Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV PT HU LT LV SK BG RO

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Główne majowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Bruksela, 26 maja 2016 r.

Przegląd według dziedzin polityki

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska stosuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE (zob. załącznik I i II), a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji (w tym 22 wezwania do usunięcia uchybienia, 11 uzasadnionych opinii i 2 decyzje o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), pogrupowane według obszarów polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 74 sprawy, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Dodatkowe informacje na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka prasowa MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

1. Energia

(Dodatkowe informacje: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciw POLSCE z powodu ograniczeń dotyczących niektórych importowanych biopaliw i surowców do ich produkcji

Komisja Europejska postanowiła dzisiaj wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z wprowadzeniem w prawie polskim ograniczeń skierowanych przeciwko niektórym importowanym biopaliwom i surowcom do produkcji biopaliw.Prawo polskie nie jest w pełni zgodne z prawem UE. Po pierwsze, paliwa mogą być przedmiotem obrotu tylko wtedy, gdy wprowadzono szczegółowe wymogi dotyczące paliw, a prawo polskie nie przewiduje takich wymogów dla hydrorafinowanego oleju roślinnego (HVO) – biopaliwa, które jest importowane do Polski. Po drugie, w polskich przepisach przyznano preferencyjne traktowanie tym podmiotom działającym na rynku paliw, które zaopatrują się co najmniej w 70 procentach w biopaliwa – płynne lub gazowe paliwa transportowe produkowane z biomasy – u polskich producentów, oraz w przypadku gdy biopaliwa są produkowane głównie z surowców pochodzących z niektórych krajów. Takie preferencyjne traktowanie stanowi dyskryminację producentów biopaliw i producentów surowców z innych krajów. Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (dyrektywa 2009/28/WE) zawiera wymóg, zgodnie z którym wszystkie państwa członkowskie muszą zapewnić, by do 2020 r. co najmniej 10 proc. całej energii zużywanej w transporcie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Do realizacji tego celu mogą być wykorzystywane biopaliwa, pod warunkiem że spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone we wspomnianej dyrektywie. Państwa członkowskie muszą również jednakowo traktować zrównoważone biopaliwa i surowce do ich produkcji niezależnie od ich pochodzenia. Wynika to z konieczności pogodzenia celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych z funkcjonowaniem nieskrępowanego ograniczeniami rynku biopaliw. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

 

2. Środowisko

(Dodatkowe informacje: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Uzasadnione opinie

Dyrektywa siedliskowa: Komisja wzywa PORTUGALIĘ do zintensyfikowania działań w zakresie ochrony przyrody

Komisja Europejska wzywa Portugalię do wzmocnienia ochrony rodzimych siedlisk i gatunków poprzez wprowadzenie odpowiedniego poziomu ochrony obszarów wyznaczonych w ramach sieci Natura 2000. Zgodnie z dyrektywą siedliskową (dyrektywa Rady 92/43/EWG) państwa członkowskie miały sześć lat na wyznaczenie obszarów chronionych w ramach swojego prawa krajowego (w praktyce poprzez przekształcenie „terenów mających znaczenie dla Wspólnoty” (SCI) w „specjalne obszary ochrony” (SOO)) oraz na przyjęcie wymaganych środków w celu poprawy stanu siedlisk i gatunków występujących na tych terenach. Portugalia była zobowiązana do wyznaczenia siedmiu SOO w regionie atlantyckim do dnia 7 grudnia 2010 r. oraz 54 SOO w regionie śródziemnomorskim do dnia 19 lipca 2012 r. Żaden z nich nie został dotychczas wyznaczony. Ponadto władze portugalskie nie ustanowiły jeszcze wymaganych środków ochronnych dla wszystkich pozostałych terenów. Tak istotna luka w wypełnieniu kluczowych obowiązków wynikających z dyrektywy siedliskowej uniemożliwia należytą ochronę tych terenów i zarządzanie nimi, przez co stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania i spójności sieci Natura 2000 jako całości. W związku z tym Komisja kieruje do tego państwa uzasadnioną opinię. Jeżeli Portugalia nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Odpady: Komisja wzywa RUMUNIĘ do przyjęcia środków dotyczących gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów

Komisja Europejska wzywa Rumunię do sporządzenia planów zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania odpadami zgodnie z celami określonymi w przepisach UE dotyczących odpadów (dyrektywa 2008/98/WE) i celami gospodarki o obiegu zamkniętym. Opracowanie planów gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów stanowi również warunek konieczny, aby móc korzystać z funduszy unijnych. Takie plany i programy mają na celu ograniczenie wpływu odpadów na zdrowie ludzi i na środowisko oraz poprawę efektywności gospodarowania zasobami na terenie UE. Rumunia posiadała plan gospodarowania odpadami na lata 2003–2013, lecz nie został on skorygowany, przedłużony bądź zastąpiony w odniesieniu do kolejnego okresu. Rumunia pozostaje również w tyle pod względem zapobiegania powstawaniu odpadów: od grudnia 2013 r. powinny być wprowadzone plany ograniczenia u źródła wytwarzanych odpadów za pomocą udoskonalonych technik produkcji lub środków pobudzania popytu na bardziej ekologiczne wyroby o mniejszej ilości opakowań. Komisja kieruje zatem do tego państwa uzasadnioną opinię. Jeżeli Rumunia nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

3. Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

(Dodatkowe informacje: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini – tel.: +32 229 51958)

Skierowanie spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Usługi finansowe: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciw POLSCE w związku z brakiem wdrożenia przepisów unijnych dotyczących systemów gwarancji depozytów

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce w związku z brakiem prawidłowego wdrożenia dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów (dyrektywa 2014/49/UE). W dniu 10 grudnia 2015 r. Komisja przesłała do Polski uzasadnioną opinię, w której wezwała to państwo do transpozycji wspomnianej dyrektywy. Termin transpozycji tych przepisów do prawa krajowego upłynął dnia 3 lipca 2015 r. Ponieważ procedura legislacyjna w Polsce jeszcze się nie zakończyła i wciąż nie dokonano pełnej transpozycji nowych przepisów, skierowano sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE. W dyrektywie w sprawie systemów gwarancji depozytów, zastępującej poprzednią dyrektywę 94/19/WE z 1994 r., zwiększono poziom ochrony zdeponowanych w bankach oszczędności. Terminowe wdrożenie dyrektywy przez państwa członkowskie stanowi ważny krok na drodze do stworzenia bezpieczniejszego i bardziej stabilnego sektora finansowego po ostatnim kryzysie finansowym. Brak wdrożenia oznacza, że w tych dwóch państwach nie wprowadzono w życie zmian umożliwiających kompleksową poprawę finansowania i funkcjonowania systemów gwarancji depozytów. Niewdrożenie odpowiednich przepisów może również zaburzyć zapewnianie równych szans w unijnym sektorze bankowym, ponieważ oznacza ono, że w państwach członkowskich, które nie transponowały dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów, brakuje ważnego elementu jednolitego zbioru przepisów. Jednolity zbiór przepisów zawiera zestaw aktów prawnych, których muszą przestrzegać wszystkie instytucje finansowe (w tym około 8 300 banków) w UE. W całej UE obowiązują więc teraz te same minimalne standardy, co oznacza, że konsumenci i banki nie muszą już przestrzegać 28 różnych zestawów przepisów krajowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie

Usługi finansowe: Komisja wzywa BUŁGARIĘ, LITWĘ, ŁOTWĘ, SŁOWACJĘ i WĘGRY do przestrzegania przepisów UE dotyczących nabywania gruntów rolnych

Komisja Europejska oficjalnie wezwała Bułgarię, Litwę, Łotwę, Słowację i Węgry do zmiany przepisów dotyczących nabywania gruntów rolnych ze względu na to, że naruszają one swobodny przepływ kapitału i swobodę przedsiębiorczości. W traktacie o przystąpieniu z 2003 r. zapewniono nowym państwom członkowskim okres przejściowy, w trakcie którego miały one doprowadzić swoje przepisy krajowe dotyczące nabywania gruntów rolnych do zgodności z prawem UE. Po upływie tych okresów w 2014 r. Bułgaria, Litwa, Łotwa, Słowacja i Węgry przyjęły nowe ustawy regulujące nabywanie gruntów rolnych. Te nowe przepisy krajowe zawierają szereg postanowień, co do których Komisja uważa, że stanowią one ograniczenie swobodnego przepływu kapitału i swobody przedsiębiorczości. To z kolei może zniechęcać do inwestycji transgranicznych. Niektóre z ograniczeń mogą służyć uzasadnionym celom, ponieważ mają za zadanie zwalczanie spekulacyjnych zakupów lub wynikają z potrzeb planistycznych i celów polityki rozwoju obszarów wiejskich, jednakże aby były one zgodne z prawem, muszą być proporcjonalne i nie mogą być dyskryminacyjne wobec obywateli pozostałych państw UE. Dzisiejsze wezwanie ma postać uzasadnionej opinii. Jeżeli Bułgaria, Litwa, Łotwa, Słowacja i Węgry w ciągu dwóch miesięcy nie doprowadzą swoich przepisów krajowych do zgodności z prawem UE, Komisja może postanowić o skierowaniu sprawy przeciwko tym państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

 

4. Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

(Dodatkowe informacje: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Heli Pietila – tel.: +32 229 64950)

Wezwania do usunięcia uchybienia

Zamówienia publiczne: Komisja wzywa 21 państw członkowskich do dokonania transpozycji nowych przepisów UE dotyczących zamówień publicznych i koncesji

Komisja regularnie przesyła wezwania do usunięcia uchybienia tym państwom członkowskim, które nie dopełniły obowiązku dokonania terminowej transpozycji dyrektyw UE do swego krajowego porządku prawnego. Komisja Europejska wezwała dzisiaj 21 państw członkowskich do dokonania pełnej transpozycji do prawa krajowego co najmniej jednej spośród trzech dyrektyw dotyczących zamówień publicznych i koncesji (dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE). Wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane do powiadomienia o transpozycji nowych przepisów dotyczących zamówień publicznych do dnia 18 kwietnia 2016 r. Wezwanie Komisji ma postać wezwania do usunięcia uchybienia i zostało skierowane do Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niderlandów, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Szwecji. Nowe dyrektywy sprawiają, że zamówienia publiczne w Europie są bardziej efektywne dzięki inteligentniejszym przepisom i rozszerzeniu procedur elektronicznych. Te organy publiczne, które przeszły już na system elektronicznych zamówień publicznych, potwierdzają, że oszczędności wynoszą od 5 do 20 proc. Biorąc pod uwagę, że państwa członkowskie UE wydają rocznie ponad 1,9 bln euro na zamówienia publiczne, każde zaoszczędzone 5 procent oznacza prawie 100 mld euro trafiające z powrotem do kasy publicznej. Dzięki nowym przepisom małe i średnie przedsiębiorstwa mogą łatwiej i taniej uczestniczyć w przetargach o zamówienia publiczne; przepisy te sprzyjają też przestrzeganiu unijnych zasad przejrzystości i konkurencyjności. Większa przejrzystość oznacza czytelniejszą odpowiedzialność i pomaga zwalczać korupcję. Wspomniane przepisy umożliwiają również organom publicznym wykorzystywanie zamówień publicznych na rzecz szerszych celów strategicznych, takich jak cele środowiskowe i społeczne oraz innowacje. Dodatkowe informacje można znaleźć w przeglądzie nowych przepisów UE dotyczących zamówień publicznych i koncesji, wprowadzonych w dniu 18 kwietnia 2016 r.

 

Uzasadnione opinie

Swobodny przepływ towarów: Komisja wzywa PORTUGALIĘ i SŁOWACJĘ do wyeliminowania nieuzasadnionych ograniczeń dotyczących eksportu leków

Komisja Europejska wzywa Portugalię i Słowację do wyeliminowania nieuzasadnionych i nieproporcjonalnych wymogów w zakresie powiadamiania związanych z eksportem produktów leczniczych stosowanych u ludzi do innych państw członkowskich. Komisja uważa, że przepisy obowiązujące w dwóch wspomnianych państwach członkowskich stwarzają przeszkody dla swobodnego przepływu towarów w obrębie jednolitego rynku UE (art. 34–36 TFUE).Równoległy handel lekami dotyczy przypadków, w których produkty lecznicze są zakupywane w jednym państwie członkowskim, a następnie sprzedawane w innych państwach członkowskich. Równoległy import i eksport produktu leczniczego jest zgodną z prawem formą handlu na jednolitym rynku, państwa członkowskie mogą jednak ograniczać eksport leków do innych krajów, gdy jest to konieczne dla ochrony zdrowia publicznego. W Portugalii hurtowi dystrybutorzy produktów leczniczych stosowanych u ludzi muszą zgłaszać władzom zamiar eksportu leków, co do których uznano, że istnieje „zagrożenie niedoborem”, oraz przekazywać informacje na temat przeprowadzonych operacji eksportowych. Z kolei na Słowacji dystrybutorzy hurtowi muszą zgłaszać eksport wszystkich leków stosowanych u ludzi, jak również muszą czekać 30 dni na milczącą zgodę organu państwowego. Komisja uważa, że te procedury powiadamiania nie służą określeniu jasnych i przejrzystych kryteriów ustalania, co do których produktów leczniczych może istnieć zagrożenie ewentualnym niedoborem ze względu na handel równoległy. Ponadto procedury te powodują nałożenie nieproporcjonalnych obowiązków sprawozdawczych na hurtowników, a na Słowacji czas oczekiwania w związku ze zgłoszeniem jest nieproporcjonalnie długi. Kierując do Portugalii i Słowacji dwie uzasadnione opinie, Komisja wzywa te państwa członkowskie do zmiany przepisów i ewentualnego wprowadzenia środków mniej restrykcyjnych dla handlu wewnątrzunijnego. Jeżeli państwa te nie zareagują w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może postanowić o skierowaniu sprawy przeciwko Portugalii i Słowacji do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

5. Sprawiedliwość, konsumenci i równouprawnienie płci

(Dodatkowe informacje: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin – tel.: +32 229 58659)

Wezwanie do usunięcia uchybienia

Komisja wzywa WĘGRY do położenia kresu dyskryminacji dzieci romskich w procesie edukacji

Komisja Europejska wzywa Węgry do dostosowania przepisów krajowych dotyczących równego traktowania i edukacji oraz praktycznej realizacji polityki edukacyjnej do dyrektywy w sprawie równości rasowej (dyrektywa Rady 2000/43/WE), która zabrania dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne w ramach edukacji. Działanie Komisji ma na celu zapewnienie, by dzieci romskie korzystały z dostępu do wysokiej jakości edukacji na takich samych warunkach jak wszystkie pozostałe dzieci, co jest decydującym czynnikiem wpływającym na perspektywy zatrudnienia, a tym samym niezbędnym elementem starań na rzecz pełnej integracji Romów. Komisja ma szereg zastrzeżeń dotyczących zarówno przepisów prawa węgierskiego, jak i praktyki administracyjnej, które w rezultacie powodują, że liczba dzieci romskich w szkołach specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo jest nieproporcjonalnie wysoka, a w zwykłych szkołach dzieci romskie również kierowane są w znacznym stopniu ścieżką odrębnej edukacji. Nie tak dawno Komisja przesłała również wezwania do usunięcia uchybienia dwóm innym państwom członkowskim, Republice Czeskiej i Słowacji, w związku z podobnymi kwestiami. Jeżeli Węgry nie udzielą zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może przesłać władzom węgierskim uzasadnioną opinię.

 

6. Mobilność i transport

(Dodatkowe informacje: Jakub Adamowicz – tel.: +32 229 50595, Alexis Perier – tel.: +32 229 69143)

Uzasadnione opinie

Bezpieczeństwo transportu: Komisja wzywa BELGIĘ i PORTUGALIĘ do wdrożenia przepisów UE

Komisja Europejska wezwała Belgię i Portugalię do wdrożenia niektórych przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa drogowego i transportu lądowego towarów niebezpiecznych. Dokładniej rzecz ujmując, Komisja zwróciła się do władz belgijskich o wdrożenie na poziomie krajowym i regionalnym dyrektywy Komisji 2014/103/UE w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych, a w szczególności przepisów odnoszących się do transportu substancji wybuchowych, oraz załączników do tej dyrektywy dotyczących drogowego i śródlądowego transportu towarów niebezpiecznych. Komisja wezwała również władze portugalskie do wdrożenia dyrektywy Komisji 2014/85/UE, w której ustanowiono nowe przepisy dotyczące stanu zdrowia kierowców cierpiących na obturacyjny bezdech podczas snu (częstą przewlekłą chorobę związaną ze snem, w której dochodzi do krótkich epizodów zatrzymania oddychania podczas snu i która jest jednym z największych czynników ryzyka dla wypadków samochodowych), jak również przepisy dotyczące egzaminów z bezpiecznej jazdy w tunelach. Wysłane dzisiaj wezwania mają postać uzasadnionych opinii. Belgia i Portugalia mają teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach zastosowanych w celu wdrożenia odnośnych przepisów; w przeciwnym razie Komisja może postanowić o skierowaniu sprawy przeciwko tym państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości UE.

MEMO/16/1823

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar