Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Deset opatření, která pomohou lidem v Evropě k lepším dovednostem – Často kladené otázky

Brusel 10. června 2016

Komise dnes přijala novou komplexní agendu dovedností pro Evropu.

Proč Evropa potřebuje novou agendu dovedností?

V rychle se měnícím světovém hospodářství budou dovednosti do značné míry určovat naši konkurenceschopnost a inovativnost. Jsou rovněž významným motorem pro investice a působí jako katalyzátor růstu a vytváření pracovních míst. Budoucí prosperita Evropy závisí proto na optimálním využití našeho lidského kapitálu.

Přibližně 70 milionům Evropanů[1] chybí dostatečná schopnost číst a psát a matematická gramotnost a 40 % obyvatelstva EU nemá dostatečnou úroveň digitálních dovedností. Tyto osoby jsou vystaveny vysokému riziku nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení.

Na druhé straně 40 % evropských zaměstnavatelů hlásí, že těžko hledá lidi se správnými dovednostmi pro růst a inovace[2]. A současně mnoho dalších, zejména vysoce kvalifikovaných mladých lidí pracuje na pozicích, které neodpovídají jejich nadání ani ambicím.

Nová agenda dovedností pro Evropu má za cíl zlepšit výuku a uznávání dovedností – od základních dovedností až po ty odbornější, jakož i průřezové a občanské dovednosti – a v konečném důsledku zvýšit zaměstnatelnost. Jejím dalším cílem je zajistit, že nebude nikdo opomenut a že bude Evropa podporovat špičkové dovednosti, které povedou ke konkurenceschopnosti a inovacím. Agenda tak přispívá k první politické prioritě Evropské komise, kterou je „Nový impuls pro zaměstnanost, růst a investice“.

Co nová agenda dovedností pro Evropu přináší?

Nová agenda dovedností pro Evropu zahajuje řadu opatření, která mají zajistit, aby byla lidem v Evropské unii dostupná správná odborná příprava, správné dovednosti a správná podpora. Jejím cílem bude lépe využívat dovedností, které jsou k dispozici, a vybavit lidi novými dovednostmi, které jsou zapotřebí, což jim pomůže najít dobrá pracovní místa a zlepšit své životní vyhlídky. Komise vyzývá členské státy, sociální partnery, průmyslová odvětví a další zúčastněné strany, aby spolupracovaly s cílem:

  • zlepšit kvalitu a relevantnost nabývaných dovedností,
  • zajistit lepší viditelnost a srovnatelnost dovedností,
  • zdokonalit poznatky a informovanost o dovednostech za účelem lepší volby povolání.

Co je to záruka k získání dovedností a jak funguje?

Pro snížení vysokého počtu dospělých osob s nízkou kvalifikací v Evropě Komise navrhuje, aby byla ve spolupráci se sociálními partnery a poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy zavedena záruka k získání dovedností. Jejím cílem je pomoci lidem zvýšit jejich šance na získání a udržení si dobrých pracovních míst a kvality života. Záruka by měla dospělým osobám s nízkou kvalifikací napomoci k nabytí určité minimální úrovně schopnosti číst a psát, matematické gramotnosti a digitálních dovedností a – je-li to možné – i širšího souboru dovedností, které jim umožní dosáhnout vyššího sekundárního vzdělání nebo rovnocenné kvalifikace. Záruka k získání dovedností by měla být otevřena lidem pracujícím i bez práce, na které se nevztahuje systém záruk pro mladé lidi, a poskytovat by ji měly členské státy v souladu s vnitrostátními podmínkami.

Záruka poskytne dospělým, kterým chybí vyšší středoškolské vzdělání:

  • za prvé posouzení dovedností, které jim pomůže zjistit, jaké dovednosti mají a jaké by potřebovali nabýt,
  • za druhé individuální nabídku vzdělávání, která bude uzpůsobena specifickým potřebám každého jednotlivce a místního trhu práce, a
  • za třetí příležitosti pro ověření a uznání dovedností, které získají.

Co přinese přezkum rámce klíčových schopností[3]?

Komise navrhne členským státům, že přezkoumá doporučení o klíčových schopnostech z roku 2006 s cílem uvést jej do souladu s hospodářskými a sociálními změnami, k nimž došlo během posledních deseti let.

Přezkum dále podpoří společné chápání základního souboru klíčových schopností nezbytných pro práci a život ve 21. století a bude podnětem k jejich zavedení do programů vzdělávání a odborné přípravy a národních strategií v této oblasti. Napomůže rovněž v úsilí o lepší popis, rozvoj, hodnocení, ověřování a srovnávání klíčových schopností a souvisejících dovedností ve formálním, neformálním i informálním vzdělávacím prostředí. Zvláštní pozornost bude věnována podnikatelským dovednostem (pomáhat lidem, aby byli tvořivější, aktivnější, schopní využít příležitostí a inovativní), včetně podpory politik, které vedou všechny mladé lidi k tomu, aby získali praktickou zkušenost s podnikáním ještě před ukončením školy. Komise mezitím vytvořila dva zvláštní rámce, které mají za cíl zajistit obecnou shodu a posílit digitální dovednosti občanů (DigComp) a jejich dovednosti v oblasti podnikání (EntreComp).

Co přinese iniciativa týkající se sledování absolventů terciárního vzdělávání?

Na pomoc studentům a poskytovatelům vzdělání při posuzování relevantnosti vzdělávacích nabídek navrhne Komise v roce 2017 iniciativu, jejímž cílem bude zlepšit informace o sledování úspěchu absolventů terciárního vzdělávání na trhu práce. Zpětná vazba od absolventů a o nich a jejich pracovních místech a kariérách je skutečně velmi cenná jak pro univerzity a vysoké školy, tak pro vlády. Ukazuje, jaká pracovní místa absolventi obsazují, poskytuje informace o tendencích na trhu práce a dává zpětnou vazbu ohledně silných a slabých stránek vzdělávacích programů. Je také důležitou informací a vodítkem, které by budoucí studenti a jejich rodiny měli mít dříve, než si zvolí studijní obor. Tyto informace se shromažďují v některých, nikoli však ve všech členských státech, a to různými způsoby. Tato iniciativa posílí spolupráci v EU a poskytne lepší a srovnatelnější informace o tom, jaká pracovní místa absolventi obsazují, jak snadno získávají práci a jak využívají své dovednosti a vědomosti.

Jak se bude agenda dovedností zabývat digitálními dovednostmi prostřednictvím „koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa“?

Všechna opatření nové agendy dovedností podporují a upřednostňují digitální dovednosti v politikách na všech úrovních (od nejnižší po nejvyšší). Tato iniciativa vychází ze stávající Velké koalice pro digitální pracovní místa. Vyzývá členské státy, aby sdílely osvědčené postupy, vypracovaly komplexní strategie pro digitální dovednosti na základě cílů a zařadily digitální dovednosti na všechny úrovně vzdělávání a odborné přípravy. Přináší také zesílenou podporu národním koalicím, které propojují orgány veřejné moci, podniky a subjekty v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a na trhu práce, včetně sociálních partnerů. Koalice bude přispívat k významnému rozšíření zdrojů digitálního talentu a zajistí, že budou Evropané vybaveni náležitými digitálními dovednostmi.

Jaké výhody přinese přezkum evropského rámce kvalifikací (EQF)?

Nadcházející přezkum evropského rámce kvalifikací (EQF) usnadní srovnávání kvalifikací mezi zeměmi a pomůže studentům, pracovníkům a zaměstnavatelům lépe pochopit, co žadatel o zaměstnání ví a umí dělat. Revidovaný EQF rovněž zjednoduší porozumění kvalifikacím státních příslušníků třetích zemí a jejich srovnávání.

Jak pomůže „nástroj pro vytvoření dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí“ migrantům?

Včasná identifikace dovedností migrantů může pomoci lépe určit první kroky pro jejich účinnou integraci do společností a na trhy práce v EU. „Soubor nástrojů pro vytvoření dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí“ napomáhá včasnému zjištění profilu a posouzení dovedností a kvalifikace žadatelů o azyl, uprchlíků a dalších migrantů podpůrnými službami, které s nimi pracují bezprostředně po příjezdu.

Komise rovněž podpoří odbornou přípravu pracovníků přijímacích zařízení, díky čemuž bude možno využívat postupy pro rychlejší uznávání. Podporováno bude mimo jiné sdílení osvědčených postupů a poskytování informací o transparentnosti a uznávání kvalifikací.

Nově příchozím migrantům a uprchlíkům budou k dispozici také jazykové kurzy online, a to díky online jazykové podpoře programu Erasmus+. Po dobu tří let bude moci využívat online jazykové kurzy zhruba 100 000 uprchlíků.

Jak bude nový Europass pomáhat při volbě profesních a vzdělávacích možností?

Nový Europass bude nabízet širší škálu nástrojů a služeb prostřednictvím uživatelsky vstřícného internetového nástroje, a pomáhat tak lidem při volbě profesních a vzdělávacích možností. Europass nabídne nástroje, jako je generátor životopisu pro dokumentování dovedností a kvalifikace, bezplatný nástroj pro sebehodnocení a informace týkající se dovedností a kvalifikací v celé Evropě.

S využitím údajů shromážděných v Přehledu dovedností bude Europass vybaven funkcemi automatického stahování z internetu a analýzy velkého objemu dat, aby mohl pomoci při volbě profesních a vzdělávacích možností poskytnutím přesných informací v reálném čase.

Co přinese plán pro odvětvovou spolupráci?

„Plán pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností“ je iniciativa, jejímž cílem je lépe sladit nabídku dovedností s potřebami v jednotlivých odvětvích. Bude podporovat vytváření partnerství pro odvětvové dovednosti v oblasti průmyslu a služeb a uvádět odvětvové strategie na příštích 5 až 10 let do praxe identifikací potřebných dovedností a vypracováváním konkrétních řešení, jako je společné vytváření většího množství lepších příležitostí pro vyšší odborné vzdělávání a přípravu, partnerství mezi podniky a vzdělávacími a výzkumnými institucemi nebo podpora odvětvových dohod o uznávání kvalifikací a certifikací.

Plán pomůže mobilizovat a koordinovat klíčové aktéry hospodářského sektoru, stimulovat soukromé investice a podporovat strategičtější využívání unijních a vnitrostátních programů financování.

Bude podporován ze stávajících finančních prostředků EU a v první, pilotní fázi půjde o proces založený na poptávce v šesti odvětvích: automobilový průmysl, obrana, námořní technologie, vesmír, textilní průmysl a cestovní ruch. Další odvětví (jako je stavebnictví, ocel, zdraví, zelené technologie a obnovitelné energie) budou posouzena ve druhé fázi.  Tato pilotní odvětví byla určena na základě dialogu s konkrétními průmyslovými odvětvími, nashromážděných důkazů o chybějících dovednostech v daných odvětvích a jejich možném dopadu na pracovní místa, růst, inovace a konkurenceschopnost a s přihlédnutím k silnému odhodlání mezi politiky a zúčastněnými stranami na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni.

Jak bude agenda podporovat kvalitu a atraktivitu odborného vzdělávání a přípravy?

Aby se pomohlo studentům odborného vzdělávání a přípravy přijít více do styku s pracovním prostředím, vyvine Komise soubor podpůrných služeb k usnadnění sdílení znalostí, vytváření sítí a spolupráce v oblasti učňovské přípravy v rámci Evropské aliance pro učňovskou přípravu, a to na základě vynikajících zkušeností se zapojením aktérů trhu práce.  Nedávno přijatý Pakt pro mládež poskytne 100 000 nových příležitostí pro učňovskou přípravu, stáže nebo nástupní pozice a vytvoří 10 000 partnerství mezi podniky a vzdělávacími institucemi. S cílem prezentovat odborná studia jako hlavní volbu zahájí Komise v prosinci 2016 v úzké spolupráci s řadou zúčastněných stran první Evropský týden dovedností v odborném vzdělávání a přípravě a podá návrhy na zlepšení dostupnosti údajů o výsledcích odborného vzdělávání a přípravy na trhu práce. Ke zvýšení kvality poskytovaného odborného vzdělávání a přípravy by mělo dojít díky tomu, že se bude podporovat zavádění ujednání o zajištění kvality na úrovni poskytovatelů.

Jakým způsobem byli konzultováni sociální partneři?

K projednání působnosti a priorit agendy dovedností EU byla zorganizována řada cílených konzultací se zúčastněnými stranami. Sociální partneři, organizace evropské občanské společnosti, veřejné služby zaměstnanosti v členských státech, řídící orgány Evropského sociálního fondu, politické sítě (EQF, Europass, Euroguidance), evropská města, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, tvůrci vnitrostátní politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, ti všichni vyjádřili své názory na navrhovanou agendu dovedností.

Jaká je úloha Komise?

Pravomoc, pokud jde o obsah výuky a organizaci systémů vzdělávání a odborné přípravy, mají členské státy; zapotřebí jsou však i opatření na úrovni EU. Členské státy skutečně čelí podobným výzvám a situacím, jako jsou nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi, nedostatek dovedností a nedostatečná mobilita pracovníků, digitální potřeby, stárnutí pracovní síly, odliv mozků nebo migrační toky.

Komise bude proto hrát koordinační úlohu prostřednictvím společných iniciativ, rámců a pokynů a bude poskytovat podporu při sdílení odborných znalostí a osvědčených postupů.

Jaké budou náklady pro členské státy a které fondy EU podpoří novou agendu dovedností?

Na podporu rozvoje dovedností ve stávajícím období 2014–2020 půjde zejména více než 30 miliard €z evropských strukturálních a investičních fondů – Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). ESF může podpořit provádění agendy na vnitrostátní úrovni až 79 miliardami €, které budou přiděleny na priority vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení, sociálního začleňování a zaměstnanosti. Počáteční posouzení operačních programů ESF ukazuje, že jen v rámci priority vzdělávání a odborné přípravy mají členské státy v úmyslu zacílit uvedená opatření na více než 8 milionů lidí s nízkou kvalifikací.

Rovněž program Erasmus+ podporuje rozvoj dovedností v rámci vzdělávání a odborné přípravy téměř 15 miliardami €. Jiné fondy, jako Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) a program Horizont 2020, slouží k plnění cílů této agendy. Rovněž by se měl plně využít potenciál, který nabízí EIB a další finanční subjekty a produkty, včetně Evropského fondu pro strategické investice, a zvýšit tak investice soukromého sektoru do rozvoje dovedností.

Náklady na zavedení záruky k získání dovedností se budou mezi jednotlivými zeměmi lišit v závislosti na několika faktorech: podíl dospělé populace s nízkou kvalifikací, rozsah nedostatku dovedností v této skupině, vnitrostátní politická rozhodnutí při provádění a rozsah stávajících poskytovaných služeb a infrastruktury.

Jaké by byly náklady pro společnost, pokud bychom do dovedností lépe a více neinvestovali?

Veškeré investice do dovedností by měly přinést významný pozitivní čistý výnos z těchto investic. Odhady střediska Cedefop ukazují, že nárůst střední úrovně dovedností dospělé populace o jeden procentní bod by mohl přinést zvýšení míry růstu HDP na obyvatele o 0,99 procentního bodu. Z nejnovější předpovědi dovedností vydané střediskem Cedefop vyplývá, že pokud nebudou přijata žádná opatření, bude podíl dospělých osob s nízkou kvalifikací z celkové dospělé populace EU v produktivním věku činit 18,6 % v roce 2020 a 16,6 % v roce 2025.

Další kroky: Jaký je harmonogram opatření nové agendy dovedností?

Opatření

Harmonogram

Zlepšení kvality a relevantnosti nabývaných dovedností

Posilování základů: základní dovednosti

Návrh Komise na doporučení Rady o zřízení záruky k získání dovedností (viz referenční dokument COM(2016) 382)

červen 2016

Posilování odolnosti: klíčové schopnosti a odbornější, komplexnější dovednosti

Návrh Komise na přezkum klíčových schopností pro celoživotní učení se zvláštním zřetelem na podporu podnikatelského ducha a doprovodných evropských referenčních rámců

čtvrté čtvrtletí roku 2017

Odborné vzdělávání a příprava jakožto první volba

Návrhy Komise podporující modernizaci VET, jako je možná revize evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET) a evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)

druhé čtvrtletí roku 2017

Připojení k internetu: zaměření na digitální dovednosti

Zahájení iniciativy „Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa“

konec roku 2016

Zajistit lepší viditelnost a srovnatelnost dovedností a kvalifikací

Zvýšení transparentnosti a srovnatelnosti kvalifikací

Návrh Komise na revizi evropského rámce kvalifikací (viz referenční dokument COM(2016) 383)

červen 2016

Včasné zjištění dovednostního a kvalifikačního profilu migrantů

Zavedení „nástroje pro vytvoření dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí“ s cílem podpořit včasné zjištění a doložení dovednostního profilu žadatelů o azyl, uprchlíků a dalších migrantů

červen 2016

Zdokonalování poznatků o dovednostech, dokumentace a informovaná profesní volba

Lepší volba díky lepším poznatkům a informacím

Návrh Komise na revizi rámce Europass pro poskytování lepších služeb v oblasti dovedností a kvalifikací

třetí čtvrtletí roku 2016

Lepší volba díky lepším poznatkům a informacím

Další analýza a sdílení osvědčených postupů pro boj proti odlivu mozků

konec roku 2016

Zdokonalení poznatků o dovednostech v hospodářských odvětvích

Spuštění plánu pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností

červen 2016

Lepší porozumění výkonům absolventů

Návrh Komise týkající se iniciativy v oblasti sledování absolventů

druhé čtvrtletí roku 2017

 

 

[1] The Survey of Adult Skills (PIAAC): Implications for education and training policies in Europe (Průzkum dovedností dospělých (PIAAC): Důsledky pro politiku v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v Evropě), Evropská komise, 2013.

[2] Eurofound, 3rd European Company Survey (Třetí evropský průzkum společností)

[3] Klíčové schopnosti zahrnují „tradiční“ schopnosti, jako je komunikace v mateřském jazyce a v cizích jazycích, digitální dovednosti, gramotnost a základní dovednosti v matematice a přírodních vědách, a také horizontální schopnosti, jako je schopnost učit se, sociální a občanská odpovědnost, iniciativnost a podnikatelské schopnosti, kulturní povědomí a tvořivost.

 

Další informace:

IP/16/2039

 

MEMO/16/2020

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar