Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Otázky a odpovědi týkající se evropského sboru solidarity

Brusel 15. září 2016

.

*** FOR THE LATEST INFORMATION ON THE EUROPEAN SOLIDARITY CORPS, PLEASE REFER TO OUR PRESS RELEASE (IP/16/4165) AND MEMOS (MEMO/16/4166 and MEMO/16/4168), PUBLISHED ON 7/12/2016***

 

Komise navrhuje zřídit tzv. evropský sbor solidarity. Mladí lidé z celé EU by jeho prostřednictvím mohli dobrovolně pomáhat tam, kde to je nejvíc potřeba, a reagovat tak na krizové situace. Chci, aby evropský sbor solidarity začal fungovat co nejdříve.

 

Co je evropský sbor solidarity?

Jeho zřízení oznámil předseda Evropské komise Juncker ve svém projevu o stavu Unie, který přednesl 14. září 2016: „Evropská unie může rovněž pomoci vytvářet příležitosti pro mladé lidi. V Evropě je řada mladých lidí se sociálním cítěním – ti chtějí pro společnost dělat něco, co má smysl, a chtějí pomoci šířit solidární chování. […] Jsem přesvědčen, že solidarity je potřeba mnohem více. Ale zároveň vím, že solidarita je dobrovolná. Musí vycházet od srdce. Nelze ji vynucovat. […] Ve stejném duchu dnes Komise navrhuje zřídit evropské sbory solidarity. Mladí lidé z celé EU by jejich prostřednictvím mohli dobrovolně pomáhat tam, kde to je nejvíc potřeba, a reagovat tak na krizové situace, jako je uprchlická krize nebo nedávná zemětřesení v Itálii. Chci, aby tyto evropské sbory solidarity vznikly a zahájily činnost co nejdříve. A aby se do roku 2020 na jejich činnosti podílelo prvních 100 000 mladých Evropanů. Tím, že se mladí lidé do evropských sborů solidarity dobrovolně přihlásí, budou moci rozvíjet své dovednosti a získají nejen práci, ale také neocenitelnou lidskou zkušenost.“

Evropský sbor solidarity (ESC) má Evropanům mladším 30 let nabídnout příležitost, jak se zapojit do práce nevládních organizací, místních úřadů či soukromých společností, které se snaží řešit náročné situace v  Evropské unii. Jedná se například o obnovu obcí po přírodních katastrofách, řešení sociálních problémů, jako je sociální vyloučení, chudoba, zdravotní a demografické výzvy, nebo o přijímání a integraci uprchlíků.

Sbor si vybuduje vlastní, specifikou identitu vycházející ze základních evropských hodnot spolupráce a solidarity. Vstupem do sboru jeho členové vyjádří své odhodlání a ochotu věnovat část svého času pomoci bližním, zejména nejzranitelnějším osobám v naší společnosti. Mladí lidé tak nejen v praxi uplatní základní evropsku hodnotu – solidaritu, ale také si osvojí nové dovednosti, včetně dovedností jazykových, a získají zkušenosti, které jim mohou být později užitečné při hledání zaměstnání či dalším studiu a odborné přípravě.

Jak bude sbor fungovat a kdy bude vytvořen?

Sbor bude vycházet ze stávajících odborných a dobrovolnických programů EU pro mládež a využije rovněž již existující sítě vzdělávacích institucí, pracovních agentur a subjektů občanské společnosti v celé Evropě. Celý program vznikne v úzké spolupráci s členskými státy, místními orgány a nevládními organizacemi.

Lidé, kteří budou chtít do sboru vstoupit, a subjekty, které budou hledat nové členy, tak budou moci učinit prostřednictvím jednotného kontaktního místa – specializovaného internetového portálu evropského sboru solidarity.

Dobrovolná účast ve sboru potrvá od dvou měsíců do jednoho roku. U placeného zaměstnání bude minimální doba trvání čtyři měsíce.

Sbor evropské solidarity bude zřízen co nejdříve a svou činnost odstartuje zahájením provozu internetového portálu. Cílem je dosáhnout toho, aby se do roku 2020 na činnosti sboru podílelo 100 000 mladých Evropanů.

Kdo se může stát členem sboru a jaká jsou kritéria?

Sbor hledá zájemce do 30 let, bez ohledu na jejich původ a na to, zda se v současné době vzdělávají nebo učí, jsou zaměstnaní nebo nezaměstnaní. Měl by nabízet pracovní místa by pro širokou škálu lidí – od těch, kteří předčasně ukončí školní docházku, až po absolventy vysokých škol, kteří již mají pracovní zkušenosti.

Jak vyplývá z názvu sboru, bude v první řadě vybudován na principu solidarity. Mladí lidé, kteří se chtějí stát jeho členy, budou muset během registrace stvrdit jeho poslání a deklarovat svou angažovanost a ochotu účastnit se akcí založených na solidaritě, jakmile bude jejich status dobrovolníka potvrzen a budou přiděleni k některé z organizací.

Ačkoli samotná registrace neznamená garanci pracovního místa,
je již nyní jasné – vzhledem k složitým problémům, jejichž řešení si vyžádá zapojení osob s nejhrůznějšími dovednostmi – že budeme potřebovat široké spektrum profesních profilů. 

Na jakých činnostech se budou členové evropského sboru solidarity podílet?

Členové evropského sboru solidarity se mohou účastnit jakékoli činnosti týkající se připravenosti na katastrofy a dlouhodobé reakce, jakož i činností, které řeší sociální problémy, jako je sociální vyloučení, chudoba, zdravotní a demografické výzvy nebo aktivity zaměřené na řešení uprchlické krize.

Program může například podporovat rozvoj sociálních, zdravotnických a rehabilitačních služeb pro osoby, které jsou ohroženy chudobou nebo sociálním vyloučením, jako jsou Romové, osoby se zdravotním postižením, některé skupiny přistěhovalců a osob, které čelí diskriminaci a předsudkům.

Nepatří sem však okamžitá reakce na katastrofy (např. boj s lesními požáry nebo vyhledávání lidí a záchranné akce ve městech), neboť tato činnost vyžaduje vysoce kvalifikované odborníky. Pokud by však třeba nějaká obec chtěla minimalizovat riziko lesních požárů vyčištěním podrostu, mohou být pro ni členové ESC samozřejmě přínosem.

Kde budou členové evropského sboru solidarity působit a na jak dlouho?

Členové sboru mohou působit v domovské zemi nebo v jiném členském státě EU, a to v závislosti na potřebách účastnických organizací a profilu a preferencích žadatele.

Které organizace se mohou programu účastnit?

Portál programu mohou ke kontaktu a náboru členů do sboru využívat nevládní organizace, místní orgány a soukromé společnosti, které aktivně řeší náročné situace.

Všechny organizace zabývající se dobrovolnou činností musí mít platnou akreditaci, která zaručí, že budou dodržovat chartu Evropské dobrovolné služby (EDS) a nezbytné normy kvality.

Budou členové sboru dostávat plat?

Pokud bude dotyčná osoba zaměstnána jako řádný zaměstnanec, stážista nebo učeň v některém jiném členském státě, bude jí přiznán plat (podle pracovní smlouvy) a/nebo dávky (v případě odborné přípravy či učňovské praxe) na pokrytí nákladů na cestu a pobyt, které lze například financovat prostřednictvím tzv. systému záruk pro mladé lidi.

Jedná-li se o dobrovolníka, budou jeho základní náklady
(např. strava, ubytování, cestovní náklady) hrazeny z grantu, který organizaci přidělí Evropská dobrovolná služba. Tato osoba rovněž obdrží kapesné, jehož výše bude záviset na tom, v které zemi působí. Kromě toho se na všechny dobrovolníky EDS bude vztahovat povinné skupinové pojištění.

Jak bude tato iniciativa financována?

Finanční náklady spojené s přeshraniční mobilitou a pobytem v zahraničí pokryje z větší části EU ze svých již existujících struktur, jako je Evropská dobrovolná služba či systém záruk pro mladé lidi.

Co tento program přinese zúčastněným nevládním organizacím, podnikům nebo místním orgánům?

 Díky evropskému sboru solidarity všechny společnosti, nevládní organizace a místní orgány, které hledají zaměstnance, stážisty či dobrovolníky pro projekty založené na solidaritě, získají snadný přístup k potřebným informacím a náborovým službám. Kromě toho bude možno vybírat z mnohem většího počtu motivovaných mladých lidí než na celostátní či místní úrovni.

 Všichni mladí lidé zaregistrovaní v ESC musí navíc deklarovat své odhodlání plnit misi sboru a prokázat svou motivaci, takže organizace a podniky budou moci snáze a rychleji předběžně vybrat ty, kteří nejlépe vyhovují typu jejich organizace a jejich konkrétním potřebám.

Příklady využití sboru

— Chorvatská organizace aktivní v postkonfliktní oblasti zapojuje dobrovolníky z několika členských států EU. Ti pořádají akce pro mladé lidi z různých komunit s cílem usnadnit jim soužití v míru. Vzhledem k tomu, že dobrovolníci nepocházejí z tohoto regionu, obě místní komunity je mezi sebe přijímají snáze, a jejich činnost tak bude mít větší dopad.

— Po úniku ropy v Severním moři bude dobrovolnice z Dánska po dobu devíti měsíců pomáhat místnímu švédskému úřadu v nejvíce postižené oblasti s čištěním a záchranou zvířat. Její ubytování, stravu, cestovní výlohy, pojištění a kapesné proplatí místnímu orgánu Evropská dobrovolná služba.

— Po konzultaci s poradcem na místním úřadu práce přijal mladý řecký sociální pracovník z Atén nabídku pracovat v centru pro příjem uprchlíků v Soluni. Příštích osm měsíců bude spolupracovat s týmem psychologů, sociálních pracovníků a pedagogů, který bude pomáhat dětem uprchlíků přizpůsobit se nové realitě. Za svou páci obdrží měsíční plat a měsíční příspěvek ve výši 200 eur na pokrytí životních nákladů a cestovních výdajů.

 

 

***: [updated: 22/12/2016 – 11:00]

 

 

MEMO/16/3062

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar