Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – heinäkuu 2016

Bryssel 22. heinäkuuta 2016

Yleiskatsaus toimintalohkoittain

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeudelliset toimenpiteet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Nämä päätökset kattavat monia aloja ja EU:n toimintalohkoja (ks. liitteet I ja II), ja niiden avulla pyritään varmistamaan EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Seuraavassa esitetään tärkeimmät komission tekemät päätökset (yksi virallinen ilmoitus, 20 perusteltua lausuntoa ja 8 kannetta Euroopan unionin tuomioistuimessa) ryhmiteltynä toimintalohkoittain. Lisäksi komissio lopettaa 86 sellaisen tapauksen käsittelyn, joissa ongelmat jäsenvaltioiden kanssa on ratkaistu eikä komission tarvitsee jatkaa menettelyä pidemmälle.

Tarkempia tietoja EU:n rikkomusmenettelystä on asiakirjassa MEMO/12/12. Lisätietoja kaikista komission päätöksistä on rikkomuspäätösrekisterissä.

 

1. Maatalous ja maaseudun kehittäminen

(Lisätietoja: Daniel Rosario - Puhelin: (+32-2) 295 61 85, Clémence Robin - Puhelin: (+32-2) 295 25 09)

 

Perusteltu lausunto

Maatalous: Komissio kehottaa Kreikkaa noudattamaan yhteisen maatalouden markkinajärjestelyä viinialalla

Euroopan komissio kehottaa Kreikkaa noudattamaan yhteisen maatalouden markkinajärjestelyn sääntöjä viinialalla ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja yhdistymis-, ammatinharjoitus- ja elinkeinovapauksia. Samoksen saarella yksittäisten viinintuottajien on nykyisin kuuluttava paikallisiin osuuskuntiin. Osuuskuntien on puolestaan toimitettava koko puristemehu- ja viinirypäletuotantonsa Samoksen viinintuottajien osuuskuntien liitolle (EOSS, Samos UVC). Liitolla on yksinoikeus tuottaa ja markkinoida samoslaista viiniä. Yksittäiset viininviljelijät eivät myöskään pysty rekisteröitymään tuottajiksi, joiden tuottamalla viinillä on suojattu alkuperänimitys (SAN). Komissio katsoo, että velvoite toimittaa koko puristemehu- tai rypäletuotanto tuottajaorganisaatiolle tarkoittaa tosiasiassa kieltoa yksittäisille tuottajille tuottaa viininsä itse. Lisäksi Kreikan viranomaiset rikkovat YMJ-asetuksen (asetus (EU) N:o 1308/2013) 103 artiklan 1 kohtaa, jonka mukaan ”suojattua alkuperänimitystä ja suojattua maantieteellistä merkintää saa käyttää kuka tahansa asianomaisen tuote-eritelmän mukaisesti tuotettua viiniä kaupan pitävä toimija”. Komissio vastaanotti yksityiskohtaisen kantelun ja lähetti virallisen ilmoituksen 26. helmikuuta 2016, johon Kreikan viranomaiset vastasivat 27. huhtikuuta 2016. Komissio kuitenkin katsoo, että vastaus oli riittämätön esitettyihin ongelmiin, ja lähettää nyt perustellun lausunnon. Kreikalla on kaksi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi haastaa Kreikan Euroopan unionin tuomioistuimeen.

2. Kilpailu

(Lisätietoja: Ricardo Cardoso – Puhelin: (+32-2) 298 01 00, Yizhou Ren – Puhelin: (+32-2) 299 48 89)

Asian saattaminen Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi

Valtiontuki: Komissio haastaa Kreikan unionin tuomioistuimeen, koska Kreikka ei ole perinyt Hellenic Shipyardsilta takaisin sille myönnettyä sisämarkkinoille soveltumatonta tukea

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Kreikan unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole noudattanut komission vuonna 2008 tekemää päätöstä Hellenic Shipyardsin hyväksi myönnetyn sisämarkkinoille soveltumattoman valtiontuen perimisestä. Tämä perustuu unionin tuomioistuimen vuonna 2012 antamaan ratkaisuun, jossa Kreikka tuomitaan päätöksen täytäntöönpanon laiminlyönnistä. Komissio on pyytänyt unionin tuomioistuinta määräämään Kreikalle noin 6 miljoonan euron kiinteämääräisen sakon. Komissio on myös pyytänyt, että unionin tuomioistuin määrää 34 974 euron päiväkohtaisen uhkasakon tuomion päivästä siihen saakka, kunnes Kreikka on toteuttanut kaikki tarvittavat toimenpiteet vuonna 2008 tehdyn komission päätöksen toteuttamiseksi. Lisätietoja: ks. lehdistötiedote.

 

3. Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat

(Lisätietoja: Christian Wigand – Puhelin: (+32-2) 296 22 53, Sara Soumillion – Puhelin: (+32-2) 296 70 94)

Asian saattaminen Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi

Terveys ja turvallisuus: Komissio haastaa Luxemburgin unionin tuomioistuimeen, koska tämä ei ole saattanut pakkaus- ja merkintädirektiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Euroopan komissio haastaa Luxemburgin unionin tuomioistuimeen, koska tämä ei ole ilmoittanut aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun direktiivin (direktiivi 2014/27/EU) saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään, vaikka määräajan päättymisestä on kulunut yli vuosi. Tällä CLP-direktiivillä on korvattu useita kemiallisten aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevia sisämarkkinadirektiivejä, jotta ne vastaisivat CLP-asetusta (asetus (EY) N:o 1272/2008). Tammikuun 20. päivänä 2009 voimaan tulleella CLP-asetuksella mukautetaan kemiallisten aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva unionin järjestelmä vastaamaan Yhdistyneiden Kansakuntien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettua järjestelmää (GHS). Jäsenvaltioiden oli saatettava voimaan CLP-direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1. kesäkuuta 2015. Lisäksi niiden olisi pitänyt ilmoittaa kyseisistä toimenpiteistä viipymättä komissiolle. Vaikka komissio on lähettänyt virallisen ilmoituksen ja kaksi perusteltua lausuntoa, joissa se on kehottanut Luxemburgia selvittämään tilanteen, kansallisen lainsäädäntömenettelyn seuraavista vaiheista direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ei ole edelleenkään selvyyttä. Siksi komissio pyytää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 260 artiklan 3 kohdassa vahvistetun menettelyn perusteella unionin tuomioistuinta määräämään Luxemburgille 8 710 euron päiväkohtaisen uhkasakon siihen asti että direktiivi on saatettu täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Lisätietoja: ks. lehdistötiedote.

 

4. Energia

(Lisätietoja: Anna-Kaisa Itkonen – Puhelin: (+32-2) 295 61 86, Nicole Bockstaller – Puhelin: (+32-2) 295 25 89)

Perustellut lausunnot

Energiatehokkuus: Bulgariaa kehotetaan noudattamaan rakennusten energiankulutuksen vähentämistä koskevia EU:n säännöksiä

Euroopan komissio on lähettänyt Bulgarialle perustellun lausunnon, jossa kehotetaan saattamaan rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin (direktiivi 2010/31/EU) kaikki vaatimukset asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on otettava käyttöön uusien ja olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja sovellettava niitä, huolehdittava rakennusten energiatehokkuuden sertifioinnista ja edellytettävä, että lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät tarkastetaan säännöllisesti. Tarkasteltaessa lähemmin direktiivin kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä ilmeni, että Bulgaria ei ole pystynyt varmistamaan, että mahdolliselle ostajalle tai vuokralaiselle annetaan aina myytävien tai vuokrattavien rakennusten tai rakennusten osien energiatehokkuustodistukset. Lisäksi kansallinen lainsäädäntö sisältää sellaisia poikkeuksia energiatehokkuusvaatimuksista, joista ei säädetä direktiivissä, sekä epäjohdonmukaisuuksia lämmityslaitteiden tarkastustiheyden vaatimuksissa. Tämän vuoksi komissio kehottaa Bulgarian viranomaisia varmistamaan, että kaikki rakennusten energiatehokkuusdirektiivin vaatimukset täyttyvät. Bulgarialla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle tilanteen korjaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä sen Euroopan unionin tuomioistuimeen.

 

Energian sisämarkkinat: komissio kehottaa Ranskaa noudattamaan kolmatta energiapakettia

Euroopan komissio on virallisesti kehottanut Ranskaa varmistamaan sähködirektiivin (direktiivi 2009/72/EY) asianmukainen täytäntöönpano ja soveltaminen. Direktiivi kuuluu kolmanteen energiapakettiin, ja se sisältää tärkeimmät energiamarkkinoiden moitteettomaan toimintaan kuuluvat säännökset. Näitä ovat esimerkiksi säännöt, jotka koskevat siirtoverkonhaltijoiden eriyttämistä energiantoimittajista ja -tuottajista, kansallisten sääntelyelinten riippumattomuuden ja toimivallan vahvistamista ja vähittäismarkkinoiden toiminnan parantamista kuluttajien eduksi. Komissio katsoi, että Ranskan lainsäädäntö estää muita yrityksiä kuin kansallista vakiintunutta siirtoverkonhaltijaa rakentamasta ja käyttämästä yhdysputkia muihin EU:n jäsenvaltioihin. Ranskalle lähetettiin helmikuussa 2015 virallinen ilmoitus. Koska EU:n lainsäädäntöä ei vieläkään noudateta, komissio lähettää nyt perustellun lausunnon. Ranskalla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle tilanteen korjaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

 

5. Ympäristö

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin: (+32-2) 295 61 72, Iris Petsa – Puhelin: (+32-2) 299 33 21)

Asioiden käsittely Euroopan unionin tuomioistuimessa

Komissio haastaa Bulgarian unionin tuomioistuimeen uhanalaisten lintulajien riittämättömästä suojelusta

Euroopan komissio haastaa Bulgarian Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole suojellut ainutlaatuisia elinympäristöjä ja tärkeitä lintulajeja Rila-vuorilla. Bulgarian viranomaiset eivät ole laajentaneet erityiseksi suojelualueeksi luokiteltua aluetta asianmukaisen suojelun tarjoamiseksi uhanalaisille luonnonvaraisille linnuille. Bulgarian ja Balkanin niemimaan korkein vuoristo Rila on Bulgarian ja EU:n tärkeimpiä alueita 20 uhanalaisen lintulajin kannalta. Luonnonvaraisten lintujen suojelua koskevan EU:n lainsäädännön (direktiivi 2009/147/EY) nojalla jäsenvaltiot velvoitetaan osoittamaan erityisiä suojelualueita lajeille, jotka ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon, herkkiä tietyille muutoksille elinympäristössään, harvinaisia tai jotka vaativat erityistä huomiota. Bulgaria on toistaiseksi luokitellut kyseisestä alueesta 72 prosenttia erityiseksi suojelualueeksi. Tämä ei kuitenkaan kata merkittäviä osia lintudirektiivin liiteessä I lueteltujen 17 uhanalaisen lintulajin elinympäristöistä. Tämä vaarantaa esimerkiksi helmipöllön (Aegolius funereus) ja varpuspöllön (Glaucidium passerinum) sekä valkoselkätikan (Dendrocopos leucotos), pohjantikan (Picoudes tridactilus), pyyn (Bonasa bonasia) ja palokärjen (Dryocopus martius) suojelun. Komission lokakuussa 2014 lähettämästä Rila-vuorten suojelualueiden laajentamisen tarvetta koskevasta perustellusta lausunnosta huolimatta Bulgaria ei ole noudattanut kyseistä velvollisuutta. Tämän vuoksi komissio vie asian Euroopan unionin tuomioistuimeen. Lisätietoja: ks. lehdistötiedote.

 

Komissio haastaa Tšekin unionin tuomioistuimeen myrkyllisten jätteiden siirrosta Puolaan

Euroopan komissio haastaa Tšekin unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole ottanut takaisin 20 000 tonnia vaarallista jätettä, jonka tšekkiläinen toimija siirsi Katowiceen Puolaan vuoden 2010 lopulla ja vuoden 2011 alussa. Asia liittyy jätteen siirron luokittelua koskevaan riita-asiaan, johon liittyy kaksi jäsenvaltiota, Puola ja Tšekki. Puolan viranomaiset kieltäytyivät hyväksymästä siirtoa, koska se rikkoi jätteiden siirrosta annettua asetusta (asetus (EY) N:o 1013/2006). Siirrettävään jätteeseen olisi pitänyt soveltaa kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä. Koska ennakkoilmoitusta ei tehty, kyseisen siirron katsotaan olevan laiton siirto, ja Tšekin viranomaisten tulisi ryhtyä toimenpiteisiin sen palauttamiseksi. Jos Tšekki ei toteuta vaadittuja toimia, se rikkoo EU:n sääntöjä. Tšekin viranomaiset kuitenkin kieltäytyivät ottamasta jätteitä takaisin sillä perusteella, että kyseessä oleva materiaali, joka koostui öljynjalostuksessa syntyneestä happotervasta, kivihiilipölystä ja kalsiumoksidista, ei ollut jätettä vaan REACH-asetuksen (asetus (EY) N:o 1907/2006) mukaisesti rekisteröity tuote. Saamansa kantelun jälkeen komissio on ryhtynyt ratkaisemaan näiden kahden jäsenvaltion välistä riitaa. Tšekille lähetettiin marraskuussa 2015 perusteltu lausunto, jossa hylättiin Tšekin perustelut siirretyn jätteen luokittelemiseksi tuotteeksi ja kehotettiin sitä ottamaan jätteet takaisin.Koska Tšekin viranomaiset edelleen kieltäytyvät ottamasta jätteitä takaisin, komissio on nyt vienyt asian Euroopan unionin tuomioistuimeen. Lisätietoja: ks. lehdistötiedote.

 

Perustellut lausunnot

Ympäristötiedot: Komissio kehottaa Suomea panemaan täytäntöön ympäristötiedon julkista saatavuutta koskevat EU-säännöt

Euroopan komissio kehottaa Suomea saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä vastaamaan täysin EU:n kansalaisten oikeutta saada tietoa ympäristöstä kirjallisessa, visuaalisessa, kuultavassa, sähköisessä tai muussa aineellisessa muodossa. Tämä velvollisuus olisi pitänyt täyttää 14. helmikuuta 2005 mennessä. Ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta annetun direktiivin (direktiivi 2003/4/EY) mukaan kansalaisilla on oikeus saada tietoa ympäristön tilasta, jotta he voivat osallistua päätöksentekoon, joka vaikuttaa heidän terveyteensä ja elämänlaatuunsa. Asiassa on kyse siitä, että Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän metsiin liittyvät ympäristötiedot eivät ole yleisesti saatavilla ilman perusteltua tietopyyntöä. Direktiivin mukaan ympäristötietojen tulisi olla julkisesti saatavilla ilman, että pyyntöä tarvitsee perustella. Vaikka Suomen viranomaiset ovat suostuneet muuttamaan lainsäädäntöä, muutoksen hyväksyminen on viivästynyt merkittävästi. Komissio on päättänyt lähettää Suomelle perustellun lausunnon. Jos Suomi ei toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

 

Jätteet: Komissio kehottaa Kroatiaa panemaan täytäntöön jätteitä koskevat EU-säännöt

Komissio kehottaa Kroatiaa muuttamaan kansallista lainsäädäntöään täysin EU:n jätelainsäädännön mukaiseksi. Jätepolitiikan puitedirektiivin (direktiivi 2008/98/EY) tavoitteena on jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvien haitallisten terveys- ja ympäristövaikutusten minimoiminen. Direktiivillä pyritään myös vähentämään luonnonvarojen kulutusta, ja siinä keskitytään kiertotaloutta edistävään ennaltaehkäisyyn, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Komissio havaitsi useita puutteita direktiivin täytäntöönpanossa Kroatiassa ja lähetti lokakuussa 2015 Kroatian viranomaisille virallisen ilmoituksen. Täytäntöönpanossa on edelleen joitakin puutteita, jotka liittyvät muun muassa seuraaviin: direktiivin soveltamisalaa koskevat säännökset, jätehuoltolupia koskevat vaatimukset, jätehuoltolupien ja jätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevan ohjelman sisältö sekä tarkastuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Tämän vuoksi komissio lähettää Kroatialle perustellun lausunnon. Kroatialla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle puutteiden korjaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä. Muussa tapauksessa asia voidaan viedä Euroopan unionin tuomioistuimeen.

 

6. Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset

(Lisätietoja: Lucia Caudet – Puhelin: (+32-2) 295 61 82, Maria Sarantopoulou – Puhelin: (+32-2) 291 37 40)

Asian saattaminen Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi

Palvelujen tarjoamisen vapaus: komissio haastaa Itävallan unionin tuomioistuimeen ulkomaisia hiihdonopettajia koskevien rajoitusten vuoksi

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Itävallan unionin tuomioistuimeen, koska eräillä Itävallan osavaltioilla on muista EU-maista tulevia hiihdonopettajia koskevia rajoituksia. Komissio on samaa mieltä siitä, että hiihdonopettajan ammatti edellyttää asianmukaista koulutusta ja pätevyyttä, mutta tuli siihen lopputulokseen, että eräät vaatimukset syrjivät perusteettomasti muita kuin itävaltalaisia hiihdonopettajia. Itävallan Tirolin alueella lainsäädäntö estää ulkomaalaisia hiihdonopettajia ottamasta jo Itävallassa oleskelevia asiakkaita, mikä rajoittaa heidän oikeutensa palvelujen tarjoamiseen ainoastaan niille asiakkaille, jotka tulevat heidän mukanaan kyseessä olevan hiihtokoulun tai hiihdonopettajan sijoittautumismaasta. Tämä rajoitus asettaa ulkomaiset hiihdonopettajat epäedulliseen asemaan verrattuna tirolilaisiin hiihdonopettajiin, jotka voivat ottaa asiakkaita rajoituksitta.Tällaiset vaatimukset ovat EU:n lainsäädännön vastaisia, eivätkä ne kunnioita Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 56 artiklan mukaista palvelujen tarjoamisen vapautta. Komissio katsoo myös, että Steiermarkin osavaltion hiihtokouluja koskeva alueellinen lainsäädäntö on ristiriidassa niiden EU:n sääntöjen kanssa, jotka koskevat työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta, joista säädetään SEUT-sopimuksen 45, 49 ja 56 artiklassa, sekä myös EU:n oikeuskäytännön kanssa. Steiermark ei tunnusta ulkomaalaisten hiihdonopettajien pätevyyksiä opettaa esimerkiksi telemarkhiihtoa, soveltavaa hiihtoa tai maastohiihtoa. Komissio on jo esittänyt huolensa perustellussa lausunnossa heinäkuussa 2014 ja täydentävässä perustellussa lausunnossa kesäkuussa 2015. Koska Itävalta ei ole riittävällä tavalla puuttunut näihin ongelmiin eikä toteuttanut toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi, komissio on päättänyt haastaa Itävallan viranomaiset Euroopan unionin tuomioistuimeen. Lisätietoja: ks. lehdistötiedote.

 

Laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttaminen: komissio kehottaa jäsenvaltioita saattamaan uudet säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään

Euroopan komissio kehotti tänään perustellussa lausunnossa kahdeksaa jäsenvaltiota saattamaan jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta annetun direktiivin 2014/60/EU osaksi kansallista lainsäädäntöään. Kulttuuriesineiden laiton kauppa on ongelma, joka vaikuttaa kaikkiin EU-maihin. Vuoden 2014 direktiivillä on laaditty direktiivi 93/7/ETY uudelleen. Tarkoituksena on sovittaa yhteen tavaroiden vapaa liikkuvuus ja kansallisaarteiden suojeleminen. Se auttaa torjumaan kulttuuriesineiden laitonta vientiä ja helpottaa EU-maiden oikeutta vaatia takaisin kansallisen identiteetin kannalta usein merkittäviä kansallisaarteita. Direktiivi piti saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 19. joulukuuta 2015. Espanja, Kypros, Liettua, Portugali, Puola, Ranska, Romania ja Suomi eivät vielä ole ilmoittaneet komissiolle tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisesta. Näillä jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle direktiivin saattamisesta täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Muussa tapauksessa komissio voi päättää haastaa ne Euroopan unionin tuomioistuimeen.

 

7. Oikeusasiat, kuluttaja-asiat ja sukupuolten tasa-arvo

(Lisätietoja: Christian Wigand – Puhelin: (+32-2) 296 22 53, Melanie Voin – Puhelin: (+32-2) 295 86 59)

Perusteltu lausunto

Lisäsuojelua perheväkivallan uhreille: komissio kehottaa Belgiaa tunnustamaan suojelumääräykset muista EU-maista

Komissio kehottaa Belgiaa noudattamaan muissa jäsenvaltioissa määrättyjen suojelumääräysten tunnustamista koskevia EU:n sääntöjä. EU:ssa arviolta yksi kolmesta naisesta joutuu väkivallan kohteeksi jossain vaiheessa elämäänsä. Tammikuusta 2015 lähtien EU:n sääntöjen mukaan rikosten uhrit ja mahdolliset uhrit, joilla jo on kotimaassaan suojelumääräys, joka kieltää väkivallantekijän yhteyksiä heihin tai rajoittaa niitä, saavat samaa suojelua matkustaessaan tai muuttaessaan muihin EU:n jäsenvaltioihin ilman, että heidän täytyy käydä läpi monimutkaisia menettelyjä saadakseen suojelumääräykset tunnustettua muissa EU:n jäsenvaltioissa. Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annettu direktiivi (direktiivi 2011/99/EU)piti saattaa osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä 11. tammikuuta 2015 mennessä. Belgia ei ole tähän mennessä ilmoittanut Euroopan komissiolle saattaneensa tätä direktiiviä osaksi kansallisia sääntöjään. Tämän vuoksi komissio kehottaa virallisesti Belgian viranomaisia toteuttamaan toimia sekä kansallisella että alueellisella tasolla. Komissio on päättänyt lähettää Belgialle perustellun lausunnon. Jos Belgian viranomaiset eivät toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

 

8. Liikenne ja liikkuminen

(Lisätietoja: Anna-Kaisa Itkonen – Puhelin: (+32-2) 295 61 86, Alexis Perier – Puhelin: (+32-2) 296 91 43)

Asioiden käsittely Euroopan unionin tuomioistuimessa

 

Rautatieliikenne: komissio haastaa Kreikan, Luxemburgin ja Romanian unionin tuomioistuimeen, koska ne eivät ole saattaneet direktiiviä yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Euroopan komissio on tänään päättänyt haastaa Kreikan, Luxemburgin ja Romanian unionin tuomioistuimeen, koska ne eivät ole saattaneet direktiiviä 2012/34/EU yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiivillä pyritään vahvistamaan kansallisten rautatieliikenteen sääntelyviranomaisten asemaa, erityisesti niiden toimivaltaa palvelupaikkoihin kuten terminaaleihin ja asemiin. Direktiivissä edellytetään, että jäsenvaltioiden ja rataverkon haltijoiden väliset suhteet perustuvat monivuotisiin sopimuksiin. Niissä vahvistetaan keskinäiset velvoitteet, jotka koskevat maksujen rakennetta ja rautatieyrityksille tarjottavien infrastruktuuripalvelujen laatua. Direktiivi sisältää myös rahoituksen avoimuutta koskevat vaatimukset, joiden mukaan rautatieyrityksillä ja rataverkon haltijoilla on oltava erillinen kirjanpito ja niiden on julkaistava erilliset tilinpäätökset sekä valvottava rahoitusvirtoja. Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset voimaan viimeistään 16. kesäkuuta 2015. Koska Kreikassa, Luxemburgissa ja Romaniassa tätä ei ollut tehty, komissio lähetti niille virallisen ilmoituksen heinäkuussa 2015 ja perustellun lausunnon helmikuussa 2016. Kansallisia täytäntöönpanotoimia ei ole vielä toteutettu, joten komissio on päättänyt nostaa näitä jäsenvaltioita vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 260 artiklan 3 kohdassa vahvistetun menettelyn perusteella komissio pyytää unionin tuomioistuinta määräämään Kreikalle, Luxemburgille ja Romanialle päiväkohtaisen uhkasakon siihen asti että säännökset on saatettu täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komissio ehdottaa päiväkohtaisten uhkasakkojen määräksi Kreikalle 30 310,80 euroa, Luxemburgille 8 710,00 euroa ja Romanialle 29 091,40 euroa. Lisätietoja: ks. lehdistötiedote.

 

Perustellut lausunnot

Lentoasemat: komissio kehottaa Bulgariaa varmistamaan Sofian lentoaseman pitäjän kirjanpidon eriyttämisen

Euroopan komissio on kehottanut Bulgariaa varmistamaan Sofian lentoaseman pitäjän kirjanpidon eriyttämisen pääsystä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla annetun direktiivin 96/67/EY mukaisesti. Sen lisäksi, että maa on Sofian lentoaseman pitäjä, se hoitaa siellä useita tukevia toimintoja ja on toimiluvallinen maahuolintapalvelujen tarjoaja. Näihin palveluihin kuuluvat esimerkiksi huolto, polttoaineen ja rahdin käsittely sekä lähtöselvitys, ateriapalvelut, matkatavaroiden käsittely ja kuljetus lentoaseman sisällä. Direktiivin 96/67/EY 4 artiklassa säädetään, että jos lentoaseman pitäjä tarjoaa myös maahuolintapalveluja, sen on pidettävä kirjanpidossaan maahuolintapalveluihin liittyvä toimintansa tarkasti erillään muista toiminnoistaan ja varmistettava, ettei toimintojen välillä ole rahavirtoja. Riippumattoman tarkastajan on valvottava tätä. Kirjanpidon eriyttämisen ja rahavirtojen kiellon tarkoituksena on välttää lentoaseman pitäjän maahuolintapalvelujen ristiintukeminen. Näin varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset maahuolintapalvelujen tarjoamiselle lentoaseman pitäjän ja riippumattomien maahuolintapalvelujen tarjoajien välillä. Bulgarialla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla kansallinen lainsäädäntö saatetaan EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi päättää haastaa Bulgarian viranomaiset Euroopan unionin tuomioistuimeen.

 

Meriliikenne: komissio kehottaa Portugalia raportoimaan seurantatoimistaan

Komissio on kehottanut Portugalia raportoimaan maan merenkulkuviranomaisen suorittamien seurantatoimien tuloksista. Direktiivissä 2009/15/EY säädetään toimenpiteistä, jotka koskevat jäsenvaltioiden suhdetta laitoksiin, jotka vastaavat alusten tarkastamisesta, katsastamisesta ja niiden todistuskirjojen myöntämisestä. Tällä varmistetaan merenkulun turvallisuutta ja meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevien kansainvälisten yleissopimusten noudattaminen. Direktiivissä säädetään, että kunkin jäsenvaltion on valvottava sen puolesta toimivia hyväksyttyjä laitoksia, jotta voidaan varmistaa, että ne suorittavat tehokkaasti niiden vastuulla olevat tehtävät. Tämän vuoksi kunkin jäsenvaltion on joka toinen vuosi toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kertomus tämän valvonnan tuloksista. Portugali ei ole tähän mennessä toimittanut komissiolle kyseisiä kertomuksia. Koska alusten tarkastaminen, katsastaminen ja todistuskirjojen myöntäminen ovat ratkaisevan tärkeitä merenkulun turvallisuuden ja meren pilaantumisen ehkäisemisen kannalta, komissio on päättänyt lähettää Portugalille perustellun lausunnon. Portugalin viranomaisilla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla direktiivin mukaiset raportointi- ja muut velvoitteet pannaan täytäntöön. Muussa tapauksessa komissio voi päättää haastaa Portugalin unionin tuomioistuimeen.

 

Liikenne: komissio kehottaa Sloveniaa panemaan asianmukaisesti täytäntöön ajokortteja koskevia EU:n sääntöjä

Euroopan komissio kehottaa Sloveniaa panemaan asianmukaisesti täytäntöön direktiiviin 2006/126/EY sisältyviä ajokortteja koskevia EU:n sääntöjä. Komissio havaitsi useita puutteita direktiivin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Näitä ovat useiden eri ajokorttiluokkien virheellinen määrittely (luokissa on erityisesti määriteltävä tiettyjen ajoneuvojen suurin matkustajalukumäärä) ja muiden kuin direktiivin 2006/126/EY mukaisten yhdenmukaistettujen ajo-oikeuksien myöntäminen. Lisäksi komissio kehotti Slovenian viranomaisia panemaan asianmukaisesti täytäntöön ajokorttien vaihtamista koskevat säännöt määräämällä terveyttä koskevia lisävaatimuksia. Slovenian odotetaan panevan täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa rajattujen ajokorttien hyväksymistä koskevat säännöt sekä vakinaista asuinpaikkaa koskevat säännöt. Slovenialla on nyt kaksi kuukautta aikaa toteuttaa asianmukaiset toimet, minkä jälkeen komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

 

Tieliikenne: Komissio kehotti Luxemburgia panemaan täytäntöön sähköistä tietullijärjestelmää koskevan EU:n lainsäädännön

Euroopan komissio on tänään kehottanut Luxemburgia saattamaan kansalliset sääntönsä yhdenmukaisiksi komission päätöksen 2009/750/EY kanssa. Päätöksessä määritellään eurooppalainen sähköinen tiemaksujärjestelmä (EETS) ja sen tekniset osat. EETS:n käyttäjät voivat ajaa sähköisten tiemaksujärjestelmien läpi kaikkialla Euroopassa käyttämällä yhtä ajoneuvolaitetta ja allekirjoittamalla yhden palvelusopimuksen EETS-palveluntarjoajan kanssa. Tämä vähentää maantiekuljetusyritysten hallinto- ja toimintakuluja. EETS:n lainsäädäntökehyksen mukaisesti jäsenvaltioiden on vahvistettava EETS-palveluntarjoajien rekisteriöintimenettely alueellaan sekä otettava käyttöön EETS-palveluntarjoajien kansallinen rekisteri. Koska Luxemburg ei ole vielä toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä EETS-palveluntarjoajien rekisteröimiseen, komissio on tänään päättänyt lähettää Luxemburgin viranomaisille perustellun lausunnon. Luxemburgilla on kaksi kuukautta aikaa puuttua komission esittämiin ongelmiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

 

9. Terveys ja elintarviketurvallisuus

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin: (+32-2) 295 61 72, Iris Petsa – Puhelin: (+32-2) 299 33 21)

Täydentävä virallinen ilmoitus

Komissio kehottaa Italiaa panemaan kaikilta osin täytäntöön päätöksen pysäyttää Xylella fastidiosan eteneminen

Koska Italiassa on puhjennut maailman vaarallisimpiin kuuluvan kasvibakteerin ja monia tauteja aiheuttavan Xylella fastidiosan aiheuttama epidemia, jolla on valtavia taloudellisia vaikutuksia maatalouteen, komissio on kehottanut Italiaa panemaan päätöksen (EU) 2015/789 kaikilta osin täytäntöön ja pysäyttämään Xylellan etenemisen Apulian alueella, muualla Italiassa ja koko unionin alueella. Italialle on lähetetty täydentävä virallinen ilmoitus, joka koskee maan velvollisuuksia toteuttaa hävittämis-, rajoittamis- ja kartoittamistoimenpiteitä. Täydentävä virallinen ilmoitus lähetettiin, koska toukokuussa 2016 on annettu uusi komission päätös 2016/764 (komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/764), jolla muutettiin komission täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2015/789, jotta unionin muuta aluetta voidaan suojella tuloksellisesti laajentamalla rajoitusaluetta. Italian viranomaisilla on kuukausi aikaa vastata.

 

10. Verotus ja tulliliitto

(Lisätietoja: Vanessa Mock – Puhelin: (+32-2) 295 61 94, Patrick Mc Cullough – Puhelin: (+32-2) 298 71 83)

Perustellut lausunnot

Verotus: Komissio kehottaa Itävaltaa muuttamaan taideteosten jälleenmyyntioikeuksien arvonlisäverokohtelua koskevia sääntöjään

Komissio on kehottanut Itävaltaa muuttamaan taideteosten jälleenmyyntioikeuksien arvonlisäverokohtelua (ALV) koskevia sääntöjä. Jälleenmyyntioikeudet, joiden tuloksena niin sanotut ”rojaltit” syntyvät, kuuluvat immateriaalioikeuksiin, joiden ansiosta taiteilija voi saada prosenttiosuuden taideteoksen myyntihinnasta, kun teos myydään uudelleen. Itävallassa taideteosten jälleenmyynnistä kannetaan arvonlisävero. Koska ostajan ja taiteilijan välillä ei ole minkäänlaista sopimussuhdetta, komissio katsoo, että tällainen säännös rikkoo arvonlisäverodirektiivin (neuvoston direktiivi 2006/112/EY) 2 artiklaa. Tämä vastaa myös Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota (C-16/93, Tolsma), jossa katsottiin, että palveluntarjoajan ja palvelun vastaanottajan välillä on oltava oikeudellinen suhde, jotta palvelua voidaan verottaa. Itävallalle lähetettiin 17. lokakuuta 2014 virallinen ilmoitus. Kehotus annetaan perustellun lausunnon muodossa. Jos Itävalta ei reagoi perusteltuun lausuntoon komissiota tyydyttävällä tavalla kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

 

Verotus: komissio kehottaa Itävaltaa muuttamaan tiettyjä sääntöjä, joilla ulkomailla asuvia verovelvollisia vaaditaan nimeämään veroedustajia

Komissio on kehottanut Itävaltaa muuttamaan sääntöjä, joiden mukaan ulkomailla asuvien verovelvollisten on nimettävä edustajia hallinnoimaan veroasioita heidän puolestaan. Itävallassa asuvien henkilöiden ei tarvitse noudattaa kyseistä lainsäädäntöä. Komissio katsoo, että nämä säännöt johtavat syrjintään kansallisuuden perusteella ja ovat vastoin tavaroiden, pääoman, palvelujen ja ihmisten vapaata liikkuvuutta, josta säädetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 18, 21, 45, 56 ja 63 artiklassa sekä Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) 4, 28, 36 ja 40 artiklassa. Itävallalle lähetettiin asiasta 31. maaliskuuta 2014 virallinen ilmoitus. Kehotus annetaan perustellun lausunnon muodossa. Jos Itävalta ei reagoi perusteltuun lausuntoon komissiota tyydyttävällä tavalla kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

MEMO/16/2490

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar