Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT HU LT LV PL SK BG RO

Europeiska kommissionen - Faktablad

Överträdelser i maj: de viktigaste besluten

Bryssel den 26 maj 2016

Översikt per politikområde

EU-kommissionen beslutar varje månad om rättsliga åtgärder mot EU-länder som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt EU-rätten. Besluten spänner över många sektorer och politikområden (se bilagorna I och II) och syftar till att se till att EU-rätten tillämpas korrekt, vilket gynnar både medborgare och företag.

Här redogörs för kommissionens viktigaste beslut (däribland 22 formella underrättelser, 11 motiverade yttranden och 2 ärenden som överlämnats till EU-domstolen), indelat efter politikområden. Kommissionen avslutar också 74 ärenden där tvistefrågorna med de berörda länderna har lösts utan att kommissionen behövt fortsätta förfarandet.

Mer information om EU:s överträdelseförfarande finns i MEMO/12/12. Mer detaljerad information om alla beslut som antagits hittills finns i registret över överträdelseförfaranden.

 

1. Energi

(Mer information: Anna-Kaisa Itkonen - tfn: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tfn: +32 229 52589)

Ärende som gått vidare till EU-domstolen

Kommissionen väcker talan mot POLEN vid EU-domstolen på grund av begränsningar för vissa importerade biobränslen och råvaror för produktion av biobränslen

EU-kommissionen beslutade i dag att väcka talan mot Polen vid EU-domstolen för att det i polsk lagstiftning fastställts begränsningar mot import av vissa biobränslen och råvaror för produktion av biobränslen.Den polska lagstiftningen överensstämmer inte helt med EU-rätten. För det första får bränsle endast saluföras om det fastställts särskilda krav, men sådana krav finns inte för hydrerad vegetabilisk olja (HVO), ett biobränsle som importeras till Polen. För det andra gynnas de operatörer som införskaffar minst 70 % av sina biobränslen (flytande eller gasformigt bränsle avsett för transport, framställt av biomassa) från polska tillverkare och när biobränslena främst produceras från råvaror med ursprung i vissa länder. Denna förmånsbehandling diskriminerar producenter av biobränslen och råvaror i andra länder. I direktivet om förnybar energi (direktiv 2009/28/EG) krävs att medlemsländerna senast 2020 garanterar att minst 10 % av den energi som används inom transportsektorn kommer från förnybara energikällor. Biobränslen kan användas för att nå detta mål, under förutsättning att de uppfyller hållbarhetskriterierna i direktivet. EU-länderna måste också behandla alla hållbara biobränslen och deras råvaror på samma sätt oavsett deras ursprung. Detta följer av behovet att förena målet om förnybar energi med en fungerande och obegränsad marknad för biobränslen. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

2. Miljö

(Mer information: Enrico Brivio – tfn: +32 229 56172, Iris Petsa – tfn: +32 229 93321)

Motiverade yttranden

Habitatdirektivet: Kommissionen uppmanar PORTUGAL att intensifiera sina naturskyddsåtgärder

EU-kommissionen uppmanar Portugal att stärka skyddet för ursprungliga livsmiljöer och arter genom att införa en lämplig skyddsnivå för områden som valts ut inom Natura 2000. I linje med habitatdirektivet (rådets direktiv 92/43/EEG) har EU-länderna haft sex år på sig att i sin lagstiftning fastställa skyddade områden(dvs. att omvandla dem från områden av gemenskapsintresse till särskilda bevarandeområden), och att anta de bestämmelser som krävs för att förbättra statusen för de livsmiljöer och arter som finns i dessa områden. Portugal var skyldig att utse sju särskilda bevarandeområden i Atlantområdet senast den 7 december 2010 och 54 särskilda bevarandeområden i Medelhavsområdet senast den 19 juli 2012. Hittills har inga bevarande områden utsetts. De portugisiska myndigheterna har inte heller vidtagit nödvändiga bevarandeåtgärder för alla övriga områden. Denna allvarliga underlåtenhet att följa habitatdirektivets viktigaste skyldigheter gör att det blir omöjligt att skydda och förvalta områdena, och den utgör ett allvarligt hot mot ett välfungerande och sammanhängande Natura 2000-nät. Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande. Om Portugal inte vidtar några åtgärder inom två månader kan ärendet hänskjutas till EU-domstolen.

 

Avfall: Kommissionen uppmanar RUMÄNIEN att vidta åtgärder i fråga om avfallshantering och förebyggande av avfall

EU-kommissionen uppmanar Rumänien att utarbeta planer för att förebygga och hantera avfall, i linje med målen för EU:s avfallslagstiftning (direktiv 2008/98/EG) och den cirkulära ekonomin. För att få EU-medel måste landet ha planer för avfallshantering och förebyggande av avfall. Sådana planer och program syftar till att minska avfallets negativa effekter på människors hälsa och miljön, och att förbättra resurseffektiviteten i hela EU. Rumänien hade en avfallshanteringsplan för 2003–2013 men den har inte setts över, förlängts eller ersatts för den kommande perioden. Rumäninen har hamnat på efterkälken när det gäller förebyggande av avfall: planer på att minska avfall som uppstår vid produktionen genom att förbättra produktionsmetoderna eller satsningar på att öka efterfrågan på grönare produkter med mindre förpackningar skulle ha varit införda redan i december 2013. Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande. Om Rumänien inte vidtar några åtgärder inom två månader kan ärendet hänskjutas till EU-domstolen.

 

3. Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen

(Mer information: Vanessa Mock – tfn: +32 229 56194, Letizia Lupini - tfn: +32 229 51958)

Ärenden som gått vidare till EU-domstolen

Finansiella tjänster: Kommissionen väcker talan mot POLEN vid EU-domstolen för att landet inte har genomfört EU:s regler om insättningsgarantisystem

EU-kommissionen har beslutat att väcka talan mot Polen vid EU-domstolen för att landet inte korrekt har genomfört direktivet om insättningsgarantisystem (direktiv 2014/49/EU). Kommissionen sände ett motiverat yttrande till Polen den 10 december 2015 och uppmanade landet att införliva direktivet. Tidsfristen för att införliva reglerna i nationell lagstiftning var den 3 juli 2015. Eftersom lagstiftningsförfarandet ännu inte avslutats i Polen och eftersom landet fortfarande inte har införlivat de nya reglerna fullt ut överlämnas nu ärendet till EU-domstolen. Detta direktiv, som ersätter det tidigare direktiv 94/19/EG från 1994, förbättrar skyddet av spararnas insättningar i banker. Att direktivet genomförs i EU-länderna utan dröjsmål är ett viktigt steg mot att skapa en säkrare och sundare finanssektor efter finanskrisen. Eftersom Polen och Sverige inte har genomfört direktivet gäller inte de omfattande förbättringar när det gäller insättningsgarantisystemets finansiering och funktionssätt i dessa länder. Bristande genomförande kan även undergräva lika konkurrensvillkor inom EU:s banksektor, eftersom det innebär att en viktig del av det enhetliga regelverket saknas i de länder som inte har genomfört direktivet om insättningsgarantisystem. Det enhetliga regelverket består av en uppsättning rättsakter som alla finansinstitut (bl.a. cirka 8 300 banker) i EU måste följa. Samma minimistandarder gäller i hela EU, vilket innebär att konsumenter och banker inte behöver följa 28 uppsättningar regler. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

Motiverade yttranden

Finansiella tjänster: Kommissionen uppmanar BULGARIEN, LETTLAND, LITAUEN, SLOVAKIEN och UNGERN att följa EU:s regler om förvärv av jordbruksmark

EU-kommissionen har formellt uppmanat Bulgarien, Lettland, Litauen, Slovakien och Ungern att ändra lagstiftningen om förvärv av jordbruksmark eftersom den strider mot den fria rörligheten för kapital och etableringsfriheten. Enligt anslutningsfördraget 2003 får nya EU-länder en övergångsperiod för att anpassa sina nationella bestämmelser om förvärv av jordbruksmark till EU-rätten. Efter att dessa övergångsperioder gått ut 2014 antog Bulgarien, Lettland, Litauen, Slovakien och Ungern nya lagar om förvärv av jordbruksmark. Dessa nya nationella regler innehåller flera bestämmelser som enligt kommissionen begränsar den fria rörligheten för kapital och etableringsfriheten. Detta kan i sin tur minska de gränsöverskridande investeringarna. Vissa av restriktionerna kan tyckas vara inrättade för att uppnå berättigade mål, t.ex. att bekämpa spekulativa köp, för planeringsändamål och för att uppnå landsbygdspolitiska mål. För att de ska vara lagliga måste de dock vara proportionerliga och får inte diskriminera andra EU-medborgare. Kommissionen har därför i dag skickat motiverade yttranden. Om Bulgarien, Lettland, Litauen, Slovakien och Ungern inte ser till att deras nationella lagstiftning överensstämmer med EU-rätten inom två månader kan kommissionen väcka talan mot dessa länder vid EU-domstolen. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

4. Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

(Mer information: Lucia Caudet – tfn: +32 229 56182, Heli Pietila – tfn: +32 229 64950)

Formella underrättelser

Offentlig upphandling: Kommissionen uppmanar 21 EU-länder att införliva nya EU-regler om offentlig upphandling och koncessioner

EU-kommissionen sänder regelbundet formella underrättelser till de EU-länder som inte fullgör sina skyldigheter att införliva EU-direktiv i tid. I dag har kommissionen uppmanat 21 EU-länder att i den nationella lagstiftningen fullt ut införliva ett eller flera av de tre direktiven om offentlig upphandling eller koncessioner (direktiven 2014/23/EG, 2014/24/EG, 2014/25/EG). Alla EU-länderna var tvungna att anmäla införlivandet av de nya reglerna om offentlig upphandling senast den 18 april 2016. Kommissionens har därför skickat formella underrättelser till Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Irland, Grekland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien och Österrike. De nya direktiven gör den offentliga upphandlingen i EU effektivare, med smartare regler och fler elektroniska förfaranden. De myndigheter som redan gått över till e-upphandling har gjort besparingar på 5–20 %. Med tanke på att EU-länderna varje år spenderar mer än 1,9 biljoner euro på offentlig upphandling motsvarar varje besparing på 5 % nästan 100 miljarder euro i offentliga medel. De nya reglerna gör det lättare för små och medelstora företag att lämna anbud vid offentlig upphandling samtidigt som reglerna följer EU:s principer om öppenhet och konkurrenskraft. Ökad öppenhet förbättrar ansvarsutkrävandet och bidrar till att bekämpa korruption. Reglerna gör det också möjligt för myndigheterna att använda offentlig upphandling för att arbeta mot bredare mål, t.ex. i fråga om miljö och socialpolitik och innovation. Mer information finns i översikten över de nya EU-reglerna om offentlig upphandling och koncessioner av den 18 april 2016.

 

Motiverade yttranden

Fri rörlighet för varor: Kommissionen uppmanar PORTUGAL och SLOVAKIEN att avlägsna omotiverade hinder för export av läkemedel

EU-kommissionen uppmanar Portugal och Slovakien att undanröja omotiverade och orimliga anmälningskrav när det gäller export av humanläkemedel till andra EU-länder. Kommissionen anser att bestämmelserna i Portugal och Slovakien hindrar den fria rörligheten för varor inom EU:s inre marknad (artiklarna 34–36 i EUF-fördraget). Parallellhandel med läkemedel omfattar fall där läkemedel köps i ett EU-land och därefter säljs i andra EU-länder. Parallellimport och parallellexport av läkemedel är en laglig form av handel på den inre marknaden. Medlemsländerna kan dock begränsa exporten av läkemedel till andra länder när detta är nödvändigt för att skydda folkhälsan. I Portugal måste partihandlare av humanläkemedel anmäla sin avsikt att exportera läkemedel som myndigheterna anser att man riskerar att lida brist på, och lämna information om de exporttransaktioner som har utförts. I Slovakien måste partihandlare anmäla export av alla humanläkemedel och även vänta i 30 dagar för ett underförstått godkännande från den statliga myndigheten. Kommissionen anser att dessa anmälningsförfaranden saknar tydliga och öppna kriterier för fastställandet av vilka läkemedel man riskerar att lida brist på till följd av parallellhandel. Dessutom innebär förfarandena en orimlig rapporteringsbörda för partihandlarna. I Slovakien tar dessutom anmälningsförfarandet orimligt lång tid. Kommissionen skickar två motiverade yttranden för att uppmana Portugal och Slovakien att ändra sina lagar och överväga åtgärder som är mindre restriktiva för handeln inom EU. Om de inte vidtar några åtgärder inom två månader kan kommissionen väcka talan mot Portugal och Slovakien vid EU-domstolen.

 

5. Rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet

(Mer information: Christian Wigand – tfn: +32 229 62253, Melanie Voin - tfn: +32 229 58659)

Formell underrättelse

Kommissionen uppmanar UNGERN att sluta diskriminera romska barn i fråga om tillgång till utbildning

EU-kommissionen uppmanar Ungern att se till att deras nationella bestämmelser om likabehandling och utbildning samt deras praktiska genomförande av utbildningspolitiken överensstämmer med direktivet om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung (rådets direktiv 2000/43/EG). I direktivet förbjuds diskriminering på grundval av ras eller etniskt ursprung inom utbildning. Kommissionens åtgärd syftar till att garantera att romska barn har tillgång till utbildning av hög kvalitet på samma villkor som andra barn. Utbildning är en viktig faktor för anställbarheten och därför av avgörande betydelse för romernas fullständiga inkludering. Både den ungerska lagstiftningen och de administrativa förfarandena oroar för kommissionen eftersom de lett till att romska barn är överrepresenterade i särskilda skolor för barn med psykiska funktionsnedsättningar, och de segregeras även i det allmänna skolsystemet. Kommissionen har nyligen även skickat formella underrättelser till Tjeckien och Slovakien i liknande ärenden. Om Ungern inte svarar på ett tillfredställande sätt inom två månader kan kommissionen skicka ett motiverat yttrande till de ungerska myndigheterna.

 

6. Transport och rörlighet

(Mer information: Jakub Adamowicz – tfn: +32 229 50595, Alexis Perier - tfn: +32 229 69143)

Motiverade yttranden

Transportsäkerhet: Kommissionen uppmanar BELGIEN och PORTUGAL att genomföra EU:s regler

EU-kommissionen har uppmanat Belgien och Portugal att genomföra vissa EU-regler om trafiksäkerhet och transport av farligt gods på väg. Kommissionen har uppmanat de belgiska myndigheterna att på nationell och regional nivå genomföra kommissionen direktiv 2014/103/EU om transport av farligt gods på väg, särskilt bestämmelserna om transport av explosiva ämnen, och bilagorna till det direktivet vad gäller transport av farligt gods på väg och inre vattenvägar. Kommissionen uppmanade också de portugisiska myndigheterna att genomföra kommissionens direktiv 2014/85/EU som innehåller nya bestämmelser dels om hälsokrav för förare med obstruktivt sömnapnésyndrom (en vanligt förekommande kronisk sjukdom som består av korta andningsuppehåll i sömnen och som är en av de största riskfaktorerna i fråga om bilolyckor), dels om förarprov för säker körning i tunnlar. Dagens uppmaningar har gjorts i form av ett motiverat yttrande. Belgien och Portugal har nu två månader på sig att anmäla till kommissionen vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra respektive direktiv. I annat fall kan kommissionen väcka talan mot dessa medlemsländer vid EU-domstolen.

MEMO/16/1823

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Documents


Bilaga SV.pdf