Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Състояние на Съюза 2016 г.: Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) — често задавани въпроси

Страсбург, 14 септември 2016 r.

Какво предлага Комисията днес?

Инвестициите спомагат за стимулиране на заетостта, по-специално за младите хора, и подкрепят растежа, както в Европа, така и в световен мащаб. Инвестициите са едни от най-важните приоритети на Европейската комисия Ето защо само три седмици след встъпването си в длъжност Комисията обяви Плана за инвестиции за Европа, в чиито рамки неин стратегически партньор е Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). В основата на плана е Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). ЕФСИ беше създаден за първоначален период от три години с цел да се мобилизират инвестиции в размер на най-малко 315 милиарда евро, с максимално участие на частния сектор.

Предвид успеха на ЕФСИ през първата година от функционирането му, Комисията е решена да удължи двойно срока му на действие и да удвои неговия финансов капацитет. Затова тя представя днес законодателно предложение за удължаване на срока, което обхваща периода на настоящата многогодишна финансова рамка и следва да осигури инвестиции в общ размер от най-малко половин трилион евро до 2020 г. С цел да се подобри още повече капацитетът на ЕФСИ и да се постигне удвояване на инвестиционната цел, Комисията призовава държавите членки също да дадат приоритетно своя принос.

За периода след 2020 г. Комисията възнамерява да представи предложения, за да се гарантира, че стратегическите инвестиции ще се запазят на устойчиво равнище. Това следва да осигури стабилност и сигурност за инвеститорите и организаторите на проекти в бъдеще.

Планът за инвестиции е успешен, но нов. Освен удължаването на срока на действие на ЕФСИ Комисията предлага да се опре на поуките, извлечени през първата година от прилагането, като направи редица технически подобрения за ЕФСИ и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси.

Ключов елемент на предложението е по-нататъшното засилване на концепцията за допълняемост на проектите, подкрепяни от ЕФСИ. Това означава, че следва да се подбират само проекти, които е нямало да се реализират по същото време или в същата степен без финансиране по линия на ЕФСИ. Съгласно критериите за допустимост проектите по линия на ЕФСИ ще бъдат насочени към неоптималните инвестиционни ситуации и неефективността на пазара. Наред с увеличаването на обемите на инвестициите трябва да бъде гарантирано и тяхното качество. Също така с оглед на тяхното значение за единния пазар трансграничните инфраструктурни проекти, включително услугите, бяха специално набелязани като проекти, осигуряващи допълняемост. Освен това в бъдеще ЕФСИ ще се съсредоточи в още по-голяма степен върху устойчивите инвестиции във всички сектори, за да спомогне за изпълнението на целите на COP21 и за осъществяването на прехода към кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите и с нулеви въглеродни емисии. Комисията предлага също така още по-голям дял от финансирането да се разпредели към малките и средните предприятия (МСП), като се има предвид, че резултатите на ЕФСИ по отношение на МСП надхвърлиха очакваното.

Важна цел на удължаването на срока на действие на ЕФСИ е да се подобрят географският обхват на ЕФСИ и усвояването в по-слабо развитите региони. Във връзка с това Комисията ще се стреми да улесни комбинирането на ЕФСИ с други източници на финансиране от ЕС. Освен това Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси ще съсредоточи усилията и ресурсите си върху проекти, които допринасят за секторната и географската диверсификация на ЕФСИ.

И на последно място, с предложението ще се повиши прозрачността при инвестиционните решения и процедурите за управление. Инвестиционният комитет ще има задължението да обяснява своите решения още по-подробно и да излага причините, поради които счита, че дадена операция следва да получи подкрепа по ЕФСИ. След подписването на всяка операция следва да се публикува набор от показатели за нея, с изключение на търговска информация с чувствителен характер.

Защо се удължава срокът на действие на ЕФСИ?

Трябва да продължат усилията, за да могат инвестициите да се възвърнат към дългосрочната си устойчива тенденция. Механизмите на Плана за инвестиции, включително ЕФСИ, работят и следва да бъдат подсилени, за да продължи мобилизирането на частни инвестиции в ключови сектори за Европа, в които все още има неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации.

Необходимо е също така цялостно прилагане на третия стълб на Плана за инвестиции — премахването на пречките пред инвестициите, за да се допълни приносът на ЕФСИ, да се подобри инвестиционната среда и да се стимулират европейската икономика и растежа.

ЕФСИ отбеляза успешна първа година от функционирането си. Проектите и споразуменията, одобрени за финансиране по ЕФСИ досега (до 14 септември 2016 г.), се очаква да мобилизират инвестиции в общ размер от 116 милиарда евро в 26 държави членки и да подпомогнат около 200 000 МСП.

Следователно ЕФСИ постига конкретни резултати и насърчава устойчив ръст на ниските нива на инвестициите в Европа след финансовата криза. С цел допълнително да се насърчат инвестициите, да се избегнат смущения при финансирането и да се гарантира на организаторите на проекти, че могат да продължат да подготвят проекти и след изтичането на първоначалния период на инвестиции, Комисията предлага да се удължи срокът на действие на ЕФСИ и да се увеличи неговият капацитет.

В предложението се предвижда до 2020 г., т.е. до края на текущата многогодишна финансова рамка, да се увеличи обемът на инвестициите до най-малко половин трилиона евро. За периода след 2020 г. Комисията възнамерява да представи необходимите предложения, за да се гарантира, че стратегическите инвестиции ще се запазят на устойчиво равнище.

Увеличихте прозореца за МСП с 500 милиона евро: защо и откъде дойдоха средствата?

Поради успеха на прозореца за МСП управителният съвет на ЕФСИ увеличи средствата за него още през юли 2016 г. съгласно сегашната рамка в полза на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация от всички държави членки. 500 милиона евро от гаранцията от ЕС бяха прехвърлени от инфраструктурния и иновационния прозорец към този за МСП. Гаранцията от ЕС в рамките на ЕФСИ ще бъде използвана за допълване на инструментите за гарантиране на заеми по InnovFin и COSME, както и програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI), и разработването на нови продукти.

Това ще доведе до увеличаване на общия обем на операциите за тези инструменти и ще даде възможност на ЕИФ да финансира значителен допълнителен обем операции в настоящата рамка на ЕФСИ.

Увеличаването на ресурсите за прозореца за МСП показва нашата решимост да подпомогнем един от най-големите успехи на ЕФСИ до момента, особено като се има предвид, че МСП са гръбнакът на европейската икономика.

Считате ли, че ще постигнете новата цел за инвестиции от 500 милиарда евро?

Проектите и споразуменията, одобрени за финансиране по ЕФСИ досега
(до 14 септември 2016 г.), се очаква да мобилизират инвестиции в общ размер от 116 милиарда евро в 26 държави членки и да подпомогнат около 200 000 МСП.

Обнадеждаващият старт на ЕФСИ показва, че амбицията до 2020 г. да се мобилизират допълнителни инвестиции в размер на 500 милиарда евро, се основава на консервативни допускания и е оправдана.

 

1

Как ще се достигне сума от 500 милиарда евро? Откъде ще дойдат новите средства?*

В новото предложение Комисията увеличава гаранцията от ЕС от 16 милиарда евро на 26 милиарда евро, а ЕИБ увеличава капитала си от 5 милиарда евро на 7,5 милиарда евро. Това ще доведе увеличаване на ЕФСИ от 21 милиарда евро на 33,5 милиарда евро. Използваме същия ефект на ливъридж 1:15 като ЕФСИ, с което общата инвестиционна цел се увеличава от 315 милиарда евро на най-малко 500 милиарда евро. Ако държавите членки или частният/публичният сектор направят вноски в ЕФСИ, общите инвестиции ще надхвърлят 500 милиарда евро. Но ние можем да достигнем тази цел, използвайки настоящата структура на фонда и без допълнително финансово участие.

Предложението не налага увеличение на многогодишната финансова рамка.

Пакетът е изготвен така, че да се гарантира, че във финансов аспект въздействието му е максимално неутрално. С цел увеличаване на гаранционния фонд за подпомагане на разширената гаранция някои съществуващи инструменти са пренастроени в съчетание с много ограничено използване на неразпределените маржове на бюджета на ЕС. Също така инвестираме печалбите от проектите обратно във фонда. Използваме 150 милиона евро от маржовете на бюджета и 500 милиона евро от бюджета за дълговите инструменти на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), без да използваме безвъзмездните средства по МСЕ. От тези 500 милиона евро 155 милиона евро идват от програма „МСЕ — Транспорт“ и 345 милиона евро от „МСЕ — Енергетика“.

Информацията, която получихме от организаторите на проекти, е, че финансовите инструменти на ЕФСИ са по-подходящи за някои видове проекти в енергийния и транспортния сектор, отколкото традиционните инструменти на МСЕ. Същевременно увеличаваме с 1,1 милиард евро безвъзмездните средства по МСЕ, които да бъдат комбинирани с финансиране по ЕФСИ или с други инструменти, предназначени за енергийна ефективност.

Не вземаме допълнителни средства от бюджета за програма „Хоризонт 2020“. Всъщност на 14 септември Комисията обяви, че в рамките на прегледа на МФР програма „Хоризонт 2020“ ще получи допълнително 400 милиона евро.

Целевият ефект на ливъридж от 1:15 запазва ли се в рамките на удължения срок на действие на ЕФСИ?

Да, целевият ефект на ливъридж от 1:15 се оказа реалистичен предвид операциите на ЕФСИ досега. Той ще остане непроменен и при удължения срок на действие на ЕФСИ.

Как конкретно ще бъде подобрен географският обхват на ЕФСИ?

В предложението се поставя по-силен акцент върху привличането на местен опит с цел да се улесни предоставянето на подкрепа по ЕФСИ в целия ЕС. Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси ще осигурява по-целенасочена техническа помощ на местно равнище в целия ЕС, а Комисията ще насърчава ЕИБ да разшири информационните си дейности на местно равнище в държавите членки.

Освен това ще се улесни комбинирането на финансиране по линия на ЕФСИ с подкрепа от други източници на финансиране от ЕС, включително европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове). Днес Комисията ще предложи също така опростяване на Регламента за общоприложимите разпоредби, за да се улесни такова комбиниране.

Каква е ролята на националните насърчителни банки (ННБ)? Ще се промени ли нещо с удължаването на срока на действие на ЕФСИ?

В партньорство с ЕИБ ННБ играят ключова роля при прилагането на Плана за инвестиции за Европа, включително ЕФСИ, тъй като техните продуктови гами, познания за местния контекст и географски обхват се допълват взаимно. Те ще продължават да бъдат от ключово значение за удължения срок на действие на ЕФСИ, включително при съфинансирането на проекти с ЕИБ и други инвеститори. Участието на ННБ също продължи да бъде от решаващо значение за работата на местно равнище на укрепения Европейски консултантски център по инвестиционни въпросите на инвестициите (ЕКЦИВ). Досега 18 ННБ, както и Международният съюз на железниците се споразумяха да изградят партньорски мрежи с ЕКЦИВ с цел обмен най-добри практики и засилване на контактите с организаторите на проекти на местно равнище.

А как ще се засили секторният обхват на ЕФСИ?

С предложението акцентът се поставя върху повече сектори като селското стопанство и промишлеността в по-слабо развитите региони и регионите в преход. С него също така се насърчава засилването на техническата помощ за проекти в различни сектори, като се отделя особено внимание на проекти, които допринасят за действията в областта на климата в съответствие с целите на COP21, както и проекти, включващи трансгранични инфраструктурни инвестиции. Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси ще предоставя техническа помощ, заедно с националните насърчителни банки и други местни участници. Те ще се стремят да си сътрудничат също така с други международни партньори, като например Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), за да бъдат обхванати области на консултации, които понастоящем не се обслужват от ЕИБ, например предоставяне на съвети за малки предприятия в някои държави, подпомагани от Кохезионния фонд.

Как ще се гарантира, че проектите по ЕФСИ отговарят на критериите за устойчивост и са в съответствие с целите на COP21?

Несъмнено енергийната ефективност е сред най-значимите сектори в рамките на ЕФСИ. Така например, огромното мнозинство от проектите, одобрени до момента за финансиране по линия на ЕФСИ в енергийния сектор (23 % от инвестициите по ЕФСИ), обхващат секторите на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Други 5 % от инвестициите по ЕФСИ обхващат сектора на околната среда и ресурсната ефективност. Следователно почти една трета от инвестициите по ЕФСИ досега подпомагат екологосъобразни проекти.

В бъдеще ЕФСИ ще се съсредоточи в още по-голяма степен върху устойчивите инвестиции във всички сектори, за да подпомогне изпълнението на целите на COP21 и да допринесе за извършването на прехода към ресурсно ефективна кръгова икономика с нулеви въглеродни емисии. Съгласно представеното днес предложение на Комисията най-малко [40 %] от проектите по ЕФСИ в рамките на инфраструктурния и иновационния прозорец на фонда следва да подпомагат действията в областта на климата в съответствие с целите на COP21. Освен това Комисията предлага Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси да подкрепи в по-голяма степен изготвянето на щадящи климата проекти, особено в контекста на COP21.

Как ще се подобри прозрачността относно подбора на проекти? Използва ли се наборът от показатели в процеса на вземане на решения на ЕФСИ?

Комисията предлага инвестиционният комитет на ЕФСИ да обяснява своите решения и да посочва причините за предоставянето на подкрепа с гаранция от ЕС за всяка операция. Тези обяснения следва да бъдат обществено достъпни. Комисията предлага също така публикуването на набора от показатели за проектите по ЕФСИ, веднага след като те бъдат подписани, с изключение на търговска информация с чувствителен характер.

Наборът от показатели вече представлява полезен инструмент за инвестиционния комитет. Той спомага за осигуряването на задълбочена оценка на възможното използване на гаранцията от ЕС. Публикуването му ще осигури по-голяма прозрачност при подбора на проекти по ЕФСИ спрямо измерими критерии.

Проектите по ЕФСИ: осигуряване/източник на допълняемост или обичайна практика на ЕИБ?

Финансираните по ЕФСИ проекти трябва да са „допълващи“ в смисъл, че разкриват неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, поради което по принцип не биха били финансирани в същия период от ЕИБ без подкрепата по ЕФСИ, или поне не в същата степен. Степента на риск е съществен елемент от начина, по който следва да се оценява допълняемостта на проектите, подкрепени с гаранцията от ЕФСИ.

Нашата оценка показва, че ЕФСИ е променил начина, по който ЕИБ действа, и че не подпомага обичайната практика на банката, а финансира по-рискови и по-новаторски проекти. Всъщност в рамките на инфраструктурния и иновационния прозорец гаранцията от ЕС позволи на ЕИБ да увеличи значително обема на своите специални дейности. През първата година от функционирането на ЕФСИ обемът на одобрените операции възлизаше на 11 милиарда евро. В прозореца за МСП ЕФСИ даде възможност на ЕИФ да увеличи значително обема на финансиране за МСП и за дружествата със средна пазарна капитализация.

Степента на риск е съществен елемент от начина, по който следва да се оценява допълняемостта на проектите, подкрепени с гаранцията от ЕФСИ. Всички операции, одобрени от ЕИБ досега, носят риск, съответстващ на т. нар. „специални дейности на ЕИБ“. В резултат на това ЕИБ е ангажирана с увеличаването на обема на своя портфейл с по-рискови/специални дейности от около 4 милиарда евро на над 20 милиарда евро на година .

При одобряването на проекти за финансова подкрепа с гаранцията от бюджета на ЕС независимият инвестиционен комитет на ЕФСИ прилага строги критерии, определени в Регламента за ЕФСИ и договорени от държавите членки и Европейския парламент. Гаранцията от бюджета на ЕС може да се предоставя единствено за проекти, които демонстрират добро използване на парите на данъкоплатците и отговарят на всички критерии от Регламента за ЕФСИ.

Предложението на Комисията предвижда още по-прозрачен процес на вземане на решения от страна на инвестиционния комитет, така че всички заинтересовани страни да могат лесно да идентифицират допълняемостта и добавената стойност на проектите по линия на ЕФСИ.

ЕФСИ доведе ли до увеличаване на дейностите на ЕИБ по финансиране?

Основната цел на ЕФСИ е да позволи на ЕИБ да се съсредоточи върху инвестициите, с които действително се преодоляват неефективността на пазара и неоптималните условия. Тези инвестиции са по същество по-рискови: ако това не беше така, пазарът щеше лесно да ги финансира през същия период и при същите условия без подкрепата на ЕФСИ. Всички дейности на ЕИБ по ЕФСИ обхващат инвестиции, които ЕИБ определя като рискови. Целевият обем на рисковите дейности, определен от управителния съвет на ЕИБ, фактически се увеличава четири пъти в сравнение с периода, предшестващ задействането на ЕФСИ.

ЕИБ ли е единствено отговорна за управлението на ЕФСИ?

ЕФСИ е съвместна инициатива на Комисията и групата на ЕИБ и разполага със своя структура за управление.

Напълно независим инвестиционен комитет взема решения за това кои проекти ще бъдат подкрепени с гаранцията от ЕС, без намесата на ЕИБ, Комисията или на други публични или частни финансиращи субекти. Тъй като ЕФСИ функционира в рамките на ЕИБ, за всички проекти, подкрепяни от него, ще се изисква също окончателно одобрение съгласно обичайните процедури на ЕИБ.

Управителен съвет, съставен от членове от Комисията и ЕИБ, взема решения относно общата стратегическа ориентация на ЕФСИ.

ЕФСИ има изпълнителен директор, подпомаган от заместник изпълнителен директор. Изпълнителният директор е отговорен за ежедневното управление на ЕФСИ. Той председателства заседанията на инвестиционния комитет и е лицето на ЕФСИ пред обществеността. От изпълнителния директор може да бъде поискано да участва в изслушвания в Европейския парламент относно резултатите на ЕФСИ и той е задължен да отговаря в кратки срокове на въпросите, отправени от Парламента.

Защо правите настоящото предложение по-рано от очакваното?

На 1 юни Комисията обяви, че ще внесе предложение през есента. На 28 юни Европейският съвет излезе със заключението, че Европейският парламент и Съветът следва спешно да разгледат това предложение.

Законодателното предложение се основава на успеха на ЕФСИ до момента и позволява безпроблемно продължаване на дейностите. Това ще спомогне да се избегнат смущения при финансирането и да се гарантира на организаторите на проекти възможността да продължат да подготвят проекти и след изтичане на първоначалния инвестиционен период.

Какви са констатациите в оценката на Комисията по отношение на първата година от функционирането на ЕФСИ? Защо има три отделни оценки, които се представят по различно време?

Комисията и ЕИБ подготвят три отделни оценки в съответствие с изискванията на Регламента за ЕФСИ. Току-що публикуваната от Комисията оценка се отнася до използването на гаранцията от ЕС и функционирането на гаранционния фонд, докато оценката, която ще бъде публикувана от ЕИБ през следващите седмици, се отнася до функционирането на ЕФСИ. Освен това Комисията реши да представи независима външна оценка на прилагането на Регламента за ЕФСИ с цел резултатите от нея също да залегнат в предстоящия дебат относно законодателното предложение за удължаване на срока на действие на ЕФСИ. Третата оценка ще бъде готова през ноември.

При публикуваната днес оценка на Комисията бе установено, че след първата година използването на гаранцията от ЕС се е доказало като ефикасно и ефективно средство за значителното увеличаване на обема на по-рисковите дейности на ЕИБ и на гаранциите от ЕИФ за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация.

Оценката заключи също така, въз основа на около 300 операции, че е възможно известно известно пренастройване на гаранционния фонд.

Какво е макроикономическото въздействие на Плана за инвестиции за Европа досега?

Началото на изпълнението на Плана за инвестиции бе обнадеждаващо. Той обаче не може сам да промени инвестиционната среда. Също така е твърде рано да се каже със сигурност какво е въздействието на Плана до момента. Макроикономическото му въздействие ще търпи развитие през следващите години. Подготовката и структурирането на проектите, особено инфраструктурните проекти, изискват много време, а плащането на средствата по тях е поетапно и продължава много години. При все това очакваме, че Планът като цяло — не само ЕФСИ, но също така и новите проекти, реализирани с помощта на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и на Европейския портал за инвестиционни проекти, както и усилията за премахване на пречките пред инвестициите — ще окажат значително положително въздействие върху растежа в ЕС. На по-късен етап, когато са налице повече данни, ще бъдат извършени по-точни оценки.

Кои са изяснените счетоводни аспекти по отношение на публично-частните партньорства (ПЧП)?

На 29 септември ще бъде публикувано ръководство за статистическото третиране на публично-частните партньорства (ПЧП), изготвено от Евростат в сътрудничество с ЕИБ. Ръководството има за цел да осигури повече яснота относно правилата за статистическото третиране на ПЧП от Евростат в неговото ръководство за държавния дефицит и дълг. Новото ръководство ще бъде изпратено на работещите в областта на ПЧП от частния и публичния сектор. В контекста на подготвителната работа бе извършен подробен преглед на актуалното състояние във връзка с прилагането на обичайните разпоредби в договорите за ПЧП. В ръководството се разяснява как правилата за статистическото третиране на ПЧП следва да се прилагат към такива обичайни договорни разпоредби.

 

Повече информация**

Предложението за регламент можете да намерите тук.

 

*[Актуализирано: 15.9.2016 г., 15.00 ч. За допълване на отговора на въпроса „Откъде ще дойдат новите средства?“]

**[Актуализирано: 15.9.2016 г., 15.00 ч. Добавяне на линк към текста на Регламента.]

 

MEMO/16/2983

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar