Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Červencové případy porušení právních předpisů: hlavní rozhodnutí

Brusel 22. července 2016

Přehled podle oblastí politiky

Evropská komise ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů pokračuje v právních krocích proti členským státům, které nesplnily své povinnosti podle práva EU. Rozhodnutí se týkají různých odvětví a politik EU (viz příloha I a II) a usilují o zajištění řádného uplatňování práva EU v zájmu občanů a podniků.

Hlavní rozhodnutí Komise (jedna výzva, 20 odůvodněných stanovisek a osm žalob k Soudnímu dvoru Evropské unie) jsou uvedena níže a rozřazena podle oblastí politiky. Komise rovněž uzavírá 86 věcí, kde záležitosti s dotčenými členskými státy byly vyřešeny, aniž by Komise musela pokračovat v řízení.

Další informace o řízení EU o nesplnění povinnosti jsou k dispozici v dokumentu MEMO/12/12. Podrobnější informace o všech rozhodnutích o protiprávním jednání najdete zde.

 

1. Zemědělství a rozvoj venkova

(Další informace: Daniel Rosario – tel. +32 229 56185, Clémence Robin – tel. +32 229 52509)

Odůvodněné stanovisko

Zemědělství: Komise vyzývá ŘECKO, aby dodržovalo společnou organizaci zemědělského trhu v odvětví vína

Evropská komise žádá Řecko, aby dodržovalo pravidla společné organizace zemědělského trhu v odvětví vína, jakož i svobodu sdružování, profesní svobodu a svobodu podnikání, stanovené v Listině základních práv EU. Pěstitelé vína na řeckém ostrově Samos mají v současnosti povinnost být členem místního družstva. To znamená, že musí odevzdávat veškerou produkci moštu a hroznů Svazu vinařských družstev ostrova Samos (EOSS; Samos UVC), který má výhradní právo na výrobu samoského vína a jeho uvádění na trh. Pěstitelé vína navíc nemohou být registrováni jako producenti vína nesoucího značku Chráněné označení původu. Podle Komise povinnost odevzdávat veškerou produkci vína nebo hroznů organizaci producentů ve skutečnosti představuje faktický zákaz toho, aby producenti vyráběli víno sami. Řecké orgány také porušují čl. 103 odst. 1 nařízení o společné organizaci trhů (nařízení (EU) č. 1308/2013), v němž se uvádí, že „chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení může použít každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh víno, jež bylo vyrobeno v souladu s příslušnou specifikací výrobku.“ Na základě podrobné stížnosti zaslala Komise 26. února 2016 výzvu, na kterou řecké orgány odpověděly 27. dubna 2016. Komise se však domnívá, že však tato odpověď jen nedostatečně reaguje na vznesené výhrady, a proto nyní zasílá odůvodněné stanovisko. Řecko má dva měsíce na to, aby přijalo nezbytná opatření za účelem zjednání nápravy. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

 

2. Hospodářská soutěž

(Další informace: Ricardo Cardoso – tel. +32 229 80100, Yizhou Ren – tel. +32 229 94889)

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Státní podpora: Komise žaluje ŘECKO, neboť nezajistilo vrácení státní podpory neslučitelné s vnitřním trhem, kterou poskytlo společnosti Řecké loděnice

Evropská komise se rozhodla znovu podat žalobu na Řecko u Soudního dvora EU, neboť nesplnilo rozhodnutí z roku 2008, kterým Komise nařídila navrácení neslučitelné státní podpory poskytnuté společnosti Řecké loděnice (Ellinika Nafpigeia). Následně v roce 2012 vynesl Soudní dvůr rozhodnutí, kterým odsuzuje Řecko za to, že rozhodnutí Komise z roku 2008 neprovedlo. Komise nyní žádá, aby Soudní dvůr uložil Řecku jednorázovou paušální pokutu ve výši přibližně 6 milionů eur. Dále požaduje, aby Soudní dvůr uložil denní penále ve výši 34 974 eur, splatné ode dne vydání rozsudku až do dne, kdy Řecko přijme všechna nezbytná opatření k provedení rozhodnutí Komise z roku 2008. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

3. Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

(Další informace: Christian Wigand – tel. +32 229 62253, Sara Soumillion - tel. +32 229 67094)

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Zdraví a bezpečnost: Komise podává žalobu na LUCEMBURSKO, protože do vnitrostátního práva neprovedlo směrnici o balení a označování

Evropská komise žaluje Lucembursko u Soudního dvora EU za to, že ani více než rok po uplynutí lhůty neoznámilo provedení směrnice o klasifikaci, označování a balení (CLP) látek a směsí (směrnice 2014/27/EU) ve svých právních předpisech. Směrnice CLP nahradila několik směrnic z oblasti vnitřního trhu týkajících se klasifikace, označování a balení chemických látek a uvedla je do souladu s nařízením CLP (nařízení (ES) 1272/2008). Nařízení CLP je právní předpis EU, který vstoupil v platnost dne 20. ledna 2009 a uvádí systém EU pro klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí do souladu s celosvětově harmonizovaným systémem OSN (GHS). Právní a správní předpisy členských států nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí CLP měly vstoupit v platnost do 1. června 2015 a Komise měla být o této skutečnosti neprodleně informována. Přestože Komise zaslala výzvu a dvě odůvodněná stanoviska, v nichž Lucembursko požádala, aby situaci objasnilo, podrobnosti týkající se dalších kroků vedoucích k provedení směrnice do lucemburského práva zůstávají nejasné.  Proto na základě postupu stanoveného v čl. 260 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) Komise požádá Soudní dvůr, aby Lucembursku uložil denní penále ve výši 8710 eur platné do doby, dokud nebude uvedená směrnice plně provedena do jeho vnitrostátních předpisů. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

4. Energetika

(Další informace: Anna-Kaisa Itkonen – tel. +32 22956186, Nicole Bockstaller – tel. +32 229 52589)

Odůvodněná stanoviska

Energetická účinnost: BULHARSKO má dodržovat předpisy EU o snižování spotřeby energie v budovách

Evropská komise zaslala odůvodněné stanovisko Bulharsku, ve kterém žádá o správné provedení všech požadavků stanovených ve směrnici o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU) do bulharského práva. Podle této směrnice musí členské státy zavést a uplatňovat minimální požadavky na energetickou náročnost nových a stávajících budov a zajistit certifikaci energetické náročnosti budov a provádění pravidelných inspekcí otopných soustav a klimatizačních systémů. Z podrobné analýzy bulharské legislativy provádějící směrnici vyplývá, že Bulharsko nevyžaduje, aby byl pokaždé vypracován certifikát energetické náročnosti a následně předán kupujícímu či novému nájemci budovy nebo ucelené části budovy, která se prodává, staví nebo pronajímá. Vnitrostátní předpis také obsahuje směrnicí nepovolenou výjimku z požadavků na energetickou náročnost a určité nesrovnalosti, pokud jde o požadavky na četnost inspekcí otopných soustav. Komise proto žádá bulharské orgány, aby zajistily splnění všech požadavků uvedených ve zmíněné směrnici. Bulharsko má nyní dva měsíce na to, aby Evropské komisi oznámilo opatření, jež přijalo za účelem zjednání nápravy. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

 

Vnitřní trh s energií: Komise vyzývá FRANCII, aby splnila třetí energetický balíček

Evropská komise oficiálně vyzvala Francii, aby zajistila správné provedení a uplatňování směrnice o elektřině (směrnice 2009/72/ES). Směrnice je součástí třetího energetického balíčku a obsahuje ustanovení klíčová pro správné fungování energetických trhů. Jde například o oddělení provozovatelů přenosové soustavy od dodavatelů a výrobců energie, posílení nezávislosti a pravomocí národních regulačních orgánů a lepší fungování maloobchodních trhů ve prospěch spotřebitelů. Komise zjistila, že francouzská právní úprava neumožňuje společnostem, s výjimkou oficiálního národního provozovatele elektroenergetických sítí, stavět a provozovat propojovací vedení do jiných členských států EU. V únoru 2015 byla Francii zaslána výzva. Dodržování práva EU však stále nebylo zajištěno, a proto Komise nyní zasílá odůvodněné stanovisko. Francie má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámila opatření, jež přijala za účelem zjednání nápravy. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

 

5. Životní prostředí

(Další informace: Enrico Brivio – tel. +32 229 56172, Iris Petsa – tel. +32 229 93321)

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Komise žaluje BULHARSKO kvůli nedostatečné ochraně ohrožených druhů ptáků

Evropská komise žaluje Bulharsko u Soudního dvora EU za to, že nedostatečně chrání významné ptačí druhy a jejich jedinečná stanoviště v pohoří Rila. Bulharské orgány nerozšířily lokalitu označenou jako zvláště chráněná oblast tak, aby ohroženým druhům volně žijícího ptactva nabízela odpovídající ochranu. Rila, nejvyšší pohoří Bulharska i celého Balkánského poloostrova, patří k nejcennějším oblastem v Bulharsku i v celé EU z hlediska ochrany 20 ohrožených druhů ptáků. Podle právního předpisu EU o ochraně volně žijících ptáků (směrnice 2009/147/ES) mají členské státy povinnost označit zvláště chráněné oblasti vhodné k ochraně druhů ohrožených vyhynutím, druhů citlivých vůči specifickým změnám na jejich stanovišti nebo druhů pokládaných za vzácné nebo těch, které vyžadující zvláštní pozornost. Bulharsko zatím jako zvláště chráněnou oblast řádně klasifikovalo 72 % lokality. Do toho však nejsou zahrnuty podstatné části stanovišť sedmnácti ohrožených druhů ptáků vyjmenovaných v příloze I směrnice o ochraně ptáků, čímž je ohrožena ochrana druhů, jako je sýc rousný (Aegolius funereus) a kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) nebo strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), datlík tříprstý (Picoides tridactilus), jeřábek lesní (Bonasa bonasia) a datel černý (Dryocopus martius). Přestože Komise zaslala Bulharsku v říjnu 2014 odůvodněné stanovisko ohledně potřeby rozšířit chráněné oblasti v pohoří Rila, Bulharsko tuto povinnost nesplnilo. Komise proto předává tuto věc Soudnímu dvoru EU. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Komise žaluje ČESKOU REPUBLIKU kvůli zásilce toxického odpadu

Evropská komise podává žalobu na Českou republiku k Soudnímu dvoru EU, protože země nezajistila zpětvzetí 20 000 tun nebezpečného odpadu, který jeden z českých podniků koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 přepravil do polských Katovic. Případ je součástí sporu mezi dvěma členskými státy – Polskem a Českou republikou – ohledně klasifikace přepraveného odpadu. Polské orgány odmítly zásilky přijmout s odůvodněním, že porušují nařízení o přepravě odpadů (nařízení (ES) č. 1013/2006). Přepravovaný odpad měl být dopředu oznámen a měl získat písemný souhlas. Zásilky však oznámeny nebyly, a považují se tak za „nedovolenou přepravu“. České orgány by tudíž měly podniknout nezbytné kroky, aby byl odpad navrácen do země původu. Pokud by Česká republika požadovaná opatření nepřijala, znamenalo by to porušení právních předpisů EU. České orgány nicméně převzetí zásilek zpět odmítly s odůvodněním, že dotčený materiál (kyselé dehty ze zpracování ropy, uhelný prach a oxid vápenatý) není odpad, nýbrž produkt registrovaný v souladu s nařízením REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006). V návaznosti na stížnost zasáhla do záležitosti Komise, aby spor mezi oběma státy rozřešila. V listopadu 2015 bylo České republice zasláno odůvodněné stanovisko, ve kterém byly její argumenty, že by měly být zásilky klasifikovány jako produkt, zamítnuty a země byla vyzvána, aby zajistila odvoz odpadu zpět na své území.Vzhledem k tomu, že Česká republika převzetí odpadu zpět stále odmítá, postupuje Komise věc Soudnímu dvoru EU. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Odůvodněná stanoviska

Informace o životním prostředí: Komise žádá FINSKO, aby provedlo pravidla EU o přístupu k informacím o životním prostředí

Evropská komise vyzývá Finsko, aby plně sladilo svou právní úpravu s pravidly EU pro přístup občanů k informacím o životním prostředí, ať už jsou v písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné formě. Tato povinnost měla být splněna do 14. února 2005. Směrnice o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí (směrnice 2003/4/ES) dává občanům právo znát stav životního prostředí, čímž jim umožňuje zapojit se do rozhodování o otázkách, které ovlivňují jejich zdraví a kvalitu života. Důvodem k zaslání odůvodněného stanoviska byla skutečnost, že žádost o informace týkající se lesnictví, které jsou obsaženy v databázi spravované Finskou lesní správou, nejsou veřejně přístupné, není-li podána zdůvodněná žádost. Podle směrnice by však informace o životním prostředí měly být veřejně přístupné bez nutnosti takovou žádost podávat. Finské orgány sice souhlasily, že příslušný právní předpis změní, ale přijetí novely má značné zpoždění. Komise se proto rozhodla zaslat Finsku odůvodněné stanovisko. Jestliže Finsko nezareaguje do dvou měsíců, může Komise věc předat Soudnímu dvoru EU.

 

Odpad: Komise vyzývá CHORVATSKO, aby provedlo pravidla EU pro nakládání s odpady

Komise žádá Chorvatsko, aby plně sladilo svou právní úpravu s pravidly EU pro nakládání s odpady. Cílem rámcové směrnice o odpadech (směrnice 2008/98/ES) je minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. Směrnice dále usiluje o snížení spotřeby zdrojů a zaměřuje se na předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a recyklaci, čímž přispívá k rozvoji oběhového hospodářství. Po zjištění četných nedostatků ve způsobu, jakým Chorvatsko začlenilo směrnici do svého právního řádu, zaslala Komise orgánům této země v říjnu 2015 výzvu. Řada nesrovnalostí v tomto směru však stále přetrvává – jedná se například o ustanovení o rozsahu směrnice, požadavky na povolení pro nakládání s odpady, obsah plánu nakládání s odpady a programu předcházení vzniku odpadů a také o podrobná pravidla pro kontroly. Z tohoto důvodu Komise zasílá odůvodněné stanovisko. Chorvatsko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámilo opatření přijatá k nápravě nedostatků. V opačném případě může být věc předložena Soudnímu dvoru EU.

 

6. Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

(Další informace: Lucia Caudet – tel. +32 229 56182, Maria Sarantopoulou – tel. +32 229 13740)

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Volný pohyb služeb: Komise žaluje RAKOUSKO u Soudního dvora EU kvůli restriktivním podmínkám pro zahraniční lyžařské instruktory

Evropská komise se rozhodla zažalovat Rakousko u Soudního dvora EU kvůli omezením, která některé rakouské spolkové země ukládají na činnost lyžařských instruktorů z jiných zemí EU. I když Komise souhlasí, že profese lyžařského instruktora vyžaduje odpovídající odbornou přípravu a způsobilost, dospěla k závěru, že některé rakouské požadavky neodůvodněně diskriminují instruktory z jiných zemí. Ve spolkové zemi Tyrolsko nemohou zahraniční lyžařští instruktoři přijímat žáky, kteří se již nacházejí v Rakousku, což omezuje jejich právo poskytovat služby žákům, které doprovázejí ze země, kde příslušná lyžařská škola nebo instruktor sídlí. Oproti místním instruktorům, kteří mohou přijímat žáky libovolně, staví toto omezení zahraniční instruktory do nevýhodné pozice. Uvedený požadavek je v rozporu s právem EU a volným pohybem služeb stanoveným v článku 56 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Komise se dále domnívá, že právní předpisy o lyžařských školách ve spolkové zemi Štýrsko nejsou slučitelné s pravidly EU pro volný pohyb pracovníků, svobodou usazování a volným pohybem služeb podle článků 45, 49 a 56 SFEU ani s unijní judikaturou. Štýrsko neuznává některé kvalifikace zahraničních instruktorů sjezdového lyžování (např. specializace na styl „telemark“, lyžování osob s postižením nebo na klasické lyžování). Komise vyjádřila své výhrady již dříve, a to v odůvodněném stanoviskuz července 2014 a v doplňujícím odůvodněném stanovisku z června 2015. Protože však Rakousko na tyto výhrady příslušně nezareagovalo a nepřijalo opatření ke zjednání nápravy, rozhodla se Komise žalovat rakouské orgány u Soudního dvora EU. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Navracení neoprávněně vyvezených kulturních statků: Komise vyzývá členské státy k provedení nových pravidel

Evropská komise dnes prostřednictvím odůvodněného stanoviska vyzvala 8 členských států, aby do svých právních předpisů provedly směrnici 2014/60/EU, pokud jde o kulturní statky klasifikované nebo definované příslušným členským státem, které byly neoprávněně vyvezeny z území členského státu EU. Nelegální obchod s kulturními statky je problém postihující všechny členské země EU. Cílem nové směrnice, která je přepracovaným zněním směrnice 93/7/EHS, je uvést do souladu základní zásadu volného pohybu zboží a ochranu národního kulturního dědictví. To pomůže zamezit nelegálnímu vývozu kulturních statků a pro země EU bude díky tomu snazší žádat o navracení kulturních památek, které jsou často důležité pro jejich národní identitu. Směrnice měla být do vnitrostátního práva provedena do 19. prosince 2015. Kypr, Finsko, Francie, Španělsko, Litva, Polsko, Portugalsko a Rumunsko doposud Komisi neoznámily, že tuto směrnici plně provedly do svých právních předpisů. Uvedené členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámily plné provedení směrnice. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

 

7. Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost žen a mužů

(Další informace: Christian Wigand – tel. +32 229 62253, Melanie Voin – tel. +32 229 58659)

Odůvodněné stanovisko

Zvýšení ochrany obětí domácího násilí: Komise vyzývá BELGII, aby uznávala ochranné příkazy z jiných zemí EU

Komise vyzvala Belgii, aby provedla pravidla EU o uznávání ochranných příkazů vydaných v jiných členských státech. V EU čelí během svého života násilí přibližně každá třetí žena. Oběti a potenciální oběti trestných činů, které již ve své domovské zemi využívají ochranný příkaz, jež násilníkovi zakazuje se s nimi stýkat, nebo tento styk omezuje, se mohou od ledna 2015 podle pravidel EU na tuto ochranu spoléhat také pokud cestují nebo se přestěhují do jiného členského státu EU, aniž by musely podstupovat složitý proces uznávání příkazu v ostatních členských státech EU. Směrnice o evropském ochranném příkazu (směrnice 2011/99/EU) měla býtdo vnitrostátního práva provedena do 11. ledna 2015. Belgie doposud Evropské komisi neoznámila své vnitrostátní právní předpisy, kterými se tento zákon EU provádí. V důsledku toho Komise oficiálně vyzývá belgické orgány, aby přijaly příslušná opatření jak na vnitrostátní, tak na regionální úrovni. Komise se proto rozhodla zaslat Belgii odůvodněné stanovisko. Jestliže belgické orgány nezareagují do dvou měsíců, může Komise věc postoupit Soudnímu dvoru EU.

 

8. Mobilita a doprava

(Další informace: Anna-Kaisa Itkonen – tel. +32 229 50595, Alexis Perier – tel. +32 229 69143)

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

 

Železniční doprava: Komise podává žalobu u Soudního dvora EU na ŘECKO, LUCEMBURSKO a RUMUNSKO za neprovedení směrnice o jednotném evropském železničním prostoru

Evropská komise dnes rozhodla, že podá na Řecko, Lucembursko a Rumunsko žalobu k Soudnímu dvoru EU za to, že do vnitrostátního práva neprovedly směrnici 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Účelem uvedené směrnice je posílit úlohu vnitrostátních regulačních subjektů v oblasti železniční dopravy, zejména pak jejich kompetence, pokud jde o železniční zařízení, jako jsou terminály a nádraží. Směrnice po členských státech vyžaduje, aby své vztahy se správci infrastruktury založily na víceletých smlouvách, v nichž jsou vymezeny povinnosti obou stran, pokud jde o strukturu plateb a o kvalitu služeb infrastruktury, jež mají být poskytovány železničním dopravcům. Tato směrnice rovněž obsahuje požadavek na finanční transparentnost, podle nějž musí železniční přepravci a správci infrastruktury vést a zveřejňovat oddělené účetnictví a kontrolovat finanční toky. Členské státy měly uvést opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí v účinnost do 16. června 2015. Jelikož Řecko, Lucembursko a Rumunsko tento závazek nesplnily, zaslala Komise těmto třem státům v červenci 2015 výzvu a následně pak v únoru 2016 odůvodněné stanovisko. Poněvadž vnitrostátní prováděcí opatření nebyla doposud přijata, Komise rozhodla, že na tyto členské státy podá žalobu k Soudnímu dvoru EU. Na základě postupu stanoveného v čl. 260 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) Komise požádá Soudní dvůr, aby Řecku, Lucembursku a Rumunsku uložil denní penále platné do doby, dokud nebude předpis plně proveden do jejich vnitrostátních předpisů. Komise navrhuje, aby bylo Řecku uloženo denní penále ve výši 30 310,80 eur, Lucembursku ve výši 8 710,00 eur a Rumunsku ve výši 29 091,40 eur. Další informace viz úplná tisková zpráva.

 

Odůvodněná stanoviska

Letiště: Komise žádá BULHARSKO, aby zajistilo oddělení účtů řídicího orgánu letiště v Sofii

Evropská Komise požádala Bulharsko, aby v souladu se směrnicí 96/67/ES o odbavovacích službách na letištích v EU zajistilo oddělení účtů řídicího orgánu letiště v Sofii. Vedle toho, že je tento subjekt řídicím orgánem letiště, vykonává na dotčeném letišti ještě řadu podpůrných aktivit, a zejména je licencovaným provozovatelem odbavovacích služeb. Mezi tyto služby patří například údržba, manipulace s pohonnými hmotami a s náklady a také odbavování cestujících, catering, odbavování zavazadel a doprava v rámci samotného letiště. V článku 4 směrnice 96/67/ES se stanoví, že pokud řídicí orgán letiště poskytuje rovněž služby pozemního odbavování, musí účty ze své činnosti pozemního odbavování důsledně oddělovat od účtů ostatních činností a nesmí docházet k finančním tokům mezi těmito činnostmi. Na dodržování těchto pravidel musí dohlížet nezávislý revizor. Účelem oddělení účtů a zákazu finančních toků je zamezit křížovému subvencování odbavovacích služeb prováděných řídicím orgánem letiště. To by mělo zajistit, aby v oblasti poskytování odbavovacích služeb měli nezávislí poskytovatelé odbavovacích služeb stejné podmínky jako řídicí orgán letiště. Bulharsko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámilo opatření přijatá ke sladění své legislativy s právem EU. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že na bulharské orgány podá žalobu u Soudního dvora EU.

 

Námořní doprava: Komise žádá PORTUGALSKO, aby podalo zprávu o svých kontrolách

Komise požádala Portugalsko, aby podalo zprávu o výsledcích kontrol prováděných jeho námořním úřadem. Směrnice 2009/15/ES obsahuje opatření upravující vztahy členských států a subjektů pověřených inspekcemi lodí, jejich prohlídkami a vydáváním lodních osvědčení, aby se zajistil soulad s mezinárodními úmluvami o bezpečnosti na moři a předcházení znečišťování moří. Uvedená směrnice stanoví, že každý členský kontroluje uznané subjekty jednající jeho jménem, aby se zajistilo, že svěřené funkce vykonávají efektivně. V této souvislosti musí každý členský stát alespoň jednou za dva roky podat ostatním členským státům a Komisi zprávu o výsledcích těchto kontrol. Portugalsko doposud tyto zprávy Komisi neposkytlo. Jelikož jsou inspekce lodí, jejich prohlídky a vydávání lodních osvědčení zásadně důležité pro námořní bezpečnost a předcházení znečišťování moří, rozhodla se Komise zaslat Portugalsku odůvodněné stanovisko. Portugalsko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámilo opatření přijatá v zájmu úplného provedení kontrolních a souvisejících dozorových povinností vyplývajících ze směrnice. Pokud tak neučiní, může Komise rozhodnout, že podá na Portugalsko žalobu k Soudnímu dvoru EU.

 

Doprava: Evropská komise vyzývá SLOVINSKO, aby správně provedlo pravidla EU týkající se řidičských průkazů

Evropská Komise vyzývá Slovinsko, aby správně do svých předpisů provedlo a začalo uplatňovat evropská pravidla týkající se řidičských průkazů vymezená ve směrnici 2006/126/ES. Komise odhalila v provádění této směrnice řadu nedostatků. Patří mezi ně nesprávné definice několika kategorií řidičských průkazů, konkrétně nevymezení maximálního počtu cestujících pro některé typy vozidel, a vydávání řidičských průkazů jiných než harmonizovaná řidičská oprávnění stanovená ve směrnici 2006/126/ES. Komise rovněž slovinské orgány vyzvala, aby správně provedly pravidla pro výměnu průkazu zavedením dodatečných zdravotních požadavků. Od Slovinska se očekává, že provede pravidla o uznávání řidičských průkazů, které jsou omezeny v jiném členském státě, a také pravidla týkající se obvyklého bydliště. Slovinsko má nyní dva měsíce na to, aby zareagovalo. Po jejich uplynutí se Komise může obrátit na Soudní dvůr EU.

 

Silniční doprava: Komise vyzvala LUCEMBURSKO, aby provedlo právní předpisy EU o elektronickém mýtném

Evropská komise dnes vyzvala Lucembursko, aby uvedlo svá vnitrostátní pravidla do souladu s rozhodnutím Komise 2009/750/ES o definici evropské služby elektronického mýtného (EETS) a jejích technických prvků. Tato služba má umožnit uživatelům projíždět systémy elektronického mýtného v celé Evropě pomocí jediné palubní jednotky a podpisu jediné smlouvy s poskytovatelem této služby, čímž se sníží administrativní a provozní náklady autodopravců. Podle legislativního rámce EETS musí členské státy stanovit postup pro registraci poskytovatelů EETS na svém území a rovněž zřídit vnitrostátní rejstřík poskytovatelů EETS. Jelikož Lucembursko prozatím nepřijalo nezbytná opatření, jež by poskytovatelům služby elektronického mýtného umožňovala se v zemi usadit, Komise dnes rozhodla, že zašle lucemburským orgánům odůvodněné stanovisko. Lucembursko má nyní dva měsíce na to, aby obavy Komise rozptýlilo. Pokud tak včas neučiní, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru EU.

 

9. Zdraví a bezpečnost potravin

(Další informace: Enrico Brivio – tel. +32 229 56172, Iris Petsa – tel. +32 229 93321)

Doplňující výzva

Komise žádá ITÁLII, aby plně provedla rozhodnutí týkající se zastavení rozšiřování organismu Xylella fastidiosa

Poté, co v Itálii vzniklo ohnisko bakterie Xylella fastidiosa, což je jeden z nejnebezpečnějších rostlinných patogenů na světě, způsobující řadu chorob s obrovskými hospodářskými důsledky pro zemědělství, Komise tento členský stát vyzvala, aby plně provedl rozhodnutí (EU) 2015/789 a zastavil šíření tohoto organismu v Apulii a také na zbývajícím území Itálie a jinde v Unii. Itálii byla zaslána doplňující výzva týkající se jejích povinností souvisejících s opatřeními pro eradikaci, omezení výskytu a průzkum. Tato doplňující výzva byla zaslána, aby se zohlednilo nové rozhodnutí Komise 2016/764 (prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/764) z května 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/789, a byla tak díky rozšíření oblasti izolace výskytu zaručena účinná ochrana zbývajícího území Unie. Italské orgány mají měsíc na to, aby zareagovaly.

 

10. Daně a celní unie

(Další informace: Vanessa Mock – tel. +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel. +32 229 87183)

Odůvodněná stanoviska

Daně: Komise žádá RAKOUSKO, aby změnilo svá pravidla pro DPH za právo na opětný prodej uměleckých děl

Komise požádala Rakousko, aby změnilo svá pravidla pro daň z přidané hodnoty (DPH) v souvislosti s právem na opětný prodej uměleckých děl. Právo na opětný prodej, které zakládá nárok na licenční poplatky, je právem duševního vlastnictví, které umělci umožňuje získat procentní podíl z prodejní ceny uměleckého díla při jeho dalším prodeji. V Rakousku se na opětný prodej uměleckých děl vztahuje DPH. Jelikož mezi kupujícím a umělcem v tomto případě neexistuje žádný smluvní vztah, Komise se domnívá, že takovéto opatření je porušením článku 2 směrnice o DPH (směrnice Rady 2006/112/ES). Tento názor je rovněž v souladu s rozsudkem Soudního dvora EU (C-16/93, Tolsma), v němž se uvádí, že služba je zdanitelná pouze tehdy, pokud mezi poskytovatelem služby a jejím příjemcem existuje právní vztah. Dne 17. října 2014 byla Rakousku zaslána výzva. Nynější žádost má podobu odůvodněného stanoviska. Pokud Rakousko na odůvodněné stanovisko nezareaguje uspokojivým způsobem do dvou měsíců, může Komise věc postoupit Soudnímu dvoru EU.

 

Daně: Komise vyzývá RAKOUSKO, aby změnilo určitá pravidla, podle kterých daňoví poplatníci-nerezidenti musí určit své daňové zástupce

Komise požádala Rakousko, aby změnilo svá pravidla, která od daňových poplatníků-nerezidentů vyžadují, aby si stanovili daňové zástupce, kteří budou jejich jménem vyřizovat jejich daňové záležitosti. Na osoby, které mají v Rakousku trvalé bydliště, se tento právní předpis nevztahuje. Komise se domnívá, že uvedená pravidla představují diskriminační zacházení na základě národnosti a jsou v rozporu s právem na volný pohyb zboží, kapitálu, služeb a osob, jak je stanoví články 18, 21, 45, 56 a 63 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a články 4, 28, 36 a 40 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Dohoda o EHP). Dne 31. března 2014 byla Rakousku zaslána výzva. Žádost má podobu odůvodněného stanoviska. Pokud Rakousko na odůvodněné stanovisko nezareaguje uspokojivým způsobem do dvou měsíců, může Komise věc postoupit Soudnímu dvoru EU.

MEMO/16/2490

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar