Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV PT HU LT LV PL BG RO

Európska komisia - Informačný prehľad

Májový súbor prípadov porušenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

Brusel 26. máj 2016

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky

Vo svojom mesačnom balíku rozhodnutí o porušení povinnosti Európska komisia podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili svoje povinnosti podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ (pozri prílohu I a II), je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

Kľúčové rozhodnutia Komisie (vrátane 22 formálnych výziev, 11 odôvodnených stanovísk a 2 postúpení na Súdny dvor Európskej únie) sú uvedené ďalej v texte a zoskupené podľa jednotlivých oblastí politiky. Komisia okrem toho uzatvára 74 prípadov, v ktorých príslušné členské štáty problémy vyriešili bez toho, aby Komisia potrebovala v konaní pokračovať.

Viac informácií o konaní o porušení povinnosti EÚ nájdete v dokumente MEMO/12/12. Podrobnejšie informácie o všetkých prijatých rozhodnutiach sú k dispozícii v registri rozhodnutí o porušení povinnosti.

 

1. Energetika

(Ďalšie informácie: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 2 295 6186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 2 295 2589)

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie

Komisia postupuje na Súdny dvor EÚ prípad POĽSKA z dôvodu obmedzení týkajúcich sa niektorých dovážaných biopalív a surovín na výrobu biopalív

Európska komisia dnes rozhodla o postúpení prípadu Poľska na Súdny dvor EÚ z toho dôvodu, že v poľskom práve sa stanovili obmedzenia voči niektorým dovážaným biopalivám a surovinám na výrobu biopalív. Poľské právo nie je plne v súlade s právnymi predpismi EÚ. Po prvé, palivá sa môžu uvádzať na trh, iba ak sú pre ne zavedené osobitné požiadavky, ale takéto požiadavky neexistujú pre hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej, čo je piopalivo, ktoré sa do Poľska dováža. Po druhé, pre prevádzkovateľov, ktorí získavajú aspoň 70 % svojich biopalív – t. j. kvapalných alebo plynných palív určených pre odvetvie dopravy a vyrobených z biomasy – od poľských výrobcov, sa zaručuje preferenčné zaobchádzanie. Rovnako je tomu aj v prípade biopalív, ktoré sa vyrábajú prevažne zo surovín pochádzajúcich z určitých krajín. V dôsledku tohto preferenčného zaobchádzania dochádza k diskriminácii výrobcov biopalív a surovín v iných krajinách. V smernici o energii z obnoviteľných zdrojov (smernica 2009/28/ES) sa stanovuje, že všetky členské štáty musia zabezpečiť, aby do roku 2020 pochádzalo najmenej 10 % všetkej energie spotrebovanej v doprave z obnoviteľných zdrojov. Tento cieľ je možné dosiahnuť pomocou biopalív, ktoré však musia spĺňať požiadavky na udržateľnosť stanovené v smernici. Členské štáty musia zároveň zaobchádzať s biopalivami a ich surovinami rovnako bez ohľadu na ich pôvod. To vyplýva z potreby zosúladiť ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov s funkčným trhom s biopalivami, ktorý nesmie podliehať obmedzeniam. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

2. Životné prostredie

(Ďalšie informácie: Enrico Brivio – tel.: +32 2 295 6172, Iris Petsa – tel.: +32 2 299 3321)

Odôvodnené stanoviská

Smernica o biotopoch: Komisia vyzýva PORTUGALSKO, aby zlepšilo opatrenia na ochranu prírody

Európska komisia žiada Portugalsko, aby zlepšilo ochranu pôvodných biotopov a druhov zavedením vhodnej úrovne ochrany území určených v rámci siete sústavy Natura 2000. V súlade so smernicou o biotopoch (smernica Rady 92/43/EHS) mali členské šesť rokov na to, aby vymedzili chránené územia podľa ich vnútroštátneho práva, čo z technického hľadiska znamená zmenu z lokalít s európskym významom na osobitné chránené územia, a aby prijali požadované opatrenia na zlepšenie stavu biotopov a druhov v týchto lokalitách. Portugalsko malo do 7. decembra 2010 vymedziť sedem osobitných chránených území v oblasti Atlantického oceánu a do 19. júla 2012 malo vymedziť 54 osobitných chránených území v regióne Stredozemia. Doposiaľ však nebolo vymedzené žiadne z týchto území. Portugalské orgány navyše ešte nezaviedli požadované ochranné opatrenia pre všetky ostatné lokality. Tento výrazný nedostatok pri dodržiavaní kľúčových povinností podľa smernice o biotopoch bráni riadnej ochrane a správe lokalít a predstavuje veľkú hrozbu pre dobré fungovanie a súdržnosť sústavy Natura 2000 ako celku. Komisia preto zasiela odôvodnené stanovisko. Ak Portugalsko do dvoch mesiacov neprijme potrebné opatrenia, Komisia môže prípad postúpiť na Súdny dvor EÚ.

 

Odpad: Komisia žiada RUMUNSKO, aby prijalo opatrenia týkajúce sa nakladania s odpadom a predchádzania vzniku odpadu

Európska komisia vyzýva Rumunsko, aby vypracovalo plány na predchádzanie vzniku odpadu a nakladanie s ním v súlade s cieľmi právnych predpisov EÚ o odpade (smernica 2008/98/ES) a obehového hospodárstva. Plány nakladania s odpadom a predchádzania jeho vzniku sú takisto nevyhnutným predpokladom využívania finančných prostriedkov EÚ. Cieľom takých plánov a programov je znížiť vplyv odpadu na ľudské zdravie a životné prostredie a zlepšiť efektívne využívanie zdrojov v EÚ. Rumunsko malo plán nakladania s odpadom na roky 2003 – 2013, ale ten nebol na ďalšie obdobie zrevidovaný, predĺžený ani nahradený. Rumunsko zaostáva aj v oblasti predchádzania vzniku odpadu: plány na zníženie odpadu vyprodukovaného pri zdroji prostredníctvom zlepšenia výrobných postupov alebo úsilia zameraného na posilnenie dopytu po ekologickejších výrobkoch, pri ktorých sa používa menej obalových materiálov, mali byť zavedené od decembra 2013. Komisia preto zasiela odôvodnené stanovisko. Ak Rumunsko do dvoch mesiacov neprijme potrebné opatrenia, Komisia môže prípad postúpiť na Súdny dvor EÚ.

 

3. Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov

(Ďalšie informácie: Vanessa Mock – tel.: +32 2 295 6194, Letizia Lupini – tel.: +32 2 295 1958)

Postúpenia na Súdny dvor Európskej únie

Finančné služby: Komisia postupuje na Súdny dvor EÚ prípad POĽSKA, ktoré nevykonalo pravidlá EÚ o systémoch ochrany vkladov

Európska komisia sa rozhodla postúpiť na Súdny dvor EÚ prípad Poľska z dôvodu nesprávneho vykonania smernice o systémoch ochrany vkladov (smernica 2014/49/EÚ). Komisia zaslala 10. decembra 2015 Poľsku odôvodnené stanovisko, v ktorom ho požiadala o transpozíciu danej smernice. Lehota na transpozíciu týchto pravidiel do vnútroštátneho práva uplynula 3. júla 2015. Keďže v Poľsku ešte nebol ukončený legislatívny proces a doposiaľ nedošlo k úplnej transpozícii nových pravidiel, prípad Poľska sa teraz postupuje na Súdny dvor EÚ. Táto smernica, ktorá nahradila predchádzajúcu smernicu 94/19/ES z roku 1994, zabezpečuje lepšiu ochranu vkladov sporiteľov v bankách. Včasné vykonanie smernice členskými štátmi je dôležitým krokom pri vytváraní bezpečnejšieho a spoľahlivejšieho finančného sektora vzhľadom na finančnú krízu. V prípade, že sa táto smernica nevykoná, znamená to, že celkové zlepšenia vo financovaní a fungovaní systémov ochrany vkladov nenadobudnú v týchto krajinách účinnosť. V dôsledku nevykonania smernice sa môžu takisto narušiť rovnaké podmienky v bankovom sektore EÚ, pretože to znamená, že v členských štátoch, ktoré túto smernicu nevykonali, chýba dôležitá súčasť jednotného súboru pravidiel. Jednotný súbor pravidiel pozostáva zo súboru legislatívnych textov, ktoré musia dodržiavať všetky finančné inštitúcie (vrátane približne 8 300 bánk) v EÚ. V celej EÚ sa teraz uplatňujú rovnaké minimálne normy, čo znamená, že spotrebitelia a banky nemusia dodržiavať 28 rôznych súborov pravidiel. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanoviská

Finančné služby: Komisia žiada BULHARSKO, LITVU, LOTYŠSKO, MAĎARSKO a SLOVENSKO, aby dodržiavali pravidlá EÚ týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy

Európska komisia oficiálne požiadala Bulharsko, Litvu, Lotyšsko, MaďarskoSlovensko, aby zmenili právne predpisy týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy z dôvodu, že porušujú voľný pohyb kapitálu a slobodu usadiť sa. Zmluvou o pristúpení z roku 2003 bolo novým členským štátom poskytnuté prechodné obdobie, počas ktorého mali svoje vnútroštátne predpisy týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy zosúladiť s právnymi predpismi EÚ. Po uplynutí tohto obdobia v roku 2014 Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko prijali nové právne predpisy upravujúce nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy. Tieto nové vnútroštátne predpisy obsahujú niektoré ustanovenia, ktoré Komisia považuje za obmedzenia voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa potenciálne odrádzajúce od cezhraničného investovania. Niektoré obmedzenia môžu sledovať opodstatnené ciele, keďže sa zameriavajú na boj proti špekulatívnym nákupom, alebo slúžia na účely plánovania a ciele politiky rozvoja vidieka; aby však boli zákonné, musia byť proporcionálne a nemôžu byť diskriminačné voči ostatným občanom EÚ. Dnešná žiadosť má podobu odôvodneného stanoviska. Ak Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko do dvoch mesiacov nezosúladia svoje vnútroštátne právne predpisy s právnymi predpismi EÚ, Komisia môže rozhodnúť o postúpení prípadov uvedených členských štátov Súdnemu dvoru EÚ. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

4. Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

(Ďalšie informácie: Lucia Caudet – tel.: +32 2 295 6182, Heli Pietila – tel.: +32 2 296 4950)

Formálne výzvy

Verejné obstarávanie: Komisia žiada 21 členských štátov, aby transponovali nové pravidlá EÚ v oblasti verejného obstarávania a udeľovania koncesií

Komisia pravidelne zasiela formálne výzvy tým členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosť včasne transponovať smernice EÚ do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov. Európska komisia dnes požiadala 21 členských štátov, aby do vnútroštátneho práva v plnom rozsahu transponovali jednu alebo viaceré z troch smerníc o verejnom obstarávaní a udeľovaní koncesií (smernice 2014/23/ES, 2014/24/ES2014/25/ES). Všetky členské štáty boli povinné oznámiť transpozíciu nových pravidiel v oblasti verejného obstarávania do 18. apríla 2016. Žiadosť Komisie má podobu formálnej výzvy a bola zaslaná Belgicku, Bulharsku, Cypru, Českej republike, Estónsku, Fínsku, Grécku, Holandsku, Chorvátsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Luxembursku, Malte, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovinsku, ŠpanielskuŠvédsku. Vďaka novým smerniciam, ktoré zavádzajú inteligentnejšie pravidlá a viac elektronických postupov, sa verejné obstarávanie v Európe stáva efektívnejším. Orgány, ktoré už prešli na elektronické verejné obstarávanie, hlásia úspory v rozpätí od 5 do 20 %. Vzhľadom na to, že členské štáty EÚ vynakladajú ročne viac ako 1,9 bilióna EUR na obstarávanie, každých ušetrených 5 % by mohlo do verejného rozpočtu vrátiť sumu takmer 100 miliárd EUR. Nové pravidlá uľahčujú účasť malých a stredných podnikoch na verejnom obstarávaní, ako aj dodržiavanie zásad EÚ v oblasti transparentnosti a hospodárskej súťaže a znižujú s tým súvisiace náklady. Zvýšená transparentnosť posilňuje zodpovednosť a prispieva k boju proti korupcii. Pravidlá takisto umožňujú orgánom využívať verejné obstarávanie na širšie politické ciele, ako napríklad environmentálne a sociálne ciele a inovácie. Viac informácií nájdete v prehľade nových pravidiel EÚ v oblasti obstarávania a udeľovania koncesií zavedených 18. apríla 2016.

 

Odôvodnené stanoviská

Voľný pohyb tovaru: Komisia žiada PORTUGALSKO a SLOVENSKO, aby odstránili neopodstatnené obmedzenia týkajúce sa vývozu liekov

Európska komisia žiada PortugalskoSlovensko, aby odstránili neodôvodnené a neprimerané požiadavky na oznamovanie pri vývoze liekov na humánne použitie do iných členských štátov. Komisia sa domnieva, že pravidlá v týchto členských štátoch vytvárajú prekážky voľného pohybu tovaru na jednotnom trhu EÚ (články 34 – 36 ZFEÚ).O súbežnom obchodovaní s liekmi hovoríme v prípade, keď sa lieky nakúpia v jednom členskom štáte a následne sa predávajú v iných členských štátoch. Súbežný dovoz a vývoz liekov patrí medzi legálne formy obchodovania na jednotnom trhu. Členské štáty však môžu obmedziť vývoz liekov do iných krajín, ak je to nevyhnutné na ochranu verejného zdravia. V Portugalsku musia veľkoobchodní distribútori liekov na humánne použitie oznamovať svoj úmysel vyviezť lieky, ktoré úrady považujú za „potenciálne nedostatkové“, a poskytovať informácie o vývozných operáciách, ktoré vykonali. Na Slovensku musia veľkoobchodní distribútori oznamovať vývoz všetkých liekov na humánne použitie a musia čakať 30 dní na tichý súhlas štátneho orgánu. Komisia sa domnieva, že tieto oznamovacie postupy nestanovujú jasné a transparentné kritériá na určenie liekov, ktoré môžu byť potenciálne nedostatkové v dôsledku súbežného obchodovania. Okrem toho v dôsledku týchto postupov sa na veľkoobchodníkov vzťahujú neprimerané oznamovacie povinnosti a navyše na Slovensku je trvanie oznamovacích postupov neprimerane dlhé. Komisia zasiela dve odôvodnené stanoviská, v ktorých žiada Portugalsko a Slovensko, aby zmenili svoje právne predpisy a zvážili zaviesť menej reštriktívne opatrenia pre obchod v rámci EÚ. Ak Portugalsko a Slovensko neprijmú do dvoch mesiacov potrebné opatrenia, Komisia môže ich prípady postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

 

5. Spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť

(Ďalšie informácie: Christian Wigand – tel.: +32 2 296 2253, Melanie Voin – tel.: +32 2 295 8659)

Formálna výzva

Komisia žiada MAĎARSKO, aby ukončilo diskrimináciu rómskych detí vo vzdelávaní

Európska komisia žiada Maďarsko, aby uviedlo svoje vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa rovnakého zaobchádzania a vzdelávania, ako aj praktické vykonávanie politík v oblasti vzdelávania do súladu so smernicou o rasovej rovnosti (smernica Rady 2000/43/ES), ktorou sa zakazuje diskriminácia na základe rasového alebo etnického pôvodu vo vzdelávaní. Cieľom Komisie je zaistiť, aby rómske deti mali prístup k vysokokvalitnému vzdelávaniu za rovnakých podmienok ako všetky ostatné deti, čo je rozhodujúcim faktorom z hľadiska pracovných príležitostí, a teda nevyhnutnou súčasťou úsilia o dosiahnutie plného začlenenia Rómov. Komisia má viacero obáv v súvislosti s maďarskými právnymi predpismi a administratívnymi postupmi, ktoré vedú k tomu, že rómske deti sú nadmerne zastúpené v špeciálnych školách pre deti s mentálnym postihnutím a takisto sú do značnej miery segregované v bežných školách. Komisia zaslala v nedávnej minulosti formálne výzvy v súvislosti s podobnými problémami aj ďalším dvom členským štátom (Českej republike a Slovensku). Ak Maďarsko do dvoch mesiacov neodpovie uspokojivým spôsobom, Komisia môže maďarským orgánom zaslať odôvodnené stanovisko.

 

6. Mobilita a doprava

(Ďalšie informácie: Jakub Adamowicz – tel.: +32 2 295 0595, Alexis Perier - tel.: +32 2 296 9143)

Odôvodnené stanoviská

Bezpečnosť dopravy: Komisia žiada BELGICKO a PORTUGALSKO, aby vykonali pravidlá EÚ

Európska komisia požiadala BelgickoPortugalsko, aby vykonali určité pravidlá EÚ týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky a vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru. Konkrétnejšie, Komisia požiadala belgické orgány, aby na vnútroštátnej a regionálnej úrovni vykonali smernicu Komisie 2014/103/EÚ o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru, najmä ustanovenia týkajúce sa prepravy výbušnín, ako aj prílohy k tejto smernici týkajúce sa cestnej a vnútrozemskej vodnej prepravy nebezpečného tovaru. Komisia takisto vyzvala portugalské orgány, aby vykonali smernicu Komisie 2014/85/EÚ, ktorou sa stanovujú nové pravidlá o zdravotnej spôsobilosti vodičov trpiacich obštrukčným spánkovým apnoe (rozšírená chronická porucha spánku, pri ktorej sa na krátke časové úseky zastaví dýchanie spiacej osoby a ktorá je jedným z najrizikovejších faktorov pri nehodách motorových vozidiel), ako aj pravidlá týkajúce sa vodičských skúšok zameraných na bezpečnú jazdu v tuneloch. Dnešné žiadosti boli zaslané vo forme odôvodneného stanoviska. Belgicko a Portugalsko majú teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámili opatrenia, ktoré prijali na účely vykonania príslušných právnych predpisov. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že ich prípady postúpi na Súdny dvor EÚ.

MEMO/16/1823

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar

Documents


Príloha SK.pdf