Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Orędzie o stanie Unii w 2016 r.: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych – najczęstsze pytania

Strasburg, 14 września 2016 r.

Co proponuje Komisja?

Inwestycje przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy, w szczególności dla ludzi młodych, i wspierają wzrost gospodarczy, zarówno w Europie, jak i na świecie. Są one jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej. Z tego powodu Komisja – wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) jako partnerem strategicznym – zaledwie trzy tygodnie po objęciu urzędu ogłosiła plan inwestycyjny dla Europy. Istotą tego planu jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). EFIS ustanowiono początkowo na okres trzech lat, a jego celem było uruchomienie co najmniej 315 mld euro na inwestycje, a także zmaksymalizowanie wkładu sektora prywatnego.

Ze względu na powodzenie Funduszu już w pierwszym roku Komisja dąży do jego podwojenia, zarówno pod względem czasu trwania, jak i możliwości finansowych. Zaproponowała dziś zatem wniosek ustawodawczy, który obejmuje okres obowiązywania aktualnych wieloletnich ram finansowych i który powinien zapewnić ogółem co najmniej pół biliona euro inwestycji do 2020 r. W celu zwiększenia zasięgu EFIS oraz podwojenia wartości zakładanych inwestycji Komisja wzywa państwa członkowskie do priorytetowego potraktowania ich wkładu.

Jeśli chodzi o okres po 2020 r., Komisja zamierza przedstawić niezbędne wnioski, tak aby strategiczne inwestycje utrzymały się na stabilnym poziomie. Powinno to zapewnić stabilność i pewność dla inwestorów i promotorów projektów w nadchodzących latach.

Plan inwestycyjny realizowany jest wprawdzie z powodzeniem, ale jest planem nowym. Oprócz przedłużonego funkcjonowania EFIS Komisja proponuje wykorzystanie doświadczeń zdobytych w pierwszym roku jego wdrażania poprzez wprowadzenie szeregu zmian technicznych do EFIS i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.

Kluczowym elementem wniosku jest zaakcentowanie elementu dodatkowości projektów wspieranych w ramach EFIS. Oznacza to, że wybierane mają być tylko projekty, które bez finansowania ze środków EFIS nie zostałyby zrealizowane w tym samym czasie lub w tym samym stopniu. Zgodnie z kryteriami kwalifikowalności projekty wspierane w ramach EFIS muszą rozwiązywać problem nieoptymalnych warunków inwestycyjnych i luk rynkowych. Należy zapewnić nie tylko odpowiednią ilość inwestycji, ale także ich jakość. Ze względu na znaczenie transgranicznych projektów (w tym usług) infrastrukturalnych dla jednolitego rynku, one również zostały wymienione jako instrumenty zapewniające dodatkowość. Co więcej, w przyszłości działalność EFIS będzie w jeszcze większym stopniu skoncentrowana na zrównoważonych inwestycjach w różnych sektorach, co pomoże osiągnąć większą spójność z celami COP21 i przyczyni się do przejścia na zasobooszczędną, niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Komisja proponuje również jeszcze większy udział finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zważywszy, że EFIS przynosi nadspodziewanie dobre rezultaty w tym segmencie.

Jednym z ważnych celów rozszerzenia EFIS jest zwiększenie jego geograficznego zasięgu i podniesienie poziomu absorpcji środków w regionach słabiej rozwiniętych. W tym zakresie Komisja będzie dążyła do łatwiejszego łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania. Oprócz tego, Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego skoncentruje się w swoich działaniach i wykorzystaniu zasobów na projektach, które przyczyniają się do dywersyfikacji sektorowej i geograficznej EFIS.

Wniosek zwiększy także przejrzystość decyzji inwestycyjnych i procedur zarządzania. Komitet inwestycyjny będzie zobowiązany do bardziej szczegółowego uzasadniania swoich decyzji oraz wyjaśniania, dlaczego uważa, że należy objąć konkretną operację wsparciem z EFIS. W odniesieniu do każdej operacji – po jej podpisaniu – powinna być opublikowana tabela wskaźników z wyłączeniem szczególnie chronionych informacji handlowych.

Dlaczego Komisja zamierza przedłużyć funkcjonowanie EFIS?

Należy kontynuować wysiłki w celu przywrócenia długofalowego, stabilnego wzrostu inwestycji. Mechanizmy przewidziane w planie inwestycyjnym, m.in. EFIS, są skuteczne i powinny zostać wzmocnione, tak aby w dalszym ciągu sprzyjały prywatnym inwestycjom w sektorach istotnych dla przyszłości Europy, wszędzie tam, gdzie utrzymują się niedoskonałości rynku lub nieoptymalne warunki inwestycyjne.

Skrupulatne wdrażanie trzeciego filaru planu inwestycyjnego – usuwanie barier dla inwestycji – jest również potrzebne, aby uzupełnić wkład EFIS, poprawić klimat inwestycyjny i zapewnić bodziec dla europejskiej gospodarki i jej wzrostu.

Pierwszy rok realizacji EFIS był bardzo udany. Oczekuje się, że w ramach projektów i umów finansowania z EFIS zatwierdzonych dotychczas (do 14 września 2016 r.) przez grupę EBI uruchomione zostaną inwestycje o łącznej wartości 116 mld euro w 26 państwach członkowskich, a wsparcie otrzyma około 200 tys. MŚP.

EFIS przynosi zatem konkretne rezultaty i przyczynia się do trwałego zwiększenia poziomu inwestycji w Europie, który po kryzysie finansowym wciąż jest niski. Chcąc w dalszym ciągu wspierać inwestycje, uniknąć zakłóceń w finansowaniu i zapewnić promotorów, że mogą przygotowywać projekty także po upływie początkowego okresu inwestycyjnego, Komisja proponuje przedłużenie okresu funkcjonowania EFIS oraz zwiększenie jego zasięgu.

W swoim projekcie Komisja przewidziała zgromadzenie środków na inwestycje w wysokości co najmniej połowy biliona euro do 2020 r., tj. do końca okresu obowiązywania obecnych wieloletnich ram finansowych. Jeśli chodzi o okres po 2020 r., Komisja zamierza przedstawić niezbędne wnioski, tak aby strategiczne inwestycje utrzymały się na stabilnym poziomie.

Segment przeznaczony dla MŚP został zwiększony o 500 mln euro: dlaczego podjęto taką decyzję i skąd pochodzą te środki?

W obliczu sukcesu segmentu EFIS przeznaczonego dla MŚP rada kierownicza Funduszu już w lipcu 2016 r. zwiększyła skalę tego segmentu, pozostając w obecnych ramach, z pożytkiem dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji we wszystkich państwach członkowskich. 500 mln euro w postaci gwarancji UE zostało przeniesione z segmentu infrastruktury i innowacji do segmentu MŚP. Gwarancje UE w ramach EFIS zostaną wykorzystane do uzupełnienia instrumentów gwarancji kredytowych InnovFin i COSME oraz programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), a także na opracowanie nowych produktów.

Doprowadzi to do zwiększenia łącznej wartości operacji realizowanych w ramach tych instrumentów i umożliwi EFI sfinansowanie znacznej liczby dodatkowych działań bez konieczności wyjścia poza obecne ramy EFIS.

Zwiększenie zasobów w ramach segmentu MŚP świadczy o naszym zaangażowaniu we wspieranie jednego z największych dotychczasowych osiągnięć EFIS, tym bardziej że MŚP stanowią trzon europejskiej gospodarki.

Skąd pewność, że uda się osiągnąć nowy cel inwestycyjny wynoszący 500 mld euro?

Oczekuje się, że w ramach projektów i umów finansowania z EFIS zatwierdzonych dotychczas
(do 14 września 2016 r.) uruchomione zostaną inwestycje o łącznej wartości 116 mld euro w 26 państwach członkowskich, a wsparcie otrzyma około 200 tys. MŚP.

Obiecujące początki EFIS wskazują, że zamiar zgromadzenia 500 mld euro na dodatkowe inwestycje do 2020 r. jest oparty na ostrożnych założeniach i jest uzasadniony.

 

1

W jaki sposób zostanie osiągnięty poziom 500 mld euro? Skąd pochodzą nowe środki?*

Zgodnie z nowym wnioskiem Komisja zwiększa gwarancję UE z 16 do 26 mld euro, natomiast EBI podwyższa kapitał z 5 do 7,5 mld euro. Prowadzi to do podwyższenia środków EFIS z 21 do 33,5 mld euro. Wykorzystywany jest w tym celu ten sam efekt dźwigni, co w przypadku pierwszego EFIS (x 15), dzięki któremu docelowy poziom łącznych inwestycji wzrośnie z 315 mld euro do co najmniej 500 mld euro. Jeśli na EFIS zostaną przeznaczone wkłady państw członkowskich lub wkłady prywatno-publiczne, łączny poziom inwestycji będzie nawet wyższy niż 500 mld euro. Możliwe jest jednak osiągnięcie tego poziomu docelowego przy obecnej strukturze, nawet bez dodatkowych wkładów.

Wniosek nie wymaga żadnego podwyższenia wieloletnich ram finansowych.

Pakiet został skonstruowany tak, aby jego skutki finansowe były jak najbardziej neutralne. W celu zasilenia funduszu gwarancyjnego, aby był on w stanie sfinansować dłuższy okres obowiązywania gwarancji, skala niektórych instrumentów została zmieniona. Towarzyszyło temu bardzo niewielkie wykorzystanie nieprzydzielonych marginesów z budżetu UE. Ponadto zyski z projektów są odprowadzane z powrotem do Funduszu. Wykorzystujemy 150 mln euro z marginesów przewidzianych w budżecie oraz 500 mln euro ze środków przeznaczonych na instrumenty dłużne w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, z wyłączeniem związanych z nim dotacji. Z tych 500 mln euro kwota 155 mln pochodzi z segmentu dotyczącego transportu, a kwota 345 mln – z segmentu dotyczącego energii w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Promotorzy projektów zgłaszają, że instrumenty finansowe EFIS są odpowiedniejsze dla pewnych rodzajów projektów w sektorach energii i transportu niż tradycyjne instrumenty wsparcia. Równocześnie o 1,1 mld euro zwiększone zostają dotacje w ramach wspomnianego instrumentu, które można łączyć z finansowaniem EFIS lub z innymi instrumentami na rzecz efektywności energetycznej.

Środki z budżetu programu „Horyzont 2020” nie zostaną wykorzystane na te cele. 14 września Komisja ogłosiła bowiem, że w ramach przeglądu WRF na program ten przeznaczonych zostanie dodatkowych 400 mln euro.

Czy zakładany efekt mnożnikowy na poziomie 1:15 pozostanie niezmieniony w ramach rozszerzonego EFIS?

Tak, z dotychczasowych działań EFIS wynika, że zakładany efekt mnożnikowy na poziomie 1:15 okazał się realistyczny. Pozostanie on niezmieniony w ramach rozszerzonego EFIS.

W jaki sposób zostanie poprawiony zasięg geograficzny Funduszu?

We wniosku położono większy nacisk na wykorzystanie wiedzy lokalnej, aby ułatwić udzielanie wsparcia z Funduszu w całej UE. Zadaniem Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) będzie dostarczanie lepiej ukierunkowanej pomocy technicznej na szczeblu lokalnym w całej UE, a Komisja będzie zachęcać EBI do rozszerzenia swojej działalności lokalnej w państwach członkowskich.

Oprócz tego, łatwiejsze stanie się łączenie finansowania z EFIS ze wsparciem z innych źródeł funduszy unijnych, w tym europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Aby ułatwić takie łączenie, Komisja proponuje dziś także uproszczenie rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

Jaka jest rola krajowych banków prorozwojowych? Czy w związku z rozszerzeniem EFIS ulegnie ona zmianie?

Krajowe banki prorozwojowe, współpracując z EBI, odgrywają ważną rolę w realizacji planu inwestycyjnego, w tym EFIS, dzięki komplementarności ich ofert produktowych, znajomości warunków lokalnych i zasięgu geograficznego. Pozostaną one kluczowym elementem rozszerzonego EFIS, m.in. pod względem współfinansowania projektów wraz z EBI i innymi inwestorami. Udział krajowych banków prorozwojowych ma również istotne znaczenie dla działalności lokalnej Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI). Dotychczas 18 takich banków oraz Międzynarodowy Związek Kolei zawarły porozumienie z ECDI w kwestii budowy sieci partnerskich umożliwiających wymianę najlepszych praktyk oraz zacieśnianie kontaktów lokalnych z promotorami projektów.

Jak zostanie poprawiony zasięg sektorowy EFIS?

We wniosku przewidziano rozszerzenie zasięgu na większą liczbę sektorów, takich jak rolnictwo i przemysł w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym. Zawiera on również zachęty do zwiększania pomocy technicznej dla projektów w różnych sektorach, ze szczególnym uwzględnieniem projektów przyczyniających się do realizacji działań w dziedzinie klimatu zgodnie z celami COP21, jak również projektów dotyczących transgranicznych inwestycji infrastrukturalnych. Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego będzie udzielać pomocy technicznej wraz z krajowymi bankami prorozwojowymi i innymi podmiotami lokalnymi. Będą one też starały się nawiązać współpracę z innymi partnerami międzynarodowymi, takimi jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), aby móc objąć doradztwem także obszary wyłączone z uprawnień EBI – na przykład doradztwo dla małych przedsiębiorstw w niektórych państwach objętych polityką spójności.

W jaki sposób zostanie zapewniony zrównoważony charakter projektów w ramach EFIS i ich zgodność z celami COP21?

Efektywność energetyczna jest niewątpliwie jednym z najlepiej rozwijających się sektorów w ramach EFIS. Na przykład znaczna większość projektów w sektorze energii zatwierdzonych już do objęcia finansowaniem z EFIS (23 proc. inwestycji Funduszu) dotyczy sektorów energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Kolejne 5 proc. inwestycji EFIS dotyczy środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami. W ten sposób prawie jedna trzecia dotychczasowych inwestycji Funduszu wspiera projekty związane z ochroną środowiska.

W przyszłości jego działalność będzie w jeszcze większym stopniu skoncentrowana na zrównoważonych inwestycjach w różnych sektorach, tak aby osiągnąć większą spójność z celami COP21 i przyczyniać się do przejścia na zasobooszczędną, niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Obecnie Komisja proponuje, aby co najmniej [40 proc.] projektów EFIS w segmencie infrastruktury i innowacji przyczyniało się do działań na rzecz klimatu, zgodnie z celami COP21. Komisja proponuje również, aby Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego wspierało opracowanie projektów przyjaznych dla klimatu, w szczególności w kontekście COP21.

W jaki sposób zostanie poprawiona przejrzystość w zakresie wyboru projektów? Czy przy podejmowaniu decyzji przez EFIS wykorzystywana jest tablica wyników?

Komisja proponuje nałożenie na komitet inwestycyjny EFIS obowiązku uzasadniania swoich decyzji i wyjaśniania powodów, dla których określone operacje zostały objęte wsparciem w ramach gwarancji UE. Wyjaśnienia te powinny być udostępniane publicznie. Komisja proponuje także publikowanie tabeli wskaźników w odniesieniu do projektów EFIS, gdy tylko zostaną one podpisane, z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową.

Tabela wskaźników jest użytecznym narzędziem dla komitetu inwestycyjnego. Pomaga ona w dokonaniu gruntownej oceny możliwego wykorzystania gwarancji UE. Jej publikowanie zapewni większą przejrzystość przy wyborze projektów EFIS według wymiernych kryteriów.

Czy projekty w ramach EFIS noszą cechy dodatkowości, czy stanowią jedynie element zwykłej działalności EBI?

Projekty finansowane z EFIS muszą cechować się dodatkowością w takim sensie, że odnoszą się do niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych warunków inwestycyjnych, a tym samym – co do zasady – bez wsparcia ze strony EFIS nie zostałyby w tym samym czasie sfinansowane przez EBI lub stopień tego finansowania byłby niższy. Poziom ryzyka jest kluczowym elementem sposobu oceny dodatkowego charakteru projektów wspieranych w ramach gwarancji EFIS.

Nasza ocena pokazuje, że Fundusz spowodował zmianę sposobu działania EBI i że nie wspiera zwykłej działalności Banku, lecz umożliwia finansowanie bardziej ryzykownych i innowacyjnych projektów. W ramach segmentu infrastruktury i innowacji gwarancja UE umożliwiła bowiem EBI znaczne zwiększenie wartości swoich działań specjalnych, tj. projektów o wyższym poziomie ryzyka. W pierwszym roku funkcjonowania EFIS wartość zatwierdzonych operacji wyniosła 11 mld euro. W ramach segmentu MŚP dzięki EFIS możliwe było znaczne zwiększenie kwoty finansowania EFI przeznaczonego dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji.

Poziom ryzyka jest kluczowym elementem sposobu oceny dodatkowego charakteru projektów wspieranych w ramach gwarancji EFIS. Wszystkie operacje zatwierdzone dotychczas przez EBI obarczone są ryzykiem, którego poziom odpowiada tzw. działaniom specjalnym EBI. W rezultacie EBI był w stanie zwiększyć wielkość portfela operacji podwyższonego ryzyka i działań specjalnych z ok. 4 mld euro do ponad 20 mld euro rocznie.

Przy zatwierdzaniu projektów objętych unijną gwarancją budżetową niezależny komitet inwestycyjny EFIS stosuje ścisłe kryteria określone w rozporządzeniu w sprawie EFIS i zatwierdzone przez państwa członkowskie i Parlament Europejski. Gwarancją z budżetu UE można objąć jedynie projekty zapewniające dobre wykorzystanie pieniędzy podatników i spełniające wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu w sprawie EFIS.

We wniosku Komisji przewidziano jeszcze większą przejrzystość procesu podejmowania decyzji przez komitet inwestycyjny, tak aby dodatkowość i wartość dodana projektów EFIS była wyraźnie widoczna dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Czy operacje finansowania prowadzone przez EBI zostały zwiększone dzięki EFIS?

EFIS ma za zadanie przede wszystkim umożliwić Bankowi skoncentrowanie się na inwestycjach, które istotnie pozwalają wypełnić luki na rynku i zaradzić nieoptymalnym warunkom inwestycyjnym. Inwestycje te są z natury obarczone większym ryzykiem: gdyby było inaczej, mogłyby one zostać z łatwością sfinansowane przez rynek, w tym samym czasie i na takich samych warunkach, bez wsparcia ze strony EFIS. Wszystkie działania EBI w ramach Funduszu dotyczą inwestycji, które Bank ocenił jako ryzykowne. Łączna wartość takich ryzykownych działań zatwierdzonych przez Radę Dyrektorów EBI wzrosła czterokrotnie w porównaniu z okresem sprzed utworzenia EFIS.

Czy zarządzanie EFIS leży wyłącznie w gestii EBI?

EFIS jest wspólną inicjatywą Komisji i grupy EBI i posiada odrębną strukturę zarządzania.

O tym, które projekty zostaną objęte gwarancją UE, decyduje całkowicie niezależny komitet inwestycyjny – bez ingerencji ze strony EBI, Komisji czy innego podmiotu publicznego lub prywatnego. Ponieważ EFIS działa w ramach EBI, każdy projekt wspierany przez Fundusz będzie wymagał także ostatecznego zatwierdzenia zgodnie ze zwyczajowymi procedurami Banku.

Rada kierownicza EFIS, złożona z członków Komisji i EBI, decyduje o ogólnym kierunku strategicznym EFIS.

Pracami Funduszu kieruje dyrektor zarządzający, wspierany przez swego zastępcę. Dyrektor zarządzający jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie Funduszem. Przewodniczy on posiedzeniom komitetu inwestycyjnego i reprezentuje Fundusz na zewnątrz. Dyrektor zarządzający może zostać wezwany do udziału w przesłuchaniach w Parlamencie Europejskim dotyczących wyników działalności EFIS i jest zobowiązany do szybkiego udzielania odpowiedzi na pytania poselskie.

Dlaczego projekt ten został przedstawiony wcześniej, niż oczekiwano?

1 czerwca Komisja ogłosiła, że przedstawi swój projekt jesienią. 28 czerwca Rada Europejska uznała, że Parlament Europejski i Rada powinny rozpatrzyć taki wniosek w trybie pilnym.

Wniosek legislacyjny oparty jest na dotychczasowym sukcesie EFIS i umożliwia sprawne kontynuowanie jego działalności. Pozwoli to uniknąć zakłóceń w finansowaniu, a promotorzy projektów zyskają pewność, że mogą wciąż przygotowywać projekty, także po upływie początkowego okresu inwestycyjnego.

Jak Komisja oceniła pierwszy rok działalności EFIS? Dlaczego w różnych okresach sporządzane są trzy oddzielne oceny?

Komisja i EBI przygotowują trzy oddzielne oceny zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie EFIS. Ocena opublikowana właśnie przez Komisję dotyczy wykorzystania gwarancji UE i działania funduszu gwarancyjnego, natomiast ocena, która ma zostać opublikowana w najbliższych tygodniach przez EBI, dotyczy funkcjonowania EFIS. Komisja postanowiła także przyspieszyć sporządzenie niezależnej zewnętrznej oceny stosowania rozporządzenia w sprawie EFIS. Dzięki temu będzie można uwzględnić tę ocenę w trakcie zbliżającej się debaty nad wnioskiem ustawodawczym w sprawie przedłużenia okresu funkcjonowania EFIS. Trzecia ocena będzie gotowa w listopadzie.

Z opublikowanej dziś oceny Komisji wynika, że po pierwszym roku funkcjonowania wykorzystanie gwarancji UE okazało się efektywnym i skutecznym sposobem na znaczne zwiększenie ilości tych działań EBI, które są obciążone większym ryzykiem, oraz gwarancji EFI dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji.

W swojej ocenie Komisja stwierdziła też – w oparciu o około 300 operacji – że możliwa jest pewna zmiana skali funduszu gwarancyjnego.

Jakie są dotychczasowe skutki makroekonomiczne planu inwestycyjnego?

Początek planu inwestycyjnego okazał się obiecujący. Jako taki nie może on jednak zmienić całego otoczenia inwestycyjnego. Jest także za wcześnie, aby stwierdzić z pewnością, jakie są skutki planu. Skutki makroekonomiczne planu uwidocznią się dopiero w nadchodzących latach. Projekty – zwłaszcza te dotyczące infrastruktury – przygotowywane są długo, a przeznaczone na nie środki wypłacane są stopniowo przez wiele lat. Oczekuje się jednak, że nie tylko cały plan i EFIS, ale także nowe projekty powstałe przy udziale Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego portalu projektów inwestycyjnych, a także starania, aby wyeliminować przeszkody dla inwestycji, w znaczącym stopniu wpłyną korzystnie na wzrost gospodarczy w UE. Dokładniejsze pomiary zostaną dokonane na późniejszym etapie, gdy dostępnych będzie więcej danych.

Jakie aspekty rachunkowości dotyczące partnerstw publiczno-prywatnych zostały wyjaśnione?

29 września br. opublikowany zostanie przewodnik, opracowany przez Eurostat we współpracy z EBI, dotyczący ujmowania do celów statystycznych partnerstw publiczno-prywatnych (PPP). Przewodnik ma na celu zapewnienie większej jasności w kwestii zasad takiego ujmowania, zawartych w opracowanym przez Eurostat Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przewodnik zostanie skierowany do prywatnych i publicznych podmiotów tworzących PPP. W ramach prac przygotowawczych przeprowadzono wyczerpującą analizę sytuacji w sprawie stosowania typowych postanowień w umowach dotyczących PPP. W przewodniku wyjaśniono, w jaki sposób przepisy dotyczące ujmowania PPP do celów statystycznych powinny być stosowane w odniesieniu do takich postanowień umownych.

 

Dodatkowe informacje**

Wniosek dotyczący rozporządzenia znajduje się tutaj.

 

*[Zaktualizowano: 15 września 2016 r. o godz. 15:00. Zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzi na pytanie „Skąd pochodzą środki?”]

**[Zaktualizowano: 15 września 2016 r. o godz. 15:00. Dodano link do tekstu rozporządzenia.]

 

MEMO/16/2983

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar