Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Liepos mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. Svarbiausi sprendimai

Briuselis, 2016 m. liepos 22 d.

Apžvalga pagal politikos sritis

Mėnesiniame rinkinyje apžvelgiami sprendimai dėl pažeidimų, kuriais Europos Komisija imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, netinkamai vykdančias ES teisėje nustatytus įsipareigojimus. Šiais įvairių sektorių ir ES politikos sričių (žr. I ir II priedus) sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir teiktų naudos tiek piliečiams, tiek įmonėms.

Toliau pagal politikos sritis pateikiami Komisijos priimti svarbiausi sprendimai (įskaitant vieną oficialų pranešimą, 20 pagrįstų nuomonių ir 8 sprendimus perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui). Komisija taip pat užbaigia 86 bylas – atitinkamos valstybės narės išsprendė problemas ir Komisijai procedūros tęsti nebereikia.

Daugiau informacijos apie ES pažeidimų nagrinėjimo procedūrą pateikta išsamiame MEMO/12/12. Daugiau informacijos apie visus sprendimus rasite Sprendimų dėl pažeidimų registre.

1. Žemės ūkis ir kaimo plėtra

(Daugiau informacijos: Daniel Rosario, tel. +32 229 56185, Clémence Robin, tel. +32 229 52509)

Pagrįsta nuomonė

Žemės ūkis. Komisija prašo GRAIKIJOS laikytis vieningo bendros rinkos organizavimo vyno sektoriuje

Europos Komisija prašo Graikijos laikytis bendro žemės ūkio rinkų organizavimo taisyklių vyno sektoriuje bei užtikrinti laisves burtis į asociacijas, verstis profesine veikla ir užsiimti verslu, įtvirtintas ES pagrindinių teisių chartijoje. Šiuo metu atskiri vynuogių augintojai Samo saloje (Graikija) privalo priklausyti vietos kooperatyvams, kurie visą savo misos ir vynuogių produkciją turi tiekti Samo vynininkystės kooperatyvų sąjungai (EOSS), o ši turi išimtinę teisę gaminti Samo vyną ir juo prekiauti. Be to, atskiri vynuogių augintojai negali registruotis kaip vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) gamintojai. Komisija mano, kad prievolė visą savo misos ir vynuogių produkciją tiekti gamintojų organizacijai faktiškai prilygsta atskiriems gamintojams taikomam draudimui patiems gaminti vyną. Graikijos valdžios institucijos taip pat pažeidžia Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamento (Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013) 103 straipsnio 1 dalį, kurioje nustatyta, kad pagal kurią „vyną parduodantis ūkio subjektas gali naudoti saugomą kilmės vietos nuorodą ar saugomą geografinę nuorodą, jei toks vynas buvo pagamintas laikantis atitinkamos produkto specifikacijos“. Gavusi išsamų skundą, 2016 m. vasario 26 d. Komisija išsiuntė oficialių pranešimą, į kurį Graikos valdžios institucijos atsakė 2016 m. balandžio 27 d. Tačiau Komisija mano, kad atsakyme nebuvo tinkamai sureaguota į nurodytas problemas, todėl siunčia pagrįstą nuomonę. Graikija per du mėnesius turi imtis reikiamų priemonių padėčiai ištaisyti, o jai to nepadarius Komisija gali nuspręsti perduoti Graikijos bylą ES Teisingumo Teismui.

2. Konkurencija

(Daugiau informacijos: Ricardo Cardoso, tel. +32 229 80100, Yizhou Ren, tel. +32 229 94889)

Bylos perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

 

Valstybės pagalba. Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylą dėl GRAIKIJOS, kuri nesusigrąžino reikalavimų neatitinkančios valstybės pagalbos, suteiktos Hellenic Shipyards“

Europos Komisija nusprendė vėl perduoti Teisingumo Teismui bylą dėl Graikijos, neįvykdžiusios 2008 m. Komisijos sprendimo, kuriuo nurodyta susigrąžinti reikalavimų neatitinkančią valstybės pagalbą, suteiktą „Hellenic Shipyards“. Tokių veiksmų imamasi reaguojant į 2012 m. Teisingumo Teismo sprendimą, kuriame Graikija pasmerkta dėl to sprendimo nevykdymo. Komisija paprašė Teisingumo Teismo skirti 6 mln. EUR vienkartinę baudą. Be to, Komisija paprašė Teismo skirti 34 974 EUR baudą už kiekvieną dieną nuo sprendimo priėmimo dienos iki tol, kol Graikija imsis visų reikiamų priemonių, kad 2008 m. Komisijos sprendimas būtų įvykdytas. Išsamiau žr. pranešimą spaudai.

3. Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

(Daugiau informacijos: Christian Wigand, tel. +32 229 62253, Sara Soumillion, tel. +32 229 67094)

Bylų perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Sveikata ir sauga. Komisija perduoda ES Teisingumo Teismui bylą dėl Liuksemburgo, kuris į nacionalinę teisę neperkėlė Pakavimo ir ženklinimo direktyvos

Europos Komisija perduoda ES Teisingumo Teismui bylą dėl Liuksemburgo, kuris į nacionalinę teisę neperkėlė Direktyvos dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (KŽP) (Direktyva 2014/27/ES), nors perkėlimui skirtas terminas baigėsi daugiau kaip prieš metus. KŽP direktyva pakeistos kelios vidaus rinkos direktyvos dėl cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, jų nuostatas suderinant su KŽR reglamentu (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008). 2009 m. sausio 20 d. įsigaliojusiu ES KŽP reglamentu Sąjungos cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo sistema suderinama su Jungtinių Tautų visuotinai suderinta sistema (GHS). Valstybės narės turėjo užtikrinti, kad šiai direktyvai įgyvendinti būtini įstatymai ir kiti teisės aktai įsigaliotų ne vėliau kaip 2015 m. birželio 1 d. Apie tai jos nedelsdamos turėjo pranešti Komisijai. Nors Komisija išsiuntė oficialų pranešimą, kuriame prašoma Liuksemburgo ir dvi pagrįstas nuomones, siekiant išsiaiškinti padėtį dėl tolesnių veiksmų įgyvendinant nacionalinę teisėkūros procedūrą perkelti direktyvą į nacionalinę teisę lieka neaiškus. Todėl, vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 260 straipsnio 3 dalyje nustatyta procedūra, Komisija prašys Teisingumo Teismo skirti Liuksemburgui 8 710 EUR baudą už kiekvieną pavėluotą dieną, kol teisės aktas bus visiškai perkeltas į nacionalinę teisę. Išsamiau žr. pranešimą spaudai.

 

4. Energetika

(Daugiau informacijos: Anna-Kaisa Itkonen,tel. +32 229 56186, Clémence Robin, tel. +32 229 52589)

Pagrįstos nuomonės

Energinis našumas. BULGARIJOS paprašyta laikytis ES teisės nuostatų dėl pastatuose suvartojamos energijos mažinimo

Europos Komisija nusiuntė Bulgarijai pagrįstą nuomonę, kurioje prašo teisingai perkelti į nacionalinę teisę visus Direktyvos dėl pastatų energinio naudingumo (Direktyva 2010/31/ES) reikalavimus. Pagal šią direktyvą valstybės narės turi nustatyti ir taikyti būtinuosius statomų ir jau pastatytų pastatų energinio naudingumo reikalavimus, užtikrinti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą ir reguliarius šildymo ir oro kondicionavimo sistemų patikrinimus. Išsami nacionalinių teisės aktų, kuriais perkeliama direktyva, analizė parodė, kad Bulgarija neužtikrino, kad statomų, parduodamų arba išnuomojamų pastatų ar pastato vienetų galimiems pirkėjams ar nuomininkams visada būtų išduodami ir įteikiami energinio naudingumo sertifikatai. Be to, nacionalinės teisės aktuose numatyta energinio naudingumo reikalavimų išimčių, nenumatytų šioje direktyvoje, taip pat juose nesilaikoma visų šildymo sistemos tikrinimo dažnumo reikalavimų. Todėl Komisija prašo Bulgarijos valdžios institucijų užtikrinti, kad būtų laikomasi visų Pastatų energinio naudingumo direktyvos reikalavimų. Bulgarija turi per du mėnesius pranešti Komisijai, kokių priemonių imtasi šiai padėčiai ištaisyti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti jos bylą ES Teisingumo Teismui.

Energijos vidaus rinka. Komisija ragina PRANCŪZIJĄ laikytis visų trečiojo energetikos teisės aktų rinkinio nuostatų

Europos Komisija oficialiai kreipėsi į Prancūziją, prašydama užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinta ir taikoma Elektros energijos direktyva (Direktyva 2009/72/EB). Ši direktyva priklauso trečiajam energetikos teisės aktų rinkiniui ir joje nustatytos svarbiausios nuostatos, kuriomis užtikrinamas tinkamas energijos rinkų veikimas, įskaitant taisykles dėl sistemos operatorių atskyrimo nuo energijos tiekėjų ir gamintojų, dėl geresnio nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomybės ir būtinų teisių užtikrinimo ir dėl geresnio mažmeninių rinkų veikimo, kad vartotojai gautų daugiau naudos. Komisija nustatė, kad pagal Prancūzijos teisės aktus įmonės, kurios nėra įsitvirtinusios nacionalinės elektros energijos sistemos operatorės, negali statyti ir eksploatuoti jungiamųjų linijų su kitomis ES valstybėmis narėmis. 2015 m. vasario mėn. Prancūzijai nusiųstas oficialus pranešimas. apie atitiktį ES teisei iki šiol nepranešta, todėl Komisija siunčia pagrįstą nuomonę. Valstybė narė turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi padėčiai ištaisyti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti kreiptis į ES Teisingumo Teismą.

 

5. Aplinka

(Daugiau informacijos: Enrico Brivio, tel. +32 229 56172, Clémence Robin, tel. +32 229 93321)

Bylų perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylą dėl BULGARIJOS, kuri neužtikrina pakankamos nykstančių rūšių paukščių apsaugos

Europos Komisija perduoda ES Teisingumo Teismui bylą dėl Bulgarijos, nes ji neužtikrina unikalių buveinių ir svarbių rūšių paukščių apsaugos Rilos kalnuose. Bulgarijos valdžios institucijos neišplėtė zonos, kuri laikytina specialia apsaugos teritorija, kad būtų tinkamai apsaugoti nykstančių rūšių laukiniai paukščiai. Rila – aukščiausias Bulgarijos ir Balkanų pusiasalio kalnų masyvas – yra viena iš pačių vertingiausių Bulgarijos ir ES teritorijų 20 pažeidžiamų rūšių paukščių išsaugojimui. Pagal ES teisės aktus dėl laukinių paukščių apsaugos (Direktyva 2009/147/EB) valstybės narės turi paskirti specialios apsaugos teritorijas, skirtas saugoti rūšis, kurioms gresia pavojus išnykti, kurioms gali pakenkti tam tikri jų buveinių pokyčiai , kurios laikomos retomis ar kurioms reikia išskirtinio dėmesio. Kol kas Bulgarija paskelbė 72 proc. šios zonos reikiama specialia apsaugos teritorija. Tačiau ji neapima svarbių į Paukščių direktyvos I priedą įtrauktų 17 nykstančių rūšių paukščių buveinių dalių, todėl kyla pavojus, kad nebus tinkamai apsaugoti tokių rūšių paukščiai kaip lututės (Aegolius funereus) ir žvirblinės pelėdos (Glaucidium passerinum), taip pat baltnugariai geniai (Dendrocopos leucotos), tripirščiai geniai (Picoides tridactilus), jerubės (Bonasa bonasia) ir juodosios meletos (Dryocopus martius). Nepaisant 2014 m. spalio mėn. Komisijos pateiktos pagrįstos nuomonės, kurioje prašoma išplėsti apsaugos teritorijas Rilos kalnuose, Bulgarija šio reikalavimo neįvykdė. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti šią bylą ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos žr. išsamiame pranešime spaudai.

Komisija perduoda Teisingumo Teismui ČEKIJOS bylą dėl toksinių atliekų vežimo į Lenkiją

Europos Komisija perduoda ES Teisingumo Teismui bylą dėl Čekijos, kuri neatsiėmė 20 000 tonų pavojingų atliekų, kurias 2010 m. pabaigoje ir 2011 m. pradžioje Čekijos operatorius išsiuntė į Katovicus, Lenkiją. Byla susijusi su dviejų valstybių narių (Lenkijos ir Čekijos) ginču dėl atliekų vežimo. Lenkijos institucijos atsisakė priimti siuntą, remdamosi tuo, kad ji buvo išsiųsta pažeidžiant Reglamentą dėl atliekų vežimo (Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006). Išsiųstoms atliekoms turėjo būti taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir pritarimo procedūra. Kadangi siunta buvo išsiųsta neatlikus šios procedūros, tai laikytina neteisėtu vežimu, todėl Čekijos valdžios institucijos turi imtis reikiamų priemonių, kad siunta būtų grąžinta. Nesiimdama reikiamų priemonių Čekija pažeidė ES taisykles. Tačiau Čekijos valdžios institucijos atsisakė priimti siuntą, teigdamos, kad aptariama medžiaga – po naftos perdavimo likusios dervų rūgšties, anglies dulkių ir kalcio oksido mišinys – yra ne atliekos, o produktas, įregistruotas pagal REACH reglamentą (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006). Gavusi skundą, Komisija pradėjo tarpininkauti sprendžiant šį dviejų valstybių narių ginčą. 2015 m. lapkričio mėn. Čekijai išsiųsta pagrįsta nuomonė, kurioje užginčyti Čekijos argumentai, kad siunta priskirtina prie produktų, ir paraginta ją susigrąžinti. Čekijos institucijos vis dar atsisako atsiimti atliekas, todėl Komisija perduoda bylą ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos žr. išsamiame pranešime spaudai.

 

Pagrįstos nuomonės

Informacija apie aplinką. Komisija prašo SUOMIJOS įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl susipažinimo su informacija apie aplinką

Europos Komisija prašo Suomijos iki galo suderinti nacionalinės teisės aktus su ES teisės nuostatomis dėl piliečių teisės gauti rašytinės, vaizdinės, akustinės, elektroninės arba kitos materialios formos informaciją apie aplinką –šis įpareigojimas turėjo būti įvykdytas iki 2005 m. vasario 14 d. Direktyva dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką (Direktyva 2003/4/EB) piliečiams suteikiama teisė žinoti, kokia yra aplinkos padėtis, ir dalyvauti priimant sprendimus, kurie darys poveikį jų sveikatai ir gyvenimo kokybei. Ši byla pradėta dėl to, kad visuomenė negali susipažinti su informacija apie aplinką miškuose, saugoma Suomijos miškų centro tvarkomoje Miškų duomenų bazėje, neįrodžius prašymo susipažinti su šia informacija pagrįstumo. Tačiau pagal šią direktyvą visuomenei turi būti suteikta galimybė susipažinti su informacija apie aplinką nenurodant tokio prašymo pagrindo. Suomijos vyriausybė sutiko iš dalies pakeisti savo teisės aktus, tačiau pataisos jau ilgai nepriimamos. Todėl Komisija nusprendė pateikti Suomijai pagrįstą nuomonę. Per du mėnesius Suomijai nesiėmus veiksmų, byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

Atliekos. Komisija prašo KROATIJOS įgyvendinti ES atliekų tvarkymo taisykles

Komisija prašo Kroatijos suderinti nacionalinę teisę su visomis ES teisės nuostatomis dėl atliekų. Atliekų pagrindų direktyvos (Direktyva 2008/98/EB) tikslas – sumažinti neigiamą atliekų susidarymo ir tvarkymo įtaką žmonių sveikatai ir aplinkai. Šia direktyva taip pat siekiama sumažinti išteklių naudojimą ir daugiausia dėmesio skiriama atliekų prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, taip padedant kurti žiedinę ekonomiką. Nustačiusi, kad direktyvos perkėlimas į Kroatijos nacionalinę teisę turi trūkumų, 2015 m. spalio mėn. Komisija nusiuntė Kroatijos valdžios institucijoms oficialų pranešimą. Vis dar išlieka nemažai trūkumų, kaip antai neįgyvendinamos nuostatos dėl direktyvos taikymo srities, atliekų tvarkymo leidimų reikalavimų, atliekų tvarkymo plano turinio ir atliekų prevencijos programos, taip pat išsamios patikrinimų taisyklės. Todėl Komisija teikia pagrįstą nuomonę. Kroatija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi trūkumams pašalinti. Priešingu atveju byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

 

6. Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ

(Daugiau informacijos: Lucia Caudet, tel. +32 229 56182, Maria Sarantopoulou, tel. +32 229 13740)

Bylų perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Laisvė teikti paslaugas. Komisija perduoda ES Teisingumo Teismui AUSTRIJOS bylą dėl apribojimų slidinėjimo instruktoriams iš užsienio

Europos Komisija nusprendė perduoti Austrijos bylą ES Teisingumo Teismui, nes kai kuriose Austrijos provincijose taikomi apribojimai slidinėjimo instruktoriams iš kitų ES šalių. Komisija sutinka, kad slidinėjimo instruktoriaus profesijai būtinas tinkamas pasirengimas ir kvalifikacija, tačiau ji padarė išvadą, kad kai kuriais Austrijoje taikomais reikalavimais ne Austrijos kilmės slidinėjimo instruktoriai diskriminuojami nepagrįstai. Austrijos Tirolio regiono teisės aktais slidinėjimo instruktoriams iš užsienio draudžiama priimti klientus, jau esančius Austrijoje, todėl jie turi teisę teikti paslaugas tik tiems klientams, kurie jų lydimi atvyksta iš šalies, kurioje yra įsisteigusi atitinkama slidinėjimo mokykla ar slidinėjimo instruktorius. Dėl šio apribojimo užsienio instruktoriai atsiduria prastesnėje padėtyje nei Tirolio slidinėjimo instruktoriai, galintys priimti klientus be jokių apribojimų. Tokie reikalavimai prieštarauja ES teisei ir pažeidžia laisvę teikti paslaugas, įtvirtintą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 56 straipsnyje. Komisija taip pat mano, kad Štirijos žemės vietos teisės aktai dėl slidinėjimo mokyklų neatitinka ES teisės nuostatų dėl laisvo darbuotojų judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas, kaip nustatyta atitinkamai SESV 45, 49 ir 56 straipsniuose, ir su ES teismų praktikos. Štirijoje nepripažįstamos tam tikros užsienio instruktorių turimos kalnų slidinėjimo instruktorių kvalifikacijos (pvz., Telemarko, neįgaliųjų ar lygumų slidinėjimo). Komisija jau yra išreiškusi susirūpinimą 2014 m. liepos mėn. pagrįstoje nuomonėje ir 2015 m. birželio mėn. papildomoje pagrįstoje nuomonėje. Kadangi Austrija nesiėmė tinkamų priemonių šioms problemoms spręsti ir padėčiai ištaisyti, Komisija nusprendė kreiptis dėl Austrijos valdžios institucijų į ES Teisingumo Teismą. Daugiau informacijos žr. išsamiame pranešime spaudai.

 

Neteisėtai išvežtų kultūros vertybių grąžinimas. Komisija ragina valstybes nares į nacionalinę teisę perkelti naujas taisykles

Šiandien Europos Komisija 8 valstybėms narėms pateikė pagrįstą nuomonę, prašydama perkelti į nacionalinę teisę Direktyvą 2014/60/ES dėl kultūros objektų, kurie valstybės narės yra priskirti nacionalinėms vertybėms arba apibrėžiami kaip tokios vertybės, ir kurie yra neteisėtai išvežti iš ES valstybės narės teritorijos. Neteisėta prekyba kultūros vertybėmis –visų ES šalių problema. Naujos direktyvos, kuria nauja redakcija išdėstoma Direktyva 93/7/EEB, tikslas – suderinti pagrindinį laisvo prekių judėjimo principą ir nacionalinių vertybių apsaugą. Ji padeda kovoti su neteisėtu kultūros vertybių išvežimu ir padeda ES šalims susigrąžinti nacionalines vertybes, kurios dažnai yra svarbios jų nacionalinei tapatybei. Direktyva į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2015 m. gruodžio 19 d. Kipras, Suomija, Prancūzija, Ispanija, Lietuva, Lenkija, Portugalija ir Rumunija dar nepranešė Komisijai apie visišką šios direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę. Šios valstybės narės turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie visišką direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę. Priešingu atveju Europos Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui.

 

7. Teisingumas, vartotojai ir lyčių lygybė

(Daugiau informacijos: Christian Wigand, tel. +32 229 62253, Melanie Voin, tel. +32 229 58659)

Pagrįsta nuomonė

Geresnė apsauga nuo smurto šeimoje nukentėjusiems asmenims. Komisija ragina BELGIJĄ užtikrinti kitose ES šalyse išduotų apsaugos orderių pripažinimą

Komisija prašo Belgijos įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl kitose valstybėse narėse išduotų apsaugos orderių pripažinimo. Manoma, kad ES kas trečia moteris tam tikru savo gyvenimo etapu patiria smurtą. Pagal ES teisę nuo 2015 m. sausio mėn. nusikaltimų aukos ir galimos aukos, kurioms jų gimtojoje šalyje jau yra išduotas apsaugos orderis, kuriuo smurtautojui draudžiama su jomis bendrauti arba toks bendravimas ribojamas, gali naudotis šia apsauga keliaudamos ar persikėlusios į kitas ES valstybes nares – joms nereikia atlikti sudėtingų procedūrų, kad apsauga būtų pripažinta kitose ES valstybėse narėse. Direktyva dėl Europos apsaugos orderio (Direktyva 2011/99/ES) turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę iki 2015 m. sausio 11 d. Kol kas Belgija nepranešė Europos Komisijai apie nacionalines teisės nuostatas, kuriomis įgyvendinamas šis ES teisės aktas. Todėl Komisija oficialiai prašo Belgijos valdžios institucijų imtis veiksmų nacionaliniu ir regionų lygmenimis. Todėl Komisija nusprendė pateikti Belgijai pagrįstą nuomonę. Per du mėnesius Belgijos valdžios institucijoms nesiėmus veiksmų, byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

 

8. Judumas ir transportas

(Daugiau informacijos: Anna-Kaisa Itkonen,tel. +32 229 56186, Alexis Perier, tel. +32 229 69143)

Bylų perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

 

Geležinkelių transportas. Komisija perduoda ES Teisingumo Teismui bylas dėl GRAIKIJOS, LIUKSEMBURGO ir RUMUNIJOS, kurios į nacionalinę teisę neperkėlė Direktyvos, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė

Šiandien Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylas dėl Graikijos, Liuksemburgo ir Rumunijos, kurios į nacionalinę teisę neperkėlė Direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė. Šia direktyva siekiama stiprinti nacionalinių geležinkelių reguliavimo institucijų vaidmenį, visų pirma jų kompetenciją geležinkelių infrastruktūros, pavyzdžiui, terminalų ir stočių, srityje Joje nustatyta, kad valstybių narių santykiai su infrastruktūros valdytojais turi būti grindžiami daugiametėmis sutartimis, kuriose nustatomi abipusiai įsipareigojimai dėl mokėjimo struktūros ir geležinkelio įmonėms teikiamų infrastruktūros paslaugų kokybės. Šioje direktyvoje taip pat nustatyti finansinio skaidrumo reikalavimai, pagal kuriuos geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai turi atskirai vesti apskaitą, skelbti balansą ir kontroliuoti finansinius srautus. Valstybės narės turėjo imtis priemonių, kad šios direktyvos būtų pradėta laikytis iki 2015 m. birželio 16 d. Kadangi Graikija, Liuksemburgas ir Rumunija to nepadarė, 2015 m. liepos mėn. Komisija išsiuntė šioms valstybėms narėms oficialius pranešimos, o 2016 m. vasario mėn. pateikė pagrįstą nuomonę. Perkėlimo į nacionalinę teisę priemonės vis dar nepriimtos, todėl Komisija nusprendė perduoti šių valstybių narių bylas ES Teisingumo Teismui. Vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 260 straipsnio 3 dalyje nustatyta procedūra Komisija prašys Teisingumo Teismo skirti Graikijai, Liuksemburgui ir Rumunijai baudą už kiekvieną pavėluotą dieną, kol teisės aktas bus visiškai perkeltas į nacionalinę teisę. Komisija siūlo skirti tokias baudas už vieną dieną: Graikijai – 30 310,80 EUR, Liuksemburgui – 8 710,00 EUR ir Rumunijai – 29 091,40 EUR. Daugiau informacijos žr. išsamiame pranešime spaudai.

 

Pagrįstos nuomonės

Oro uostai. Komisija prašo BULGARIJOS užtikrinti atskirą Sofijos oro uostą valdančios įstaigos apskaitą

Europos Komisija paprašė Bulgarijos užtikrinti atskirą Sofijos oro uostą valdančios įstaigos apskaitą, kaip numatyta Direktyvoje 96/67/EB dėl antžeminių paslaugų teikimo ES oro uostuose. Be Sofijos oro uosto valdymo, ši įstaiga oro uoste vykdo įvairią pagalbinę veiklą, visų pirma veikia kaip sertifikuotas oro uosto antžeminių paslaugų operatoriaus. Šios paslaugos apima, pvz., techninę priežiūrą, degalų ir krovinių tvarkymą, taip pat keleivių registravimą, aprūpinimą maistu ir gėrimais, bagažo tvarkymą ir gabenimą oro uosto teritorijoje. Direktyvos 96/67/EB 4 straipsnyje nustatyta, kad tais atvejais, kai oro uostą valdanti įstaiga teikia antžemines paslaugas, ji privalo griežtai atskirti savo teikiamų antžeminių paslaugų veiklos apskaitą nuo kitos savo veiklos, ir kad tarp šių veiklos sričių negali būti jokių finansinių srautų. Tai turi patikrinti nepriklausomas tikrintojas. Apskaitos atskyrimo ir tarpusavio finansinių srautų draudimo tikslas – išvengti oro uosto valdymo institucijos teikiamų antžeminių paslaugų kryžminio subsidijavimo. Taip antžemines paslaugas teikiančiai oro uostą valdančiai įstaigai ir nepriklausomiems antžeminių paslaugų teikėjams užtikrinamos vienodos sąlygos. Bulgarija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kuriomis nacionalinės teisės aktai suderinami su ES teise. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą dėl Bulgarijos valdžios institucijų ES Teisingumo Teismui.

 

Jūrų transportas. Komisija prašo PORTUGALIJOS pateikti vykdomos stebėsenos ataskaitą

Komisija paprašė Portugalijos pateikti stebėsenos, kurią vykdo jos laivybos institucija, rezultatus. Direktyvoje 2009/15/EB nustatytos priemonės, taikomos valstybių narių santykiams su organizacijomis, atsakingomis už laivų tikrinimą, apžiūrą ir sertifikavimą, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinių konvencijų dėl saugumo jūroje ir jūrų taršos prevencijos. Direktyvoje nustatyta, kad kiekviena valstybė narė stebi jos vardu veikiančias pripažintas organizacijas siekdama užtikrinti, kad jos veiksmingai atliktų pavestas funkcijas. Šiuo tikslu kiekviena valstybė narė turi kas dvejus metus pateikti kitoms valstybėms narėms ir Komisijai tokios stebėsenos rezultatų ataskaitą. Kol kas Portugalija neteikia Komisijai tokių ataskaitų. Kadangi laivų tikrinimas, apžiūra ir sertifikavimas yra labai svarbus saugumui jūroje ir jūrų taršos prevencijai, Komisija nusprendė pateikti Portugalijai pagrįstą nuomonę. Portugalijos valdžios institucijos turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi siekiant iki galo įvykdyti šioje direktyvoje nustatytus ataskaitų teikimo reikalavimus ir priežiūros įsipareigojimus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti Portugalijos bylą ES Teisingumo Teismui.

 

Transportas. Komisija ragina SLOVĖNIJĄ teisingai įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl vairuotojo pažymėjimų

Europos Komisija prašo Slovėnijos teisingai perkelti į nacionalinę teisę ir įgyvendinti europines taisykles dėl vairuotojo pažymėjimų, nustatytas Direktyvoje 2006/126/EB. Komisija nustatė, kad yra šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę trūkumų. Be kita ko, nėra tinkamai apibrėžtos kelios vairuotojo pažymėjimų kategorijos, t. y. neužtikrinta, kad kategorijos apibrėžtyje būtų nurodytas didžiausias leistinas tam tikrų transporto priemonių keleivių skaičius, taip pat neužtikrinama, kad būtų išduodami tik Direktyvoje 2006/126/EB numatyti suderintos formos vairuotojo pažymėjimai. Komisija taip pat paprašė Slovėnijos valdžios institucijų tinkamai perkelti į nacionalinę teisę teisės nuostatas dėl vairuotojo pažymėjimų keitimo, nustatant papildomus sveikatos patikrinimo reikalavimus. Slovėnija turi perkelti į nacionalinę teisę nuostatas dėl vairuotojo pažymėjimų, kurių galiojimas kitose valstybėse narėse yra apribotas, pripažinimo ir dėl įprastinės gyvenamosios vietos. Slovėnija turi per du mėnesius pateikti atsakymą. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

 

Kelių transportas. Komisija paprašė LIUKSEMBURGO įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų

Šiandien Europos Komisija paprašė Liuksemburgo suderinti nacionalinės teisės nuostatas su Komisijos sprendimu 2009/750/EB dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos (EERP) apibrėžimo ir techninių elementų. EERP užtikrins jos naudotojams galimybę galimybę važiuoti keliais, kuriuose naudojamos europinės elektroninės rinkliavos sistemos, naudojantis vienu transporto priemonėje įrengtu įrenginiu ir pasirašius vieną sutartį su EERP teikėju, o tai leis sumažinti krovinių vežėjų administracines ir veiklos išlaidas. Pagal EERP teisinę sistemą valstybės narės turi nustatyti EERP teikėjų registracijos jų teritorijoje tvarką ir sukurti nacionalinį EERP teikėjų registrą. Kadangi Liuksemburgas dar nesiėmė reikiamų priemonių, kurios leistų veiksmingai steigtis EERP teikėjams, šiandien Komisija nusprendė pateikti Liuksemburgo valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę. Liuksemburgas turi per du mėnesius imtis priemonių nurodytoms problemoms spręsti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

 

9. Sveikata ir maisto sauga

(Daugiau informacijos: Enrico Brivio, tel. +32 229 56172, Iris Petsa, tel. +32 229 93321)

Papildomas oficialus pranešimas

Komisija prašo Italijos pažanga iki galo įgyvendinti sprendimą dėl Xylella fastidiosa išplitimo prevencijos

Po Xylella fastidiosa – vienos pavojingiausių pasaulyje augalų bakterijos, sukeliančios įvairias su gyvūnų ligas ir turinčios didžiulį ekonominį poveikį Italijos žemės ūkiui – protrūkio Komisija paprašė Italijos iki galo įgyvendinti Sprendimą (ES) Nr. 2015/789 ir sustabdyti Xylella plitimą Apulijos regione, taip pat visoje Italijos teritorijoje ir Sąjungoje apskritai. Italijai nusiųstas papildomas oficialus pranešimas dėl jos įsipareigojimo imtis likvidavimo, izoliavimo ir priežiūros priemonių. Papildomos oficialus pranešimas išsiųstas atsižvelgus į naują Komisijos sprendimą 2016/764 (2016 m. gegužės mėn. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/764, kuriuo iš dalies pakeistas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/789 – siekiant užtikrinti veiksmingą likusios Sąjungos teritorijos apsaugą, išplėstas izoliuotas plotas. Italijos valdžios institucijos turi per mėnesį pateikti atsakymą.

10. Mokesčiai ir muitų sąjunga

(Daugiau informacijos: Vanessa Mock, tel. +32 229 56194, Maria Sarantopoulou, tel. +32 229 87183)

 

Pagrįstos nuomonės

Mokesčiai. Komisija prašo AUSTRIJOS iš dalies pakeisti savo teisės nuostatas dėl PVM taikymo meno kūrinių perpardavimo teisei

Komisija paprašė Austrijos pakeisti savo teisės nuostatas dėl meno kūrinių perpardavimo teisės apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Perpardavimo teisė, kuria pasinaudojus mokamas autorinis atlyginimas, yra intelektinės nuosavybės teisė, užtikrinanti, kad perparduodant meno kūrinį menininkas gautų pardavimo kainos procentinę dalį. Austrijoje meno kūrinių perpardavimas apmokestinamas PVM. Kadangi tarp pirkėjo ir menininko nėra jokių sutartinių santykių, Komisija mano, kad tokia nuostata pažeidžia PVM direktyvos 2 straipsnį (Tarybos direktyva 2006/112/EB). Šią išvadą patvirtina ir ES Teisingumo Teismo sprendimas Tolsma (C-16/93), kuriame nustatyta, kad apmokestinimas galimas tik tuomet, kai tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo egzistuoja teisinis ryšys. 2014 m. spalio 17 d. Austrijai nusiųstas oficialus pranešimas. Prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

 

Mokesčiai. Komisija prašo AUSTRIJOS iš dalies pakeisti tam tikras teisės nuostatas, pagal kurias mokesčių mokėtojai nerezidentai privalo turėti fiskalinį agentą

Komisija paragino Austriją pakeisti savo teisės nuostatas, pagal kurias mokesčių mokėtojai nerezidentai privalo skirti atstovą, jų vardu tvarkantį mokesčių reikalus. Austrijoje gyvenantiems asmenims šis teisės aktas netaikomas. Komisija mano, kad dėl šių teisės nuostatų vykdoma diskriminacija dėl pilietybės ir kad jos prieštarauja teisei į laisvą prekių, kapitalo, paslaugų ir žmonių judėjimą, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 18, 21, 45, 56 ir 63 straipsniuose ir Susitarimo dėl Europos ekonominės erdvės (EEE susitarimas) 4, 28, 36 ir 40 straipsniuose. 2014 m. kovo 31 d. Austrijai nusiųstas oficialus pranešimas. Prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

MEMO/16/2490

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar