Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Euroopan solidaarisuusjoukot – vastauksia kysymyksiin

Bryssel 15. syyskuuta 2016

.

*** FOR THE LATEST INFORMATION ON THE EUROPEAN SOLIDARITY CORPS, PLEASE REFER TO OUR PRESS RELEASE (IP/16/4165) AND MEMOS (MEMO/16/4166 and MEMO/16/4168), PUBLISHED ON 7/12/2016***

 

Komissio ehdottaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamista. Solidaarisuusjoukot tarjoavat nuorille mahdollisuuden vapaaehtoiseen avustustyöhön kriisitilanteissa kaikkialla Euroopassa. Joukkojen toiminta pyritään käynnistämään mahdollisimman pian.

 

Mitkä ovat Euroopan solidaarisuusjoukot?

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi EU:n tilaa käsitelleessä puheessaan 14.9.2016 seuraavaa: "Euroopassa on paljon yhteiskunnallisesti suuntautuneita nuoria, jotka haluavat osallistua yhteiskunnan toimintaan merkityksellisellä panoksella ja osoittaa yhteisvastuuta. Voimme luoda heille tilaisuuksia tähän. […] Olen vakuuttunut siitä, että yhteisvastuuta tarvitaan paljon enemmän, mutta tiedän myös, että sen on oltava vapaaehtoista. Sen on tultava sydämestä. Siihen ei voi pakottaa. […] Samassa hengessä komissio ehdottaa tänään Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamista. Nuoret voivat kaikkialla Euroopassa osallistua vapaaehtoiseen avustustyöhön siellä, missä sitä eniten tarvitaan, ja auttaa pakolaiskriisin tai Italian äskettäisen maanjäristyksen kaltaisissa kriisitilanteissa. Haluan, että Euroopan solidaarisuusjoukot on perustettu ja toiminnassa vuoden loppuun mennessä. Haluan nähdä, että vuoteen 2020 mennessä ensimmäiset 100 000 eurooppalaista nuorta on osallistunut niiden toimintaan. Liittymällä vapaaehtoisesti Euroopan solidaarisuusjoukkoihin nämä nuoret voivat kehittää taitojaan ja työnsaannin lisäksi hankkia arvokasta inhimillistä kokemusta."

Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamisen tarkoituksena on antaa alle 30-vuotiaille eurooppalaisille mahdollisuus toimia kansalaisjärjestöjen, paikallisten viranomaisten tai yksityisyritysten apuna kriisitilanteissa EU:n alueella. Joukot voivat osallistua esimerkiksi luonnonkatastrofien jälkeisiin jälleenrakennustöihin, syrjäytyneiden, köyhien, vanhusten tai sairaiden auttamiseen tai pakolaisten vastaanotto- ja kotouttamistoimiin.

Solidaarisuusjoukkojen erityisidentiteetti perustuu EU:n perusarvoihin ja yhteisvastuuseen. Joukkojen toimintaan osallistumalla nuoret voivat osoittaa vastuullisuuttaan ja omistautua tilapäisesti muiden – usein heikompiosaisten – auttamiseen. Samalla he voivat hankkia kielitaitoa ja muuta osaamista ja kokemusta, joista voi olla hyötyä työnhaussa tai opiskelupaikan valinnassa.

Miten solidaarisuusjoukot toimivat? Milloin ne perustetaan?

Solidaarisuusjoukkojen perustana ovat EU:n nykyiset nuorille tarkoitetut ammatilliset ja vapaaehtoistyötä edistävät ohjelmat. Toiminnassa hyödynnetään myös olemassa olevia Euroopan laajuisia työllisyys-, koulutus- ja kansalaisjärjestöverkostoja. Järjestelmää kehitetään tiiviissä yhteistyössä EU-maiden, paikallisviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Nuoret voivat liittyä solidaarisuusjoukkoihin ja organisaatiot voivat hakea joukkoihin kuuluvia palvelukseensa Euroopan solidaarisuusjoukkojen oman verkkoportaalin kautta.

Vapaaehtoiset palvelusjaksot solidaarisuusjoukoissa kestävät 2–12 kuukautta, työharjoittelu vähintään 4 kuukautta.

Euroopan solidaarisuusjoukot perustetaan mahdollisimman pian. Ensi vaiheessa joukoille luodaan verkkoportaali. Tavoitteena on saada 100 000 nuorta osallistumaan solidaarisuusjoukkojen toimintaan vuoteen 2020 mennessä.

Ketkä voivat osallistua solidaarisuusjoukkojen toimintaan? Mitä vaatimuksia pitää täyttää?

Solidaarisuusjoukkojen toimintaan voivat osallistua kaikki alle 30-vuotiaat taustastaan ja asemastaan riippumatta (työssäkäyvät, työttömät, opiskelijat...). Palvelusmahdollisuuksia tarjotaan kaikentyyppisille hakijoille – yhtä lailla kouluttamattomille, korkeakoulututkinnon suorittaneille ja kokeneille työntekijöille.

Solidaarisuusjoukkojen toiminta perustuu ensi sijassa yhteisvastuuseen. Sen mukaisesti nuorten on palvelukseen astuessaan sitouduttava yhteisvastuullisiin tehtäviin heille osoitettavan organisaation palveluksessa.

Kaikille joukkoihin rekisteröityneille ei voida taata palveluspaikkaa, mutta joukkojen tehtäväkenttä on niin laaja, että kysyntää on mitä moninaisimmille ammattiprofiileille. 

Millaisiin toimiin Euroopan solidaarisuusjoukot osallistuvat?

Euroopan solidaarisuusjoukoissa palvelevat voivat olla mukana erilaisissa pitkän aikavälin katastrofivalmiuksiin liittyvissä toimissa sekä sosiaalisiin haasteisiin liittyvissä tehtävissä, kuten syrjäytyneiden, köyhien, sairaiden, vanhusten tai pakolaisten tukitoimissa.

Joukot voivat olla tukena esimerkiksi sosiaali-, terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelujen kehittämisessä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riskiryhmille, joita voivat olla muun muassa romanit, vammaiset, maahanmuuttajat ja muut syrjinnän ja ennakkoluulojen kohteina olevat.

Välitön katastrofiapu, kuten metsäpalojen torjunta tai etsintä- ja pelastustyöt taajamissa, eivät kuulu solidaarisuusjoukkojen tehtäväkenttään, sillä tällaisiin toimiin tarvitaan pitkälle koulutettuja osaajia. Joukot voivat kuitenkin olla mukana esimerkiksi maaseutualueiden pensaikkojen raivauksessa, jolla minimoidaan metsäpaloriskiä.

Missä maissa solidaarisuusjoukoissa palvelevat toimivat ja kuinka pitkään?

Solidaarisuusjoukoissa palvelevat sijoitetaan kotimaahansa tai johonkin toiseen EU-maahan heidän profiilistaan ja toiveistaan sekä avustettavien organisaatioiden tarpeista riippuen.

Mitkä organisaatiot voivat saada apua solidaarisuusjoukoilta?

Kansalaisjärjestöt, paikallisviranomaiset ja yksityiset yritykset, jotka tekevät yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvää työtä, voivat tiedottaa hankkeistaan solidaarisuusjoukkoihin kuuluville nuorille ja ottaa heitä palvelukseensa verkkoportaalin kautta.

Vapaaehtoistoimintaa järjestävillä organisaatioilla on oltava voimassa oleva akkreditointi, joka osoittaa, että ne noudattavat eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (EVS) peruskirjan periaatteita ja laatuvaatimuksia.

Maksetaanko solidaarisuusjoukkojen palveluksessa oleville korvausta?

Jos henkilö otetaan solidaarisuusjoukkojen palvelukseen työntekijänä, harjoittelijana tai oppisopimusoppilaana jossakin muussa EU-maassa kuin kotimaassaan, hän saa palkkaa (työsopimus) ja/tai korvauksen (harjoittelu tai oppisopimus) elin- ja matkakustannuksia varten. Organisaatiot voivat saada tukea näihin kuluihin esimerkiksi nuorisotakuujärjestelmästä.

Jos henkilö on solidaarisuusjoukkojen palveluksessa vapaaehtoistyöntekijänä, hänen osallistumisestaan aiheutuvat välttämättömät kustannukset (esim. ruoka-, majoitus- ja matkakulut) korvataan kyseiselle organisaatiolle eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun maksamalla avustuksella. Vapaaehtoistyöntekijä saa myös taskurahaa, jonka määrä riippuu palvelusmaasta. Lisäksi kaikille vapaaehtoisille otetaan eurooppalaisen vapaaehtoistyöjärjestelmän ryhmävakuutus.

Miten aloite rahoitetaan?

Ulkomaille matkustamisesta ja ulkomailla oleskelusta aiheutuvat kulut katetaan suurelta osin EU-tuella nykyisten ohjelmien puitteissa (eurooppalainen vapaaehtoispalvelu ja nuorisotakuu).

Miten solidaarisuusjoukkojen perustaminen hyödyttää kansalaisjärjestöjä, yrityksiä ja paikallisviranomaisia?

 Yrityksille, kansalaisjärjestöille ja paikallisviranomaisille, jotka tarvitsevat palkattuja tai vapaaehtoisia työntekijöitä tai harjoittelijoita yhteisvastuuhankkeisiinsa, solidaarisuusjoukot tarjoavat kätevän kanavan, jonka kautta voi tiedottaa hankkeista ja rekrytoida nuoria. Lisäksi käytettävissä on selvästi laajempi joukko motivoituneita nuoria kuin silloin, jos hankkeista tiedotetaan vain paikallisella tai kansallisella tasolla.

 Koska nuoret solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityessään sitoutuvat joukkojen tavoitteisiin ja kertovat motiiveistaan, hankkeiden järjestäjät pystyvät helpommin ja nopeammin valitsemaan henkilöitä, jotka soveltuvat parhaiten niiden organisaatiokulttuuriin ja erityistarpeisiin.

Esimerkkejä solidaarisuusjoukkojen toimintamahdollisuuksista

– Kroatiassa sodasta kärsineellä alueella toimiva järjestö ottaa palvelukseensa vapaaehtoistyöntekijöitä useammasta EU-maasta. Järjestö järjestää konfliktin osapuolina olleisiin yhteisöihin kuuluville nuorille toimintaa, jolla edistetään yhteisöjen rauhanomaista rinnakkaiseloa. Eri yhteisöihin kuuluvien on helpompi hyväksyä vapaaehtoistyöntekijät, jotka tulevat alueen ulkopuolelta. Näin hankkeella päästään parempiin tuloksiin.

– Pohjanmerellä sattuneen öljyvuodon jälkeen nuori tanskalaisnainen menee auttamaan Ruotsin viranomaisia pahimmin saastuneelle alueelle. Hän osallistuu kunnan organisoimiin alueen puhdistustoimiin ja eläinten pelastustyöhön yhdeksän kuukauden ajan. Euroopan vapaaehtoispalvelu korvaa naisen majoitus-, ruokailu- ja matkakulut, vakuutuksen ja taskurahan kunnan viranomaisille.

– Nuori ateenalainen sosiaalityöntekijä ottaa työvoimatoimiston avustuksella vastaan työtarjouksen pakolaisten vastaanottokeskuksesta Thessalonikista. Hän liittyy kahdeksaksi kuukaudeksi opettajien, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden muodostamaan tiimiin, joka auttaa pakolaislapsia sopeutumaan uuteen ympäristöönsä. Hänelle maksetaan kuukausipalkkaa ja 200 euron kuukausiavustus elin- ja matkakustannuksiin.

 

 

 

***: [updated: 22/12/2016 – 11:00]

 

 

 

MEMO/16/3062

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar