Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Въпроси и отговори относно Европейския корпус за солидарност

Брюксел, 15 септември 2016 r.

.

*** FOR THE LATEST INFORMATION ON THE EUROPEAN SOLIDARITY CORPS, PLEASE REFER TO OUR PRESS RELEASE (IP/16/4165) AND MEMOS (MEMO/16/4166 and MEMO/16/4168), PUBLISHED ON 7/12/2016***

 

 

Днес Комисията предлага да се създаде Европейски корпус за солидарност. Младите хора в целия ЕС ще могат доброволно да оказват помощ там, където тя е най-необходима, за да се реагира при кризисни ситуации. Искам този Европейски корпус за солидарност да започне да действа възможно най-скоро.

 

Какво представлява Европейският корпус за солидарност?

Той беше обявен от председателя Юнкер в речта му на 14 септември 2016 г. относно състоянието на Съюза: „Европейският съюз също може да допринесе за създаването на възможности за младите хора. В Европа има много млади хора с обществено съзнание, които желаят да дадат свой принос за обществото и да проявят солидарност. […] Убеден съм, че е необходима много повече солидарност. Но също така знам, че солидарността трябва да бъде дадена доброволно. Тя трябва да бъде от сърце. Не може да се получи по принуда. […] В същия дух днес Комисията предлага да се създаде Европейски корпус за солидарност. Младите хора в целия ЕС ще могат доброволно да оказват помощ там, където тя е най-необходима, за да се реагира при кризисни ситуации, като например кризата с бежанците или неотдавнашните земетресения в Италия. Искам този Европейски корпус за солидарност да започне да действа възможно най-скоро. И до 2020 г. в него да участват първите 100 000 млади европейци. Като се присъединят доброволно към Европейския корпус за солидарност, тези млади хора ще могат да развиват уменията си и да получат не само работа, но и безценен човешки опит.“

Европейският корпус за солидарност (ЕКС) има за цел да предложи възможност на лицата под 30 години в Европа да подкрепят неправителствена организация (НПО), местни органи или частни дружества, участващи в действия за справяне с трудни ситуации в рамките на Европейския съюз — например: възстановяване на общности след природни бедствия; справяне със социални предизвикателства, като социалното изключване, бедността, здравеопазването и демографските предизвикателства; или работа по приемането и интеграцията на бежанците.

Корпусът ще разработи своя собствена идентичност, почиваща върху основните ценности на ЕС за ангажираност и солидарност. Присъединявайки се към корпуса, участниците ще изразят своята ангажираност и готовност да посветят период от живота си на това да помагат на другите. Като подкрепят други лица, включително най-уязвимите членове на нашите общества и общности, младите хора не само ще прилагат на практика солидарността, която е основна ценност на ЕС, а и ще придобиват умения и опит, включително езикови умения, които могат да бъдат полезни при търсене на работа или при евентуално по-нататъшно образование и обучение.

Как ще функционира и кога ще бъде създаден?

Корпусът ще се основава на съществуващите професионални и доброволчески програми на ЕС за младежта, както и на мобилизирането на установени мрежи за заетост, образование и на гражданското общество в цяла Европа. Ще разработим схемата в тясно партньорство с държавите членки, местните органи и НПО.

Кандидатите, които желаят да се присъединят към корпуса, и субектите, които желаят да използват членовете на корпуса, ще могат да направят това по един-единствен начин: чрез специален уеб портал за Европейския корпус за солидарност.

Ангажиментите ще бъдат с продължителност между два месеца и една година. Ако става въпрос за назначаване на работа, минималният срок ще бъде четири месеца.

Европейският корпус за солидарност ще бъде създаден във възможно най-кратки срокове и първата му задача ще е да се сдобие с функциониращ уеб портал. Целта е до 2020 г. в корпуса да се включат 100 000 младежи.

Кой може да се присъедини и въз основа на какви критерии?

Всяко лице под 30-годишна възраст в Европа, независимо от познанията си и дали понастоящем учи или се обучава, дали работи или е без работа, е добре дошло в корпуса. Ще има ангажименти за широк спектър от профили — и за лица, преждевременно напуснали училище, и за завършили висше образование, които може вече и да имат трудов стаж.

Както подсказва названието му, Европейският корпус за солидарност ще се основава главно на солидарността като ценност. Младите хора, които искат да членуват в корпуса, ще трябва да приемат мисията му при регистрацията си, като декларират своята ангажираност и готовност да предприемат дейности, продиктувани от солидарност, след като дадена организация се заинтересува от профила им или след като бъдат приети като доброволци.

Макар че регистрацията не гарантира място, многоизмерните предизвикателства и съответно необходимият богат набор от умения за справяне с тях са знак, че ще има нужда от доста разнообразни професионални профили. 

В какви дейности ще участват членовете на Европейския корпус за солидарност?

Членовете на Европейския корпус за солидарност могат да участват във всякакъв вид дейности, свързани с готовността при бедствия и дългосрочни ответни мерки, както и в дейности за справяне със социалните предизвикателства, като социалното изключване, бедността, здравеопазването и демографските предизвикателства, или в дейности, насочени към преодоляване на бежанската криза.

Схемата би могла например да оказва подкрепа за развитието на социалните, здравните и рехабилитационните услуги за хората, изложени на риск от бедност и социално изключване, като например ромите, хората с увреждания, определени групи имигранти и други хора, които се сблъскват с дискриминация и предразсъдъци.

Изключение прави незабавното реагиране при бедствия, например борбата с горските пожари или за издирване и спасяване в градски условия, тъй като тези дейности изискват добре обучени специалисти. Същевременно обаче, ако дадена селска общност желае да понижи риска от горски пожари чрез отстраняване на подлеса например, членовете на ЕКС биха могли да помогнат.

Къде и за колко време ще бъдат използвани членовете на Европейския корпус за солидарност?

Членовете на корпуса биха могли да бъдат използвани в собствената им държава или в друга държава — членка на ЕС, в зависимост от потребностите на участващите организации и профила и предпочитанията на всеки член.

Кои организации могат да участват?

Неправителствени организации, местни органи или частни дружества, участващи в действия за справяне с трудни ситуации, могат да използват портала, за да установят контакт и да използват членове на корпуса.

Всички организации, които участват в доброволчески дейности, трябва да притежават валидна акредитация, гарантираща съответствието им с хартата на европейската доброволческа схема (ЕДС), за да е сигурно, че спазват необходимите стандарти за качество.

Ще се плаща ли на участниците?

Ако лицето е наето в качеството като редовен служител, стажант или чирак в друга държава членка, лицето ще получава заплата (за договор за работа) и/или надбавка (за обучение или чиракуване) за покриване на издръжката и пътните разходи, които могат да се ползват от финансовата подкрепа например на схемата „Гаранция за младежта“.

Ако лицето е в качеството си на доброволец, основните разходи за участието на доброволци (т.е. храна, настаняване, пътни разноски) се покриват от безвъзмездните средства, предоставени на организацията от европейската доброволческа схема. Той или тя ще получи и джобни пари, размерът на които ще бъде в зависимост от държавата, в която отива. Освен това всички доброволци ще бъдат обхванати от задължителната групова застраховка на европейската доброволческа схема.

Как ще се финансира тази инициатива?

Финансовите разходи, свързани с трансграничната мобилност и престоя в чужбина, в голямата си част ще бъдат покрити от подкрепа на ЕС в рамките на вече съществуващи структури като Европейската доброволческа служба и схемата „Гаранция за младежта“.

Каква е ползата от участието им за НПО, дружествата или местните органи на властта?

 Чрез Европейския корпус за солидарност всички дружества, НПО и местни органи, търсещи служители, стажанти или доброволци за свързани със солидарност проекти, могат да имат лесен достъп от едно-единствено място до информация и услуги за намиране на ангажименти и наемане на работа. Освен това резервът от мотивирани млади хора ще бъде много по-голям от обичайното за местно или национално ниво.

 Също така, тъй като всички регистрирани в ЕКС млади хора ще трябва да декларират ангажираност с мисията на корпуса и да демонстрират своята мотивация, организациите и дружествата ще могат по-лесно и по-бързо да направят предварителен подбор на лицата, които най-добре отговарят на културата на тяхната организация и на техните специфични потребности.

Възможни примери

- хърватска организация, която работи в следконфликтна зона, е приела няколко доброволци от няколко държави — членки на ЕС. Те организират дейности за младите хора от различните общности, за да им помогнат да живеят заедно в мир. Фактът, че доброволците са външни за региона хора, ще ги направи по-приемливи за двете общности и ще им позволи да постигнат по-значително въздействие.

- след разлив на нефт в Северно море, млада датчанка ще отиде да помогне за срок от девет месеца на местен шведски орган в най-засегнатия район. Тя ще помага на общината в разчистването на района и в рехабилитацията на животни. Нейното настаняване, храна и пътни разноски, както и застраховката и джобните пари ще бъдат платени на местния орган от Европейската доброволческа служба.

- след консултация със съветник по професионално развитие в местния център по заетост млад социален работник от Атина приема предложение за работа в център за настаняване на бежанци в Солун. През следващите осем месеца той ще работи съвместно с екип от психолози, социални работници и учители, за да помогнат на деца бежанци да се приспособят към новата реалност. Ще получава нетна месечна заплата и месечна издръжка в размер на 200 EUR за покриване на разходите за издръжка и мобилност.

 

 

***: [updated: 22/12/2016 – 11:00]

 

 

MEMO/16/3062

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar