Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV PT HU LV PL SK BG RO

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Gegužės mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. Pagrindiniai sprendimai

Briuselis, 2016 m. gegužės 26 d.

Apžvalga pagal politikos sritis

Mėnesiniame rinkinyje apžvelgiami sprendimai dėl pažeidimų, kuriais Europos Komisija imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, netinkamai vykdančias ES teisėje nustatytus įsipareigojimus. Šiais įvairių sektorių ir ES politikos sričių (žr. I ir II priedus) sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir teiktų naudos tiek piliečiams, tiek įmonėms.

Toliau pagal politikos sritis pateikiami Komisijos priimti svarbiausi sprendimai (įskaitant 22 oficialius pranešimus, 11 pagrįstų nuomonių ir 2 sprendimus perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui). Komisija taip pat užbaigia 74 bylas – atitinkamos valstybės narės išsprendė problemas ir Komisijai procedūros tęsti nebereikia.

Daugiau informacijos apie ES pažeidimų nagrinėjimo procedūrą pateikta MEMO/12/12. Daugiau informacijos apie visus sprendimus rasite Sprendimų dėl pažeidimų registre.

 

1. Energetika

Daugiau informacijos: Anna-Kaisa Itkonen, tel. +32 229 56186; Nicole Bockstaller, tel. +32 229 52589

Bylų perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Komisija perduoda ES Teisingumo Teismui LENKIJOS bylą dėl apribojimų importuoti tam tikrus biodegalus ir biodegalų žaliavas

Europos Komisija šiandien nusprendė perduoti Lenkijos bylą ES Teisingumo Teismui dėl Lenkijos teisėje nustatytų apribojimų importuoti tam tikrus biodegalus ir biodegalų žaliavas.Lenkijos teisė ne iki galo atitinka ES teisę. Visų pirma degalais galima prekiauti, tik jei jiems nustatyti konkretūs reikalavimai, bet hidrinimu valytam augaliniam aliejui – į Lenkiją importuojamiems biodegalams – tokių reikalavimų nėra. Antra, veiklos vykdytojams, kurie bent 70 proc. savo biodegalų (iš biomasės pagamintų transporto priemonėms skirtų skystųjų arba dujinių degalų) pagamina iš Lenkijos gamintojų medžiagų, taikomas lengvatinis režimas, taip pat ir tais atvejais, kai biodegalai daugiausia gaminami iš tam tikrų šalių kilmės žaliavų. Dėl tokio lengvatinio režimo diskriminuojami kitų šalių biodegalų ir žaliavų gamintojai. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje (Direktyva 2009/28/EB) visoms valstybėms narėms nustatytas reikalavimas užtikrinti, kad iki 2020 m. bent 10 proc. visos transporto priemonių sunaudojamos energijos būtų iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Siekiant šio tikslo gali būti naudojami biodegalai, tačiau jie turi atitikti direktyvos tvarumo kriterijus. Be to, valstybės narės turi taikyti vienodas sąlygas skirtingos kilmės tvariems biodegalams ir jų žaliavoms. Toks reikalavimas nustatytas tam, kad atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslai derėtų su veikiančia ir neapribota biodegalų rinka. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

2. Aplinka

Daugiau informacijos: Enrico Brivio, tel. +32 229 56172; Iris Petsa, tel. +32 229 93321

Pagrįstos nuomonės

Buveinių direktyva. Komisija ragina PORTUGALIJĄ sustiprinti gamtos apsaugos priemones

Europos Komisija ragina Portugaliją sustiprinti vietos buveinių ir rūšių apsaugą nustatant tinkamą tinklui „Natura 2000“ priklausančių teritorijų apsaugą. Pagal Buveinių direktyvą (Tarybos direktyvą 92/43/EEB) valstybės narės turėjo per šešerius metus nacionaliniuose teisės aktuose nustatyti saugomas teritorijas, t. y. nuo Bendrijos svarbos teritorijų pereiti prie specialių saugomų teritorijų, ir priimti reikiamas priemones, kad būtų pagerinta buveinių ir rūšių šiose teritorijose būklė. Portugalija iki 2010 m. gruodžio 7 d. turėjo nustatyti septynias specialias saugomas teritorijas Atlanto vandenyno regione, o iki 2012 m. liepos 19 d. – 54 specialias saugomas teritorijas Viduržemio jūros regione. Kol kas nenustatyta nė viena. Be to, Portugalijos valdžios institucijos dar nenustatė reikiamų apsaugos priemonių visoms likusioms teritorijoms. Toks didžiulis atotrūkis nuo Buveinių direktyvoje nustatytų svarbiausių įsipareigojimų įgyvendinimo trukdo saugoti ir tvarkyti teritorijas ir kelia nemažą grėsmę tinkamam viso tinklo „Natura 2000“ veikimui ir nuoseklumui. Todėl Komisija teikia pagrįstą nuomonę. Per du mėnesius Portugalijai nesiėmus veiksmų, byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

 

Atliekos. Komisija prašo RUMUNIJOS imtis atliekų tvarkymo ir prevencijos priemonių

Komisija ragina Rumuniją parengti atliekų prevencijos ir valdymo planus pagal ES atliekų srities teisės aktų (Direktyvos 2008/98/EB) ir žiedinės ekonomikos tikslus. Atliekų valdymo ir prevencijos planai taip pat yra būtina sąlyga norint naudotis ES lėšomis. Tokiais planais ir programomis siekiama sumažinti atliekų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai ir pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą visoje ES. Rumunija parengė 2003–2013 m. atliekų valdymo planą, bet jis nebuvo peržiūrėtas, pakeistas ar jo taikymas pratęstas, kad apimtų tolesnį laikotarpį. Rumunija taip pat vėluoja imtis veiksmų atliekų prevencijos srityje: gamybos etapu atsirandančių atliekų kiekio sumažinimo planai, patobulinant gamybos technologijas ar imantis priemonių padidinti ekologiškų produktų paklausą ir sumažinti pakuočių skaičių, turėjo būti parengti jau 2013 m. gruodžio mėn. Todėl Komisija teikia pagrįstą nuomonę. Per du mėnesius Rumunijai nesiėmus veiksmų, byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

 

3. Finansinis stabilumas, finansinės paslaugos ir kapitalo rinkų sąjunga

Daugiau informacijos: Vanessa Mock, tel. +32 229 56194; Letizia Lupini, tel. +32 229 51958

Bylų perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Finansinės paslaugos. Komisija perduoda ES Teisingumo Teismui LENKIJOS bylą dėl neįgyvendintų ES taisyklių, skirtų indėlių garantijų sistemoms

Europos Komisija nutarė ES Teisingumo Teismui perduoti Lenkijos bylą, nes ši valstybė narė tinkamai neįgyvendino Direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų (Direktyvos 2014/49/ES). Komisija 2015 m. gruodžio 10 d. Lenkijai nusiuntė pagrįstą nuomonę ir pareikalavo perkelti direktyvą į nacionalinę teisę. Ja nustatytas taisykles reikėjo perkelti iki 2015 m. liepos 3 d. Teisėkūros procesas Lenkijoje tebevyksta ir naujosios taisyklės vis dar nėra iki galo perkeltos, todėl šalies byla perduodama ES Teisingumo Teismui. Šia direktyva pakeista ankstesnė 1994 m. Direktyva 94/19/EB ir padidinta taupomųjų indėlių apsauga. Siekiant padidinti finansų sektoriaus saugumą ir patikimumą po finansų krizės, labai svarbu šią direktyvą įgyvendinti laiku. Jos neperkėlimas į nacionalinę teisę reiškia, kad tose šalyse netaikomos priemonės, kuriomis iš esmės pagerintas indėlių garantijų sistemų finansavimas ir veikimas. Neįgyvendinimas taip pat gali trukdyti užtikrinti vienodas sąlygas ES bankų sektoriuje, nes Direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų dar neįgyvendinusiose valstybėse narėse netaikoma didelė Bendro taisyklių sąvado dalis. Bendras taisyklių sąvadas yra rinkinys teisės aktų, kurių turi laikytis visos ES finansų įstaigos (įskaitant maždaug 8 300 bankų). Bendri būtiniausi standartai dabar taikomi visoje ES, tad vartotojams ir bankams nebereikia atitikti 28 skirtingų valstybių narių taisyklių. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Pagrįstos nuomonės

Finansinės paslaugos. Komisija prašo BULGARIJOS, VENGRIJOS, LATVIJOS, LIETUVOS ir SLOVAKIJOS laikytis žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ES taisyklių

Europos Komisija oficialiai paprašė Bulgarijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos ir Slovakijos iš dalies pakeisti žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo teisės aktus, nes jais pažeidžiamas laisvas kapitalo judėjimas ir įsisteigimo laisvė. 2003 m. Stojimo sutartyje naujoms valstybėms narėms suteiktas pereinamasis laikotarpis, per kurį jos turėjo nacionalines žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo taisykles suderinti su ES teise. 2014 m. pasibaigus minėtam laikotarpiui, Bulgarija, Vengrija, Latvija, Lietuva ir Slovakija priėmė naujus įstatymus, kuriais reguliuojamas žemės ūkio paskirties žemės įsigijimas. Komisijos nuomone, kai kuriomis naujųjų nacionalinių taisyklių nuostatomis ribojamas laisvas kapitalo judėjimas ir įsisteigimo laisvė. Tai gali atgrasyti tarpvalstybines investicijas. Kai kuriais apribojimais gali būti siekiama pagrįstų tikslų, nes jais norima kovoti su pirkimu spekuliacijos tikslais arba atsižvelgiama į planavimo ir kaimo politikos tikslus, bet tam, kad tie apribojimai būtų teisėti, jie privalo būti proporcingi ir jais negali būti diskriminuojami kiti ES piliečiai. Šiandien pateiktas prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Jei Bulgarija, Vengrija, Latvija, Lietuva ir Slovakija per du mėnesius nesuderins nacionalinių teisės aktų su ES teise, Komisija gali nuspręsti perduoti šių valstybių narių bylas ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

4. Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ

Daugiau informacijos: Lucia Caudet, tel. +32 229 56182; Heli Pietila, tel. +32 229 64950

Oficialūs pranešimai

Viešieji pirkimai. Komisija prašo 21 valstybės narės į nacionalinę teisę perkelti naująsias viešųjų pirkimų ir koncesijų ES taisykles

Komisija reguliariai siunčia oficialius pranešimus valstybėms narėms, kurios nesilaiko įsipareigojimo laiku į nacionalinę teisę perkelti ES direktyvas. Šiandien Europos Komisija paprašė 21 valstybės narės iki galo perkelti vieną arba daugiau iš trijų direktyvų dėl viešųjų pirkimų ir koncesijų (direktyvos 2014/23/EB, 2014/24/EB ir 2014/25/EB). Visos valstybės narės apie naujųjų viešųjų pirkimų taisyklių perkėlimą į nacionalinę teisę turėjo pranešti iki 2016 m. balandžio 18 d. Komisijos prašymas išdėstytas oficialiame pranešime, kuris išsiųstas Austrijai, Belgijai, Bulgarijai, Kroatijai, Čekijai, Kiprui, Estijai, Airijai, Graikijai, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Maltai, Nyderlandams, Lenkijai, Portugalijai, Rumunijai, Slovėnijai, Suomijai, Ispanijai ir Švedijai. Naujosiomis direktyvomis nustatomos pažangesnės taisyklės, numatoma daugiau elektroninių procedūrų ir taip didinamas Europos viešųjų pirkimų veiksmingumas. Prie elektroninių viešųjų pirkimų jau perėjusios valdžios institucijos teigia, kad tokie viešieji pirkimai pigesni 5–20 proc. Kasmet ES valstybės narės viešiesiems pirkimams išleidžia daugiau kaip 1,9 trilijono EUR, tad kiekvieni sutaupyti 5 proc. į biudžetą galėtų sugrąžinti beveik 100 milijardų EUR. Dėl naujų taisyklių mažosioms ir vidutinėms įmonėms tapo paprasčiau ir pigiau dalyvauti konkursuose dėl viešųjų sutarčių. Šiomis taisyklėmis taip pat laikomasi ES skaidrumo ir konkurencijos principų. Didesnis skaidrumas reiškia didesnę atskaitomybę ir padeda kovoti su korupcija. Taisyklėmis taip pat sudaromos sąlygos valdžios institucijoms viešuosius pirkimus naudoti siekiant platesnio masto politikos tikslų, kaip antai aplinkos ir socialinių uždavinių bei inovacijų. Daugiau informacijos2016 m. balandžio 18 d. pradėtų taikyti naujų viešųjų pirkimų ir koncesijų ES taisyklių apžvalgoje.

 

Pagrįstos nuomonės

Laisvas prekių judėjimas. Komisija ragina PORTUGALIJĄ ir SLOVAKIJĄ panaikinti nepagrįstus vaistų eksporto apribojimus

Europos Komisija ragina Portugaliją ir Slovakiją panaikinti nepagrįstus ir neproporcingus pranešimo reikalavimus, susijusius su žmonėms skirtų vaistų eksportu į kitas valstybes nares. Komisijos nuomone, šių valstybių narių taisyklės kliudo laisvam prekių judėjimui ES bendrojoje rinkoje (SESV 34–36 straipsniai). Atvejai, kai vaistai perkami vienoje valstybėje narėje ir tada parduodami kitose valstybėse narėse, vadinami lygiagrečia prekyba vaistais. Lygiagretus vaisto importas ir eksportas yra teisėta prekybos bendrojoje rinkoje forma, tačiau valstybės narės gali apriboti vaistų eksportą į kitas šalis, kai tai būtina siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą. Portugalijoje žmonėms skirtų vaistų didmeniniai platintojai privalo pranešti apie ketinimą eksportuoti vaistus, kurių, valdžios institucijų nuomone, gali pritrūkti, ir informuoti apie įvykdytas eksporto operacijas. Be to, Slovakijoje didmeniniai platintojai turi pranešti apie visų žmonėms skirtų vaistų eksportą ir 30 dienų palaukti numanomo šalies institucijos sutikimo. Komisijos nuomone, tokia pranešimo tvarka taikoma nenustačius aiškių ir skaidrių kriterijų, kurie vaistai laikomi tokiais, kurių gali pritrūkti dėl lygiagrečios prekybos. Be to, dėl šios tvarkos didmenininkams tenka neproporcinga ataskaitų teikimo našta, o Slovakijos nustatyta pranešimo trukmė pernelyg ilga. Komisija prašo Portugalijos ir Slovakijos pakeisti savo įstatymus ir apsvarstyti ES vidaus prekybą mažiau ribojančias priemones ir tuo tikslu siunčia dvi pagrįstas nuomones. Jei šios valstybės narės per du mėnesius nesureaguos, Komisija gali nuspręsti jų bylas perduoti ES Teisingumo Teismui.

 

5. Teisingumas, vartotojai ir lyčių lygybė

Daugiau informacijos: Christian Wigand, tel. +32 229 62253; Melanie Voin, tel. +32 229 58659

Oficialus pranešimas

Komisija prašo VENGRIJOS sustabdyti romų vaikų diskriminaciją švietimo srityje

Europos Komisija prašo Vengrijos nacionalinius vienodo požiūrio ir švietimo įstatymus ir šalies švietimo strategijų praktinį įgyvendinimą suderinti su Rasinės lygybės direktyva (Tarybos direktyva 2000/43/EB), kuria draudžiama diskriminacija dėl rasinės ar etninės kilmės švietimo srityje. Šiais Komisijos veiksmais siekiama užtikrinti, kad romų vaikams būtų prieinamas aukštos kokybės švietimas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kitiems vaikams. Kokybiškas išsilavinimas lemia įsidarbinimo galimybes ir yra būtinas siekiant visapusiškos romų įtraukties. Komisijai nerimą kelia ne tik Vengrijos teisės aktai, bet ir administracinė praktika, kurie lėmė, kad specialiose mokyklose, skirtose protiškai neįgaliems vaikams, yra neproporcingai daug romų vaikų, o įprastinėse mokyklose jie dažnai mokomi atskirai. Dėl nesenų panašių problemų Komisija taip pat išsiuntė oficialius pranešimus kitoms dviem valstybėms narėms – Čekijai ir Slovakijai. Jei Vengrija per du mėnesius nepateiks tinkamo atsakymo, Komisija šalies valdžios institucijoms gali nusiųsti pagrįstą nuomonę. 

 

6. Judumas ir transportas

Daugiau informacijos: Jakub Adamowicz, tel. +32 229 50595; Alexis Perier, tel. +32 229 69143

Pagrįstos nuomonės

Transporto sauga. Komisija ragina BELGIJĄ ir PORTUGALIJĄ įgyvendinti ES taisykles

Europos Komisija paprašė Belgijos ir Portugalijos įgyvendinti tam tikras kelių eismo saugumo ir pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais ES taisykles. Konkrečiai Komisija paprašė Belgijos valdžios institucijų nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis įgyvendinti Komisijos direktyvą 2014/103/ES dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais, visų pirma jos nuostatas dėl sprogiųjų medžiagų vežimo, ir direktyvos priedus dėl pavojingų krovinių vežimo keliais ir vidaus vandenų keliais. Komisija taip pat paragino Portugalijos valdžios institucijas įgyvendinti Direktyvą 2014/85/ES, kurioje nustatytos naujos taisyklės, susijusios su sveikatos būkle vairuotojų, kuriems pasireiškia obstrukcinės miego apnėjos sindromas (paplitusi chroniška su miegu susijusi liga, kai miegančio žmogaus kvėpavimas trumpam sustoja – tai vienas didžiausių transporto priemonių avarijų rizikos veiksnių). Direktyvoje taip pat nustatytos vairavimo egzaminų taisyklės, susijusios su saugiu vairavimu tuneliuose. Šiandienos prašymai pateikti kaip pagrįsta nuomonė. Dabar Belgija ir Portugalija per du mėnesius turi pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi atitinkamam teisės aktui įgyvendinti; priešingu atveju Komisija gali nuspręsti šių valstybių narių bylas perduoti ES Teisingumo Teismui.

MEMO/16/1823

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Documents


Priedas LT.pdf