Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Процедури за установяване на нарушения от месец юли: основни решения

Брюксел, 22 юли 2016 r.

Преглед по области на политиката

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС (вж. приложения I и II) и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията (в това число официално уведомително писмо, 20 мотивирани становища и 8 случая на сезиране на Съда на Европейския съюз), са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Комисията приключва също така 86 случая, при които проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава процедурата.

За повече информация относно процедурата на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията за установяване на нарушение.

 

1. Земеделие и развитие на селските райони

(За повече информация: Daniel Rosario — тел.: +32 229 56185, Clémence Robin — тел.: +32 229 52509)

 

Мотивирано становище

Земеделие: Комисията приканва ГЪРЦИЯ да се съобрази с общата организация на пазара на селскостопански продукти в лозаро-винарския сектор

Европейската комисия отправя искане към Гърция да се съобрази с правилата на общата организация на селскостопанските пазари (ООП) в лозаро-винарския сектор и със свободите на сдружаване, на професия и на стопанска инициатива, залегнали в Хартата на основните права на ЕС. Отделните винопроизводители на остров Самос (Гърция) понастоящем са задължени да членуват в местни кооперации, които от своя страна трябва да предоставят цялата си продукция мъст и грозде на Съюза на лозарските кооперации на Самос, който притежава изключителното право да произвежда и предлага на пазара вино от остров Самос. Освен това на отделните винопроизводители не е разрешено да се регистрират като производители на вино със защитено наименование за произход. Според Комисията задължението за доставяне на цялата продукция мъст или грозде на организация на производители реално представлява забрана за отделния производител да произвежда вино сам. Гръцките органи нарушават също член 103, параграф 1 от Регламента за ООП (Регламент (ЕС) № 1308/2013), според който „защитено наименование за произход и защитено географско указание може да се използва от всеки оператор, предлагащ на пазара вино, което е било произведено в съответствие със съответната спецификация на продукта“. След като получи подробна жалба, Комисията изпрати на 26 февруари 2016 г. официално уведомително писмо, на което гръцките органи отговориха на 27 април 2016 г. Комисията счита обаче, че отговорът не е достатъчен, за да се разсеят по подходящ начин повдигнатите опасения, и поради това сега изпраща мотивирано становище. Гърция разполага с два месеца, за да предприеме необходимите мерки за отстраняване на проблема. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу Гърция пред Съда на ЕС.

2. Конкуренция

(За повече информация: Ricardo Cardoso — тел.: +32 229 80100, Yizhou Ren — тел.: +32 229 94889)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Държавна помощ: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ГЪРЦИЯ за неспазване на задължението да събере несъвместимата държавна помощ от Hellenic Shipyards

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Гърция, тъй като страната не се е съобразила с решението на Комисията от 2008 г. за събиране на несъвместимата държавна помощ за Hellenic Shipyards. Това е следствие на осъдителна присъда на Съда от 2012 г. срещу Гърция за неизпълнение на решението. Сега Комисията иска от Съда да наложи на Гърция еднократна глоба в размер на около 6 милиона евро. Комисията също така поиска от Съда да наложи дневна парична санкция в размер на 34,974 евро от датата на съдебното решение до датата, на която Гърция предприеме всички необходими мерки, за да изпълни решението на Комисията от 2008 г. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

3. Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване

(За повече информация: Christian Wigand — тел.: +32 229 62253, Sara Soumillion — тел.: +32 229 67094)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

здраве и безопасност: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ЛЮКСЕМБУРГ за неизпълнение на задължението за транспониране на Директивата за опаковането и етикетирането в националното законодателство

Европейската комисия предявява иск пред Съда на ЕС срещу Люксембург за неизпълнение на задължението да се нотифицира транспонирането на Директивата относно класифицирането, етикетирането и опаковането (КЕО) на вещества и смеси (Директива 2014/27/ЕС) в националното законодателство над една година след изтичането на определения за това срок. Директивата относно КЕО замени няколко директиви, които бяха свързани с вътрешния пазар и се отнасяха до класифицирането, етикетирането и опаковането на химически вещества, като ги приведе в съответствие с Регламента за КЕО (Регламент (ЕО) № 1272/2008). Регламентът за КЕО е регламент на ЕС, влязъл в сила на 20 януари 2009 г., с който системата на Съюза за класифициране, етикетиране и опаковане на химически вещества и смеси се привежда в съответствие с Глобалната хармонизирана система на Организацията на обединените нации (GHS). Законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, необходими за спазването на Директивата относно КЕО, трябваше да влязат в сила до 1 юни 2015 г., а Комисията трябваше да бъде незабавно уведомена. Въпреки че Комисията изпрати официално уведомително писмо и две мотивирани становища, с които поиска от Люксембург да разясни ситуацията, подробностите относно следващите стъпки в националната законодателна процедура за транспониране на Директивата остават неизвестни. Поради това въз основа на процедурата, посочена в член 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Комисията ще поиска Съдът да наложи дневна парична санкция в размер на 8 710 евро на Люксембург, докато Директивата бъде изцяло транспонирана в националното законодателство. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

4. Енергетика

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller — тел.: +32 229 52589)

Мотивирани становища

Енергийна ефективност: От БЪЛГАРИЯ бе поискано да изпълни разпоредбите на ЕС за намаляване на енергийното потребление на сградите

Европейската комисия изпрати на България мотивирано становище с искане да транспонира правилно в националното законодателство всички изисквания на Директивата за енергийните характеристики на сградите (Директива 2010/31/ЕС). Съгласно тази директива държавите членки трябва да въведат и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на новите и съществуващите сгради, да осигурят сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и да гарантират извършването на редовни инспекции на отоплителните и климатичните инсталации. При подробен преглед на националното законодателство, с което се транспонира Директивата, беше установено, че България не е гарантирала, че винаги се издават и предоставят сертификати за енергийните характеристики на потенциалния купувач или наемател на сгради или обособени части от сгради, които се продават, са в строеж или се отдават под наем. Освен това националното законодателство съдържа освобождавания от изискванията за енергийна ефективност, които не са предвидени в тази директива, както и несъответствия по отношение на изискванията във връзка с честотата на инспекциите на отоплителните системи. По тази причина Комисията иска от българските органи да направят необходимото всички изисквания на Директивата за сградите да бъдат изцяло изпълнени. България сега разполага с два месеца, за да уведоми Европейската комисия за мерките, които е предприела, за да отстрани нарушението. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС.

 

Вътрешен енергиен пазар: Комисията иска от ФРАНЦИЯ да се съобрази изцяло с третия енергиен пакет

Европейската комисия официално призова Франция да гарантира правилното транспониране и прилагане на Директивата за електроенергията (Директива 2009/72/ЕО). Директивата е част от третия енергиен пакет и съдържа важни разпоредби за правилното функциониране на енергийните пазари, включително правила за отделяне на операторите на преносни системи от енергийните доставчици и производители, за подсилване на независимостта и правомощията на националните регулатори и за подобряване на функционирането на пазарите на дребно в интерес на потребителите. Комисията установи, че френското законодателство не позволява на предприятия, различни от националния заварен оператор на електроенергийната система, да изграждат и експлоатират междусистемни електропроводи за връзка с други държави — членки на ЕС. Официално уведомително писмо бе изпратено на Франция през февруари 2015 г. Тъй като законодателството на ЕС продължава да не се прилага, Комисията сега изпраща мотивирано становище. Държавата членка разполага с два месеца, за да уведоми Комисията за мерките, които е предприела, за да отстрани нарушението. В противен случай Европейската комисия може да сезира Съда на ЕС.

 

5. Околна среда

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Iris Petsa — тел.: +32 229 93321)

Случаи на сезиране на Съда на Европейския съюз

Комисията завежда дело срещу България поради недостатъчна степен на защита на застрашени видове птици

Европейската комисия завежда дело срещу България пред Съда на ЕС поради неизпълнението на страната на задължението за опазване на уникалните местообитания и на важни видове птици в Рила планина. Българските власти не са разширили зоната, определена като специална защитена зона, за да се защитят адекватно застрашените видове диви птици. Рила планина — най-високата в България и на Балканския полуостров, е сред най-ценните площи в България и в ЕС по отношение на опазването на 20 уязвими вида птици. Съгласно законодателството на ЕС относно опазването на дивите птици (Директива 2009/147/ЕО) държавите членки са длъжни да определят специални защитени зони за опазване на застрашените от изчезване видове, на уязвимите към промените в местообитанията им птици или на птиците, считани за редки или нуждаещи се от специална грижа. Към момента България е класифицирала правилно 72 % от зоната като специална защитена зона. По този начин обаче не са обхванати важни части от местообитанията на 17 застрашени вида птици, включени в приложение I отДирективата за птиците. Така се застрашават видове като пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus) и врабчовата кукумявка (Glaucidium passerinum), както и белогърбия кълвач (Dendrocopos leucotos), трипръстия кълвач (Picoudes tridactilus), лещарката (Bonasa bonasia) и черния кълвач (Dryocopus martius). Въпреки мотивираното становище на Комисията, отправено през октомври 2014 г., относно нуждата да се разшири обхватът на защитените зони и да се включат зоните в Рила планина, България не е изпълнила това свое задължение. Поради това Комисията сезира Съда на ЕС по този въпрос. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Комисията предявява иск пред Съда срещу ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА във връзка с превоз на токсични отпадъци до Полша

Европейската комисия предявява иск срещу Чешката република пред Съда на ЕС, поради това че не е приела обратно 20 000 тона опасни отпадъци, които са били превозени от чешки оператор до Катовице, Полша, в края на 2010 г. и началото на 2011 г. Случаят е част от спор, включващ двете държави членки, Полша и Чешката република, във връзка с класификацията на превозите на отпадъци. Полските органи са отказали да приемат пратката на основание, че тя е експедирана в нарушение на Регламента относно превозите на отпадъци (Регламент (ЕО) № 1013/2006). За превозените отпадъци е трябвало да бъде проведена процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие. Тъй като превозът е бил осъществен без тази нотификация, той се счита за незаконен и чешките органи следва да предприемат необходимите мерки за връщане на пратката в своята държава. Като не е предприела необходимите мерки, Чешката република е нарушила разпоредбите на ЕС. Чешките органи обаче отказаха да вземат обратно пратката, като заявиха, че въпросният материал (смес от кисели катрани от рафиниране на нефт, въглищен прах и калциев оксид) не е отпадък, а продукт, регистриран съгласно Регламента REACH (Регламент (ЕО) No 1907/2006). Вследствие на жалбата Комисията се намеси, за да разреши спора между двете държави членки. През ноември 2015 г. на Чешката република беше изпратено мотивирано становище, в което се отхвърлят доводите на Чешката република за класифициране на пратката като продукт и се отправя настоятелен призив към нея да си я вземе обратно.Тъй като чешките власти продължават да отказват да си приберат отпадъците, Комисията сезира Съда на ЕС. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирани становища

Информация за околната среда: Комисията отправя искане към ФИНЛАНДИЯ да въведе разпоредбите на ЕС относно достъпа до информация за околната среда

Европейската комисия настоятелно призовава Финландия да приведе националното си законодателство в пълно съответствие с разпоредбите на ЕС относно достъпа на гражданите до всяка информация за околната среда в писмена, визуална, слухова, електронна или каквато и да е друга материална форма — задължение, което трябваше да бъде изпълнено до 14 февруари 2005 г. Директивата относно обществения достъп до информация за околната среда (Директива 2003/4/ЕО) дава право на гражданите да знаят какво е състоянието на околната среда, като им предоставя възможност да участват във вземането на решения, които засягат тяхното здраве и качество на живот. Случаят се отнася до факта, че свързана с горите информация за околната среда, която се съдържа в базата данни за горите, управлявана от финландския горски център, не е достъпна за обществеността без обосновано искане за информация. Съгласно Директивата обаче информацията за околната среда следва да бъде публично достъпна без задължение за обосноваване на такова искане. Въпреки че финландските органи се съгласиха да променят законодателството, приемането на изменението бе забавено значително. Поради това Комисията реши да изпрати на Финландия мотивирано становище. Ако Финландия не предприеме необходимите действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

 

Отпадъци: Комисията призовава ХЪРВАТИЯ да въведе разпоредбите на ЕС относно отпадъците

Комисията иска от Хърватия да приведе националното си законодателство в пълно съответствие с разпоредбите на ЕС относно отпадъците. Целта на Рамковата директива относно отпадъците (Директива 2008/98/EО) е да бъдат сведени до минимум отрицателните последици от генерирането и управлението на отпадъци за човешкото здраве и околната среда. Директивата има също така за цел да се намали използването на ресурси и се съсредоточава върху предотвратяването, повторната употреба и рециклирането, като по този начин подпомага постигането на по-кръгова икономика. След като откри редица недостатъци в транспонирането на Директивата от Хърватия, през октомври 2015 г. Комисията изпрати на хърватските органи официално уведомително писмо. Продължават да са налице редица несъответствия в прилагането, като например разпоредбите относно приложното поле на Директивата, изискванията във връзка с разрешенията за управление на отпадъците, съдържанието на плана за управление на отпадъците и на програмата за предотвратяване на отпадъците и подробните правила за проверките. Поради това сега Комисията изпраща мотивирано становище. Хърватия разполага с два месеца, за да уведоми Комисията за мерките, които е предприела, за да отстрани недостатъците. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС.

 

6. Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

(За повече информация: Lucia Caudet — тел.: +32 229 56182, Maria Sarantopoulou — тел.: +32 229 13740)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Свобода за предоставяне на услуги: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу АВСТРИЯ във връзка с ограничения по отношение на чуждестранните ски инструктори

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Австрия поради ограниченията, които някои австрийски провинции налагат на ски инструкторите от други държави — членки на ЕС. Комисията е съгласна, че за професията ски инструктор се изискват подходящо обучение и квалификации, но заключи, че някои от изискванията в Австрия дискриминират неоснователно чуждестранните ски инструктори. В австрийския регион Тирол законодателството не позволява на чуждестранните ски инструктори да поемат клиенти, които вече се намират в Австрия, и така им позволява да предоставят услуги само на клиентите, които те придружават от държавата, в която се намира съответното ски училище или в която е установен ски инструкторът. Това ограничение поставя на чуждестранните инструктори в по-неблагоприятно положение в сравнение с тиролските ски инструктори, които могат да поемат клиенти без никакви ограничения. Тези изисквания противоречат на законодателството на ЕС и не зачитат свободата за предоставяне на услуги, посочена в член 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Освен това според Комисията регионалното законодателство относно ски училищата в провинция Щирия е несъвместимо с разпоредбите на ЕС относно свободното движение на работници, свободата на установяване и свободата за предоставяне на услуги, посочени съответно в членове 45, 49 и 56 от ДФЕС, и е несъвместимо със съдебната практика на ЕС. Щирия не признава някои квалификации за инструктор по ски алпийски дисциплини, притежавани от чуждестранните инструктори (като например телемарк, адаптивни ски или северни ски дисциплини). Комисията вече изрази опасенията си в мотивирано становище през юли 2014 г. и в допълнително мотивирано становище през юни 2015 г. Тъй като Австрия не разсея тези опасения по задоволителен начин и не предприе мерки за отстраняване на проблема, Комисията реши да предяви иск срещу нея пред Съда на ЕС. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Връщане на незаконно изнесени предмети на културата: Комисията настоятелно призовава държавите членки да транспонират новите разпоредби

Днес Европейската комисия поиска в мотивирано становище от 8 държави членки да транспонират Директива 2014/60/ЕС относно класифицираните или определените от държава членка паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава — членка на ЕС. Незаконният трафик на предмети на културата е проблем, който засяга всички държави — членки на ЕС. Новата Директива, която представлява преработка на Директива 93/7/ЕИО, има за цел да се постигне баланс между основния принцип за свободно движение на стоки и опазването на националните съкровища. Тя подпомага борбата с незаконното изнасяне на предмети на културата и улеснява връщането в държавите членки на националните съкровища, които често са важни за националната им идентичност. Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 19 декември 2015 г. Кипър, Финландия, Франция, Испания, Литва, Полша, Португалия и Румъния все още не са съобщили на Комисията, че са транспонирали изцяло тази директива в националното си законодателство. Тези държави членки сега разполагат с два месеца, за да уведомят Комисията за пълното транспониране на Директивата. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС.

 

7. Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете

(За повече информация: Christian Wigand — тел.: +32 229 62253, Melanie Voin — тел.: +32 229 58659)

Мотивирано становище

По-добра защита за жертвите на домашно насилие: Комисията иска от БЕЛГИЯ да признава заповедите за защита от други държави от ЕС

Комисията поиска от Белгия да приложи правилата на ЕС относно признаването на заповедите за защита, издадени в други държави членки. В ЕС приблизително една на всеки три жени става жертва на насилие в някакъв момент от живота си. От януари 2015 г., съгласно правилата на ЕС, жертвите и потенциалните жертви на престъпления, които в собствената си страна вече се ползват от заповед за защита, която забранява на нападателя или го ограничава да общува с тях, могат да разчитат на тази защита, когато пътуват или се преместват в други държави — членки на ЕС, без да се налага да преминават през сложни процедури, за да може защитата им да бъде призната в други държави — членки на ЕС. Директивата относно европейската заповед за защита (Директива 2011/99/ЕС)трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 11 януари 2015 г. До момента Белгия не е уведомила Европейската комисия за националните си норми за прилагане на това законодателство на ЕС. В резултат на това Комисията официално призовава белгийските органи да предприемат действия както на национално, така и на регионално равнище. Поради това Комисията реши да изпрати на Белгия мотивирано становище. Ако белгийските органи не предприемат действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

 

8. Мобилност и транспорт

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Alexis Perier — тел.: +32 229 69143)

Случаи на сезиране на Съда на Европейския съюз

 

Железопътен транспорт: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ГЪРЦИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ и РУМЪНИЯ за неизпълнение на задължението за транспониране на Директивата за единно европейско железопътно пространство

Европейската комисия реши днес да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Гърция, Люксембург и Румъния за неизпълнение на задължението за транспониране в националното право на Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство. Директивата е насочена към укрепване на ролята на националните регулаторни органи за железопътния транспорт, и по-специално тяхната компетентност в областта на железопътната инфраструктура, напр. терминали и гари. В Директивата се изисква от държавите членки да основат своите отношения с управителите на инфраструктурата на многогодишни договори, определящи взаимните задължения по отношение на структурата на плащане и качеството на инфраструктурната услуга, която ще бъде предоставяна на железопътните предприятия. Тази директива също така съдържа изисквания за финансова прозрачност, така че железопътните предприятия и управителите на инфраструктура да водят и публикуват отделно счетоводство и да контролират финансовите потоци. Държавите членки трябваше да въведат мерките, необходими за съобразяване с посочената директива, до 16 юни 2015 г. Тъй като Гърция, Люксембург и Румъния не успяха да направят това, през юли 2015 г. Комисията им изпрати официално уведомително писмо, последвано от мотивирано становище, което бе изпратено през февруари 2016 г. Като се има предвид, че националните мерки за транспониране все още не са приети, Комисията реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тези държави членки. Въз основа на процедурата, посочена в член 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Комисията ще поиска Съдът да наложи дневна парична санкция на Гърция, Люксембург и Румъния, докато актът бъде изцяло транспониран в националното законодателство. Комисията предлага дневна парична санкция в размер на 30 310,80 евро за Гърция, 8 710,00 евро за Люксембург и 29 091,40 евро за Румъния. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирани становища

Летища: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ да гарантира разделяне на сметките на управляващия орган на летище София

Европейската комисия поиска от България да гарантира разделянето на сметките на управляващия орган на летище София, в съответствие с Директива 96/67/ЕО относно наземните услуги в летищата на ЕС. Освен че е управляващ орган на летище София, той също извършва редица спомагателни дейности на летището, и по-специално е лицензиран оператор за наземно обслужване. Тези услуги включват области като поддръжка, зареждане с гориво и обработка на товари, както и регистрация, кетъринг, обработка на багажите и превоз в рамките на летището. В член 4 от Директива 96/67/ЕО се предвижда, че когато управляващият летището орган предоставя и наземно обслужване, той трябва ясно да отделя сметките за своите дейности по наземно обслужване от сметките за другите си дейности и не може има финансови потоци между дейностите. Това трябва да се проверява от независим одитор. Целта на разделянето на сметките и забраната на финансовите потоци е да се избегне кръстосаното субсидиране на дейностите по наземно обслужване на управляващия орган на летището. Това следва да осигури равнопоставени условия на конкуренция за предоставянето на наземни услуги между управляващия орган на летището и независими доставчици на наземно обслужване. България има срок от два месеца, за да уведоми Комисията за мерките, които е взела за съобразяване на националното си законодателство с правото на ЕС. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу българските органи.

 

Морски транспорт: Комисията иска от ПОРТУГАЛИЯ да докладва за дейностите си по мониторинг

Комисията поиска от Португалия да докладва за резултатите от дейностите по мониторинг, извършвани от нейната морска администрация. Директива 2009/15/ЕО определя мерки за взаимоотношенията на държавите членки с организациите, които отговарят за проверката, прегледа и сертифицирането на кораби, с цел да се осигури съответствие с международните конвенции за безопасност по море и предотвратяване на морското замърсяване. Директивата гласи, че всяка държава членка трябва да наблюдава признатите организации, действащи от нейно име, за да гарантира, че те изпълняват ефективно възложените им функции. В това отношение всяка държава членка трябва да предоставя на останалите държави членки и на Комисията на всеки две години доклад относно резултатите от тези дейности по мониторинг. Към днешна дата Португалия не е представила тези доклади на Комисията. Тъй като проверката, прегледът и сертифицирането на корабите е от решаващо значение за морската безопасност и за предотвратяването на морското замърсяване, Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Португалия. Португалските органи разполагат с два месеца, за да уведомят Комисията за мерките, предприети за пълното изпълнение на задължението за докладване и на свързаното с него задължение за надзор съгласно Директивата. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Португалия.

 

Транспорт: Комисията призовава СЛОВЕНИЯ да прилага правилно правилата на ЕС относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства

Европейската комисия призовава Словения да транспонира и прилага правилно европейските правила за свидетелствата за управление на МПС, съдържащи се в Директива 2006/126/ЕО. Комисията е установила редица недостатъци в транспонирането на Директивата. Те включват неправилно определяне на няколко категории свидетелства за управление на МПС, по-специално за да се гарантира, че в категориите се дефинира максималният брой пътници за определени превозни средства, и това, че не издава само хармонизирани свидетелства, посочени в Директива 2006/126/ЕО. Комисията също така поиска от словенските органи да транспонират правилно правилата за замяна на свидетелствата за управление на МПС, като налага допълнителни медицински изисквания. Очаква се Словения да транспонира правилата относно признаването на свидетелствата за управление на МПС, които са ограничени в друга държава членка, както и правилата относно обичайното пребиваване. Словения разполага със срок от два месеца, за да отговори, след което Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС.

 

Автомобилен транспорт: Комисията изиска от ЛЮКСЕМБУРГ да приложи законодателството на ЕС за електронно събиране на такса за изминато разстояние

Европейската комисия поиска днес от Люксембург да приведе националните си разпоредби в съответствие с Решение 2009/750/ЕО на Комисията за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (EETS) и нейните технически елементи. EETS ще позволи на потребителите да преминават през създадените в Европа електронни системи за пътно таксуване, като използват само едно бордово устройство и подпишат само един договор с доставчика на тази услуга, като по този начин ще се намалят административните и оперативните разходи за пътните превозвачи. В съответствие със законодателната рамка за EETS, държавите членки трябва да установят процедура за регистрация на доставчиците на EETS на тяхната територия, както и да създадат национален регистър на доставчиците на EETS. Тъй като Люксембург все още не е въвел необходимите мерки за ефективно създаване на доставчиците на EETS, днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на органите в Люксембург. Люксембург разполага със срок от два месеца, за да отговори на опасенията, повдигнати от Комисията. В противен случай Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС.

 

9. Здраве и безопасност на храните

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Iris Petsa — тел.: +32 229 93321)

Допълнително официално уведомително писмо

Комисията иска от Италия да изпълни изцяло решението за спиране на напредването на Xylella fastidiosa

След избухването в Италия на зараза с бактерията Xylella fastidiosa — една от най-опасните бактерии по растенията в света, която причинява множество заболявания с огромни икономически последици за селското стопанство — Комисията поиска от Италия да изпълни изцяло Решение (ЕС) 2015/789 и да спре разпространението на xylella в областта Пулия, както и в останалата част на територията на Италия и в Съюза като цяло. На Италия бе изпратено допълнително официално уведомително писмо във връзка със задълженията ѝ по отношение на мерките за унищожаване, ограничаване и наблюдение. Допълнителното официално уведомително писмо бе изпратено, за да бъде взето предвид ново Решение 2016/764 на Комисията (Решение за изпълнение (ЕС) 2016/764 на Комисията) от май 2016 г., с което бе изменено Решение за изпълнение (ЕС) 2015/789 на Комисията с цел да се осигури ефективна защита на останалата част на територията на Съюза чрез разширяване на зоната за ограничаване. Италианските органи разполагат с едномесечен срок, за да отговорят.

 

10. Данъчно облагане и митнически съюз

(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough — тел.: +32 229 87183)

Мотивирани становища

Данъчно облагане: Комисията иска от АВСТРИЯ да измени своите правила относно третирането на ДДС за правото на препродажба на произведения на изкуството

Комисията поиска от Австрия да промени своите правила за третирането на данъка върху добавената стойност (ДДС) за правото на препродажба на произведения на изкуството. Правото на препродажба — което води до т.нар. „роялти“, представлява право на интелектуална собственост, което позволява на автора да получава процент от продажната цена на произведения на изкуството, когато те се препродават. В Австрия ДДС се начислява върху препродажбата на произведения на изкуството. Тъй като между купувача и автора не съществуват договорни отношения от какъвто и да е вид, Комисията счита, че тази разпоредба представлява нарушение на член 2 от Директивата за ДДС (Директива 2006/112/ЕО на Съвета). Това е в съответствие и с Решението на Съда на ЕС (C-16/93, Tolsma), което постановява, че за да може една услуга да е облагаема, трябва да съществува правоотношение между доставчика и получателя на услугата. На 17 октомври 2014 г. на Австрия беше изпратено официално уведомително писмо. Искането беше отправено под формата на мотивирано становище. Ако в двумесечен срок няма задоволителна реакция по мотивираното становище, Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС.

 

Данъчно облагане: Комисията призовава АВСТРИЯ да измени някои правила, изискващи от чуждестранните данъчнозадължени лица да посочат данъчен представител

Комисията прикани Австрия да измени своите правила, изискващи от чуждестранните данъчнозадължени лица да посочат представители, които да управляват техните данъчни дела от тяхно име. Лицата, пребиваващи в Австрия, не трябва да спазват това законодателство. Комисията счита, че тези правила водят до дискриминация на основата на националност и са в противоречие с правото на свободно движение на стоки, капитали, услуги и хора, както е посочено в членове 18, 21, 45, 56 и 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и в членове 4, 28, 36 и 40 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (Споразумението за ЕИП). На 31 март 2014 г. на Австрия беше изпратено официално уведомително писмо. Искането беше отправено под формата на мотивирано становище. Ако в двумесечен срок няма задоволителна реакция по мотивираното становище, Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС.

MEMO/16/2490

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar