Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Pytania i odpowiedzi na temat Europejskiego Korpusu Solidarności

Bruksela, 15 września 2016 r.

.

*** FOR THE LATEST INFORMATION ON THE EUROPEAN SOLIDARITY CORPS, PLEASE REFER TO OUR PRESS RELEASE (IP/16/4165) AND MEMOS (MEMO/16/4166 and MEMO/16/4168), PUBLISHED ON 7/12/2016***

 

Komisja proponuje dziś utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności. Młodzi ludzie w całej UE będą mogli pomagać jako wolontariusze tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna, aby reagować na sytuacje kryzysowe. Pragnę, by Europejski Korpus Solidarności powstał i rozpoczął działanie jak najszybciej.

 

Czym jest Europejski Korpus Solidarności?

Przewodniczący Juncker zapowiedział jego utworzenie w swoim orędziu o stanie Unii wygłoszonym w dniu 14 września 2016 r.: Unia Europejska może też pomóc w tworzeniu nowych możliwości dla młodych ludzi. Wielu młodych ludzi w Europie ma zacięcie społecznikowskie i chce wnieść znaczący wkład do społeczeństwa i pomóc w wyrażaniu solidarności. […] Jestem przekonany, że niezbędna jest jeszcze większa solidarność. Jestem jednak również świadomy faktu, że musi się ona pojawić dobrowolnie. Musi płynąć z serca. Nie można jej wymuszać. […] W tym samym duchu Komisja proponuje dziś utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności. Młodzi ludzie w całej UE będą mogli pomagać jako wolontariusze tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna, aby reagować na sytuacje kryzysowe, takie jak kryzys uchodźczy czy niedawne trzęsienia ziemi we Włoszech. Pragnę, by Europejski Korpus Solidarności powstał i rozpoczął działanie jak najszybciej i by do 2020 r. wzięło w nim udział pierwsze 100 tys. młodych Europejczyków. Przystępując dobrowolnie do Europejskiego Korpusu Solidarności, młodzi ludzie będą mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności i nie tylko wykonywania pracy, ale i nabywania cennych ludzkich doświadczeń.

Europejski Korpus Solidarności został stworzony w celu zaoferowania osobom poniżej 30. roku życia w Europie możliwości wsparcia organizacji pozarządowych, samorządów lub przedsiębiorstw prywatnych, które w celu zaradzenia trudnym sytuacjom w całej Unii Europejskiej podejmują działania, na przykład takie jak: odbudowa lokalnych społeczności w następstwie klęsk żywiołowych, rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak wykluczenie społeczne, ubóstwo, opieka zdrowotna i wyzwania demograficzne, czy też praca przy przyjmowaniu i integracji uchodźców.

Korpus będzie rozwijać własną odrębną tożsamość, zakorzenioną w podstawowych wartościach UE – zaangażowaniu i solidarności. Poprzez przystąpienie do korpusu uczestnicy będą wyrażać swoje zaangażowanie i chęć poświęcenia pewnego okresu swojego życia na niesienie pomocy innym. Wspierając innych, w tym najsłabszych osób w naszych społeczeństwach i społecznościach, młodzi ludzie nie tylko będę realizować w praktyce podstawową unijną wartość solidarności, ale także będą nabywać umiejętności i doświadczenie, w tym umiejętności językowe, które mogą być cenne przy poszukiwaniu pracy lub wyborze dalszego kształcenia i szkolenia.

Jak będzie to funkcjonowało i kiedy zostanie on utworzony?

Korpus będzie opierać się na istniejących unijnych programach zawodowych i wolontariatu skierowanych do młodzieży, jak również na mobilizacji już istniejących sieci zatrudnienia, edukacji i społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie. Rozwiniemy ten program w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Kandydaci chcący przystąpić do Korpusu i podmioty chcące pozyskać nowych członków będą mieć możliwość czynienia tego za za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego, tj. specjalnego portalu internetowego Europejskiego Korpusu Solidarności.

Staże będą trwać od dwóch miesięcy do roku. W przypadku staży zawodowych minimalny okres będzie wynosił cztery miesiące.

Europejski Korpus Solidarności zostanie utworzony jak najszybciej i najpierw uruchomiony zostanie wspomniany portal internetowy. Celem jest zachęcenie 100 tys. młodych ludzi do zapisania się do Korpusu do 2020 r.

Kto może przystąpić i na podstawie jakich kryteriów?

Do przystąpienia do Korpusu zachęca się każdą osobę poniżej 30 roku życia mieszkającą w Europie, bez względu na pochodzenie i to, czy obecnie uczy się, szkoli, pracuje czy też jest bezrobotna. Staże powinny być dostępne dla wielu różnych profili kandydatów, począwszy od osób opuszczających szkoły aż po absolwentów szkół wyższych, którzy mogą już posiadać doświadczenie zawodowe.

Jak sugeruje sama nazwa, Europejski Korpus Solidarności będzie przede wszystkim opierać się na zasadzie solidarności. Młodzi ludzie, którzy chcą zostać członkami Korpusu, w ramach procedury rejestracji będą musieli podpisać, że zgadzają się z jego misją, deklarując swoje zaangażowanie i gotowość do podejmowania działań kierowanych poczuciem solidarności, po tym jak zostaną przydzieleni do jednej z uczestniczących organizacji lub zostaną przyjęci jako wolontariusze.

Wprawdzie podjęcie procedury rejestracji nie gwarantuje miejsca,
jednak różnorodne i złożone wyzwania – i związana z tym potrzeba zapewnienia szerokiego zakresu umiejętności – wskazują, że potrzebne będą osoby reprezentujące szerokie spektrum profili zawodowych. 

W jakiego rodzaju działaniach będą uczestniczyć członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności?

Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności mogą brać udział we wszelkiego rodzaju działaniach związanych z gotowością na wypadek klęsk żywiołowych i długoterminową reakcją, jak również w działaniach dotyczących wyzwań społecznych, takich jak: wykluczenie społeczne, ubóstwo, opieka zdrowotna i wyzwania demograficzne, a także w działaniach, których celem jest zaradzenie kryzysowi uchodźczemu.

Program ten mógłby na przykład wspierać rozwój usług społecznych, usług opieki zdrowotnej i usług rehabilitacyjnych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, takich jak: Romowie, osoby niepełnosprawne, niektóre grupy imigrantów oraz inne osoby będące ofiarami dyskryminacji i uprzedzeń.

Wyklucza się udział w natychmiastowych reakcjach na katastrofy – na przykład w walce z pożarami lasów lub w miejskich akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, ponieważ działania te wymagają wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Gdyby jednak jakaś lokalna społeczność wiejska chciała zmniejszyć ryzyko pożarów lasów na przykład poprzez utworzenie pasa przeciwpożarowego, członkowie Korpusu mogliby wnieść wartościowy wkład w te prace.

Gdzie będą działać członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności i przez jak długi okres?

Członkowie Korpusu będą mogli włączać się w działania w swoim kraju lub w innym państwie członkowskim UE, w zależności od potrzeb organizacji uczestniczącej w tym programie i od profilu i preferencji wnioskodawcy.

Jakie organizacje mogą uczestniczyć w tym programie?

Organizacje pozarządowe, samorządy lub przedsiębiorstwa prywatne zajmujące się zaradzaniem trudnym sytuacjom mogą korzystać z portalu w celu kontaktowania się z członkami Korpusu i ich rekrutacji.

Wszystkie organizacje uczestniczące w działaniach w ramach wolontariatu muszą posiadać ważną akredytację, która gwarantuje ich zgodność z kartą wolontariatu europejskiego, aby zapewnić przestrzeganie przez nie koniecznych standardów jakości.

Czy uczestnicy będą otrzymywać wynagrodzenie?

W przypadku zatrudnienia danej osoby jako normalnego pracownika lub stażysty w innym państwie członkowskim osoba ta będzie otrzymywać wynagrodzenie (z tytułu umowy o pracę) lub świadczenie pieniężne (z tytułu stażu lub stażu zawodowego) na pokrycie kosztów utrzymania i podróży, które to koszty mogą być wsparte finansowo, na przykład z programu „Gwarancja dla młodzieży”.

Jeśli dana osoba działa jako wolontariusz, podstawowe koszty jej uczestnictwa jako wolontariusza
(tj. wyżywienie, zakwaterowanie, koszty podróży) są pokrywane z dotacji przyznanej danej organizacji w ramach programu wolontariatu europejskiego. Osoba ta otrzyma również kieszonkowe, którego wysokość będzie zależała od kraju, w którym będzie działała. Ponadto wszyscy wolontariusze będą objęci ustanowionym w ramach programu obowiązkowym ubezpieczeniem grupowym wolontariatu europejskiego.

Jak będzie finansowana ta inicjatywa?

Koszty finansowe związane z mobilnością transgraniczną i utrzymaniem za granicą będą w znacznej części pokrywane ze środków UE, w ramach istniejących już struktur, takich jak wolontariat europejski i program „Gwarancja dla młodzieży”.

A co z uczestniczącymi w programie organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i samorządami?

 W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności wszystkie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i samorządy poszukujące pracowników, stażystów lub wolontariuszy do projektów kierowanych poczuciem solidarności mogą skorzystać z łatwo dostępnego, pojedynczego punktu kontaktowego zapewniającego usługi w zakresie informacji, doboru kandydatów i ich rekrutacji. Co więcej, pula zmotywowanych młodych ludzi będzie znacznie szersza niż w przypadku typowego zasięgu lokalnego lub krajowego.

 Ponadto w związku z tym, że wszyscy młodzi ludzie zarejestrowani w Korpusie będą musieli zadeklarować swoje zaangażowanie w realizację misji Korpusu i wykazać swoją motywację, organizacje i przedsiębiorstwa będą mogły łatwiej i szybciej dokonywać wstępnej selekcji kandydatów, którzy najlepiej pasują do kultury ich organizacji i ich konkretnych potrzeb.

Potencjalne przykłady

– Chorwacja organizacja działająca w regionie wcześniej objętym konfliktem gości grupę wolontariuszy z szeregu państw członkowskich UE. Organizują oni działania skierowane do młodzieży z różnych społeczności, które mają pomóc im w pokojowym współżyciu. Fakt, że wolontariusze nie pochodzą z regionu sprawia, że obu społecznościom jest ich łatwiej zaakceptować, dzięki czemu mogą oni osiągnąć bardziej znaczące rezultaty.

– W następstwie wycieku ropy naftowej na Morzu Północnym młoda obywatelka Danii wybiera się na okres dziewięciu miesięcy do Szwecji, by pomóc władzom lokalnym szwedzkiego regionu, który najbardziej ucierpiał w wyniku tej katastrofy. Będzie ona wspierała władze miejskie w oczyszczaniu tego obszaru i pomocy zwierzętom. Koszty jej zakwaterowania, wyżywienia, podróży oraz ubezpieczenia i kieszonkowego zostaną pokryte przez wolontariat europejski, który przekaże pieniądze samorządom.

– Młody grecki pracownik socjalny z Aten po skonsultowaniu się z doradcą zawodowym w swoim lokalnym ośrodku zatrudnienia postanawia przyjąć ofertę pracy w ośrodku recepcyjnym dla uchodźców w Salonikach. Dołączy na kolejne osiem miesięcy do zespołu psychologów, pracowników socjalnych i nauczycieli, aby pomagać dzieciom uchodźców w przystosowaniu się do nowych realiów. Będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne netto oraz miesięczną dietę w wysokości 200 euro na pokrycie kosztów utrzymania i podróży.

 

 

 

***: [updated: 22/12/2016 – 11:00]

 

MEMO/16/3062

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar