Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Överträdelser i juli: de viktigaste besluten

Bryssel den 22 juli 2016

Översikt efter politikområde

EU-kommissionen beslutar varje månad om rättsliga åtgärder mot EU-länder som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt EU-rätten. Besluten spänner över många sektorer och politikområden (se bilagorna I och II) och syftar till att se till att EU-rätten tillämpas korrekt, vilket gynnar både medborgare och företag.

Här redogörs för kommissionens viktigaste beslut (däribland en formell underrättelse, 20 motiverade yttranden och 8 ärenden som överlämnats till EU-domstolen), indelat i politikområden. Kommissionen avslutar också 86 ärenden där tvistefrågorna med de berörda länderna har lösts utan att kommissionen behövt fortsätta förfarandet.

Mer information om EU:s överträdelseförfarande finns i MEMO/12/12. Mer detaljerad information om alla beslut som antagits hittills finns i registret över överträdelseförfaranden.

 

1. Jordbruk och landsbygdsutveckling

(Mer information: Daniel Rosario - tfn: +32 229 56185, Clémence Robin – tfn: +32 229 52509)

 

Motiverat yttrande

Jordbruk: Kommissionen uppmanar Grekland att följa den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter inom vinsektorn

Europeiska kommissionen uppmanar Grekland att följa den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter inom vinsektorn samt att respektera förenings- och näringsfriheten som fastställs i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Enskilda vinodlare på ön Samos i Grekland är för närvarande skyldiga att vara medlemmar av lokala kooperativ som i sin tur måste leverera hela sin produktion av druvmust och druvor till Samos UVC (Union of Vinicultural Cooperatives of Samos), som har ensamrätt att tillverka och marknadsföra vin från Samos. De enskilda vinodlarna hindras också från att registrera sina produkter som vin med skyddad ursprungsbeteckning. Kommissionen anser att skyldigheten att leverera all produktion av druvmust eller druvor till en producentorganisation i praktiken utgör ett förbud för den enskilde producenten att producera vin själv. De grekiska myndigheterna bryter också mot artikel 103.1 i förordningen om en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordning (EU) nr 1308/2013) enligt vilken ”skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar får användas av alla aktörer som saluför vin som har producerats i enlighet med motsvarande produktspecifikation”. Efter att den fått ett detaljerat klagomål sände kommissionen den 26 februari 2016 en formell underrättelse till Grekland och de grekiska myndigheterna svarade den 27 april 2016. Kommissionen anser emellertid att Grekland inte svarat tillräckligt på de frågor som kommissionen reste och skickar därför ett motiverat yttrande. Grekland har två månader på sig att vidta de åtgärder som krävs för att komma till rätta med situationen. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot Grekland vid EU-domstolen.

2. Konkurrens

(Mer information: Ricardo Cardoso - tfn: +32 229 80100, Yizhou Ren – tfn.: +32 229 94889)

Ärende som gått vidare till EU-domstolen

Statligt stöd: Kommissionen väcker talan mot GREKLAND för underlåtenhet att återkräva statligt stöd som är oförenligt med den inre marknaden från Hellenic Shipyards

EU-kommissionen har beslutat att väcka talan mot Grekland vid EU-domstolen eftersom landet underlåtit att följa ett kommissionsbeslut från 2008 och kräva tillbaka statligt stöd som är oförenligt med den inre marknaden från Hellenic Shipyards. Detta följer på ett domstolsbeslut från 2012 då Grekland dömdes för att landet inte hade genomfört beslutet. Kommissionen har nu yrkat att domstolen ska ålägga Grekland att betala vite i form av ett schablonbelopp på cirka 6 miljoner euro. Kommissionen har även yrkat att EU-domstolen ska utdöma ett dagligt vite på 34,974 euro från och med dagen för domstolens dom till dess att Grekland har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att verkställa kommissionens beslut från 2008. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

3. Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

(Mer information: Christian Wigand – tfn: +32 229 62253, Sara Soumillion - tfn: +32 229 67094)

Ärende som gått vidare till EU-domstolen

Arbetsmiljö: Kommissionen väcker talan mot LUXEMBURG vid EU-domstolen för att det inte införlivat direktivet om märkning och förpackning i nationell rätt

Kommissionen väcker talan mot Luxemburg vid EU-domstolen på grund av landet mer än ett år efter tidsfristen fortfarande inte anmält att man införlivat direktivet om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (direktiv 2014/27/EU) i sin nationella lagstiftning. Direktiv 2014/27/EU har ersatt flera tidigare direktiv om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och anpassat dem till (förordning (EG) nr 1272/2008). Förordningen trädde i kraft den 20 januari 2009 och anpassar unionens system för klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar till FN:s globala standard (GHS). EU-länderna skulle ha införlivat direktivet senast den 1 juni 2015 och genast underrättat kommissionen. Kommissionen har sänt en formell underrättelse och två motiverade yttranden till de luxemburgiska myndigheterna och uppmanat dem att klargöra situationen. De kommande stegen i det nationella lagstiftningsförfarandet för att införliva direktivet är fortfarande oklara. På grundval av artikel 260.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) yrkar därför kommissionen på att domstolen ska döma Luxemburg att betala dagligt vite på 8 710 euro tills direktivet till fullo har införlivats i den nationella lagstiftningen. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

4. Energi

(Mer information: Anna-Kaisa Itkonen - tfn: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tfn: +32 229 52589)

Motiverade yttranden

Energieffektivitet: BULGARIEN uppmanas att följa EU:s bestämmelser om att minska energiförbrukningen i byggnader

Europeiska kommissionen har sänt ett motiverat yttrande till Bulgarien och begär att alla krav i direktivet om byggnaders energiprestanda (direktiv 2010/31/EU) ska införlivas i Bulgariens nationella lagstiftning. Enligt detta direktiv måste medlemsländerna fastställa och tillämpa minimikraven på energiprestanda för både nya och befintliga byggnader, se till att byggnaderna energicertifieras och se till att värme- och luftkonditioneringssystem inspekteras regelbundet. En noggrann genomgång av den nationella lagstiftning som införlivar direktivet visade att Bulgarien underlåtit att säkerställa att energicertifikat alltid utfärdas och överlämnas till potentiella köpare eller hyresgäster i byggnader eller lägenheter som konstrueras, säljs eller hyrs ut. Dessutom innehåller den nationella lagstiftningen undantag från kraven på energiprestanda som inte föreskrivs i detta direktiv samt inkonsekvenser när det gäller hur ofta värmesystem ska inspekteras. Kommissionen uppmanar därför de bulgariska myndigheterna att se till att alla krav i direktivet om byggnaders energiprestanda är helt uppfyllda. Bulgarien har två månader på sig att meddela EU-kommissionen vilka åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med situationen. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot Bulgarien vid EU-domstolen.

 

Den inre marknaden för energi: Kommissionen uppmanar FRANKRIKE att helt genomföra det tredje energipaketet

EU-kommissionen har formellt uppmanat Frankrike att se till att eldirektivet (direktiv 2009/72/EG) genomförs och tillämpas korrekt. Direktivet ingår i det tredje energipaketet och innehåller de viktigaste bestämmelserna för att energimarknaderna ska kunna fungera på ett korrekt sätt. Direktivet omfattar bl.a. bestämmelser om åtskillnad av systemansvariga för överföringssystem från energileverantörer och producenter, om ökat oberoende och utökad behörighet för de nationella tillsynsmyndigheterna samt om bättre fungerande detaljhandelsmarknader till förmån för konsumenterna. Kommissionen ansåg att den franska lagstiftningen hindrar andra företag än det nationella företag som är systemansvarigt för el från att anlägga och driva sammanlänkningar av elsystem till andra EU-länder. En formell underrättelse skickades till Frankrike i februari 2015. Eftersom Frankrike fortfarande inte efterlever EU:s lagstiftning skickar kommissionen nu ett motiverat yttrande. Frankrike har två månader på sig att meddela kommissionen vilka åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med situationen. I annat fall kan EU-kommissionen besluta att väcka talan mot Frankrike vid EU-domstolen.

 

5. Miljö

(Mer information: Enrico Brivio – tfn: +32 229 56172, Iris Petsa – tfn: +32 229 93321)

Ärenden som gått vidare till EU-domstolen

Kommissionen väcker talan mot BULGARIEN vid EU-domstolen på grund av underlåtenhet att skydda hotade fågelarter

EU-kommissionen väcker talan mot Bulgarien vid EU-domstolen på grund av att landet inte skyddar unika livsmiljöer och viktiga fågelarter i Rilabergen. De bulgariska myndigheterna har inte utökat det område som klassificerats som särskilt skyddsområde i syfte att ge adekvat skydd åt utrotningshotade arter av vilda fåglar. Rila, den högsta bergskedjan mellan Bulgarien och Balkanhalvön, är bland de mest värdefulla områdena i Bulgarien och i EU när det gäller att bevara 20 utsatta fågelarter. Enligt EU-lagstiftningen om bevarande av vilda fåglar (direktiv 2009/147/EG) är medlemsländerna skyldiga att utse särskilda skyddsområden för bevarande av utrotningshotade arter, arter som är känsliga för vissa förändringar i livsmiljön eller arter som anses sällsynta eller som kräver särskild uppmärksamhet. Bulgarien har hittills klassificerat 72 % av området som ett särskilt skyddsområde. Detta omfattar dock inte viktiga delar av livsmiljöerna för 17 utrotningshotade fåglar som förtecknas i bilaga I till direktivet om bevarande av vilda fåglar. Därmed äventyras bevarandet av följande arter: pärluggla (Aegolius funereus), sparvuggla (Glaucidium passerinum), vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos), tretåig hackspett (Picoudes tridactilus), järpe (Bonasa bonasia) och spillkråka (Dryocopus martius). Trots att kommissionen i oktober 2014 sände ett motiverat yttrande om att Bulgarien behövde utvidga skyddsområdena i Rilabergen har landet inte fullgjort denna skyldighet. Kommissionen väcker därför talan mot Bulgarien vid EU-domstolen. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

Kommissionen väcker talan mot TJECKIEN vid EU-domstolen på grund av en transport av giftigt avfall till Polen

Kommissionen väcker talan mot Tjeckien vid EU-domstolen för landets underlåtenhet att ta tillbaka 20 000 ton farligt avfall som transporterades till Katowice i Polen av en tjeckisk aktör i slutet av 2010 och början av 2011. Fallet är en del av en tvist om klassificering av avfallstransporter som omfattar två EU-länder, Polen och Tjeckien. De polska myndigheterna vägrade att ta emot avfallet med motiveringen att det stred mot förordningen om transport av avfall (förordning (EG) nr 1013/2006). Det transporterade avfallet skulle ha omfattats av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande. Eftersom transporten hade genomförts utan förhandsanmälan anses den vara en ”olaglig transport”, och de tjeckiska myndigheterna bör vidta de åtgärder som krävs för att återta sändningen. Tjeckien påstås ha brutit mot EU-reglerna eftersom landet inte vidtog de nödvändiga åtgärderna. De tjeckiska myndigheterna vägrade emellertid att återta sändningen och hävdade att materialet i fråga – en blandning av sur tjära från oljeraffinering, koldamm och kalciumoxid – inte var avfall utan en produkt som registrerats i enlighet med Reach-förordningen (Förordning (EG) nr 1907/2006). Efter att klagomål har kommissionen gripit in för att lösa tvisten mellan de båda EU-länderna. Kommissionen skickade ett motiverat yttrande till Tjeckien i november 2015. Kommissionen avvisade de argument som de tjeckiska myndigheterna lade fram för att avfallet skulle klassificeras som en produkt och uppmanade dem att återta avfallet. Eftersom de tjeckiska myndigheterna fortfarande vägrar att återta avfallet har kommissionen nu beslutat att väcka talan vid EU-domstolen. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

Motiverade yttranden

Miljöinformation: Kommissionen uppmanar FINLAND att införliva EU-regler om tillgång till miljöinformation

EU-kommissionen uppmanar Finland anpassa sin nationella lagstiftning så att den till fullo överensstämmer med EU:s regler om allmänhetens tillgång till all information i skriftlig form, bild- eller ljudform, elektronisk form eller annan materiell form om miljön, vilket skulle ha skett senast den 14 februari 2005. Direktivet om allmänhetens tillgång till miljöinformation (direktiv 2003/4/EG) ger medborgarna rätt att veta vilken miljösituation som råder så att de kan delta i beslutsprocesser som påverkar deras hälsa och livskvalitet. Allmänheten i Finland kan inte få tillgång till skogsrelaterad miljöinformation som finns i Finlands skogscentrals system för skoglig information, såvida de inte motiverar varför de vill ha dessa uppgifter. Enligt detta direktiv bör emellertid miljöinformation vara tillgänglig för allmänheten utan att de ska behöva ange skälen för sin begäran. Även om de finska myndigheterna gick med på att ändra sin lagstiftning har antagandet av ändringen blivit avsevärt försenat. Kommissionen har därför beslutat att sända ett motiverat yttrande till Finland. Om Finland inte vidtar några åtgärder inom två månader kan ärendet hänskjutas till EU-domstolen.

 

Avfall: Kommissionen uppmanar KROATIEN att införliva EU:s regler om avfall

Kommissionen uppmanar Kroatien att se till att dess nationella lagstiftning till fullo överensstämmer med EU:s regler om avfall. Målet med direktiv 2008/98/EG om avfall är att minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid generering och hantering av avfall. Direktivet syftar också till att minska resursanvändningen och att främja förebyggande, återanvändning och återvinning, vilket bidrar till en mer cirkulär ekonomi. Efter att ha konstaterat ett antal brister i Kroatiens införlivande av direktivet skickade kommissionen en formell underrättelse till de kroatiska myndigheterna i oktober 2015. Ett antal brister kvarstår, bl.a. i fråga om direktivets räckvidd, krav på tillstånd för avfallshantering, innehållet i avfallshanteringsplanen, program för förebyggande av avfall och närmare bestämmelser om inspektioner. Därför skickar kommissionen nu ett motiverat yttrande. Kroatien har två månader på sig att meddela kommissionen vilka åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med situationen. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot Kroatien vid EU-domstolen.

 

6. Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

(Mer information: Lucia Caudet – tfn: +32 229 56182, Maria Sarantopoulou – tfn: +32 229 13740)

Ärende som gått vidare till EU-domstolen

Frihet att tillhandahålla tjänster: Kommissionen väcker talan mot ÖSTERRIKE vid EU-domstolen på grund av restriktioner för utländska skidlärare

EU-kommissionen har beslutat att väcka talan mot Österrike vid EU-domstolen på grund av att vissa regioner i Österrike har infört restriktioner för skidlärare från andra EU-länder. Kommissionen håller visserligen med om att skidläraryrket kräver adekvat utbildning och lämpliga kvalifikationer, men har dragit slutsatsen att en del av de krav som tillämpas i Österrike diskriminerar utländska skidlärare utan någon anledning. I den österrikiska delstaten Tyrolen är det enligt lag förbjudet för utländska skidlärare att undervisa personer som redan befinner sig i Österrike. Detta innebär att de utländska skidlärarna bara kan undervisa de skidskoleelever som de rest till Tyrolen med från det land där de eller deras skidskola är etablerad. Denna begränsning diskriminerar utländska instruktörer jämfört med skidlärare från Tyrolen som får att ta emot kunder utan några begränsningar.Dessa krav strider mot EU-rätten och överensstämmer inte med friheten att tillhandahålla tjänster enligt artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Kommissionen anser också att den regionala lagstiftningen om skidskolor i delstaten Steiermark strider mot EU:s regler om fri rörlighet för arbetstagare, etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster i artiklarna 45, 49 och 56 i EUF-fördraget, samt mot EU-domstolens rättspraxis. Steiermark erkänner inte utländska skidinstruktörers kvalifikationer t.ex. i fråga om telemark, funktionell skidåkning eller längdskidåkning. Kommissionen har tidigare framfört sina synpunkter i ett motiverat yttrande i juli 2014 och i ett ytterligare motiverat yttrande i juni 2015. Eftersom Österrike inte har tagit tillräcklig hänsyn till kommissionens synpunkter och inte vidtagit åtgärder för att komma till rätta med situationen har kommissionen beslutat att väcka talan mot de österrikiska myndigheterna vid EU-domstolen. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

Återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort: kommissionen uppmanar EU-länderna att införliva nya regler

EU-kommissionen uppmanade i dag i ett motiverat yttrande åtta EU-länder att införliva direktiv 2014/60/EU om kulturföremål, klassificerade eller definierade av ett EU-land, vilka olagligen förts bort från ett medlemslands territorium. Olaglig handel med kulturföremål är ett problem som drabbar alla EU-länder. Det nya direktivet, som är en omarbetning av direktiv 93/7/EEG, syftar till att jämka samman den grundläggande principen om fri rörlighet för varor med skyddet av nationella skatter. Direktivet bidrar till att bekämpa illegal utförsel av kulturföremål och gör det enklare för EU-länderna att begära tillbaka nationella skatter som ofta är viktiga för den nationella identiteten. Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 19 december 2015. Cypern, Finland, Frankrike, Spanien, Litauen, Polen, Portugal och Rumänien har ännu inte anmält till kommissionen att de införlivat detta direktiv fullt ut. Dessa medlemsländer har nu två månader på sig att underrätta kommissionen om att de har införlivat direktivet fullt ut. I annat fall kan EU-kommissionen besluta att väcka talan mot länderna vid EU-domstolen.

 

7. Rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet

(Mer information: Christian Wigand – tfn: +32 229 62253, Melanie Voin - tfn: +32 229 58659)

Motiverat yttrande

Bättre skydd för brottsoffer som utsatts för våld i hemmet: kommissionen uppmanar BELGIEN att erkänna skyddsorder från andra EU-länder

Kommissionen har uppmanat Belgien att införliva EU:s regler om erkännande av skyddsorder som utfärdats i andra medlemsländer. I EU räknar man med att en av tre kvinnor utsätts för våld någon gång i livet. Enligt EU:s regler ska sedan januari 2015 brottsoffer och potentiella brottsoffer, som omfattas av en skyddsorder i sitt hemland kunna känna sig trygga när de reser eller flyttar till ett annat EU-land eftersom skyddsordern gäller även där. Tidigare var offren tvungna att gå igenom komplicerade förfaranden för att få sådana skydd erkända i andra EU-länder. Direktivet om den europeiska skyddsordern (direktiv 2011/99/EU)skulle ha införlivats i nationell rätt senast den 11 januari 2015. Belgien har hittills inte anmält några nationella införlivandebestämmelser till EU-kommissionen. Kommissionen uppmanar därför Belgien formellt att vidta åtgärder, både på nationell och regional nivå. Kommissionen har därför beslutat att sända ett motiverat yttrande till Belgien. Om Belgien inte vidtar några åtgärder inom två månader kan ärendet hänskjutas till EU-domstolen.

 

8. Transport och rörlighet

(Mer information: Anna-Kaisa Itkonen - tfn: +32 229 56186, Alexis Perier - tfn: +32 229 69143)

Ärenden som gått vidare till EU-domstolen

 

Järnvägstransporter: Kommissionen väcker talan mot GREKLAND, LUXEMBURG och RUMÄNIEN vid EU-domstolen för att länderna inte har införlivat direktivet om ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

EU-kommissionen har i dag beslutat att väcka talan vid EU-domstolen mot Grekland, Luxemburg och Rumänien för underlåtenhet att införliva direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Direktivet syftar till att stärka de nationella regleringsorganens behörighet i fråga om t.ex. terminaler och stationer. Enligt direktivet ska medlemsländerna grunda sina förhållanden med infrastrukturförvaltare på fleråriga kontrakt som fastställer ömsesidiga skyldigheter vad gäller betalningsvillkor och kvaliteten på de infrastrukturtjänster som infrastrukturförvaltaren ska tillhandahålla järnvägsföretagen. Direktivet innehåller även vissa krav på finansiell insyn så att järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare för och offentliggör separata räkenskaper och kontrollerar finansiella flöden. Medlemsländerna skulle ha införlivat detta direktiv senast den 16 juni 2015. Eftersom Grekland, Luxemburg och Rumänien inte gjorde detta skickade kommissionen en formell underrättelse till dessa länder i juli 2015, följt av ett motiverat yttrande i februari 2016. Eftersom nationella införlivandeåtgärder ännu inte har antagits har kommissionen besluta att väcka talan mot dessa länder vid EU-domstolen. På grundval av förfarandet i artikel 260.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) yrkar kommissionen på att domstolen ska döma Grekland, Luxemburg och Rumänien att betala dagligt vite tills direktivet till fullo har införlivats i deras nationella lagstiftning. Kommissionen föreslår dagligt vite på 30 310,80 euro för Grekland, 8 710,00 euro för Luxemburg och 29 091,40 euro för Rumänien. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

Motiverade yttranden

Flygplatser: Kommissionen uppmanar BULGARIEN att säkerställa att ledningsenheten på Sofias flygplats gör en bokföringsmässig uppdelning

EU-kommissionen har uppmanat Bulgarien att se till att ledningsenheten på Sofias flygplats gör en bokföringsmässig uppdelning i enlighet med direktiv 96/67/EG om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen. Ledningsenheten vid flygplatsen i Sofia utför även andra uppgifter vid flygplatsen och är t.ex. också licensierad marktjänstoperatör. Marktjänstoperatören handhar bl.a. underhåll, bränsle och spedition samt incheckning, catering, bagagehantering och transporter inom flygplatsen. I artikel 4 i direktiv 96/67/EG föreskrivs att om flygplatsens ledningsenhet även tillhandahåller marktjänster, ska en strikt bokföringsmässig uppdelning tillämpas och det får inte förekomma någon överföring av finansiella medel mellan de olika verksamheterna. Detta ska kontrolleras av en oberoende kontrollant. Syftet med den bokföringsmässiga uppdelningen och förbudet mot överföringar av finansiella medel är att undvika att flygplatsens ledningsenhet korssubventionerar marktjänster. Detta ska garantera lika villkor för tillhandahållande av marktjänster mellan flygplatsens ledningsenhet och oberoende marktjänstleverantörer. Bulgarien har nu två månader på sig att underrätta kommissionen om vad man gör för att anpassa den nationella rätten till EU-rätten. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot Bulgarien vid EU-domstolen.

 

Sjötransport: Kommissionen uppmanar PORTUGAL att rapportera om sin övervakning

Kommissionen har uppmanat Portugal att rapportera om resultatet av den övervakning som genomförts av dess sjöfartsmyndighet. I direktiv 2009/15/EG fastställs åtgärder för medlemsländernas förbindelser med de organisationer som utför inspektion, besiktning och certifiering av fartyg för att säkra överensstämmelse med den internationella konventionen om säkerhet till sjöss och konventionen om förhindrande av havsföroreningar. I direktivet föreskrivs att varje EU-land ska kontrollera alla erkända organisationer som utför uppgifter för dess räkning för att säkerställa att de utförs effektivt. Varje EU-land ska vartannat år förse övriga EU-länder och kommissionen med en rapport om resultaten av denna kontroll. Hittills har Portugal inte lämnat några sådana rapporter till kommissionen. Eftersom inspektion, besiktning och certifiering är av största vikt för sjösäkerheten och för förebyggandet av havsföroreningar har kommissionen beslutat att skicka ett motiverat yttrande till Portugal. De portugisiska myndigheterna har två månader på sig att anmäla till kommissionen vilka åtgärder landet vidtagit för att till fullo genomföra direktivets krav på rapportering och övervakning. I annat fall kan EU-kommissionen besluta att väcka talan mot Portugal vid EU-domstolen.

 

Transporter: Kommissionen uppmanar SLOVENIEN att korrekt tillämpa EU:s regler för körkort

EU-kommissionen uppmanar Slovenien att korrekt införliva och tillämpa EU:s regler om körkort enligt direktiv 2006/126/EG. Kommissionen har upptäckt flera brister när det gäller införlivandet av direktivet. Bland annat har Slovenien inte på ett korrekt sätt fastställt olika kategorier av körkort för att säkerställa att kategorierna definierar högsta tillåtna antalet passagerare för vissa fordon, och landet har inte heller enbart utfärdat harmoniserade körkort enligt direktiv 2006/126/EG. Kommissionen har också begärt att de slovenska myndigheterna korrekt ska införliva bestämmelserna om utbyte av körkort genom att införa ytterligare hälsokrav. Slovenien förväntas införliva bestämmelser om erkännande av körkort som är begränsade i ett annat EU-land, liksom regler som rör permanent bosättningsort. Slovenien har två månader på sig att svara, och efter det kan kommissionen besluta att väcka talan vid EU-domstolen.

 

Vägtransporter: Kommissionen uppmanar LUXEMBURG att genomföra EU-lagstiftningen om elektroniska vägtullar

EU-kommissionen uppmanar i dag Luxemburg att anpassa sina nationella regler till kommissionens beslut 2009/750/EG om definitionen av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar och tekniska uppgifter för detta. Det europeiska systemet för elektroniska vägtullar (EETS) gör det möjligt att köra genom elektroniska vägtullsystem i hela Europa med hjälp av en enda fordonsutrustning och med ett enda kontrakt med en betalningsförmedlare, vilket i hög grand minskar kostnaderna för vägtransportföretagen. I enlighet med den rättsliga ramen för EETS måste EU-länderna inrätta ett registreringsförfarande för betalningsförmedlare i EETS inom deras territorier samt upprätta ett nationellt register för dessa betalningsförmedlare. Eftersom Luxemburg ännu inte har vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att utse betalningsförmedlare inom EETS, beslutade kommissionen i dag att skicka ett motiverat yttrande till de luxemburgska myndigheterna. Luxemburg har nu två månader på sig att åtgärda problemen. I annat fall kan kommissionen väcka talan mot Luxemburg vid EU-domstolen.

 

9. Hälsa och livsmedelssäkerhet

(Mer information: Enrico Brivio – tfn: +32 229 56172, Iris Petsa – tfn: +32 229 93321)

Kompletterande formell underrättelse

Kommissionen ber ITALIEN att genomföra beslutet att stoppa spridningen av Xylella fastidiosa fullt ut

Xylella fastidiosa är en av världens farligaste växtbakterier som orsakar en rad sjukdomar med enorma ekonomiska konsekvenser för jordbruket. Efter utbrottet av Xylella fastidiosa i Italien har kommissionen uppmanat landet att till fullo genomföra beslut (EU) 2015/789 och stoppa spridningen i regionen Apulien, liksom i resten av Italien och i EU som helhet. En kompletterande formell underrättelse sändes till Italien för att påminna om landets skyldigheter att utrota, hålla tillbaka och övervaka bakterien. Den kompletterande formella underrättelsen sändes för att ta hänsyn till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/764 från maj 2016 som ändrade kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/789 för att se till att resten av EU:s territorium effektivt skyddas genom att man utvidgade inneslutningsområdet. De italienska myndigheterna har en månad på sig att svara.

 

10. Skatter och tullar

(Mer information: Vanessa Mock – tfn: +32 2 295 61 94, Patrick Mc Cullough – tfn: +32 229 87183)

Motiverade yttranden

Skatter: Kommissionen uppmanar ÖSTERRIKE att ändra sina momsregler i fråga om följerättsersättning vid försäljning av konstverk

Kommissionen har uppmanat Österrike att ändra sina momsregler i fråga om följerättsersättning vid försäljning av konstverk. Följerätten (som ger upphov till royalties) är en immateriell rättighet som ger konstnärer rätt att få ersättning i form av en viss andel av köpesumman då deras verk säljs vidare. I Österrike tas moms ut vid återförsäljning av konstverk. Eftersom det inte finns något avtalsförhållande mellan köparen och konstnären anser kommissionen att Österrikes regler strider mot artikel 2 i momsdirektivet (rådets direktiv 2006/112/EG). Detta ligger också i linje med en dom från EU-domstolen (C-16/93, Tolsma) som slog fast att det krävs ett rättsförhållande mellan den som tillhandahåller en tjänst och mottagaren av tjänsten för att den ska vara skattepliktig. En formell underrättelse skickades till Österrike den 17 oktober 2014. Nu skickas ett motiverat yttrande. Om Österrike inte lämnar något tillfredsställande svar på det motiverade yttrandet inom två månader kan kommissionen besluta att lämna över ärendet till EU-domstolen.

 

Skatter: Kommissionen uppmanar ÖSTERRIKE att ändra vissa bestämmelser enligt vilka skattskyldiga personer som inte är bosatta i Österrike måste utse skatteombud

Kommissionen har uppmanat Österrike att ändra sin lagstiftning enligt vilken skattskyldiga personer som inte är bosatta i landet måste utse ett skatteombud som ska hantera deras skatteaffärer. Personer som är bosatta i Österrike behöver inte uppfylla dessa krav. Kommissionen anser att dessa bestämmelser leder till diskriminering på grund av nationalitet och att de strider mot rätten till fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och personer i artiklarna 18, 21, 45, 56 och 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artiklarna 4, 28, 36 och 40 i avtalet om Europeiska samarbetsområdet (EES-avtalet). En formell underrättelse skickades till Österrike den 31 mars 2014 och nu skickas ett motiverat yttrande. Om Österrike inte lämnar något tillfredsställande svar på det motiverade yttrandet inom två månader kan kommissionen besluta att lämna över ärendet till EU-domstolen.

 

MEMO/16/2490

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar