Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Srpanjski paket o povredama propisa: ključne odluke

Bruxelles, 22. srpnja 2016.

Pregled po područjima politika

U svojem mjesečnom paketu odluka o povredama propisa Europska komisija pokreće sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju svojih obveza u skladu s pravom EU-a. Cilj je tih odluka, koje se odnose na više sektora i područja politika EU-a (vidjeti priloge I. i II.), osigurati pravilnu primjenu prava EU-a u korist građana i poduzeća.

Ključne odluke koje je donijela Komisija (uključujući službenu opomenu, 20 obrazloženih mišljenja i 8 upućivanja Sudu Europske unije) prikazane su u nastavku i razvrstane prema području politike. Komisija je zaključila i 86 predmeta u kojima su problemi s državama članicama riješeni bez potrebe za dodatnim postupanjem Komisije.

Dodatne informacije o postupku EU-a zbog povrede propisa:MEMO/12/12. Dodatne informacije o donesenim odlukama dostupne su u registru odluka o povredi propisa.

 

1. Poljoprivreda i ruralni razvoj

(Dodatne informacije: Daniel Rosario – tel.: +32 229 56185, Clémence Robin – tel.: +32 229 52509)

 

Obrazloženo mišljenje

Poljoprivreda: Komisija poziva GRČKU da poštuje pravila zajedničke organizacije poljoprivrednog tržišta u sektoru vina

Europska komisija zahtijeva od Grčke da poštuje pravila zajedničke organizacije poljoprivrednog tržišta (CMO) u sektoru vina te slobodu udruživanja, izbora zanimanja i poslovanja, kako je utvrđeno u Povelji EU-a o temeljnim pravima. Samostalni vinogradari na grčkom otoku Samosu trenutačno su obvezni biti učlanjeni u lokalne zadruge, koje moraju sav njihov proizvodeni mošt i grožđe isporučiti Uniji vinogradarskih zadruga Samosa (EOSS; Samos UVC) s isključivim pravom proizvodnje i stavljanja na tržište vina s otoka Samosa. Pojedinim vinogradarima također se ne dopušta da se registriraju kao proizvođači vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI). Komisija smatra da se obvezom isporuke svog proizvedenog mošta ili grožđa proizvođačkoj organizaciji pojedinačnim vinogradarima zapravo zabranjuje samostalna proizvodnja vina. Grčke vlasti krše i članak 103. stavak 1. Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta (Uredba (EU) br. 1308/2013 u kojem se navodi da „zaštićenu oznaku izvornosti i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla može koristiti bilo koji gospodarski subjekt koji na tržište stavlja vino proizvedeno u skladu s odgovarajućim specifikacijama proizvoda”. Nakon primitka detaljne pritužbe Komisija je 26. veljače 2016. uputila službenu opomenu na koju su grčka nadležna tijela odgovorila 27. travnja 2016. Međutim, Komisija smatra da Grčka nije na odgovarajući način odgovorila na pitanja koja izazivaju zabrinutost zbog čega joj je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje. Grčka ima rok od dva mjeseca za poduzimanje mjera za poboljšanje stanja. U suprotnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv Grčke Sudu Europske unije.

2. Tržišno natjecanje

(Dodatne informacije: Ricardo Cardoso - tel.: +32 229 80100, Yizhou Ren – tel.: +32 229 94889)

Upućivanje Sudu Europske unije

Državne potpore: Komisija upućuje Sudu Europske unije predmet protiv GRČKE zbog toga što nije osigurala da društvo Hellenic Shipyards vrati potpore koje nisu spojive s unutarnjim tržištem

Europska komisija odlučila je ponovno uputiti Sudu Europske unije predmet protiv Grčke zbog toga što nije ispoštovala odluku Komisije iz 2008. u skladu s kojom je trebala osigurati da društvo Hellenic Shipyards vrati potpore koje nisu spojive s unutarnjim tržištem. To je u skladu s presudom Suda iz 2012. kojom se Grčka osuđuje zbog neprovođenja odluke. Komisija je sada zatražila od Suda Europske unije da Grčkoj odredi jednokratnu novčanu kaznu u iznosu od oko šest milijuna EUR. Komisija je od Suda zatražila i da Grčkoj odredi dnevnu novčanu kaznu u iznosu od 34 974 EUR od datuma donošenja presude do datuma na koji Grčka poduzme sve potrebne mjere za provođenje odluke Komisije iz 2008. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

 

3. Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje

(Dodatne informacije: Christian Wigand - tel.: +32 229 62253, Sara Soumillion - tel.: +32 229 67094)

Upućivanje Sudu Europske unije

Zdravlje i sigurnost: Komisija upućuje Sudu Europske unije predmet protiv LUKSEMBURGA zbog neprenošenja Direktive o pakiranju i označivanju u nacionalno zakonodavstvo

Europska komisija odlučila je Sudu Europske unije uputiti predmet protiv Luksemburga zbog neobavješćivanja o prenošenju Direktive o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (Direktiva 2014/27/EU) u svoje nacionalno zakonodavstvo, više od godinu dana nakon isteka roka. Tu je Direktivu zamijenilo nekoliko direktiva u području unutarnjeg tržišta o razvrstavanju, označivanju i pakiranju kemijskih tvari potrebnih za usklađivanje s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (Uredba (EZ) br. 1272/2008). Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju je uredba EU-a koja je stupila na snagu 20. siječnja 2009. i kojom se usklađuje Unijin sustav razvrstavanja, označivanja i pakiranja kemijskih tvari i smjesa s Globalno usklađenim sustavom Ujedinjenih naroda (GHS). Države članice morale su donijeti zakone, propise i administrativne odredbe za usklađivanje s Direktivom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa do 1. lipnja 2015. i o tome su trebale odmah obavijestiti Komisiju. Iako je Komisija Luksemburgu uputila službenu opomenu i dva obrazložena mišljenja tražeći pojašnjenje situacije, još uvijek nisu poznate pojedinosti o daljnjim koracima koje će ta država poduzeti u okviru nacionalnog zakonodavnog postupka radi prenošenja Direktive. Stoga će Komisija na temelju postupka utvrđenog u članku 260. stavku 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) od Suda Europske unije zatražiti da Luksemburgu odredi plaćanje dnevne novčane kazne u iznosu od 8 710 EUR dok u potpunosti ne prenese Direktivu u nacionalno zakonodavstvo. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

 

4. Energetika

(Dodatne informacije: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Obrazložena mišljenja

Energetska učinkovitost: od BUGARSKE se zahtijeva da poštuje odredbe EU-a o smanjenju potrošnje energije u zgradama

Europska komisija poslala je obrazloženo mišljenje Bugarskoj zahtijevajući od nje ispravno prenošenje svih zahtjeva iz Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada (Direktiva 2010/31/EU) u nacionalno pravo. U skladu s tom Direktivom države članice moraju utvrditi i primjenjivati minimalne zahtjeve energetske učinkovitosti za nove i postojeće zgrade, osigurati certifikaciju energetske učinkovitosti zgrada i osigurati redovite preglede sustava grijanja i klimatizacije. Detaljnim ispitivanjem nacionalnog zakonodavstva kojim se prenosi Direktiva otkriveno je da je Bugarska propustila osigurati da se potencijalnim kupcima ili stanarima uvijek izdaju i uručuju energetski certifikati zgrada ili građevinskih jedinica koje se prodaju, grade ili iznajmljuju. Nadalje, nacionalno zakonodavstvo sadržava izuzetke od zahtjeva u vezi s energetskom učinkovitošću, što nije predviđeno u Direktivi, te nedosljednosti u pogledu zahtjeva za učestalost pregleda sustava grijanja. Komisija stoga poziva bugarska nadležna tijela da osiguraju potpuno ispunjenje svih zahtijeva iz Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada. Bugarska ima rok od dva mjeseca da obavijesti Europsku komisiju o mjerama poduzetima za rješavanje tog pitanja. U protivnom, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije.

 

Unutarnje tržište energije: Komisija poziva FRANCUSKU da u cijelosti poštuje treći energetski paket

Europska komisija službeno je pozvala Francusku da osigura ispravnu provedbu Direktive o električnoj energiji (Direktiva 2009/72/EZ). Direktiva je dio trećeg energetskog paketa te sadržava ključne odredbe za ispravno funkcioniranje tržišta energije, uključujući propise o razdvajanju operatora prijenosnog sustava od dobavljača i proizvođača energije, jačanju neovisnosti i ovlasti nacionalnih regulatora i poboljšanju funkcioniranja maloprodajnih tržišta u korist potrošača. Komisija je utvrdila da francusko zakonodavstvo onemogućuje sva poduzeća, s izuzetkom nacionalnog operatera sustava električne energije, u gradnji spojnih vodova prema drugim državama članicama EU-a i upravljanju njima. Službena opomena Francuskoj je upućena u veljači 2015. S obzirom na to da još uvijek nije postignuta usklađenost s pravom EU-a, Komisija je odlučila poslati obrazloženo mišljenje. Francuska ima rok od dva mjeseca da obavijesti Komisiju o mjerama koje je poduzela za rješavanje tog pitanja. U protivnom, Komisija može predmet uputiti Sudu Europske unije.

 

5. Okoliš

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Upućivanja Sudu Europske unije

Komisija upućuje Sudu Europske unije predmet protiv BUGARSKE zbog nedostatne zaštite ugrožene vrste ptica

Europska komisija upućuje Sudu Europske unije predmet protiv Bugarske zbog nedostatne zaštite jedinstvenih staništa i važnih ptičjih vrsta u planinskom lancu Rili. Bugarska nadležna tijela nisu proširila zonu klasificiranu kao područje posebne zaštite kako bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite za ugrožene vrste divljih ptica. Rila, najviši planinski lanac Bugarske i Balkanskog poluotoka, među najvažnijim je područjima Bugarske i EU-a za očuvanje 20 ugroženih ptičjih vrsta. U skladu sa zakonodavstvom EU-a o očuvanju divljih ptica (Direktiva 2009/147/EZ), države članice moraju odrediti posebna zaštićena područja za očuvanje vrsta kojima prijeti izumiranje, vrsta koje su osjetljive na određene promjene u svojim staništima ili vrsta koje se smatraju rijetkima ili zahtijevaju posebnu pažnju. Bugarska je dosad klasificirala 72 % zone kao posebno zaštićeno područje. Međutim, zaštićenim područjem nisu obuhvaćeni važni dijelovi staništa 17 ugroženih vrsta ptica iz Priloga I.Direktivi o pticama, zbog čega je dovedeno u pitanje očuvanje vrsta kao što su planinski ćuk (Aegolius funereus) i mali ćuk (Glaucidium passerinum) te planinski djetlić (Dendrocopos leucotos), troprsti djetlić (Picoudes tridactilus), lještarka (Bonasa bonasia) i crna žuna (Dryocopus martius). Unatoč obrazloženom mišljenju Komisije iz listopada 2014., u kojem se ističe potreba za proširenjem zaštićenih područja u planinskom lancu Rili, Bugarska nije ispunila svoju obvezu. Komisija zbog toga ovaj predmet upućuje Sudu Europske unije. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

 

Komisija upućuje Sudu EU-a predmet protiv ČEŠKE zbog slanja pošiljke otrovnog otpada u Poljsku

Europska komisija upućuje Sudu Europske unije predmet protiv Češke zbog odbijanja da primi natrag 20 000 tona opasnog otpada, koji je češki operater krajem 2010 i početkom 2011. prevezao u poljske Katowice. Taj je predmet dio spora između Poljske i Češke oko klasifikacije pošiljaka otpada. Poljska nadležna tijela odbila su prihvatiti pošiljku tvrdeći da je otpremljena protivno Uredbi o pošiljkama otpada (Uredba (EZ) br. 1013/2006). Otpremljeni otpad trebao je podlijegati postupku prethodne pisane obavijesti i odobrenja. Budući da je otpremljena bez obavijesti, predmetna pošiljka smatra se „nezakonitom pošiljkom” i češka nadležna tijela trebala bi poduzeti potrebne mjere za povrat pošiljke. Nepoduzimanjem potrebnih mjera Češka bi prekršila propise EU-a. Međutim, češka nadležna tijela odbila su primiti natrag pošiljku uz argument da materijal u pitanju – smjesa katranske kiseline od prerade nafte, ugljene prašine i kalcijeva oksida – nije otpad već proizvod registriran u skladu s Uredbom REACH (Uredba (EZ) br. 1907/2006). Nakon što je zaprimila pritužbu, Komisija se uključila u rješavanje spora između dvije države članice. Komisija je Češkoj u studenome 2015. uputila obrazoženo mišljenje  u kojem je odbacila njezine argumente za klasificiranje pošiljke kao proizvoda te je pozvala da je ponovno preuzme.Budući da češka nadležna tijela i dalje odbijaju vratiti otpad, Komisija je odlučila uputiti taj predmet Sudu Europske unije. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

 

Obrazložena mišljenja

Informacije o okolišu: Komisija zahtijeva od FINSKE da prenese pravila EU-a o pristupu informacijama o okolišu

Europska komisija poziva Finsku da svoje nacionalno zakonodavstvo u potpunosti uskladi s pravilima EU-a o pristupu građana informacijama o okolišu u pisanom, vizualnom, slušnom, elektroničkom ili bilo kojem drugom materijalnom obliku, što je bila obvezna učiniti do 14. veljače 2005. Direktivom o javnom pristupu informacijama o okolišu (Direktiva 2003/4/EZ) građanima se jamči pravo na informacije o stanju očuvanosti okoliša, omogućujući im da sudjeluju u donošenju odluka koje će utjecati na njihovo zdravlje i kvalitetu života. Predmet se odnosi na činjenicu da javnost nema pristup informacijama o stanju šuma, koje su pohranjene u bazi podataka o šumama u nadležnosti Finskog centra za šume, bez obrazloženog zahtjeva za pristup informacijama. Međutim, na temelju ove Direktive informacije o okolišu trebale bi biti javno dostupne bez obrazlaganja takvih zahtjeva. Iako su finska nadležna tijela pristala izmijeniti zakonodavstvo, došlo je do znatnog kašnjenja u donošenju izmjene. Zbog toga Komisija šalje obrazloženo mišljenje Finskoj. Ako Finska ne postupi u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije.

 

Otpad: Komisija poziva HRVATSKU da prenese pravila EU-a o otpadu

Komisija zahtijeva od Hrvatske da u potpunosti uskladi svoje nacionalno pravo s propisima EU-a o otpadu. Okvirnom direktivom o otpadu (Direktiva 2008/98/EZ) nastoje se na najmanju moguću mjeru svesti negativni učinci stvaranja otpada i gospodarenja otpadom na ljudsko zdravlje i okoliš. Direktivom se također nastoji smanjiti iskorištavanje resursa uz stavljanje naglaska na sprečavanje, ponovnu uporabu i recikliranje, čime se pridonosi kružnoj ekonomiji. Nakon što je utvrdila niz nedostataka u prenošenju Direktive u hrvatsko zakonodavstvo, Komisija je hrvatskim vlastima u listopadu 2015. poslala pismo opomene. Određene nesukladnosti u prenošenju nisu ispravljene, među ostalima odredbe o području primjene Direktive, zahtjevi za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom, sadržaj plana gospodarenja otpadom i programa za sprečavanje nastanka otpada te detaljna pravila o inspekcijama. Zbog toga Komisija šalje obrazloženo mišljenje. Hrvatska ima rok od dva mjeseca da obavijesti Komisiju o mjerama koje je poduzela za rješavanje tog pitanja. U protivnom, Komisija može predmet uputiti Sudu Europske unije.

 

6. Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća

(Dodatne informacije: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Maria Sarantopoulou – tel.: +32 229 13740)

Upućivanje Sudu Europske unije

Sloboda pružanja usluga: Komisija upućuje Sudu Europske unije predmet protiv AUSTRIJE zbog ograničenja za strane učitelje skijanja

Europska komisija odlučila je uputiti Sudu Europske unije predmet protiv Austrije zbog ograničenja koja su u nekim austrijskim pokrajinama nametnuta učiteljima skijanja iz drugih zemalja EU-a. Iako se Komisija slaže da su za zanimanje učitelja skijanja potrebni odgovarajuća izobrazba i kvalifikacije, zaključila je da se nekim zahtjevima koji su na snazi u Austriji bezrazložno diskriminiraju strani učitelji skijanja. U austrijskoj pokrajini Tirolu stranim učiteljima skijanja zakonodavstvom se onemogućuje da prihvaćaju klijente u Austriji, čime se njihovo pravo na pružanje usluga ograničava na klijente koje prate iz zemlje u kojima predmetna škola skijanja ili učitelj imaju sjedište. Zbog tog su ograničenja strani učitelji stavljeni u nepovoljan položaj u usporedbi s tirolskim učiteljima skijanja koji mogu prihvaćati klijente bez ikakvih ograničenja. Takvi su zahtjevi u suprotnosti s pravom EU-a i njima se ugrožava sloboda pružanja usluga iz članka 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Komisija također smatra da je regionalno zakonodavstvo o školama skijanja u pokrajini Štajerskoj nespojivo s propisima EU-a o slobodi kretanja radnika, slobodi poslovnog nastana i slobodi pružanja usluga iz članaka 45., 49. i 56. UFEU-a te sa sudskom praksom EU-a. Štajerska nije priznala određene kvalifikacije za učitelja alpskog skijanja koje imaju strani učitelji skijanja (primjerice za skijanje telemark tehnikom, prilagođeno skijanje ili nordijsko skijanje). Komisija je prethodno izrazila zabrinutost u obrazloženom mišljenjuiz srpnja 2014. te u dodatnom obrazloženom mišljenju iz lipnja 2015. Budući da se Austrija nije na zadovoljavajući pozabavila tim pitanjem i nije poduzela mjere za njegovo rješavanje, Komisija je odlučila predmet protiv Austrije uputiti Sudu Europske unije. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

 

Povrat nezakonito iznesenih kulturnih dobara: Komisija poziva države članice da prenesu nova pravila

Europska komisija danas je u obrazloženom mišljenju zatražila od osam država članica da prenesu Direktivu 2014/60/EU o povratu kulturnih predmeta, u skladu s klasifikacijom ili definicijom pojedine države članice, koji su nezakonito izneseni s državnog područja neke države članice EU-a. Nezakonita trgovina kulturnim dobrima problem je s kojim se suočavaju sve zemlje EU-a. Novom se Direktivom, koja je preinaka Direktive 93/7/EEZ, nastoji uskladiti temeljno načelo slobodnog kretanja robe sa zaštitom nacionalnog blaga. Ona će pridonijeti suzbijanju nezakonitog iznošenja kulturnih dobara i zemljama EU-a olakšati povrat nacionalnog blaga, koje često ima veliku važnost za nacionalni identitet. Direktivu je trebalo prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 19. prosinca 2015. Cipar, Finska, Francuska, Španjolska, Litva, Poljska, Portugali Rumunjska još uvijek nisu obavijestile Komisiju o potpunom prenošenju te Direktive u nacionalno zakonodavstvo. Države članice sada imaju rok od dva mjeseca kako bi obavijestile Komisiju o potpunom prenošenju Direktive. U protivnom, Europska komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.

 

7. Pravosuđe, zaštita potrošača i ravnopravnost spolova

(Dodatne informacije: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin - tel.: +32 229 58659)

Obrazloženo mišljenje

Pojačana zaštita žrtava nasilja u obitelji: Komisija poziva BELGIJU da prizna naloge za zaštitu iz drugih zemalja EU-a

Komisija je pozvala Belgiju da provede propise EU-a o priznavanju naloga za zaštitu iz drugih država članica. Procjenjuje se da je svaka treća žena u EU-u izložena nasilju u nekom trenutku života. U skladu s propisima EU-a žrtve i moguće žrtve zločina, koje su u svojoj domovini već dobile nalog za zaštitu kojim se napadaču zabranjuje ili ograničava kontakt s njima, od siječnja 2015. uživaju tu zaštitu i kada putuju ili sele u druge države članice EU-a, bez prolaženja kroz složene postupke za priznavanje zaštite u drugim državama članicama EU-a. Direktivu o europskom nalogu za zaštitu (Direktiva 2011/99/EU)trebalo je prenijeti u nacionalno pravo do 11. siječnja 2015. Belgija dosad nije obavijestila Komisiju o svojim nacionalnim propisima za provedbu ovog akta EU-a. Komisija zbog toga službeno zahtijeva od belgijskih nadležnih tijela da poduzmu mjere na nacionalnoj i regionalnoj razini. Komisija je stoga odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Belgiji. Ako Belgija ne postupi u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije.

 

8. Mobilnost i promet

(Dodatne informacije: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Alexis Perier – Tel.: +32 229 69143)

Upućivanja Sudu Europske unije

Željeznički prijevoz: Komisija upućuje Sudu Europske unije predmet protiv GRČKE, LUKSEMBURGA i RUMUNJSKE zbog neprenošenja Direktive o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora

Europska komisija danas je odlučila uputiti Sudu Europske unije predmet protiv Grčke, Luksemburga i Rumunjske zbog neprenošenja u nacionalno zakonodavstvo Direktive 2012/34/EU o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora. Direktivom se nastoji ojačati uloga nacionalnih regulatornih tijela, osobito u pogledu njihove nadležnosti za željezničke objekte, kao što su terminali i stanice. U njoj se od država članica zahtijeva da svoje odnose s upraviteljima infrastrukture temelji na višegodišnjim sporazumima u kojima se utvrđuju uzajamne obveze u pogledu strukture plaćanja i kvalitete infrastrukturnih usluga koje se pružaju željezničkim poduzećima. U Direktivi su utvrđeni i zahtjevi u pogledu financijske transparentnosti u skladu s kojima željeznička poduzeća i upravitelji infrastrukture moraju voditi i objavljivati zasebne račune i nadzirati tokove novca. Države članice morale su do 16. lipnja 2015. donijeti mjere potrebne za usklađivanje s tom Direktivom . Budući da Grčka, Luksemburg i Rumunjska nisu to učinile, Komisija je tim državama članicama poslala službenu opomenu u srpnju 2015. te obrazloženo mišljenje u veljači 2016. S obzirom na to da još nisu donesene nacionalne mjere za prenošenje, Komisija je odlučila uputiti predmet protiv navedenih država članica Sudu Europske unije. Na temelju postupka utvrđenog u članku 260. stavku 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Komisija će od Suda Europske unije zatražiti da Grčkoj, Luksemburgu i Rumunjskoj odredi plaćanje dnevne novčane kazne dok u potpunosti ne prenesu akt u nacionalno zakonodavstvo. Komisija predlaže dnevnu novčanu kaznu u iznosu od 30 310,80 EUR za Grčku, 8 710,00 EUR za Luksemburg i 29 091,40 EUR za Rumunjsku. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

 

Obrazložena mišljenja

Zračne luke: Komisija zahtijeva od BUGARSKE da osigura razdvajanje računa upravljačkog tijela Zračne luke Sofija

Europska komisija zatražila je od Bugarske da osigura razdvajanje računa upravljačkog tijela Zračne luke Sofija u skladu s Direktivom 96/67/EC o zemaljskim uslugama u zračnim lukama EU-a. Upravljačko tijelo Zračne luke Sofija obavlja i niz potpornih aktivnosti te zračne luke te ima licencu operatera zemaljskih usluga. Usluge obuhvaćaju održavanje, rukovanje gorivom i teretom te prijavljivanje za let, catering, rukovanje prtljagom i prijevoz u zračnoj luci. Člankom 4. Direktive 96/67/EZ predviđeno je da ako je upravljačko tijelo zračne luke ujedno i pružatelj zemaljskih usluga, ono mora strogo odvojiti račune za djelatnost zemaljskih usluga od računa za svoje druge djelatnosti između kojih ne smije biti nikakvih financijskih tokova. Nezavisni revizor mora provjeriti je li razdvajanje računa izvršeno. Razdvajanjem računa i zabranom financijskih tokova želi se izbjeći unakrsno subvencioniranje djelatnosti zemaljskih usluga upravljačkog tijela zračne luke. Time će se osigurati ravnopravni uvjeti za upravljačko tijelo zračne luke i nezavisne pružatelje zemaljskih usluga u području zemaljskih usluga. Bugarska ima rok od dva mjeseca kako bi Komisiju obavijestila o mjerama koje je poduzela za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravom EU-a. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv Bugarske Sudu Europske unije.

 

Pomorski promet: Komisija zahtijeva od PORTUGALA da je izvijesti o svojim aktivnostima nadzora

Komisija je zatražila od Portugala da je izvijesti o rezultatima aktivnosti nadzora svoje pomorske uprave. Direktivom 2009/15/EZ utvrđene su mjere za uređenje odnosa država članica s organizacijama nadležnima za pregled, nadzor i certifikaciju brodova, kako bi se osigurala usklađenost s međunarodnim konvencijama o sigurnosti na moru i o sprečavanju onečišćenja mora. Direktivom se predviđa da svaka država članica nadzire priznatu organizaciju koja djeluje u njezino ime, kako bi osigurala učinkovito izvršavanje povjerenih zadataka. U tom pogledu, svaka država članica mora svake dvije godine drugim državama članicama i Komisiji dostaviti izvješće o rezultatima aktivnosti nadzora. Portugal još uvijek nije dostavio izvješća Komisiji. Budući da su pregled, nadzor i certifikacija brodova ključni za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja mora, Komisija je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Portugalu. Portugalska nadležna tijela imaju rok od dva mjeseca da obavijeste Komisiju o mjerama poduzetima u cilju potpunog ispunjenja obveze izvješćivanja i nadzora u skladu s Direktivom. U protivnom, Komisija može predmet protiv Portugala uputiti Sudu Europske unije.

 

Promet: Komisija poziva SLOVENIJU da ispravno primjenjuje propise EU-a o vozačkim dozvolama

Europska komisija poziva Sloveniju da ispravno primjenjuje propise EU-a o vozačkim dozvolama iz Direktive 2006/126/EZ. Komisija je uočila niz nedostataka u prenošenju Direktive. Među njima su nepravilno definiranje nekoliko kategorija vozačkih dozvola (trebalo bi osigurati da se za svaku kategoriju odredi maksimalan broj putnika za određena vozila), te neusklađivanje vozačkih prava koja su predviđena Direktivom 2006/126/EZ. Komisija je od slovenskih nadležnih tijela zatražila i da ispravno prenesu propise o razmjeni podataka o dozvolama nametanjem dodatnih zdravstvenih zahtjeva. Slovenija bi trebala prenijeti propise o priznavanju vozačkih dozvola koje su u drugim državama članicama ograničene, kao i propise o uobičajenom boravištu. Slovenija ima rok od dva mjeseca da odgovori, nakon čega Komisija može njezin predmet uputiti Sudu Europske unije.

 

Cestovni prijevoz: Komisija je zatražila od LUKSEMBURGA da provede zakonodavstvo EU-a o elektroničkoj naplati cestarine

Europska komisija danas je zatražila od Luksemburga da uskladi svoje nacionalne propise s Odlukom Komisije 2009/750/EZ o definiranju europske elektroničke naplate cestarine i njezinih tehničkih elemenata. EENC omogućuje korisnicima vožnju kroz sustave elektroničke naplate cestarine diljem Europe uz korištenje jednom jedinicom ugrađenom u vozilo za što potpisuju jedan ugovor s pružateljem usluge EENC-a, čime se smanjuju administrativni i operativni troškovi za cestovne prijevoznike. U skladu sa zakonodavnim okvirom EENC-a, države članice moraju utvrditi postupak za registraciju pružatelja usluge EENC-a te uspostaviti nacionalni registar pružatelja usluge EENC-a. Budući da Luksemburg još uvijek nije proveo potrebne mjere za učinkovito osnivanje pružatelja usluge EENC-a, Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje luksemburškim nadležnim tijelima. Luksemburg ima rok od dva mjeseca da riješi pitanje na koje je upozorila Komisija. U protivnom, Komisija može predmet uputiti Sudu Europske unije.

 

9. Zdravlje i sigurnost hrane

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Dodatno pismo opomene

Komisija zahtijeva od Italije da u potpunosti primijeni odluku o sprečavanju širenja organizma „Xylella fastidiosa”

Nakon što je u Italiji izbila epidemija bakterije „Xylella fastidiosa”, jedne od najopasnijih fitopatogenih bakterija u svijetu koja uzrokuje niz bolesti s ogromnim posljedicama za poljoprivredu, Komisija je od Italije zatražila da u potpunosti primijeni Odluku (EU) 2015/789 i zaustavi širenje zaraze tom bakterijom u regiji Apuliji te u ostalim dijelovima Italije i Unije. Dodatno pismo opomene Italiji je upućeno u vezi s njezinim obvezama provedbe mjera za iskorjenjivanje, zaustavljanje širenja i istraživanja te bolesti. U dodatnom pismu opomene podsjeća se na novu Odluku Komisije 2016/764 (Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/764) iz svibnja 2016. o izmjeni Provedbene odluke Komisije (EU) 2015/789 radi osiguranja učinkovite zaštite u ostatku Unije proširenjem područja za sprečavanje širenja zaraze. Talijanska nadležna tijela imaju rok od mjesec dana za odgovor.

 

10. Oporezivanje i carinska unija

(Dodatne informacije: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Obrazložena mišljenja

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od AUSTRIJE da izmijeni propise o obračunu PDV-a za prava na preprodaju umjetničkih djela

Komisija je zatražila od Austrije da izmijeni propise o obračunu poreza na dodanu vrijednost (PDV) za prava na preprodaju umjetničkih djela – iz kojih proizlaze prihodi od autorskih prava – koja predstavljaju pravo intelektualnog vlasništva na osnovu kojeg umjetnik ima pravo na postotak od prodaje umjetničkog djela. PDV se u Austriji obračunava na preprodaju umjetničkih djela. Budući da ne postoji nikakav ugovorni odnos kupca i umjetnika, Komisija smatra da se navedenom odredbom krši članak 2. Direktive o PDV-u (Direktiva Vijeća 2006/112/EZ). To je u skladu i s presudom Suda Europske unije (C-16/93, Tolsma) u kojoj je navedeno da se neka usluga može oporezivati samo ako postoji pravni odnos između pružatelja i primatelja usluge. Austriji je 17. listopada 2014. poslana službena opomena. Zahtjev je upućen u obliku obrazloženog mišljenja. Ako Austrija u roku od dva mjeseca ne odgovori na zadovoljavajući način na obrazloženo mišljenje, Komisija može predmet uputiti Sudu Europske unije.

 

Oporezivanje: Komisija poziva AUSTRIJU da izmijeni određene propise u skladu s kojima porezni obveznici nerezidenti moraju imenovati svoje porezne predstavnike

Komisija je pozvala Austriju da izmijeni propise u skladu s kojima porezni obveznici nerezidenti moraju imenovati svoje porezne predstavnike za rješavanje poreznih pitanja. Austrijski rezidenti nemaju tu obvezu. Komisija smatra da ti propisi za posljedicu imaju diskriminatoran tretman na temelju nacionalnosti te su u suprotnosti s pravom na slobodno kretanje robe, kapitala, usluga i osoba iz članaka 18., 21., 45., 56. i 63. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i članaka 4., 28., 36. i 40. Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (Sporazum o EGP-u ). Austriji je 31. ožujka 2014. poslana službena opomena. Zahtjev je upućen u obliku obrazloženog mišljenja. Ako Austrija u roku od dva mjeseca ne odgovori na zadovoljavajući način na obrazloženo mišljenje, Komisija može predmet uputiti Sudu Europske unije.

MEMO/16/2490

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar