plný príspevok do rozpočtu EÚ, ostatné členské štáty musia kompenzovať nedostatok. Taliansko v roku 2008 oznámilo Komisii, že nebolo schopné vyzbierať a zaplatiť do rozpočtu EÚ 2,1 milióna EUR cla za tabakové výrobky za rok 1997. V prípade Spojeného kráľovstva a Holandska strata tradičných vlastných zdrojov pre rozpočet EÚ vznikla v dôsledku nesprávne vydaných osvedčení „EUR.1“ zo strany ich zámorských krajín a území („ZKÚ“). V prípade Spojeného kráľovstva sa dovážal hliník z tretích krajín do jeho ZKÚ Anguilla a následne bol znova vyvezený do EÚ. Pri dovoze sa využívalo oslobodenie od ciel EÚ, ale to sa považuje za stratu príjmov pre rozpočet EÚ vo výške 2,7 milióna EUR. V nadväznosti na odôvodnené stanovisko zaslané orgánom Spojeného kráľovstva v októbri 2014 Komisia teraz podnikne ďalší krok v konaní o porušení povinnosti. V prípade Holandska ide o dva prípady – dovoz sušeného mlieka a ryže z Curaçaa v rokoch 1997 – 2000 a krupice a výrobkov z ryže z Aruby v rokoch 2002 – 2003. V obidvoch prípadoch bol tovar dovezený do Európy s osvedčeniami „EUR.1“, ktoré vydali miestne orgány v holandských zámorských územiach v rozpore s rozhodnutím o ZKÚ, ktorým sa upravovalo pridruženie ZKÚ v rámci EÚ. Sumy splatné do rozpočtu EÚ predstavujú 18,2 milióna EUR v prípade dovozu z Curaçaa a 0,3 milióna EUR z Aruby. Konanie o porušení povinnosti sa začalo v roku 2013 a odôvodnené stanovisko bolo zaslané holandským orgánom v októbri 2014.

 

2. Jednotný digitálny trh

(Ďalšie informácie: Nathalie Vandystadt - tel.: +32 2 296 7083, Marie Frenay – tel.: +32 2 296 4532)

Odôvodnené stanoviská

Jednotný digitálny trh: Komisia vyzýva 19 členských štátov, aby zaviedli pravidlá na znižovanie nákladov, ktoré pomôžu zaviesť viac širokopásmových prepojení

Európska komisia požiadala Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo, aby zaviedli opatrenia na zníženie nákladov pri zavádzaní vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí (smernica 2014/61/EÚ;pozri súvisiacu tlačovú správu tu). Tieto pravidlá sú zamerané na zvýšenie spoločného využívania a opätovného využívania existujúcej fyzickej infraštruktúry v rozličných odvetviach (energetika, doprava atď.) a malo by sa vďaka nim dosiahnuť až 30 % zníženie nákladov na zavádzanie vysokorýchlostného internetu. Komisia v marci 2016 zaslala formálnu výzvu všetkým členským štátom, ktoré ešte netransponovali opatrenia do vnútroštátnych právnych predpisov, a viaceré z nich následne oznámili Komisii, že v plnej miere vykonali smernicu.Pravidlami znižovania nákladov sa podporujú strategické ciele pripojenia, ktoré Európska komisia nedávno navrhla (pozri súvisiacu tlačovú správu tu): do roku 2025 by všetky hlavné sociálno-ekonomické hnacie sily, ako napríklad školy, univerzity, výskumné centrá, dopravné uzly, všetci poskytovatelia verejných služieb, ako sú nemocnice a orgány štátnej správy a podniky využívajúce digitálne technológie, mali mať prístup k extrémne vysokému, gigabitovému pripojeniu (ktoré umožňuje používateľom sťahovať/nahrávať 1 gigabit dát za sekundu); všetky európske vidiecke i mestské domácnosti by mali mať prístup k pripojeniu, ktoré ponúka rýchlosť sťahovania najmenej 100 Mbps, a ktoré sa môže zmodernizovať na Gbps, a všetky mestské oblasti, ako aj hlavné dopravné ťahy a železnice by mali mať nepretržité pokrytie sieťou 5G, čo je piata generácia bezdrôtových komunikačných systémov. Predbežným cieľom je komerčné sprístupnenie siete 5G aspoň v jednom veľkom meste každého členského štátu EÚ do roku 2020. Členské štáty mali do 1. januára 2016 transponovať smernicu do vnútroštátnych právnych predpisov. Komisia dnes do zostávajúcich 19 členských štátov odošle posledné upozornenie. Tieto krajiny majú teraz dva mesiace na to, aby oznámili Komisii, aké opatrenia prijali v rámci vnútroštátnych právnych predpisov na ich zosúladenie s právom EÚ; v opačnom prípade môže Komisia v súlade s pravidlami EÚ o porušení povinnosti rozhodnúť, že vec predloží Súdnemu dvoru EÚ a navrhne finančné sankcie.

 

3. Zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovná mobilita

(Ďalšie informácie: Christian Wigand - tel.: +32 2 296 2253, Sara Soumillion - tel.: +32 2 296 7094)

Odôvodnené stanovisko

Zdravie a bezpečnosť: Komisia vyzýva NEMECKO, aby oznámilo transpozíciu smernice o balení a označovaní

Európska komisia zaslala Nemecku odôvodnené stanovisko týkajúce sa neoznámenia transpozície smernice o klasifikácii, označovaní a balení (CLP) látok a zmesí (smernica 2014/27/EÚ) do vnútroštátnych právnych predpisov viac ako rok po termíne. Smernicou CLP sa nahradilo niekoľko smerníc o vnútornom trhu týkajúcich sa klasifikácie, označovania a balenia chemických látok, ktoré sa tak zosúladili s nariadením CLP [nariadenie (ES) č. 1272/2008]. Nariadenie CLP je nariadenie EÚ, ktoré nadobudlo účinnosť 20. januára 2009 a ktorým sa zosúlaďuje systém EÚ v oblasti klasifikácie, označovania a balenia chemických látok a zmesí s globálnym harmonizovaným systémom (GHS) Organizácie Spojených národov. Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov, potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou CLP mali nadobudnúť účinnosť od 1. júna 2015 a Komisia o nich mala byť ihneď informovaná. Vzhľadom na to, že nemecké orgány ešte neinformovali Komisiu o prijatí potrebných opatrení, Komisia zaslala Nemecku odôvodnené stanovisko na základe postupu stanoveného v článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Ak nemecké orgány do dvoch mesiacov nebudú konať, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

 

4. Energetika

(Ďalšie informácie: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 2 295 6186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 2 295 2589)

Odôvodnené stanoviská

Vnútorný trh s energiou: Komisia vyzýva ŠPANIELSKO, aby plne dodržiavalo tretí energetický balík.

Európska komisia dnes formálne požiadala Španielsko, aby zabezpečilo riadne vykonávanie a uplatňovanie smernice o elektrickej energii (smernica 2009/72/ES) a smernice o plyne (smernica 2009/73/ES). Smernice sú súčasťou tretieho energetického balíka a obsahujú kľúčové ustanovenia, ktoré umožnia riadne fungovanie trhov s energiou vrátane pravidiel o oddeľovaní prenosu od dodávateľov a výrobcov energie, o posilňovaní nezávislosti a právomocí národných regulačných orgánov a o ustanoveniach v prospech spotrebiteľov. Komisia zistila, že platná španielska právna úprava bráni podnikom, ktoré nie sú historickými národnými prevádzkovateľmi elektrizačných a plynových sústav vo výstavbe a prevádzke spojovacích vedení do iných členských štátov. Španielsko taktiež nesprávne transponovalo niektoré pravidlá týkajúce sa nezávislosti národného regulačného orgánu. Španielsku bola formálna výzva zaslaná vo februári 2015. Keďže ešte nie je zabezpečený súlad s právnymi predpismi EÚ, Komisia zasiela odôvodnené stanovisko. Členský štát má dva mesiace na to, aby Komisiu informoval o opatreniach prijatých na nápravu situácie, a po uplynutí tejto lehoty môže Európska komisia rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru EÚ.Viac informácií o právnych predpisoch EÚ o vnútornom trhu nájdete na webovej stránke GR pre energetiku.

Energetická efektívnosť: Komisia žiada ESTÓNSKO a POĽSKO, aby plne transponovali smernicu EÚ o energetickej efektívnosti

Európska komisia požiadala Estónsko a Poľsko, aby zabezpečili úplnú transpozíciu smernice o energetickej efektívnosti (smernica 2012/27/EÚ). Podľa tejto smernice musia členské štáty dosiahnuť určité úspory energie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020. Tieto úspory majú dosiahnuť prostredníctvom povinných schém v oblasti energetickej efektívnosti a/alebo iných cielených politických opatrení v záujme zlepšenia energetickej efektívnosti v domácnostiach, stavebnom a priemyselnom odvetví a v odvetví dopravy. Táto smernica sa mala transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 5. júna 2014. Komisia dnes zaslala doplňujúce odôvodnené stanoviská Estónsku a Poľsku, keďže Komisia identifikovala medzery vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa transponuje uvedená smernica. Komisia aj naďalej monitoruje transpozíciu a vykonávanie smernice a prípadné nedostatky bude riešiť v budúcnosti. Estónsko a Poľsko majú teraz dva mesiace na splnenie svojich povinností, a po uplynutí tejto lehoty sa Komisia môže rozhodnúť postúpiť ich prípady Súdnemu dvoru EÚ. Prehľad transpozície smernice o energetickej efektívnosti EÚ členskými štátmi sa nachádza v prílohe III.

 

5. Životné prostredie

(Ďalšie informácie: Enrico Brivio – tel.: +32 2 295 6172, Iris Petsa – tel.: +32 2 299 3321)

Postúpenia na Súdny dvor Európskej únie

Komisia postupuje na Súdny dvor prípad SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA pre nedostatočnú ochranu morských druhov

Európska komisia žaluje Spojené kráľovstvo na Súdnom dvore EÚ za to, že nenavrhlo lokality na ochranu sviňuchy tuponosej (Phocoena phocoena), čo je morský cicavec, ktorý sa bežne vyskytuje vo vodách Spojeného kráľovstva.V právnych predpisoch EÚ o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch, smernica Rady 92/43/EHS) sa od členských štátov vyžaduje, aby navrhli zoznam lokalít pre viacero druhov a typov biotopov s cieľom zabezpečiť ich ochranu pred hrozbami, ktoré by ich mohli závažne poškodiť, a udržať ich v priaznivom stave v celej EÚ prijatím potrebných ochranných opatrení. Z dôvodu nepriaznivého stavu sviňúch tuponosých v EÚ 13 členských štátov okrem Spojeného kráľovstva označilo lokality určené na ich ochranu v približne dvoch stovkách lokalít sústavy Natura 2000.Spojené kráľovstvo zatiaľ formálne navrhlo len jednu malú lokalitu v Severnom Írsku (Skerries a Causeway Special Area of Conservation – SAC) a jednu lokalitu v Škótsku (Vnútorné Hebridy a Minches Special Area of Conservation). Keďže Spojené kráľovstvo má rozsiahle morské oblasti, má osobitnú zodpovednosť za ochranu tohto druhu. Komisia opakovane naliehala na britské úrady, aby si splnili hlavné povinnosti týkajúce sa ochrany druhu, ako to už urobili aj ostatné členské štáty. Dnešný krok nadväzuje na formálnu výzvu zaslanú vláde Spojeného kráľovstva v júni 2013 a odôvodnené stanovisko zaslané v októbri 2014. Spojené kráľovstvo nedávno uskutočnilo verejnú konzultáciu o počte potenciálnych lokalít v anglických a vo waleských vodách a tento mesiac formálne navrhlo jednu lokalitu v škótskych vodách, ale treba urobiť viac. V dôsledku toho, že stále neboli navrhnuté a určené vhodné lokality, oblasti najhustejšieho výskytu tohto druhu nie sú dostatočne chránené. Vzťahuje sa to predovšetkým na povinnosť vykonať primerané hodnotenia potenciálne škodlivého vývoja alebo činností, napríklad v súvislosti s výstavbou veternej farmy na mori, ťažbou ropy a zemného plynu a rybolovom. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanoviská

Smernice o prírode: Komisia žiada GRÉCKO, aby riešilo nelegálne otravy vtákov

Európska komisia žiada Grécko, aby vytvorilo všeobecný systém ochrany voľne žijúceho vtáctva, ktorým sa predovšetkým zakazuje ich zámerné zabíjanie prostredníctvom jedovatých návnad. Používanie jedovatých návnad je v Grécku rozšírené, pričom doteraz neboli prijaté žiadne pádne opatrenia, čo je v rozpore s požiadavkami smernice o vtákoch (smernica 2009/147/ES) a smernice o biotopoch (smernica Rady 92/43/EHS). Napríklad v lokalite Natura 2000 na rieke Nestos viedlo v roku 2012 používanie tejto nezákonnej praktiky k zničeniu celej kolóny druhov supov, ale grécke orgány doteraz neprijali dostatočné opatrenia, aby predišli opakovaniu takýchto incidentov. Komisia začala konanie o porušení povinnosti proti Grécku v septembri 2013 a vyzvala grécke orgány, aby lepšie kontrolovali tento jav v celej krajine a prijali potrebné opatrenia na nápravu škôd, ku ktorým došlo na rieke Nestos v roku 2012. Keďže opatrenia na zabezpečenie plného súladu s právom EÚ ešte neboli prijaté, Komisia zasiela odôvodnené stanovisko. Ak grécke orgány do dvoch mesiacov nebudú konať, Komisia môže vec postúpiť na Súdny dvor EÚ.

Odpadové vody: Komisia vyzýva ÍRSKO, aby zlepšilo zber a čistenie odpadových vôd

Európska komisia vyzýva Írsko, aby zaistilo náležité čistenie komunálnych odpadových vôd v 38 aglomeráciách v celej krajine. Podľa práva EÚ (smernica Rady 91/271/EHS) sú mestá a veľkomestá povinné zbierať a čistiť svoje komunálne odpadové vody, pretože znečistené odpadové vody môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie a znečistiť jazerá, rieky, pôdu, pobrežné a podzemné vody. Členské štáty mali do konca roku 1998 čas na to, aby zaviedli prísne čistenie odpadových vôd v aglomeráciách, ktoré vypúšťajú odpadové vody do citlivých oblastí. Do konca roku 2000 mali zabezpečiť zavedenie vhodných zberných a čistiacich systémov na vypúšťanie odpadových vôd z čistiarní odpadových vôd, ktoré slúžia veľkým aglomeráciám a vypúšťajú odpadové vody do neurčených vôd. Posledný termín uplynul na konci roka 2005 a v jeho rámci sa požadovalo zriadenie zberných systémov a spracovanie odpadových vôd vypúšťaných zo stredne veľkých a malých aglomerácií, ktoré vypúšťajú odpadové vody do sladkovodných útvarov a ústí riek. Celkom 38 aglomerácií nespĺňa dané požiadavky: Arklow, Athlone, Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, Carringtwohill, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakilty, Cobh, Cork City, Dundalk, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Passage/Monktown, Portarlington, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Roscrea, Shannon Town, Thurles, Tralee, Tubbercurry, Youghal a Waterford City. Dnešné odôvodnené stanovisko sa zasiela v nadväznosti na formálnu výzvu, ktorá bola zaslaná írskym orgánom v septembri 2015. Ak Írsko do dvoch mesiacov nebude konať, Komisia môže prípad postúpiť na Súdny dvor EÚ.

Voda: Komisia žiada BULHARSKO a SLOVENSKO, aby bojovali proti znečisteniu vody dusičnanmi

Európska komisia vyzýva Bulharsko a Slovensko, aby dodržiavali právne predpisy EÚ o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi (smernica Rady 91/676/EHS). Dusičnany sú dôležité pre rast rastlín a bežne sa používajú ako hnojivá. Ich nadmerný výskyt však môže spôsobiť vážne znečistenie vody s následkami pre zdravie ľudí, hospodárstvo a životné prostredie. V marci 2013 Komisia začala konanie o porušení povinnosti proti bulharským orgánom v nadväznosti na zistenie niekoľkých nedostatkov v bulharskom akčnom programe pre dusičnany, ktorý sa vyžaduje podľa pravidiel EÚ týkajúcich sa dusičnanov. Hoci Bulharsko už vyriešilo niekoľko otázok po úprave akčného programu pre dusičnany v júni 2016, krajina ešte stále nedodržiava základné ustanovenia, ako je napríklad aplikácia hnojív na pôdu a obmedzenie využívania na 170 kg N/ha/rok pre maštaľné hnojivá. V novembri 2012 Komisia začala konanie o porušení povinnosti proti Slovensku v nadväznosti na zistenie niekoľkých nedostatkov, pokiaľ ide o uzákonenie a vykonávanie pravidiel EÚ týkajúcich sa dusičnanov. Hoci Slovensko už vyriešilo väčšinu problémov prijatím zákona o hnojivách, krajina musí ešte určiť dostatočný počet pásiem ohrozených dusičnanmi a zabezpečiť, aby bol akčný program pre dusičnany v súlade s právom EÚ. Bulharsko a Slovensko majú dva mesiace na to, aby informovali Komisiu o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov; v opačnom prípade tieto prípady môžu byť postúpené Súdnemu dvoru EÚ.

 

6. Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov

(Ďalšie informácie: Vanessa Mock – tel.: +32 2 295 6194, Letizia Lupini - tel.: +32 2 295 1958)

Odôvodnené stanoviská

Jednotný trh: Komisia zasiela odôvodnené stanovisko RAKÚSKU, HOLANDSKU, RUMUNSKU, SLOVENSKU a ŠVÉDSKU, pokiaľ ide o ich bilaterálne investičné zmluvy v rámci EÚ

Európska komisia dnes zaslala formálnu žiadosť Rakúsku, Holandsku, Rumunsku, Slovensku a Švédsku, aby ukončili uplatňovanie bilaterálnych investičných zmlúv (ďalej len „BIT“) v rámci EÚ. BIT sú zmluvy, v ktorých sú stanovené podmienky, za ktorých môžu štátni príslušníci a spoločnosti investovať súkromné investície z jedného štátu v inom štáte. Mnohé z týchto BIT v rámci EÚ boli dohodnuté v deväťdesiatych rokoch. Boli uzatvárané najmä medzi vtedajšími členmi EÚ a krajinami, ktoré sa stali tzv. EÚ-12, teda členskými štátmi, ktoré do EÚ vstúpili v rokoch 2004 a 2007. Cieľom týchto zmlúv bolo poskytnúť záruky investorom v čase, keď súkromní investori, niekedy z historických a politických dôvodov, mohli byť ostražití pri investovaní v týchto krajinách. Od rozšírenia by už tieto „dodatočné“ záruky nemali byť potrebné, pretože pravidlá EÚ na jednotnom trhu, ako je sloboda usadiť sa a voľný pohyb kapitálu, poskytujú právny rámec pre cezhraničné investície. Všetky členské štáty podliehajú tým istým pravidlám EÚ, ktoré rovnako poskytujú ochranu investorov EÚ.

 

7. Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

(Ďalšie informácie: Lucia Caudet – tel.: +32 2 295 6182, Maria Sarantopoulou – tel.: +32 2 291 3740)

Odôvodnené stanoviská

Služby: Komisia vyzýva CHORVÁTSKO, aby odstránilo diskriminačné obmedzenia licencií na rybolov

Európska komisia formálne požiadala Chorvátsko, aby ukončilo diskriminačné praktiky v oblasti ročných športových a rekreačných licencií na rybolov. Ročné licencie na rybolov sa obmedzujú na chorvátskych obyvateľov, zatiaľ čo nerezidenti z iných krajín EÚ môžu získať maximálne 30-dňovú licenciu. Návštevníci, ktorí chcú vykonávať rybolov počas celého roka si musia zakúpiť dvanásť 30-dňových licencií za cenu 16-krát vyššiu, ako je cena, ktorú za ročnú licenciu zaplatia chorvátski rezidenti. Komisia sa domnieva, že táto prax je diskriminačná a v rozpore so smernicou o službách (smernica 2006/123/ES), slobodou poskytovať služby a zásadou nediskriminácie, ktoré sú zakotvené v Zmluve o fungovaní EÚ (články 56 a 18 ZFEÚ). Chorvátsko neposkytlo dôkazy, že nerezidenti využívajú chorvátske zdroje prostredníctvom svojich rybolovných činností viac ako rezidenti alebo že predstavujú vyššie riziko pre ochranu populácií rýb. Potom neexistuje dôvod, prečo by takéto opatrenia mali byť prijaté iba na úkor nerezidentov. Žiadosť, ktorú Komisia adresuje chorvátskym orgánom, má podobu odôvodneného stanoviska. Chorvátsko má teraz dva mesiace na to, aby upovedomilo Komisiu o opatreniach prijatých na nápravu situácie; v opačnom prípade sa môže Komisia rozhodnúť postúpiť prípad Chorvátska na Súdny dvor EÚ.

Verejné obstarávanie: Komisia žiada SLOVENSKO, aby dodržiavalo pravidlá EÚ

Európska komisia vyzýva Slovensko, aby správne vykonávalo ustanovenia smernice o opravných prostriedkoch tým, že ukončí opätovné hodnotenie ponúk. Postup verejného obstarávania na úrovni Únie týkajúci sa zákazky na obnovu železnice v hodnote 250 miliónov EUR sa začal v roku 2009, ale hodnotenie ponúk ešte stále nie je ukončené. Zámerom pravidiel EÚ v oblasti verejného obstarávania je zabezpečiť, aby verejné obstarávanie bolo transparentné, efektívne a aby poskytlo všetkým hospodárskym subjektom spravodlivú šancu zapojiť sa do výzvy na predkladanie ponúk a získať zákazku. Platí to za predpokladu, že predložené ponuky sú vyhodnotené v rozumnom časovom rámci a prípadné rozhodnutia obstarávatelia efektívne vykonávajú. Nedokončením vyhodnotenia ponúk Slovensko porušilo článok 10 smernice o verejnom obstarávaní služieb vo verejnom záujme (smernica 2004/17/ES), pokiaľ ide o rovnosť zaobchádzania s uchádzačmi a zákaz diskriminácie uchádzačov. V nadväznosti na formálnu výzvu zaslanú slovenským orgánom v októbri 2014 Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil všetky rozhodnutia o udelení zákazky súvisiace s touto zákazkou a nariadil opätovné hodnotenie ponúk. Takmer dva roky po tomto rozhodnutí však slovenské orgány ešte stále nedokončili hodnotenie. Slovenské orgány nevykonaním a neuplatnením rozhodnutia Najvyššieho súdu porušili článok 2 ods. 8 smernice o opravných prostriedkoch (smernica Rady 92/13/EHS), pokiaľ ide o účinné vykonávanie hodnotenia rozhodujúcich orgánov. Slovenské orgány majú teraz dva mesiace na to, upovedomili Komisiu o opatreniach prijatých na nápravu situácie; v opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Slovenska na Súdny dvor EÚ.

Voľný pohyb odborníkov: Komisia naliehavo vyzýva členské štáty, aby transponovali pravidlá EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií

Európska komisia dnes prostredníctvom odôvodnených stanovísk požiadala 14 členských štátov, aby transponovali smernicu 2013/55/EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií. Smernica zavádza moderný systém EÚ na uznávanie odborných kvalifikácií, zjednodušuje existujúce pravidlá a zrýchľuje postupy uznávania, pričom zároveň zabezpečuje, aby kvalifikovaní odborníci, ktorí by chceli pracovať v inom členskom štáte, spĺňali požiadavky hostiteľskej krajiny. Smernica mala byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov do 18. januára 2016. Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo však zatiaľ neoznámili Komisii úplnú transpozíciu smernice do svojho vnútroštátneho práva. Členské štáty majú teraz dva mesiace na to, upovedomili Komisiu o úplnej transpozícii smernice; v opačnom prípade môže Európska komisia rozhodnúť o postúpení ich prípadu na Súdny dvor EÚ.

 

8. Migrácia, vnútorné záležitosti a občianstvo

(Ďalšie informácie: Tove Ernst – tel.: +32 2 298 6764, Markus Lammert - tel.: +32 2 298 0423)

Formálne výzvy

Výmena informácií o bezpečnosti: Komisia vyzýva členské štáty, aby zlepšili výmenu informácií v záujme boja proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti

Prümskými rozhodnutiami (rozhodnutia Rady 2008/615/SVV a 2008/616/SVV) sa zaviedli postupy na rýchlu a efektívnu výmenu informácií medzi členskými štátmi v osobitných oblastiach. Prümský rámec obsahuje pravidlá, na základe ktorých členské štáty môžu vzájomne vyhľadávať vo svojich analytických súboroch DNA, v systémoch identifikácie odtlačkov prstov a databázach o evidencii vozidiel. Členské štáty mali plne vykonávať prümské rozhodnutia do augusta 2011. Európska komisia sa dnes rozhodla adresovať formálne výzvy Chorvátsku, Grécku, Írsku, Taliansku a Portugalsku, keďže nie sú v súlade s prümskými rozhodnutiami. Tieto členské štáty ešte nezabezpečili automatizovanú výmenu údajov v najmenej dvoch z troch kategórií údajov o DNA, odtlačkov prstov a údajov z vnútroštátnej evidencie vozidiel. Ide o prvé konania o porušení povinnosti začaté v súvislosti s tzv. nástrojom patriacim do bývalého tretieho piliera v oblasti policajnej spolupráce a súdnej spolupráce v trestných veciach. Komisia získala plnú právomoc na presadzovanie práva v tejto oblasti 1. decembra 2014, päť rokov po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy. Príslušné členské štáty teraz majú dva mesiace na odpoveď a po uplynutí tejto lehoty sa Komisia môže rozhodnúť, že pošle odôvodnené stanovisko. Vykonávanie prümských rozhodnutí je dôležitým prvkom európskeho programu v oblasti bezpečnosti z roku 2015.

 

Európska komisia aktívne sleduje správne vykonávanie európskych predpisov o prekurzoroch výbušnín

Nariadenie (EÚ) č. 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní nadobudlo účinnosť vo všetkých 28 členských štátoch EÚ v septembri 2014. Stanovuje sa v ňom spoločný rámec EÚ na zabránenie zneužitiu určitých chemických látok, ktoré sa dajú použiť ako prekurzory výbušnín. Väčšina členských štátov toto nariadenie v plnej miere vykonáva, ale v určitých členských štátoch sa niektoré ustanovenia nevykonávajú v plnom rozsahu. V dôsledku toho Komisia začala konania o porušení povinnosti prostredníctvom dnes zaslanej formálnej výzvy adresovanej Cypru, Francúzsku, Luxembursku a Španielsku. Podľa nariadenia sú členské štáty povinné okrem iného zriadiť vnútroštátne kontaktné miesta na nahlasovanie podozrivých transakcií a strát a krádeží významného množstva regulovaných látok. Od členských štátov sa takisto vyžaduje, aby poskytovali usmernenia a ukladali sankcie. Ak sa členské štáty rozhodnú, že nebudú dodržiavať úplný zákaz látok, musia Komisii oznámiť výnimky v rámci režimu povolení alebo registrácie. Príslušné členské štáty teraz majú dva mesiace na predloženie pripomienok. Správne vykonávanie nariadenia o prekurzoroch výbušnín je dôležitým prvkom Európskeho programu v oblasti bezpečnosti a oznámenia Komisie o ceste k skutočnej bezpečnostnej únii.

Odôvodnené stanovisko

Nelegálna migrácia: Komisia vyzýva Španielsko, aby zabezpečilo úplnú transpozíciu smernice EÚ o návrate

Európska komisia žiada Španielsko, aby urýchlilo vykonávanie smernice o návrate (smernica 2008/115/ES) v niektorých konkrétnych oblastiach tým, že zabezpečí úplnú transpozíciu všetkých ustanovení právnych predpisov do vnútroštátnych právnych predpisov. Ustanovenia, ktoré nie sú Španielskom správne transponované zahŕňajú vymedzenie návratu vo vnútroštátnom práve, povinnosť vydať rozhodnutia o návrate pre štátnych príslušníkov tretích krajín s neoprávneným pobytom a jasné vymedzenie úlohy ombudsmana vo funkcii monitorovacieho orgánu v súlade so smernicou o návrate. Komisia žiada Španielsko, aby svoje právne predpisy zosúladilo so smernicou EÚ o návrate a teraz zasiela v tomto zmysle svoje odôvodnené stanovisko. Ak Španielsko nenapraví situáciu v lehote dvoch mesiacov, Komisia sa môže rozhodnúť postúpiť prípad Španielska na Súdny dvor EÚ.

 

9. Mobilita a doprava

(Ďalšie informácie: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 2 295 6186, Alexis Perier - tel.: +32 2 296 9143)

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie

Cestná doprava: Komisia postupuje prípad Nemecka na Súdny dvor za diskriminačné cestné poplatky

Európska komisia sa rozhodla postúpiť prípad Nemecka na Súdny dvor EÚ v súvislosti s plánom nemeckých orgánov na zavedenie režimu spoplatnenia ciest pre súkromné vozidlá (PKW-Maut), ktorý je podľa Komisie diskriminačný. Podľa nemeckých právnych predpisov vozidlá registrované v Nemecku smú využívať odpočítanie cestného poplatku zo svojho ročného daňového vyúčtovania vozidiel v pomere 1:1. To by viedlo k oslobodeniu od poplatku „de facto“ výhradne pre vozidlá registrované v Nemecku. Okrem toho je cena krátkodobých nálepiek (na obdobie kratšie ako jeden rok) určených pre vozidlá registrované v zahraničí v niektorých prípadoch nepomerne vysoká. Hoci Komisia podporuje spravodlivé a účinné spoplatnenie v doprave, ako to zdôraznila v nedávnej európskej stratégii v oblasti mobility s nízkymi emisiami, domnieva sa, že nemecký systém nie je v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ (ZFEÚ), pokiaľ ide o zásadu nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti a voľný pohyb tovaru a služieb. Nemecká právna úprava nie je v súlade s týmito zásadami. Napriek mnohým výmenám názorov s nemeckými orgánmi od novembra 2014 zásadné obavy Komisie neboli vyriešené. Komisia preto postupuje prípad Nemecka na Súdny dvor EÚ. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanoviská

Námorníci: Komisia žiada FRANCÚZSKO o dokončenie transpozície smernice o minimálnej úrovni prípravy námorníkov

Komisia požiadala Francúzsko, aby dokončilo transpozíciu smernice 2012/35/EÚ o minimálnej úrovni prípravy námorníkov do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Vzdelávanie a odborná príprava námorníkov sú pre EÚ dôležitou otázkou, aby sa udržala a prehĺbila úroveň vedomostí a skúseností v námornom sektore EÚ, ako aj v záujme námornej bezpečnosti. Pravidlá EÚ týkajúce sa odbornej prípravy a osvedčovania námorníkov preto musia byť zosúladené s medzinárodnými pravidlami. Touto smernicou sa tak do práva EÚ začlenili zmeny vykonané v roku 2010 v Dohovore Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov („dohovor STCW“). Zmenami dohovoru STCW sa aktualizujú viaceré normy spôsobilosti. Napríklad dôstojníci musia teraz vedieť používať elektronický mapový zobrazovací a informačný systém (ECDIS) na zabezpečenie bezpečnej plavby. V zmenách sa takisto zaviedli dodatočné požiadavky zdravotnej spôsobilosti vrátane limitov hladiny alkoholu s cieľom predchádzať nadmernému požívaniu alkoholu. Členské štáty mali transponovať túto smernicu do 4. júla 2014. Dodnes to však Francúzsko neurobilo. Francúzske orgány majú teraz dva mesiace na prijatie potrebných opatrení na nápravu situácie; v opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu na Súdny dvor EÚ.

Železničná doprava: Komisia žiada LITVU, aby transponovala právne predpisy EÚ o interoperabilite železničnej dopravy

Európska komisia vyzvala Litvu, aby zosúladila svoje vnútroštátne predpisy so smernicou Komisie 2014/106/ES o interoperabilite železníc – schopnosť systému železníc umožniť bezpečný a neprerušený pohyb vlakov, ktoré dosahujú požadovanú úroveň výkonnosti pre tieto trate. Táto schopnosť závisí od všetkých regulačných, technických a prevádzkových podmienok, ktoré sa musia splniť s cieľom vyhovieť základným požiadavkám. Členské štáty mali dosiahnuť súlad so smernicou EÚ do 1. januára 2016. Litva však doteraz neupravila harmonizovaný postup na overenie súladu s technickými požiadavkami, prostredníctvom ktorých sa zabezpečujúce, aby boli časti železničného systému bezpečné a interoperabilné. Komisia preto rozhodla zaslať Litve odôvodnené stanovisko. Litovské orgány majú na odpoveď Komisii dva mesiace. Ak uspokojivo nezareagujú, Komisia môže postúpiť záležitosť na Súdny dvor EÚ.

Námorná doprava: Komisia žiada PORTUGALSKO, aby v plnej miere transponovalo právne predpisy EÚ o povinnostiach vlajkového štátu

Európska komisia požiadala Portugalsko, aby si plnilo svoje povinnosti administratívnej kontroly podľa pravidiel EÚ o povinnostiach vlajkového štátu (smernica 2009/21/ES). Ich súčasťou je skontrolovať, či štruktúra lode, vybavenie a prevádzkové riadenie sú v súlade s bezpečnostnými predpismi, a či majú námorníci osvedčenie o spôsobilosti. Touto smernicou sa zriaďuje právny rámec na zlepšenie výkonu členských štátov ako vlajkových štátov. Podľa tejto smernice mal byť systém riadenia kvality zavedený do júna 2012, čo však Portugalsko nesplnilo. Najmä nedostatok pracovných síl a prostriedkov na administratívu môže mať z dlhodobého hľadiska negatívny vplyv na bezpečnosť, ochranu a environmentálnu výkonnosť portugalskej vlajkovej flotily. Ešte väčší význam to má vzhľadom na nedávny rast druhého portugalského registra lodí na Madeire. Komisia sa preto rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko Portugalsku, podľa ktorého má dva mesiace na dosiahnutie súladu s touto smernicou; v opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu na Súdny dvor EÚ. Vlajkový štát plavidla je štát, podľa ktorého právnych predpisov je plavidlo registrované alebo má licenciu.

 

10. Dane a colná únia

(Ďalšie informácie: Vanessa Mock – tel.: +32 2 295 6194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 2 298 7183)

Odôvodnené stanovisko

Dane: Komisia žiada POĽSKO, aby uplatnilo pravidlá o posilnení vzájomnej pomoci a výmeny informácií 

Európska komisia dnes požiadala Poľsko, aby plne transponovalo smernicu Rady 2014/107/EÚ o vzájomnej pomoci v oblasti zdanenia príjmu a kapitálu. Táto smernica, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o povinnej automatickej výmene informácií medzi vnútroštátnymi daňovými orgánmi, sa zameriava na posilnenie administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom efektívnejšie bojovať proti daňovým únikom a daňovým podvodom. Členské štáty boli vyzvané, aby tieto pravidlá transponovali do 1. januára 2016. Poľsko doposiaľ neoznámilo Komisii všetky opatrenia potrebné na úplnú transpozíciu smernice do vnútroštátnych právnych predpisov. V prípade, že Komisia nedostane uspokojivú odpoveď v lehote dvoch mesiacov, môže prípad Poľska postúpiť na Súdny dvor EÚ.

MEMO/16/3125

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar

Documents


Príloha_sk.pdf