Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και πεδία πολιτικής της ΕΕ (βλ. παραρτήματα Ι και ΙΙ), αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι βασικές αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή (μεταξύ των οποίων, μία προειδοποιητική επιστολή, 20 αιτιολογημένες γνώμες και 8 παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) παρουσιάζονται παρακάτω και ταξινομούνται ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 86 υποθέσεις, εφόσον οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειάζεται η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο υποθέσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Rosario – Τηλ.: +32 229 56185, Clémence Robin – Τηλ.: +32 229 52509)

Αιτιολογημένη γνώμη

Γεωργία: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να συμμορφωθεί με την κοινή οργάνωση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών (ΚΟΑ) στον αμπελοοινικό τομέα και να σεβαστεί την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία άσκησης επαγγέλματος και την επιχειρηματική ελευθερία, οι οποίες κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Επί του παρόντος, οι μεμονωμένοι αμπελοκαλλιεργητές της Σάμου (Ελλάδα) είναι υποχρεωμένοι να είναι μέλη των τοπικών συνεταιρισμών οι οποίοι, με τη σειρά τους, οφείλουν να παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής γλεύκου και σταφυλιών στην Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου (ΕΟΣΣ), η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής και εμπορίας του σαμιακού οίνου. Επιπλέον, οι μεμονωμένοι αμπελοκαλλιεργητές δεν επιτρέπεται να καταχωρίζονται ως παραγωγοί οίνου προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ). Η Επιτροπή κρίνει ότι η υποχρέωση παράδοσης της συνολικής παραγωγής γλεύκου και σταφυλιών σε οργάνωση παραγωγών ισοδυναμεί, στην πραγματικότητα, με την επιβολή απαγόρευσης οικείας παραγωγής οίνου στον μεμονωμένο παραγωγό. Οι ελληνικές αρχές παραβιάζουν επίσης το άρθρο 103 παράγραφος 1 του κανονισμού ΚΟΑ [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013], σύμφωνα με το οποίο «[ο]ι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις δύνανται να χρησιμοποιούνται από οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει στην αγορά οίνο που παράγεται σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή προϊόντος». Μετά την παραλαβή λεπτομερούς καταγγελίας, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 26 Φεβρουαρίου 2016, στην οποία απάντησαν οι ελληνικές αρχές στις 27 Απριλίου 2016. Ωστόσο, η Επιτροπή εκτιμά ότι η απάντηση δεν αμβλύνει επαρκώς αυτές τις ανησυχίες και, ως εκ τούτου, αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της δύο μήνες για να λάβει τα αναγκαία μέτρα με σκοπό να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

2. Ανταγωνισμός

(Για περισσότερες πληροφορίες: Ricardo Cardoso — Τηλ.: +32 229 80100, Yizhou Ren — Τηλ.: +32 229 94889)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΕΛΛΑΔΑ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη ανάκτησης ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων από τα Ελληνικά Ναυπηγεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο, επειδή δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση της Επιτροπής του 2008 η οποία διέτασσε την ανάκτηση ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στα Ελληνικά Ναυπηγεία. Η ενέργεια αυτή συντελείται μετά την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο το 2012, με την οποία καταδικαζόταν η Ελλάδα για τη μη εκτέλεση της ως άνω απόφασης. Η Επιτροπή ζητεί πλέον από το Δικαστήριο να επιβάλει στην Ελλάδα κατ’ αποκοπήν χρηματική ποινή ύψους περίπου 6 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή ζήτησε επίσης από το Δικαστήριο να επιβάλει ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 34 974 ευρώ από την ημέρα έκδοσης της απόφασής του έως την ημερομηνία κατά την οποία η Ελλάδα θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής του 2008. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

3. Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand – Τηλ.: +32 229 62253, Sara Soumillion – Τηλ.: +32 229 67094)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υγεία και ασφάλεια: Η Επιτροπή παραπέμπει το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της μη μεταφοράς της οδηγίας για την επισήμανση και τη συσκευασία στο εθνικό δίκαιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει το Λουξεμβούργο στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή δεν κοινοποίησε τη μεταφορά της οδηγίας για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP) των ουσιών και των μειγμάτων (οδηγία 2014/27/ΕΕ) στην εθνική του νομοθεσία, περισσότερο από ένα έτος μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας. Η οδηγία CLP έχει αντικαταστήσει αρκετές οδηγίες για την εσωτερική αγορά σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών, ευθυγραμμίζοντας τις οδηγίες αυτές με τον κανονισμό CLP [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008]. Ο κανονισμός CLP είναι κανονισμός της ΕΕ ο οποίος άρχισε να ισχύει στις 20 Ιανουαρίου 2009 και εναρμονίζει το ενωσιακό σύστημα για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και των μειγμάτων με το παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των Ηνωμένων Εθνών (GHS). Οι αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών για να συμμορφωθούν με την οδηγία CLP έπρεπε να αρχίσουν να ισχύουν το αργότερο την 1η Ιουνίου 2015 και έπρεπε, επίσης, να ενημερωθεί αμέσως η Επιτροπή. Μολονότι η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή και δύο αιτιολογημένες γνώμες, ζητώντας από το Λουξεμβούργο να αποσαφηνίσει την κατάσταση, οι λεπτομέρειες σχετικά με τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν στο πλαίσιο της εθνικής νομοθετικής διαδικασίας για τη μεταφορά της οδηγίας παραμένουν ασαφείς. Ως εκ τούτου, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 260 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Επιτροπή θα ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 8 710 ευρώ στο Λουξεμβούργο έως ότου η οδηγία μεταφερθεί πλήρως στην εθνική του νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

4. Ενέργεια

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anna-Kaisa Itkonen – Τηλ.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – Τηλ.: +32 229 52589)

Αιτιολογημένες γνώμες

Ενεργειακή απόδοση: Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ κλήθηκε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία, με την οποία της ζητούσε να μεταφέρει ορθά στην εθνική της νομοθεσία όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2010/31/ΕΕ). Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν και να εφαρμόσουν ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των νέων και των υφιστάμενων κτιρίων, να εξασφαλίσουν την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και να μεριμνήσουν για την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Από τη λεπτομερή εξέταση της εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας προέκυψε ότι η Βουλγαρία δεν έχει ορίσει ότι τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ή κτιριακών μονάδων που κατασκευάζονται, πωλούνται ή εκμισθώνονται πρέπει πάντα να εκδίδονται και να παραδίδονται στον υποψήφιο αγοραστή ή μισθωτή τους. Επιπλέον, η εθνική νομοθεσία προβλέπει εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, εξαιρέσεις οι οποίες δεν προβλέπονται στην οδηγία, και παρουσιάζει ασυνέπειες όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη συχνότητα επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τις βουλγαρικές αρχές να εξασφαλίσουν την πλήρη ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η Βουλγαρία έχει πλέον στη διάθεσή της δύο μήνες για να κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε με σκοπό να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Βουλγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Εσωτερική αγορά ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να συμμορφωθεί πλήρως με την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από τη Γαλλία να μεριμνήσει για την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια (οδηγία 2009/72/ΕΚ). Η οδηγία εντάσσεται στην τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και περιλαμβάνει βασικές διατάξεις που εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των αγορών ενέργειας, όπως κανόνες για τον διαχωρισμό των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς από ενεργειακούς προμηθευτές και παραγωγούς, για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των αρμοδιοτήτων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, και για τη βελτίωση της λειτουργίας των λιανικών αγορών προς όφελος των καταναλωτών. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η γαλλική νομοθεσία εμποδίζει επιχειρήσεις πέραν του εθνικού κατεστημένου φορέα εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας να κατασκευάζουν και να διαχειρίζονται διασυνδέσεις προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Τον Φεβρουάριο του 2015 απεστάλη στη Γαλλία προειδοποιητική επιστολή. Δεδομένου ότι δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ, η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Το εν λόγω κράτος μέλος έχει δύο μήνες στη διάθεσή του για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε με σκοπό να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

5. Περιβάλλον

(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio – Τηλ.: +32 229 56172, Ίρις Πέτσα – Τηλ.: +32 229 93321)

Προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ στο Δικαστήριο λόγω ανεπαρκούς προστασίας απειλούμενων ειδών πτηνών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει τη Βουλγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή το εν λόγω κράτος μέλος δεν προστατεύει μοναδικούς οικοτόπους και σημαντικά είδη πτηνών στα όρη Ρίλα. Οι βουλγαρικές αρχές δεν διεύρυναν την περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ζώνη ειδικής προστασίας, ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία σε απειλούμενα είδη αγρίων πτηνών. Τα όρη Ρίλα, η υψηλότερη οροσειρά της Βουλγαρίας και της βαλκανικής χερσονήσου, συγκαταλέγονται μεταξύ των πολυτιμότερων εκτάσεων στη Βουλγαρία και στην ΕΕ όσον αφορά τη διατήρηση 20 ευάλωτων ειδών πτηνών. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών (οδηγία 2009/147/ΕΚ), τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν ζώνες ειδικής προστασίας για τη διατήρηση των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, των ειδών που είναι ευπαθή σε ορισμένες μεταβολές των οικοτόπων τους, ή των ειδών που θεωρούνται σπάνια ή που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής. Μέχρι στιγμής, η Βουλγαρία έχει ταξινομήσει ορθά το 72 % της περιοχής ως ζώνη ειδικής προστασίας. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό δεν καλύπτει σημαντικά τμήματα των οικοτόπων 17 απειλούμενων ειδών πτηνών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας για τα πτηνά, κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση ειδών όπως είναι το χαροπούλι (Aegolius funereus) και η σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium passerinum), καθώς και ο δενδροκόπος ο λευκωτός (Dendrocopos leucotos), ο τριδάκτυλος δρυοκολάπτης (Picoudes tridactilus), η αγριόκοτα (Bonasa bonasia) και ο μαύρος δρυοκολάπτης (Dryocopus martius). Παρά την αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2014, στην οποία επισήμαινε την ανάγκη να επεκταθούν οι ζώνες προστασίας στα όρη Ρίλα, η Βουλγαρία δεν ανταποκρίθηκε στη συγκεκριμένη υποχρέωση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Η Επιτροπή παραπέμπει την ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στο Δικαστήριο λόγω της μεταφοράς τοξικών αποβλήτων στην Πολωνία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Τσεχική Δημοκρατία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν πήρε πίσω 20.000 τόνους επικίνδυνων αποβλήτων που μεταφέρθηκαν στην Πολωνία από μια τσεχική εταιρεία στα τέλη του 2010 και στις αρχές του 2011. Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας διαφοράς μεταξύ δύο κρατών μελών –της Πολωνίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας– σχετικά με την ταξινόμηση ενός φορτίου αποβλήτων. Οι πολωνικές αρχές αρνήθηκαν να δεχτούν το φορτίο, με την αιτιολογία ότι είχε αποσταλεί κατά παράβαση του κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006]. Τα απόβλητα που μεταφέρθηκαν θα έπρεπε να είχαν υπαχθεί στη διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης. Η υπό εξέταση μεταφορά, επειδή πραγματοποιήθηκε χωρίς την εν λόγω κοινοποίηση, θεωρείται «παράνομη μεταφορά», και οι τσεχικές αρχές θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να επαναπατρίσουν το φορτίο. Η Τσεχική Δημοκρατία φέρεται να παραβίασε τους ενωσιακούς κανόνες, αφού δεν έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα. Ωστόσο, οι τσεχικές αρχές αρνήθηκαν να δεχθούν την επιστροφή του φορτίου, με το επιχείρημα ότι το εν λόγω υλικό –ένα μείγμα από όξινη πίσσα (προϊόν διήθησης πετρελαίου), σκόνη γαιάνθρακα και οξείδιο του ασβεστίου– δεν ήταν απόβλητο, αλλά προϊόν καταχωρισμένο σύμφωνα με τον κανονισμό REACH [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006]. Η Επιτροπή, έπειτα από καταγγελία, παρενέβη για να επιλύσει τη διαφορά μεταξύ των δύο κρατών μελών. Τον Νοέμβριο του 2015 απεστάλη στην Τσεχική Δημοκρατία αιτιολογημένη γνώμη,με την οποία απορρίπτονταν τα επιχειρήματά της υπέρ της ταξινόμησης του φορτίου ως προϊόντος και παροτρύνονταν το εν λόγω κράτος μέλος να δεχθεί πίσω το φορτίο. Καθώς οι τσεχικές αρχές εξακολουθούν να αρνούνται να δεχθούν την επιστροφή των αποβλήτων, η Επιτροπή παραπέμπει πλέον την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον: Η Επιτροπή ζητεί από τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Φινλανδία να ευθυγραμμίσει πλήρως την εθνική της νομοθεσία με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση των πολιτών σε οποιαδήποτε περιβαλλοντική πληροφορία σε γραπτή, οπτική, ακουστική, ηλεκτρονική ή άλλη υλική μορφή — υποχρέωση την οποία όφειλε να εκπληρώσει η Φινλανδία έως τις 14 Φεβρουαρίου 2005. Η οδηγία για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (οδηγία 2003/4/ΕΚ) παρέχει στους πολίτες το δικαίωμα να γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση του περιβάλλοντος, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν την υγεία και την ποιότητα ζωής τους. Η υπόθεση αφορά το γεγονός ότι η πρόσβαση των πολιτών σε περιβαλλοντικές πληροφορίες σχετικά με τα δάση, οι οποίες περιέχονται στη βάση δεδομένων για τα δάση που τηρείται από το φινλανδικό δασοκομικό κέντρο, δεν είναι εφικτή χωρίς αιτιολόγηση του σχετικού αιτήματος. Ωστόσο, με βάση τη συγκεκριμένη οδηγία, το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει το αίτημά του. Παρά το γεγονός ότι οι φινλανδικές αρχές συμφώνησαν να τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους, σημειώθηκε σημαντική καθυστέρηση στην έγκριση της τροποποίησης. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στη Φινλανδία αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Φινλανδία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες για τα απόβλητα

Η Επιτροπή ζητεί από την Κροατία να ευθυγραμμίσει πλήρως το εθνικό της δίκαιο με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα. Στόχος της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ) είναι να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες που επιφέρουν η δημιουργία και η διαχείριση των αποβλήτων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η οδηγία στοχεύει επίσης στη μείωση της κατανάλωσης πόρων και εστιάζεται στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, συμβάλλοντας έτσι σε μια πιο κυκλική οικονομία. Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε μια σειρά παραλείψεων όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο της Κροατίας, απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις κροατικές αρχές τον Οκτώβριο του 2015. Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα σημεία στα οποία παρατηρείται μη συμμόρφωση ως προς την εφαρμογή: π.χ. οι διατάξεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, οι απαιτήσεις για τις άδειες διαχείρισης αποβλήτων, το περιεχόμενο του σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων και των προγραμμάτων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, καθώς και οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις επιθεωρήσεις. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει τώρα αιτιολογημένη γνώμη. Η Κροατία έχει δύο μήνες στη διάθεσή της για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε με σκοπό να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Διαφορετικά, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

6. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Lucia Caudet – Τηλ.: +32 229 56182, Μαρία Σαραντοπούλου – Τηλ.: +32 229 13740)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΑΥΣΤΡΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω των περιορισμών που επιβάλλει σε αλλοδαπούς εκπαιδευτές σκι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Αυστρία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω των περιορισμών που επιβάλλουν ορισμένες αυστριακές επαρχίες στους εκπαιδευτές σκι που προέρχονται από άλλες χώρες της ΕΕ. Μολονότι η Επιτροπή συμφωνεί ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκι απαιτεί επαρκή κατάρτιση και προσόντα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένες από τις απαιτήσεις στην Αυστρία εισάγουν αναίτια διακρίσεις εις βάρος των μη αυστριακών εκπαιδευτών σκι. Στο αυστριακό κρατίδιο του Τυρόλου η νομοθεσία απαγορεύει στους αλλοδαπούς εκπαιδευτές σκι να δέχονται πελάτες που βρίσκονται ήδη στην Αυστρία, περιορίζοντας, με τον τρόπο αυτό, το δικαίωμά τους να παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες τους οποίους συνοδεύουν από τη χώρα εγκατάστασης της αντίστοιχης χιονοδρομικής σχολής ή του αντίστοιχου εκπαιδευτή σκι. Ο περιορισμός αυτός θέτει τους αλλοδαπούς εκπαιδευτές σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους εκπαιδευτές σκι από το Τυρόλο, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να δέχονται πελάτες χωρίς περιορισμούς. Οι απαιτήσεις αυτές αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης και δεν συνάδουν με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι η περιφερειακή νομοθεσία για τις σχολές σκι στην επαρχία της Στυρίας δεν συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, όπως ορίζονται στα άρθρα 45, 49 και 56 της ΣΛΕΕ, αντιστοίχως, ούτε με τη νομολογία της ΕΕ. Η Στυρία δεν αναγνωρίζει ορισμένα επαγγελματικά προσόντα αλλοδαπών εκπαιδευτών αλπικού σκι (όπως το σκι τέλεμαρκ, το προσαρμοσμένο σε άτομα με αναπηρία σκι και το σκανδιναβικό σκι). Η Επιτροπή έχει ήδη εκφράσει τις ανησυχίες της στην αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε τον Ιούλιο του 2014 και στη συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε τον Ιούνιο του 2015. Επειδή η Αυστρία δεν έχει αμβλύνει επαρκώς αυτές τις ανησυχίες και δεν έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τις αυστριακές αρχές στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Επιστροφή των παρανόμως απομακρυνθέντων πολιτιστικών αγαθών: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν τους νέους κανόνες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη σε 8 κράτη μέλη, ζητώντας τους να μεταφέρουν την οδηγία 2014/60/ΕΕ σχετικά με τα πολιτιστικά αγαθά που έχουν χαρακτηριστεί ή οριστεί από ένα κράτος μέλος τα οποία έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ. Η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών είναι ένα πρόβλημα που αγγίζει όλες τις χώρες της ΕΕ. Η νέα οδηγία, η οποία αποτελεί αναδιατύπωση της οδηγίας 93/7/ΕΟΚ, έχει ως στόχο να συμφιλιώσει τη θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων με την προστασία των εθνικών θησαυρών. Συμβάλλει στην αντιμετώπιση της παράνομης εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών και καθιστά ευκολότερο για τις χώρες της ΕΕ να ζητήσουν την επιστροφή των εθνικών θησαυρών που είναι συχνά σημαντικοί για την εθνική τους ταυτότητα. Η οδηγία θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 19 Δεκεμβρίου 2015. Η Κύπρος, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες στη διάθεσή τους για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

7. Δικαιοσύνη, καταναλωτές και ισότητα των φύλων

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand – Τηλ.: +32 229 62253, Melanie Voin – Τηλ.: +32 229 58659)

Αιτιολογημένη γνώμη

Αυξημένη προστασία για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να αναγνωρίσει εντολές προστασίας από άλλες χώρες της ΕΕ

Η Επιτροπή κάλεσε το Βέλγιο να εφαρμόσει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των εντολών προστασίας που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη. Στην ΕΕ υπολογίζεται ότι μία στις τρεις γυναίκες θα υποστεί βία κάποια στιγμή στη ζωή της. Από τον Ιανουάριο του 2015, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, τα θύματα και τα δυνητικά θύματα της εγκληματικότητας, τα οποία επωφελούνται ήδη στη χώρα υποδοχής τους από μια εντολή προστασίας που απαγορεύει ή περιορίζει την επαφή τους με τον δράστη, μπορούν να επικαλεστούν αυτή την προστασία όταν ταξιδεύουν ή μετακομίζουν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, χωρίς να πρέπει να κινήσουν πολύπλοκες διαδικασίες για να αναγνωριστεί η προστασία τους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Η οδηγία σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας (οδηγία 2011/99/ΕΕ) έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως τις 11 Ιανουαρίου 2015. Μέχρι στιγμής, το Βέλγιο δεν έχει κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους εθνικούς του κανόνες για την εφαρμογή της εν λόγω ενωσιακής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί επισήμως τις βελγικές αρχές να αναλάβουν δράση, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στο Βέλγιο αιτιολογημένη γνώμη. Εάν οι βελγικές αρχές δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

8. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anna-Kaisa Itkonen – Τηλ.: +32 229 56186, Alexis Perier - Τηλ.: +32 229 69143)

Προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΕΛΛΑΔΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της μη μεταφοράς της οδηγίας για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία 2012/34/ΕΕ για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Στόχος της οδηγίας είναι να ενισχυθεί ο ρόλος των εθνικών ρυθμιστικών φορέων στον σιδηροδρομικό τομέα, ιδίως όσον αφορά την αρμοδιότητά τους για τις σιδηροδρομικές υποδομές, όπως τους τερματικούς σταθμούς και τους σταθμούς. Ζητεί από τα κράτη μέλη να καθορίσουν τις σχέσεις τους με τους διαχειριστές υποδομής με βάση τις πολυετείς συμβάσεις που ορίζουν τις αμοιβαίες υποχρεώσεις όσον αφορά τη διάρθρωση των πληρωμών και την ποιότητα των υπηρεσιών υποδομής που παρέχονται σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει επίσης απαιτήσεις για την εξασφάλιση χρηματοοικονομικής διαφάνειας, ώστε οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής να τηρούν και να δημοσιεύουν χωριστούς λογαριασμούς και να ελέγχουν τις χρηματοπιστωτικές ροές. Τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να θέσουν σε ισχύ τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης με την εν λόγω οδηγία έως τις 16 Ιουνίου 2015. Επειδή η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία δεν ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωσή τους, η Επιτροπή απέστειλε στα εν λόγω κράτη μέλη προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2015 και, στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο του 2016, αιτιολογημένη γνώμη. Καθώς δεν έχουν ακόμη εγκριθεί εθνικά μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ. Με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 260 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Επιτροπή θα ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει ημερήσια χρηματική ποινή στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και τη Ρουμανία έως ότου η πράξη μεταφερθεί πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία. Η Επιτροπή προτείνει ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 30 310,80 ευρώ για την Ελλάδα, 8 710,00 ευρώ για το Λουξεμβούργο και 29 091,40 ευρώ για τη Ρουμανία. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Αερολιμένες: Η Επιτροπή ζητεί από τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να εξασφαλίσει τον διαχωρισμό των λογαριασμών του οργανισμού διαχείρισης του αεροδρομίου της Σόφιας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Βουλγαρία να εξασφαλίσει τον διαχωρισμό των λογαριασμών του οργανισμού διαχείρισης του αερολιμένα της Σόφιας, σύμφωνα με την οδηγία 96/67/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες εδάφους στους αερολιμένες της ΕΕ. Ο εν λόγω φορέας, εκτός του ότι είναι ο οργανισμός διαχείρισης του αερολιμένα της Σόφιας, εκτελεί μια σειρά υποστηρικτικών δραστηριοτήτων στον συγκεκριμένο αερολιμένα και, ειδικότερα, είναι αδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών εδάφους. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η συντήρηση, ο ανεφοδιασμός με καύσιμα και η διακίνηση εμπορευμάτων, καθώς και ο έλεγχος εισιτηρίων και αποσκευών, η τροφοδοσία, η διακίνηση αποσκευών και η μεταφορά εντός του ίδιου του αερολιμένα. Το άρθρο 4 της οδηγίας 96/67/ΕΚ ορίζει ότι ο οργανισμός διαχείρισης του αερολιμένα, στην περίπτωση που παρέχει επίσης υπηρεσίες εδάφους, πρέπει να διαχωρίζει αυστηρά τους λογαριασμούς για τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών εδάφους από τους λογαριασμούς των άλλων δραστηριοτήτων του, και να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές ροές μεταξύ των δραστηριοτήτων. Αυτό πρέπει να ελέγχεται από ανεξάρτητο ελεγκτή. Ο σκοπός του διαχωρισμού των λογαριασμών και της απαγόρευσης των χρηματοοικονομικών ροών είναι να αποφευχθεί η διεπιδότηση των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εδάφους από τον οργανισμό διαχείρισης του αερολιμένα. Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών εδάφους, αυτό θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού στον οργανισμό διαχείρισης του αερολιμένα και στους ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών εδάφους. Η Βουλγαρία έχει πλέον δύο μήνες στη διάθεσή της για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε για την ευθυγράμμιση της εθνικής της νομοθεσίας με τη νομοθεσία της ΕΕ. Διαφορετικά, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να παραπέμψει τη Βουλγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες παρακολούθησης

Η Επιτροπή ζήτησε από την Πορτογαλία να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης που διεξάγονται από τη ναυτική αρχή της. Η οδηγία 2009/15/ΕΚ προβλέπει μέτρα για τη σχέση των κρατών μελών με τους οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με την επιθεώρηση, την έρευνα και την πιστοποίηση πλοίων, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την θαλάσσια ασφάλεια και την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης. Η οδηγία ορίζει ότι κάθε κράτος μέλος παρακολουθεί τους αναγνωρισμένους οργανισμούς που ενεργούν για λογαριασμό του, ώστε να εξασφαλίζεται ότι εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος πρέπει να παρέχει στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, ανά διετία, έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης. Μέχρι σήμερα, η Πορτογαλία δεν έχει υποβάλει τέτοια έκθεση στην Επιτροπή. Δεδομένου ότι η επιθεώρηση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση πλοίων είναι ζωτικής σημασίας για τη θαλάσσια ασφάλεια και την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία. Οι πορτογαλικές αρχές έχουν προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για την πλήρη εφαρμογή της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων και της σχετικής υποχρέωσης εποπτείας στο πλαίσιο της οδηγίας. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Πορτογαλία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να εφαρμόσει ορθά τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις άδειες οδήγησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Σλοβενία να μεταφέρει και να εφαρμόσει ορθά τους κανόνες της ΕΕ για τις άδειες οδήγησης οι οποίοι προβλέπονται στην οδηγία 2006/126/ΕΚ. Η Επιτροπή διαπίστωσε σειρά ελλείψεων όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας. Αυτές είναι, μεταξύ άλλων, ο πλημμελής προσδιορισμός ορισμένων κατηγοριών αδειών οδήγησης, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι κατηγορίες ορίζουν τον μέγιστο αριθμό επιβατών για ορισμένα οχήματα, καθώς και η μη έκδοση αποκλειστικά εναρμονισμένων δικαιωμάτων οδήγησης που προβλέπονται στην οδηγία 2006/126/ΕΚ. Επιπλέον, η Επιτροπή ζήτησε από τις σλοβενικές αρχές να μεταφέρουν ορθά τους κανόνες για την ανταλλαγή των αδειών, επιβάλλοντας πρόσθετες ιατρικές απαιτήσεις. Η Σλοβενία οφείλει να μεταφέρει τους κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των αδειών οδήγησης που υπόκεινται σε περιορισμούς σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και τους κανόνες για τη συνήθη διαμονή. Η Σλοβενία έχει πλέον δύο μήνες στη διάθεσή της για να λάβει μέτρα. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή ζήτησε από το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να εφαρμόσει τη νομοθεσία της ΕΕ για τα ηλεκτρονικά διόδια

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε το Λουξεμβούργο να ευθυγραμμίσει τους εθνικούς του κανόνες με την απόφαση 2009/750/ΕΚ της Επιτροπής, σχετικά με τον ορισμό της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) και των τεχνικών στοιχείων της. Η ΕΥΤ θα επιτρέπει στους οδηγούς να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά συστήματα διοδίων σ’ ολόκληρη την Ευρώπη με τη βοήθεια μίας συσκευής επί του οχήματος και αφού θα έχουν υπογράψει μία και μόνη σύμβαση με τον πάροχο ΕΥΤ, με αποτέλεσμα να μειώνεται το διοικητικό και λειτουργικό κόστος για τους οδικούς μεταφορείς. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΥΤ, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν διαδικασία για την εγγραφή σε μητρώο των παρόχων ΕΥΤ στο έδαφός τους, καθώς και να δημιουργήσουν ένα εθνικό μητρώο των παρόχων ΕΥΤ. Επειδή το Λουξεμβούργο δεν έχει ακόμη θέσει σε εφαρμογή τα απαραίτητα μέτρα για την πραγματική σύσταση των παρόχων ΕΥΤ, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις αρχές του εν λόγω κράτους μέλους. Το Λουξεμβούργο έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

9. Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

(Για περισσότερες πληροφορίες: EnricoBrivio – Τηλ.: +32 229 56172, Ίρις Πέτσα – Τηλ.: +32 229 93321)

Συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή

Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να εφαρμόσει πλήρως την απόφαση για την αναχαίτιση του Xylellafastidiosa

Μετά την εξάπλωση στην Ιταλία του Xylellafastidiosa, ενός από τα πλέον επικίνδυνα βακτήρια των φυτών παγκοσμίως, το οποίο προκαλεί μεγάλο εύρος ασθενειών και επιφέρει τεράστιο οικονομικό οικονομικό αντίκτυπο στη γεωργία, η Επιτροπή κάλεσε την Ιταλία να εφαρμόσει πλήρως την απόφαση (ΕΕ) 2015/789 και να αναχαιτίσει την εξάπλωση του Xylella στην περιοχή της Απουλίας, καθώς και στο υπόλοιπο ιταλικό έδαφος, καθώς και σε ολόκληρη την Ένωση. Απεστάλη στην Ιταλία συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή σχετικά με τις υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει όσον αφορά τα μέτρα εκρίζωσης, περιορισμού και ελέγχου. Η συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή λαμβάνει υπόψη τη νέα απόφαση της Επιτροπής [εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/764 της Επιτροπής), η οποία εκδόθηκε τον Μάιο του 2016 και τροποποιούσε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία του υπόλοιπου εδάφους της Ένωσης με την επέκταση της περιοχής περιορισμού. Οι ιταλικές αρχές έχουν ένα μήνα προθεσμία για να απαντήσουν.

 

10. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock – Τηλ.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – Τηλ.: +32 229 87183)

Αιτιολογημένες γνώμες

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να τροποποιήσει τη νομοθεσία της σχετικά με την επιβολή ΦΠΑ επί των δικαιωμάτων παρακολούθησης έργων τέχνης

Η Επιτροπή κάλεσε την Αυστρία να τροποποιήσει τους κανόνες της σχετικά με την επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί των δικαιωμάτων παρακολούθησης για τα έργα τέχνης. Τα δικαιώματα παρακολούθησης —τα οποία παράγουν τα γνωστά ως «δικαιώματα εκμετάλλευσης»— συνιστούν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας που επιτρέπει σε έναν καλλιτέχνη να λάβει ένα ποσοστό της τιμής πώλησης ενός έργου τέχνης όταν αυτό μεταπωλείται. Στην Αυστρία επιβάλλεται ΦΠΑ στη μεταπώληση των έργων τέχνης. Καθώς δεν υπάρχει συμβατική σχέση μεταξύ του αγοραστή και του καλλιτέχνη, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η διάταξη παραβιάζει το άρθρο 2 της οδηγίας σχετικά με τον ΦΠΑ (οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου). Αυτό συνάδει επίσης με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ (C-16/93, Tolsma), σύμφωνα με την οποία πρέπει να υπάρχει νομική σχέση μεταξύ του παρέχοντος την υπηρεσία και του αποδέκτη, προκειμένου η εν λόγω υπηρεσία να μπορεί να φορολογηθεί. Στις 17 Οκτωβρίου 2014 απεστάλη στην Αυστρία προειδοποιητική επιστολή. Το αίτημα διατυπώνεται πλέον υπό τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση στην αιτιολογημένη γνώμη εντός δύο μηνών, η Επιτροπή ενδέχεται να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να τροποποιήσει ορισμένους κανόνες που απαιτούν από τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού να ορίζουν φορολογικό αντιπρόσωπο

Η Επιτροπή κάλεσε την Αυστρία να τροποποιήσει τους κανόνες της οι οποίοι επιβάλλουν στους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού να ορίζουν αντιπροσώπους οι οποίοι θα διαχειρίζονται τις φορολογικές τους υποθέσεις για λογαριασμό τους. Τα πρόσωπα που διαμένουν στην Αυστρία δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την εν λόγω νομοθεσία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί επιφέρουν διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και αντιβαίνουν στο δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, κεφαλαίου, υπηρεσιών και προσώπων, όπως ορίζεται στα άρθρα 18, 21, 45, 56 και 63 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στα άρθρα 4, 28, 36 και 40 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ). Στις 31 Μαρτίου 2014 απεστάλη στην Αυστρία προειδοποιητική επιστολή. Το αίτημα διατυπώνεται πλέον υπό τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση στην αιτιολογημένη γνώμη εντός δύο μηνών, η Επιτροπή ενδέχεται να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

MEMO/16/2490

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar