Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV PT HU LT LV PL SK RO

Европейска комисия - Информационен документ

Процедури за установяване на неизпълнение на задължения от месец май: основни решения

Брюксел, 26 май 2016 r.

Преглед по области на политиката

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС (вж. приложения I и II) и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията (в това число 22 официални уведомителни писма, 11 мотивирани становища и 2 случая на сезиране на Съда на Европейския съюз), са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Комисията приключва също така 74 случая, при които проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава процедурата.

За повече информация относно процедурата на ЕС за нарушение вж. MEMO/12/12. За повече подробности относно всички решения, вж. регистъра на решенията за установяване на нарушение.

 

1. Енергетика

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller — тел.: +32 229 52589)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ПОЛША заради ограничения на някои вносни биогорива и суровини за биогорива

Европейската комисия реши днес да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Полша заради налагането на ограничения в полското право на някои вносни биогорива и суровини за биогорива.Полското право не е в пълно съответствие с правото на ЕС. Първо, горивата могат да бъдат предлагани на пазара само ако са въведени специфични изисквания към горивото, но такива изисквания не съществуват за хидрогенираното растително масло (ХРМ) — биогориво, което се внася в Полша. Второ, по-благоприятно се третират доставчиците на гориво, които набавят най-малко 70 % от своите биогорива — течни или газообразни горива за транспортни цели, произведени от биомаса — от полски производители и когато биогоривата са произведени предимно от суровини с произход от определени страни. Това по-благоприятно третиране представлява дискриминация спрямо производителите на биогорива и на суровини в други държави. В Директивата за енергията от възобновяеми източници (Директива 2009/28/ЕО) се изисква всички държави членки да гарантират, че до 2020 г. най-малко 10 % от цялата енергия, използвана в транспорта, идва от възобновяеми източници. За постигането на тази цел могат да се използват биогоривата, но те трябва да отговарят на изискванията за устойчивост, заложени в Директивата. Държавите членки трябва също да третират устойчивите биогорива и суровините за тях по еднакъв начин, независимо от техния произход. Това произтича от необходимостта да се постигне баланс между целите за възобновяемите енергийни източници и наличието на функциониращ и неограничен пазар на биогоривата. За повече информация, вж. пълното съобщение за медиите.

 

2. Околна среда

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Iris Petsa — тел.: +32 229 93321)

Мотивирани становища

Директивата за местообитанията: Комисията приканва ПОРТУГАЛИЯ да засили мерките за опазване на природата

Европейската комисия настоятелно призовава Португалия да засили защитата на местообитанията и местните видове, катовъведе подходящо равнище на защита на териториите, включени в рамките на мрежата „Натура 2000“. В съответствие с Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО на Съвета) държавите членки разполагаха с шест години, за да обявят съгласно националното си законодателство защитени територии(или от техническа гледна точка да ги превърнат от „територии от значение за Общността“ — ТЗО, в „специални защитени територии" — СЗЗ) и да приемат необходимите мерки за подобряване на състоянието на местообитанията и на видовете,които обитават тези територии. Португалия трябваше да обяви седем СЗЗ в Атлантическия регион до 7 декември 2010 г. и 54 СЗЗ в Средиземноморския регион до 19 юли 2012 г. До момента не е обявена нито една от тях. Освен това португалските органи все още не са въвели необходимите мерки за опазване за всички останали територии. Този значителен пропуск в спазването на основните задължения по Директивата за местообитанията пречи на доброто опазване и управление на териториите и представлява сериозна заплаха за правилното функциониране и съгласуваността на мрежата „Натура 2000“ като цяло. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище. Ако Португалия не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

 

Отпадъци: Комисията иска от РУМЪНИЯ да приеме мерки за управление на отпадъците и предотвратяване на образуването на отпадъци

Европейската комисия настоятелно призовава Румъния да изготви планове за предотвратяване и управление на отпадъците в съответствие с целите на законодателството на ЕС в областта на отпадъците (Директива 2008/98/ЕО) и кръговата икономика. Плановете за управление на отпадъците и за тяхното предотвратяване също така са предпоставка за използването на средства от ЕС. Такива планове и програми имат за цел да намалят въздействието на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда и да подобрят ефективното използване на ресурсите в целия ЕС. Румъния имаше план за управление на отпадъците за периода 2003—2013 г., но той не беше изменен или заменен, нито пък неговото действие беше продължено за следващия период. Румъния изостава и в предотвратяването на образуването на отпадъци: от декември 2013 г. трябваше да са налице планове за намаляване на отпадъците, генерирани при източника, чрез подобрени техники на производство или усилия за стимулиране на търсенето на по-екологосъобразни продукти, които са по-пестеливо опаковани. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище. Ако Румъния не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

 

3. Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: +32 229 56194, Letizia Lupini — тел.: +32 229 51958)

Случаи на сезиране на Съда на Европейския съюз

Финансови услуги: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ПОЛША заради нетранспониране на разпоредбите на ЕС във връзка със схемите за гарантиране на депозити

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу Полша заради неправилно транспониране на Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите (ДСГД, Директива 2014/49/ЕС). Комисията изпрати мотивирано становище до Полша на 10 декември 2015 г. с искането да транспонира Директивата. Крайният срок за транспониране на тези разпоредби в националното право беше 3 юли 2015 г. Тъй като законодателният процес в Полша все още е в ход и все още няма пълно транспониране на новите разпоредби, срещу Полша понастоящем се подава иск пред Съда на ЕС (наричан по-нататък „Съда“). С тази директива, която заменя предишната Директива 94/19/ЕО от 1994 г., се подобрява защитата на спестяванията на вложителите в банките. Своевременното транспониране на Директивата от страна на държавите членки е важна стъпка за създаването на по-сигурен и по-стабилен финансов сектор в периода след финансовата криза. Нетранспонирането означава, че цялостното подобрение на финансирането и функционирането на схемите за гарантиране на депозитите не е приведено в действие в тези държави. Нетранспонирането може също така да застраши равнопоставеността в банковия сектор на ЕС, тъй като това означава, че важна част от единната нормативна уредба липсва в държавите членки, които не са привели в действие ДСГД. Единната нормативна уредба се състои от набор от законодателни текстове, с които всички финансови институции (в това число приблизително 8 300 банки) в ЕС трябва да се съобразяват. Понастоящем се прилагат едни и същи минимални стандарти в целия ЕС, което означава, че потребителите и банките не трябва да се съобразяват с 28 различни групи от правила. За повече информация, вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирани становища

Финансови услуги: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ, УНГАРИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА и СЛОВАКИЯ да се съобразят с разпоредбите на ЕС относно придобиването на земеделска земя

Европейската комисия поиска официално от България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия да изменят законодателството си относно придобиването на земеделска земя поради това, че то нарушава свободното движение на капитали и свободата на установяване. В Договора за присъединяване от 2003 г. на новите държави членки се дава преходен период, през който да приведат националните си разпоредби относно придобиването на земеделска земя в съответствие с правото на ЕС. След изтичането на тези срокове през 2014 г. България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия приеха нови закони, които уреждат придобиването на земеделска земя. Тези нови национални закони съдържат няколко разпоредби, които Комисията счита за ограничение на свободното движение на капитали и на свободата на установяване. На свой ред това може да възпре извършването на трансгранични инвестиции. Някои от ограниченията може да са основателни, тъй като имат за цел борба със спекулативните покупки или обслужват цели в областта на планирането и на политиката за селските райони; въпреки това, за да бъдат законосъобразни, те трябва да са пропорционални и да не дискриминират другите граждани на ЕС. Днешното искане на Комисията е под формата на мотивирано становище. Ако България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия не приведат националното си законодателство в съответствие с правото на ЕС в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тези държави членки. За повече информация, вж. пълното съобщение за медиите.

 

4. Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

(За повече информация: Lucia Caudet — тел.: +32 229 56182, Heli Pietila — тел.: +32 229 64950)

Официални уведомителни писма

Обществени поръчки: Комисията иска от 21 държави членки да транспонират новите разпоредби на ЕС в областта на обществените поръчки и концесиите

Комисията редовно изпраща официални уведомителни писма на държавите членки, които не са изпълнили задължението си за своевременно транспониране на директивите на ЕС в националния си правен ред. Европейската комисия днес поиска от 21 държави членки да транспонират изцяло една или няколко от трите директиви относно обществените поръчки и концесиите (Директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС) в националното си законодателство. Всички държави членки бяха длъжни да я уведомят за транспонирането на новите разпоредби за обществените поръчки до 18 април 2016 г. Искането на Комисията е под формата на официално уведомително писмо, което е изпратено на Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чешката република, Кипър, Естония, Ирландия, Гърция, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия, Испания и Швеция. Новите директиви правят обществените поръчки в Европа по-ефикасни, с по-удачни правила и повече електронни процедури. Органите, които вече са осъществили прехода към електронните обществени поръчки, отчитат икономии в размер от 5 % до 20 %. Тъй като държавите членки изразходват годишно над 1,9 трилиона евро за обществени поръчки, всяко спестяване на 5 % може да възстанови близо 100 милиарда евро обществени средства. Благодарение на новите разпоредби достъпът на малките и средните предприятия до участие в конкурси за обществени поръчки става по-лесен и по-евтин и се зачитат принципите на ЕС на прозрачност и конкуренция. По-голямата прозрачност подобрява отчетността и спомага за борбата с корупцията. Разпоредбите също така позволяват на органите да използват обществените поръчки, за да работят за постигането на по-широки цели на политиката, като например екологични и социални цели и такива, свързани с иновациите. За повече информация вж. Преглед на новите правила на ЕС за обществените поръчки и концесиите, въведени на 18 април 2016 г.

 

Мотивирани становища

Свободно движение на стоки: Комисията призовава ПОРТУГАЛИЯ и СЛОВАКИЯ да премахнат необоснованите ограничения върху износа на лекарства

Европейската комисия настоятелно призовава Португалия и Словакия да премахнат необоснованите и несъразмерни изисквания за уведомяване, свързани с износа на лекарствени продукти за хуманна употреба към други държави членки. Комисията счита, че разпоредбите на тези държави членки създават пречки пред свободното движение на стоки в рамките на единния пазар на ЕС (членове 34—36 от ДФЕС). Паралелната търговия с лекарства се отнася до случаи, в които лекарствени продукти са закупени в една държава членка и след това се продават в други държави членки. Паралелният внос и износ на даден лекарствен продукт е законна форма на търговия в рамките на единния пазар. Държавите членки обаче могат да ограничават износа на лекарства за други държави, когато това е необходимо за защитата на общественото здраве. В Португалия дистрибуторите на едро на лекарствени продукти за хуманна употреба трябва да уведомяват за намерението си да изнасят лекарствени продукти, за които органите считат, че „има риск от недостиг“, и да предоставят информация относно извършените операции на износ. А пък в Словакия дистрибуторите на едро трябва да уведомяват за износа на всички лекарствени средства за хуманна употреба и освен това трябва да изчакват 30 дни за мълчаливо разрешение от държавния орган. Комисията счита, че тези процедури за уведомяване не съдържат ясни и прозрачни критерии за определяне на това кои лекарствени продукти могат да бъдат изложени на риск от възможен недостиг заради паралелна търговия с тях. Освен това процедурите налагат непропорционално тежки задължения за докладване на търговците на едро, а в Словакия срокът за уведомяване е твърде дълъг. Комисията изпраща две мотивирани становища, с които иска от Португалия и Словакия да променят законодателството си и да обмислят въвеждането на мерки, които ограничават в по-малка степен търговията в рамките на ЕС. Ако държавите не предприемат действия в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Португалия и Словакия.

 

5. Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете

(За повече информация: Christian Wigand — тел.: +32 229 62253, Melanie Voin — тел.: +32 229 58659)

Официално уведомително писмо

Комисията иска от УНГАРИЯ да сложи край на дискриминацията на ромските деца в образованието

Европейската комисия отправя искане до Унгария да приведе националните си закони в областта на равното третиране и на образованието, както и практическото прилагане на образователните си политики в съответствие с Директивата за расовото равенство (Директива 2000/43/ЕО на Съвета), която забранява дискриминация въз основа на раса или етнически произход в образованието. Целта на Комисията е да се гарантира достъпът на ромските деца до качествено образование при същите условия като всички останали деца, което е определящо за шансовете за заетост и поради това е неотменен елемент от усилията за пълно приобщаване на ромите. Комисията изпитва загриженост в редица отношения във връзка както с унгарското законодателство, така и с административните практики, в резултат на които в специалните училища за деца с умствени увреждания делът на децата от ромски произход е непропорционално висок, а в общообразователните училища обучението им в значителна степен е разделно. В близкото минало Комисията изпрати официални уведомителни писма и на две други държави членки — Чешката република и Словакия — във връзка със сходни въпроси. Ако Унгария не отговори по задоволителен начин в срок от два месеца, Комисията може да изпрати до унгарските органи мотивирано становище.

 

6. Мобилност и транспорт

(За повече информация: Jakub Adamowicz — тел.: +32 229 50595, Alexis Perier — тел.: +32 229 69143)

Мотивирани становища

Безопасност на транспорта: Комисията настоятелно призовава БЕЛГИЯ и ПОРТУГАЛИЯ да въведат разпоредбите на ЕС

Европейската комисия поиска от Белгия и Португалия да транспонират някои разпоредби на ЕС за безопасността по пътищата и за вътрешния превоз на опасни товари. По-конкретно Комисията поиска от белгийските органида транспонират на национално и регионално равнище Директива 2014/103/ЕС на Комисията относно вътрешния превоз на опасни товари, по-специално разпоредбите относно превоза на взривни вещества, и приложенията на Директивата относно автомобилния и вътрешноводния превоз на опасни товари. Комисията също така настоятелно призова португалските органи да транспонират Директива 2014/85/ЕС на Комисията, която предвижда нови правила относно медицинската годност на водачите, страдащи от синдрома на обструктивна сънна апнея (широко разпространено хронично заболяване, при което дишането спира за кратки интервали, когато засегнатото лице заспи, като това е един от основните рискови фактори за пътнотранспортни произшествия), както и правила за изпитите за управление на превозно средство, отнасящи се до безопасното шофиране в тунели. Днешните искания бяха изпратени под формата на мотивирано становище. Белгия и Португалия разполагат с два месеца, за да уведомят Комисията за мерките, които са предприели, за да транспонират съответното законодателство. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тези държави членки.

MEMO/16/1823

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar