Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w lipcu

Bruksela, 22 lipca 2016 r.

Przegląd według dziedzin polityki

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE (zob. załączniki I i II), a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji (w tym wezwanie do usunięcia uchybienia, 20 uzasadnionych opinii i 8 decyzji o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), pogrupowane według obszarów polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 86 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania postępowania przez Komisję.

Dodatkowe informacje na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka prasowa MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

1. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

(Dodatkowe informacje: Daniel Rosario - tel.: +32 229 56185, Clémence Robin – tel.: +32 229 52509)

 

Uzasadniona opinia

Rolnictwo: Komisja wzywa GRECJĘ do wypełnienia zobowiązań wynikających ze wspólnej organizacji rynku w sektorze wina

Komisja Europejska wzywa Grecję do przestrzegania zasad wspólnej organizacji rynków rolnych (WORR) w sektorze wina oraz wolności zrzeszania się, zawodów i działalności gospodarczej, ustanowionej w Karcie praw podstawowych UE. Indywidualni plantatorzy winorośli na wyspie Samos (Grecja) są obecnie zobowiązani do członkostwa w lokalnych spółdzielniach, które z kolei muszą dostarczać całość swojej produkcji moszczu i winogron do Zrzeszenia Spółdzielni Winiarskich Samos (Union of Vinicultural Cooperatives of Samos, EOSS; Samos UVC), któremu przysługuje wyłączne prawo do wytwarzania i wprowadzania do obrotu wina z Samos. Indywidualni plantatorzy winorośli nie mogą również być zarejestrowani jako producenci wina objętego chronioną nazwą pochodzenia (ChNP). Komisja jest zdania, że zobowiązanie do dostarczania całej produkcji winogron lub moszczu organizacji producentów jest w rzeczywistości zakazem uniemożliwiającym samodzielne produkowanie wina indywidualnemu producentowi. Władze greckie naruszają również art. 103 ust. 1 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych (rozporządzenie (UE) nr 1308/2013), zgodnie z którym „Chroniona nazwa pochodzenia i chronione oznaczenie geograficzne mogą być stosowane przez wszelkie podmioty gospodarcze wprowadzające do obrotu wino, które zostało wyprodukowane zgodnie z odpowiednią specyfikacją produktu.” Po otrzymaniu szczegółowej skargi Komisja wysłała w dniu 26 lutego 2016 r. wezwanie do usunięcia uchybienia, na które władze greckie odpowiedziały w dniu 27 kwietnia 2016 r. Komisja uważa jednak, że odpowiedź ta nie odnosi się we właściwy sposób do przedstawionych kwestii i dlatego przesyła obecnie uzasadnioną opinię. Grecja ma dwa miesiące na podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia zgodności z prawem UE, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

2. Konkurencja

(Dodatkowe informacje: Ricardo Cardoso - tel.: +32 229 80100, Yizhou Ren – tel.: +32 229 94889)

Skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Pomoc państwa: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko GRECJI z powodu nieodzyskania od stoczni Hellenic Shipyards pomocy niezgodnej z rynkiem wewnętrznym

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Grecji, ponieważ nie zastosowała się ona do decyzji Komisji z 2008 r. nakazującej odzyskanie niezgodnej z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na rzecz stoczni Hellenic Shipyards. Wynika to z orzeczenia Trybunał z 2012 r. potępiającego Grecję za niewykonanie tej decyzji. Komisja zwróciła się teraz do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na Grecję kary ryczałtowej w wysokości około 6 mln EUR. Komisja zwróciła się również do Trybunału o nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 34 974 EUR od daty wyroku do momentu podjęcia przez Grecję wszelkich niezbędnych kroków w celu wykonania decyzji Komisji z 2008 r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

 

3. Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

(Dodatkowe informacje: Christian Wigand - tel.: +32 229 62253, Sara Soumillion - tel.: +32 229 67094)

Skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zdrowie i bezpieczeństwo: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko LUKSEMBURGOWI w związku z brakiem transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie oznakowania i pakowania

Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Luksemburgowi w związku z brakiem notyfikacji transpozycji do prawa krajowego dyrektywy dotyczącej klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) substancji i mieszanin (dyrektywa 2014/27/UE) ponad rok po upływie terminu. Dyrektywa CLP zastąpiła szereg dyrektyw w sprawie rynku wewnętrznego dotyczących klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych, dostosowując je do rozporządzenia CLP (rozporządzenie (WE) nr 1272/2008). Rozporządzenie CLP to rozporządzenie UE, które weszło w życie w dniu 20 stycznia 2009 r., dostosowując unijny system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i mieszanin do globalnie zharmonizowanego systemu Narodów Zjednoczonych (GHS). Państwa członkowskie miały do dnia 1 czerwca 2015 r. wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy CLP i niezwłocznie poinformować o tym Komisję. Chociaż Komisja przesłała wezwanie do usunięcia uchybienia i dwie uzasadnione opinie, w których zwróciła się do Luksemburga o wyjaśnienie sytuacji, szczegóły dotyczące dalszych działań w ramach krajowej procedury legislacyjnej w celu transpozycji dyrektywy pozostają niejasne. W związku z tym na podstawie procedury określonej w art. 260 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Komisja zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na Luksemburg dziennej kary pieniężnej w wysokości 8 710 EUR do czasu pełnej transpozycji wymienionej dyrektywy do prawodawstwa krajowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

 

4. Energia

(Dodatkowe informacje: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Uzasadnione opinie

Efektywność energetyczna: Komisja wzywa BUŁGARIĘ do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących zmniejszenia zużycia energii w budynkach

Komisja Europejska skierowała do Bułgarii uzasadnioną opinię dotyczącą konieczności prawidłowej transpozycji wszystkich wymogów dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31/UE) do prawa krajowego. Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić i stosować minimalne wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej nowych i już istniejących budynków, a także zapewnić certyfikację charakterystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Szczegółowa analiza krajowych przepisów transponujących dyrektywę ujawniła, że Bułgaria nie zdołała zagwarantować, aby świadectwa charakterystyki energetycznej były zawsze wydawane i przekazywane potencjalnemu nabywcy lub najemcy budynków lub modułów budynków, które są sprzedawane, budowane lub wynajmowane. Ponadto przepisy krajowe zawierają zwolnienia z wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej, które nie są przewidziane w tej dyrektywie, i niespójności w odniesieniu do wymogów w zakresie częstotliwości kontroli systemów ogrzewania. Komisja zwraca się zatem do władz bułgarskich o zagwarantowanie całkowitego spełnienia wszystkich wymagań dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Bułgaria ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji Europejskiej o środkach przyjętych w celu naprawy tej sytuacji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wewnętrzny rynek energii: Komisja wzywa FRANCJĘ do zapewnienia pełnej zgodności z trzecim pakietem energetycznym

Komisja Europejska oficjalnie wezwała Francję do zapewnienia prawidłowego wdrożenia i stosowania dyrektywy w sprawie energii elektrycznej (dyrektywa 2009/72/WE). Dyrektywa ta jest częścią trzeciego pakietu energetycznego i zawiera podstawowe przepisy dotyczące prawidłowego funkcjonowania rynków energii, w tym przepisy dotyczące rozdzielenia elementów działalności operatorów systemów przesyłowych od dostawców i producentów energii, wzmocnienia niezależności i uprawnień krajowych organów regulacyjnych oraz poprawy funkcjonowania rynków detalicznych z korzyścią dla konsumentów. Komisja stwierdziła, że francuskie przepisy uniemożliwiają przedsiębiorstwom innym niż krajowy operator zasiedziały systemu energii elektrycznej budowę i eksploatację połączeń wzajemnych do innych państw członkowskich UE. Wezwanie do usunięcia uchybienia przesłano do Francji w lutym 2015 r. Ponieważ nadal nie zapewniono zgodności z prawem unijnym, Komisja przesyła obecnie uzasadnioną opinię. Francja ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu poprawienia tej sytuacji, w przeciwnym razie Komisja Europejska może postanowić o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

5. Środowisko

(Dodatkowe informacje: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Skierowanie spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko BUŁGARII z powodu niewystarczającej ochrony zagrożonych gatunków ptaków

Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Bułgarii w związku z niezapewnieniem przez ten kraj ochrony unikatowych siedlisk i ważnych gatunków ptaków w masywie górskim Riły. Władze Bułgarii nie poszerzyły obszaru sklasyfikowanego jako obszar specjalnej ochrony w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony zagrożonych gatunków dzikiego ptactwa. Łańcuch górski Riła, najwyższy w Bułgarii i na Półwyspie Bałkańskim, jest jednym z najcenniejszych rejonów w Bułgarii i UE pod kątem ochrony 20 zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków. Zgodnie z prawodawstwem UE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa dyrektywa 2009/147/WE państwa członkowskie są zobowiązane do wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony dla zachowania gatunków zagrożonych wyginięciem, gatunków podatnych na szczególne zmiany w ich naturalnym siedlisku lub gatunków uznanych za rzadkie lub wymagające szczególnej uwagi. Do tej pory Bułgaria prawidłowo zaklasyfikowała 72 % tej strefy jako obszar specjalnej ochrony. Nie obejmuje on jednak istotnych części siedlisk 17 zagrożonych gatunków ptaków wymienionych w załączniku I do dyrektywy ptasiej, tym samym zagrażając ochronie takich gatunków jak włochatka zwyczajna (Aegolius funereus) i sóweczka zwyczajna (Glaucidium passerinum), a także dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos), dzięcioł trójpalczasty (Picoudes tridactilus), jarząbek (Bonasa bonasia) oraz dzięcioł czarny (Dryocopus martius). Pomimo uzasadnionej opinii Komisji przesłanej w październiku 2014 r. na temat potrzeby rozszerzenia obszarów specjalnej ochrony w górach Riła, Bułgaria nie wywiązała się z tego obowiązku. Komisja kieruje zatem sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

 

Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko REPUBLICE CZESKIEJ w związku z transportem toksycznych odpadów do Polski

Komisja Europejska pozywa Republikę Czeską do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku nieprzyjęciem przez nią z powrotem 20 000 ton odpadów niebezpiecznych, które zostały wysłane do Katowic przez czeski podmiot pod koniec 2010 r. i na początku 2011 r. Sprawa ta stanowi część sporu między dwoma państwami członkowskimi: Polską i Republiką Czeską w sprawie klasyfikacji przemieszczania odpadów. Władze polskie odmówiły przyjęcia przesyłki, ponieważ została ona przesłana niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie przemieszczania odpadów (rozporządzenie (WE) nr 1013/2006). Przemieszczanie odpadów podlega procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody. Ponieważ w tym przypadku odbyło się ono bez takiego powiadomienia, przedmiotowe odpady zostały uznane za „nielegalne przemieszczanie odpadów” i władze czeskie powinny podjąć środki konieczne do repatriacji odpadów. Republika Czeska prawdopodobnie naruszyła przepisy UE nie podejmując wymaganych działań. Władze czeskie odmówiły jednak przyjęcia przesyłki z powrotem argumentując, że przedmiotowy materiał – mieszanina kwaśnych smół z procesu rafinacji ropy naftowej, pyłu węglowego oraz wapna palonego – nie jest odpadem, lecz produktem zarejestrowanym zgodnie z rozporządzeniem REACH (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006). W następstwie skargi Komisja wkroczyła, aby rozwiązać spór między dwoma państwami członkowskimi. W listopadzie 2015 r. Komisja skierowała do Republiki Czeskiej uzasadnioną opinię odrzucając argumenty Republiki Czeskiej dotyczące zaklasyfikowania tego ładunku jako produktu i wzywając ją do zabrania go. Ponieważ władze czeskie wciąż odmawiają zabrania odpadów, Komisja zdecydowała o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie

Informacje o środowisku: Komisja wzywa FINLANDIĘ do wprowadzenia w życie przepisów UE w sprawie informacji o środowisku

Komisja Europejska wzywa Finlandię do dostosowania swoich przepisów krajowych do pełnej zgodności z przepisami UE dotyczącymi dostępu obywateli do informacji o środowisku w formie pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie materialnej, który to obowiązek miał być spełniony do dnia 14 lutego 2005 r. Dyrektywa w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (dyrektywa 2003/4/WE) daje obywatelom prawo do informacji o stanie środowiska naturalnego, umożliwiając im uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji, które mają wpływ na ich zdrowie i jakość życia. W tym przypadku informacje środowiskowe dotyczące lasów znajdujące się w bazie danych dotyczących leśnictwa prowadzonej przez fiński ośrodek leśnictwa nie są publicznie dostępne, a zainteresowane osoby muszą uzasadnić wniosek o udzielenie informacji. Jednak na mocy tej dyrektywy informacje dotyczące środowiska powinny być publicznie dostępne bez konieczności uzasadnienia takiego wniosku. Chociaż władze fińskie zgodziły się zmienić swoje prawo, nastąpiło znaczne opóźnienie w przyjęciu tej poprawki. Komisja podjęła zatem decyzję o skierowaniu do Finlandii uzasadnionej opinii. Jeżeli Finlandia nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Odpady: Komisja wzywa CHORWACJĘ do wprowadzenia w życie przepisów UE w sprawie odpadów

Komisja wzywa Chorwację do dostosowania swojego prawa krajowego do pełnej zgodności z przepisami UE w sprawie odpadów. Celem dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (dyrektywa 2008/98/WE) jest zmniejszenie negatywnych skutków wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Celem dyrektywy jest również ograniczenie zużycia zasobów oraz zapobieganie produkowaniu odpadów, ich ponowne wykorzystywanie i recykling mające służyć tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Po stwierdzeniu wielu niedociągnięć w transpozycji dyrektywy przez Chorwację, w październiku 2015 r. Komisja skierowała do władz Chorwacji wezwanie do usunięcia uchybienia. Wciąż pozostaje wiele niezgodności we wdrożeniu dyrektywy obejmujących przepisy dotyczące zakresu dyrektywy, wymogi dotyczące zezwoleń na gospodarowanie odpadami, zawartość planu gospodarki odpadami oraz programu zapobiegania powstawaniu odpadów, jak również szczegółowe przepisy dotyczące kontroli. W związku z tym Komisja kieruje teraz do tego państwa uzasadnioną opinię. Chorwacja ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu usunięcia nieprawidłowości, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

6. Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

(Dodatkowe informacje: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Maria Sarantopoulou – tel.: +32 229 13740)

Skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Swoboda świadczenia usług: Komisja wnosi do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko AUSTRII w związku z ograniczeniami nakładanymi na zagranicznych instruktorów narciarstwa

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Austrii do Trybunału Sprawiedliwości UE z powodu ograniczeń, które niektóre austriackie kraje związkowe nakładają na instruktorów narciarstwa z innych państw UE. Komisja zgadza się, że zawód instruktora narciarstwa wymaga odpowiednich szkoleń i kwalifikacji, lecz jej zdaniem niektóre wymogi w Austrii w nieuzasadniony sposób dyskryminują nieaustriackich instruktorów narciarstwa. W austriackim regionie Tyrol przepisy uniemożliwiają zagranicznym instruktorom narciarstwa przyjmowanie klientów, którzy już przebywają w Austrii, ograniczając w ten sposób ich prawo do świadczenia usług na rzecz klientów, którym towarzyszą z kraju, gdzie ma siedzibę odpowiednia szkoła narciarska lub dany instruktor narciarstwa. Ograniczenie to stawia zagranicznych instruktorów w niekorzystnej sytuacji względem instruktorów narciarstwa z Tyrolu, którzy mogą przyjmować klientów bez jakichkolwiek ograniczeń. Takie wymagania są sprzeczne z prawem UE i swobodą świadczenia usług określoną w art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Ponadto Komisja uważa, że przepisy regionalne dotyczące szkół narciarskich w kraju związkowym Styria są niezgodne z przepisami UE dotyczącymi swobodnego przepływu pracowników, swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług określonymi odpowiednio w art. 45, 49 i 56 TFUE oraz z orzecznictwem UE. Styria nie uznaje niektórych kwalifikacji w zakresie narciarstwa alpejskiego posiadanych przez zagranicznych instruktorów (instruktor narciarstwa telemarkowego, instruktor narciarstwa osób niepełnosprawnych lub instruktor narciarstwa biegowego). Komisja już wyraziła swoje obawy w uzasadnionej opinii w lipcu 2014 r. i w dodatkowej uzasadnionej opinii w czerwcu 2015 r. Austria nie zajęła się odpowiednio tymi problemami i nie podjęła środków w celu zaradzenia tej sytuacji, więc Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Austrii do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

 

Zwrot nielegalnie wywiezionych dóbr kultury: Komisja wzywa państwa członkowskie do transpozycji nowych przepisów

Komisja Europejska zwróciła się dziś w uzasadnionej opinii do 8 państw członkowskich, by dokonały transpozycji dyrektywy 2014/60/UE w odniesieniu do dóbr kultury sklasyfikowanych lub zdefiniowanych przez państwo członkowskie, które zostały niezgodnie z prawem wyprowadzone z terytorium jednego z państw członkowskich UE. Nielegalny handel dobrami kultury jest problemem dotyczącym wszystkich państw UE. Nowa dyrektywa, która stanowi przekształcenie dyrektywy 93/7/EWG, ma na celu pogodzenie podstawowej zasady swobodnego przepływu towarów z ochroną narodowych dóbr kultury. Pomaga przeciwdziałać nielegalnemu odpływowi dóbr kultury i ułatwia państwom UE domaganie się zwrotu narodowych dóbr kultury, które często są ważne dla ich tożsamości narodowej. Transpozycji dyrektywy do prawa krajowego należało dokonać do dnia 19 grudnia 2015 r. Cypr, Finlandia, Francja, Hiszpania, Litwa, Polska, Portugalia i Rumunia nie zgłosiły jeszcze Komisji pełnej transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego. Wspomniane państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji pełnej transpozycji tej dyrektywy; w przeciwnym razie Komisja Europejska może postanowić o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

7. Sprawiedliwość, konsumenci i równouprawnienie płci

(Dodatkowe informacje: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin - tel.: +32 229 58659)

Uzasadniona opinia

Lepsza ochrona dla ofiar przemocy domowej: Komisja wzywa BELGIĘ do uznawania nakazów ochrony wydanych przez inne państwa UE

Komisja wezwała Belgię do wdrożenia przepisów UE dotyczących uznawania nakazów ochrony wydanych w innych państwach członkowskich. Szacuje się, że w UE co trzecia kobieta doświadcza przemocy w pewnym momencie swojego życia. Od stycznia 2015 r., zgodnie z przepisami UE, ofiary i potencjalne ofiary przestępstw, które już korzystają we własnym kraju z nakazu ochrony zakazującym sprawcy kontaktu z nimi lub ograniczającym taki kontakt, mogą korzystać z tej ochrony w przypadku podróży lub przeprowadzki do innego państwa członkowskiego UE, bez konieczności przechodzenia skomplikowanej procedury uznania takiego nakazu w innym państwie członkowskim UE. Dyrektywa w sprawie europejskiego nakazu ochrony (dyrektywa 2011/99/UE)miała zostać przeniesiona do prawa krajowego do dnia 11 stycznia 2015 r. Do tej pory Belgia nie zgłosiła Komisji Europejskiej swoich krajowych przepisów wdrażających to prawo UE. W konsekwencji Komisja oficjalnie wzywa władze belgijskie do podjęcia działań zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Komisja postanowiła zatem skierować do Belgii uzasadnioną opinię. Jeżeli władze belgijskie nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

8. Mobilność i transport

(Dodatkowe informacje: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)

Skierowanie spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Transport kolejowy: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko GRECJI, LUKSEMBURGOWI i RUMUNII w związku z brakiem transpozycji dyrektywy o jednolitym europejskim obszarze kolejowym

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Grecji, Luksemburgowi i Rumunii w związku z brakiem transpozycji do prawa krajowego dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Celem dyrektywy jest wzmocnienie roli krajowych kolejowych organów regulacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do ich kompetencji w zakresie infrastruktury kolejowej, takiej jak terminale i dworce. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do oparcia swoich relacji z zarządcami infrastruktury na wieloletnich umowach określających wzajemne zobowiązania w odniesieniu do struktury opłat oraz jakości usług infrastrukturalnych świadczonych przedsiębiorstwom kolejowym. Dyrektywa ta zawiera również wymogi dotyczące przejrzystości finansowej, zgodnie z którymi przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury muszą prowadzić i publikować odrębne rachunki i kontrolować przepływy finansowe. Państwa członkowskie miały przyjąć środki konieczne do realizacji tej dyrektywy do dnia 16 czerwca 2015 r. Ponieważ Grecja, Luksemburg i Rumunia tego nie uczyniły, w lipcu 2015 r. Komisja skierowała do tych państw członkowskich wezwanie do usunięcia uchybienia, a następnie w lutym 2016 r. uzasadnioną opinię. Biorąc pod uwagę, że krajowe środki transpozycji nie zostały jeszcze przyjęte, Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko tym państwom członkowskim. Na podstawie procedury określonej w art. 260 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Komisja zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie dziennych kar pieniężnych na Grecję, Luksemburg i Rumunię do czasu pełnej transpozycji wymienionego prawa do prawodawstwa krajowego. Komisja proponuje dzienne kary pieniężne w wysokości 30 310,80 EUR dla Grecji, 8 710,00 EUR dla Luksemburga i 29 091,40 EUR dla Rumunii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie

Porty lotnicze: Komisja wzywa BUŁGARIĘ do zapewnienia rozdzielenia księgowości organu zarządzającego portem lotniczym w Sofii

Komisja Europejska wezwała Bułgarię do zapewnienia rozdzielenia księgowości organu zarządzającego portem lotniczym w Sofii, zgodnie z dyrektywą 96/67/WE w sprawie usług obsługi naziemnej w portach lotniczych UE. Oprócz pełnienia funkcji organu zarządzającego portem lotniczym w Sofii organ ten prowadzi szereg działań wspierających w tym porcie lotniczym, a w szczególności jest licencjonowanym operatorem usług obsługi naziemnej. Usługi te obejmują obszary takie jak utrzymanie, tankowanie paliwa i obsługę ładunków, a także odprawę, catering, obsługę bagażu oraz transport w obrębie samego portu lotniczego. Art. 4 dyrektywy 96/67/WE stanowi, że w przypadku gdy organ zarządzający portem lotniczym świadczy również usługi obsługi naziemnej, musi on bezwzględnie oddzielić księgowość dotyczącą działalności obsługi naziemnej od księgowości dotyczącej innej działalności i nie może być przepływów finansowych między tymi działalnościami. Konieczne jest sprawdzenie tego przez niezależnego kontrolera. Celem rozdzielenia księgowości i zakazu przepływów finansowych jest uniknięcie subsydiowania krzyżowego działalności organu zarządzającego portem lotniczym w zakresie obsługi naziemnej. Zapewnia to równe warunki działania w zakresie świadczenia usług obsługi naziemnej pomiędzy organem zarządzającym portem lotniczym a niezależnymi dostawcami usług obsługi naziemnej. Bułgaria ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu dostosowania przepisów prawa krajowego do prawa UE; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Transport morski: Komisja wzywa PORTUGALIĘ do przedstawienia sprawozdania na temat prowadzonych przez nią działań monitorujących

Komisja wezwała Portugalię do przedstawienia sprawozdania na temat wyników działań monitorujących przeprowadzonych przez jej urząd morski. W dyrektywie 2009/15/WE określono środki dotyczące stosunków państw członkowskich z organizacjami dokonującymi inspekcji i przeglądów oraz wydającymi świadectwa zgodności w celu zapewnienia zgodności z konwencjami międzynarodowymi dotyczącymi bezpieczeństwa na morzu oraz zapobiegania zanieczyszczaniu mórz. Zgodnie z tą dyrektywą każde państwo członkowskie monitoruje uznane organizacje działające w jego imieniu, aby upewnić się, że skutecznie pełnią powierzone im funkcje. W związku z tym każde państwo członkowskie musi co dwa lata dostarczyć innym państwom członkowskim i Komisji sprawozdanie z wyników tych działań monitorujących. Do dnia dzisiejszego Portugalia nie przekazała Komisji takich sprawozdań. Ponieważ dokonywanie inspekcji i przeglądów na statkach oraz wydawanie certyfikatów ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa na morzu oraz zapobiegania zanieczyszczaniu mórz, Komisja postanowiła skierować do Portugalii uzasadnioną opinię. Władze portugalskie mają dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu pełnego wdrożenia sprawozdawczości i wiążącego się z nią obowiązku nadzoru na mocy tej dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Transport: Komisja wzywa SŁOWENIĘ do prawidłowego wdrożenia przepisów unijnych dotyczących praw jazdy

Komisja Europejska wzywa Słowenię do prawidłowej transpozycji i wdrożenia przepisów unijnych dotyczących praw jazdy zawartych w dyrektywie 2006/126/WE. Komisja stwierdziła szereg uchybień w transpozycji tej dyrektywy. Obejmują one brak odpowiednich definicji kilku kategorii praw jazdy, mających w szczególności zapewnić określenie dla poszczególnych kategorii maksymalnej liczby pasażerów w odniesieniu do niektórych pojazdów, oraz brak wydawania wyłącznie zharmonizowanych uprawnień do kierowania pojazdami przewidzianych w dyrektywie 2006/126/WE. Komisja wezwała również władze słoweńskie do prawidłowej transpozycji przepisów dotyczących wymiany praw jazdy poprzez nałożenie dodatkowych wymagań medycznych. Słowenia ma przenieść do swojego prawodawstwa przepisy dotyczące uznawania praw jazdy, które podlegają ograniczeniu w innym państwie członkowskim, jak również przepisy dotyczące miejsca zamieszkania. Słowenia ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Po tym terminie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Transport drogowy: Komisja zwróciła się do LUKSEMBURGA o wdrożenie unijnych przepisów dotyczących opłat elektronicznych

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska zwróciła się do Luksemburga o dostosowanie przepisów krajowych do decyzji Komisji 2009/750/WE w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS) oraz jej elementów technicznych. EETS umożliwi użytkownikom korzystanie podczas przejazdu z systemów opłat elektronicznych wprowadzonych w całej Europie za pomocą jednego urządzenia pokładowego i poprzez podpisanie jednej umowy z dostawcą EETS, ograniczając w ten sposób koszty administracyjne i operacyjne dla przewoźników drogowych. Zgodnie z ramami prawnymi EETS państwa członkowskie muszą wprowadzić procedurę rejestracji dostawców EETS na swoim terytorium, a także utworzyć krajowy rejestr dostawców EETS. Ponieważ Luksemburg nie wprowadził jeszcze środków niezbędnych do efektywnego rozpoczęcia działalności przez dostawców EETS, Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu władzom Luksemburga uzasadnionej opinii. Luksemburg ma dwa miesiące na rozwiązanie kwestii poruszonych przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

9. Zdrowie i bezpieczeństwo żywności

(Dodatkowe informacje: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia

Komisja wzywa Włochy do pełnego wdrożenia decyzji w sprawie powstrzymania rozprzestrzenienia się organizmu Xylella fastidiosa

Z uwagi na pojawienie się we Włoszech ogniska bakterii Xylella fastidiosa, jednej z najbardziej niebezpiecznych bakterii na świecie, powodującej szereg chorób i mającej ogromne skutki gospodarcze dla rolnictwa, Komisja wezwała Włochy do pełnego wdrożenia decyzji (UE) 2015/789 i powstrzymania rozprzestrzeniania się tego organizmu w regionie Apulia, a także w pozostałej części terytorium Włoch i w całej Unii Europejskiej. Dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia skierowano do władz Włoch w odniesieniu do ich zobowiązań w zakresie badań, środków zwalczania i środków ograniczających rozprzestrzenianie. Dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia przesłano w celu uwzględnienia nowej decyzji Komisji 2016/764 (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/764) z maja 2016 r., która zmieniła decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/789, aby zapewnić skuteczną ochronę pozostałej części terytorium Unii poprzez rozszerzenie obszaru ograniczania rozprzestrzeniania. Władze włoskie mają miesiąc na udzielenie odpowiedzi.

 

10. Podatki i unia celna

(Dodatkowe informacje: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Uzasadnione opinie

Podatki: Komisja wzywa AUSTRIĘ do zmiany przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem VAT praw odsprzedaży dzieł sztuki

Komisja wezwała Austrię do zmiany przepisów dotyczących podatku od wartości dodanej (VAT) z tytułu prawa odsprzedaży dzieł sztuki. Prawo odsprzedaży, wiążące się z opłatami powszechnie znanymi jako „opłaty licencyjne”, stanowi prawo własności intelektualnej, które umożliwia artyście otrzymywanie procentowego udziału w cenie sprzedaży dzieła sztuki przy jego odsprzedaży. W Austrii od odsprzedaży dzieł sztuki pobierany jest podatek VAT. Ponieważ nie ma żadnego stosunku umownego pomiędzy nabywcą a artystą, Komisja uważa, że taki przepis stanowi naruszenie art. 2 dyrektywy VAT (dyrektywa Rady 2006/112/WE). Jest to również zgodne z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE (C-16/93, Tolsma), w którym orzeczono, że musi istnieć stosunek prawny pomiędzy podmiotem świadczącym usługę i odbiorcą tej usługi, aby mogła ona podlegać opodatkowaniu. Wezwanie do usunięcia uchybienia przesłano Austrii w dniu 17 października 2014 r. Wezwanie ma formę uzasadnionej opinii. W przypadku nieuzyskania zadowalającej odpowiedzi na uzasadnioną opinię w terminie dwóch miesięcy, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Podatki: Komisja wzywa AUSTRIĘ do zmiany określonych przepisów wymagających od podatników niebędących rezydentami wyznaczania przedstawicieli podatkowych

Komisja Europejska wezwała Austrię do zmiany przepisów, które zobowiązują podatników niebędących rezydentami do wyznaczania przedstawicieli zarządzających w ich imieniu zobowiązaniami podatkowymi. Osoby zamieszkałe w Austrii nie muszą spełniać wymogów tego prawodawstwa. Komisja uważa, że przepisy te prowadzą do dyskryminującego traktowania ze względu na narodowość i są sprzeczne z prawem do swobodnego przepływu towarów, kapitału, usług i osób określonym w art. 18, 21, 45, 56 i 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz art.4, 28, 36 i 40 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienia EOG). Wezwanie do usunięcia uchybienia przesłano Austrii w dniu 31 marca 2014 r. Wezwanie ma formę uzasadnionej opinii. W przypadku nieuzyskania zadowalającej odpowiedzi na uzasadnioną opinię w terminie dwóch miesięcy, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

MEMO/16/2490

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar