Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Комисията предлага по-добра защита на работниците от канцерогенни химикали

Брюксел, 13 май 2016 r.

Ракът е на първо място сред причините за смъртни случаи, свързани с работата в ЕС. На него се дължат 53 % от всички случаи и съответно той представлява най-големият риск за здравето на работниците в Европейския съюз

Как са защитени работниците в момента от законодателството на ЕС?

Принципите на ЕС за защита на работниците от канцерогени са установени в основната Рамкова директива 89/391/ЕИО относно безопасни и здравословни условия на труд (БЗУТ) и в директивите, които конкретно се занимават с химични рискове, по-специално Директивата относно химичните агенти и Директивата относно канцерогените и мутагените (ДКМ).

Съгласно рамката на БЗУТ рисковете за здравето и безопасността на работниците трябва да бъдат отстранени или сведени до минимум. В ДКМ се определят редица конкретни, специфични за канцерогенните химически вещества разпоредби.

Работодателите трябва да установят и да направят оценка на рисковете за работниците, свързани с експозицията на определени канцерогени и мутагени, а когато възникнат рискове, да предотвратят експозицията. Когато е възможно, канцерогенното вещество следва да бъде заменено с по-безопасна алтернатива; в противен случай канцерогените трябва да се произвеждат и използват в затворена система, доколкото това е технически възможно, за да се предотврати експозицията на работниците. Когато и това не е възможно, експозицията на работниците трябва да бъде намалена във възможно най-голяма степен по друг начин.

Липсата на национални гранични стойности на професионална експозиция (OEL) за някои канцерогени и високите нива на други не само водят до неподходяща защита за работниците от ЕС, но може да имат и отрицателни последици за вътрешния пазар. По този начин възникват ситуации, в които предприятията, установени в държави членки с по-малко строги гранични стойности (в които няма установени гранични стойности на професионална експозиция или те са високи, което позволява по-голяма експозиция на работника) могат да се възползват от неоправдано конкурентно предимство. Различните национални гранични стойности на професионална експозиция могат да доведат до несигурност по отношение на подходящите стандарти за управление на риска.

Погледнато в по-общ план, с граничните стойности на професионална експозиция се подобрява съгласуваността, като се определят еднакви условия на конкуренция за всички ползватели и обща цел за работодателите, работниците и правоприлагащите органи. Следователно предложението води до изграждането на по-ефективна система на защита на здравето на работниците в рамките на единния пазар.

Съгласно ДКМ държавите членки могат да приемат по-ниски (т.е. по-строги) национални гранични стойности от определените от ЕС, което съответства на крайната цел на тази директива, а именно — да се намали експозицията.

Какви промени на Директивата за канцерогените или мутагените предлага Комисията?

Въз основа на данни, предоставени от учени, работодатели, работници, представители на държавите членки и инспектори по труда, Комисията предложи гранични стойности за 13 химични агента от списък на приоритетните химични агенти, определени при консултациите. За останалите химични агенти трябва да се направят допълнителни анализи, като до края на 2016 г. ще бъдат предложени гранични стойности и за тях.

Таблица 1. Сектори, причинявани видове ракови заболявания и прогнозни нива на експозиция за разглежданите 13 химични агента

Химични агенти

Предложени гранични стойности на професионална експозиция

 

Засегнати сектори

Видове причинявани ракови/други заболявания

Брой на изложените работници

1,2-епоксипропан

 

2,4 mg/m3

Производство на химикали; синтетични смазочни продукти, химикали за сондаж в нефтени находища; полиуретанови системи.

Лимфопоетични и хемопоетични ракови заболявания, повишен риск от левкемия

485—1500

Бута-1,3-диен

 

2,2 mg/m3

Производство на рафинирани нефтопродукти, производство на изделия от каучук

Лимфо-хемопоетични ракови заболявания

27 600

2-нитропропан

 

18 mg/m3

Производство на основни химикали, производство на въздухоплавателни и космически превозни средства (употребата надолу по веригата)

Тумори на черния дроб

51 400

Акриламид

 

0,1 mg/m3

Производство на химични вещества и химични продукти, образование, научноизследователска и развойна дейност, други стопански дейности, здравеопазване и социални дейности, публична администрация и отбрана.

Рак на панкреаса

54 100

Бромоетилен

 

4,4 mg/m3

Химикали и свързано с тях производство; производство на каучук и пластмаса; кожа и производство на кожи; производство на метални изделия за търговия на едро

Рак на черния дроб

Липсват данни

Хромни(VI) съединения

 

0,025 mg/m3

Производство и използване на съдържащи хром пигменти, бои и метални (предпазващи) покрития. Що се отнася до употребата надолу по веригата, хроматните съединения, в т.ч. бариев хромат, цинков хромат и калциев хромат, могат да се използват като основни грундове и горни покрития в авиокосмическия сектор

Рак на белите дробове и синоназален рак

916 000

Етиленоксид

 

1,8 mg/m3

Добив на суров нефт и природен газ; услуги, свързани с добивa нa нефт и газ; производство на хранителни продукти, текстил, химикали, химични продукти, медицински, прецизни и оптични прибори, ръчни и стенни часовници; болнична и промишлена стерилизация; научноизследователска дейност, публична администрация и отбрана; образование; здравеопазване и социална дейност

Левкемия

15 600

Прах от твърда дървесина

3 mg/m3

Дървообработване, мебелна промишленост и строителство

Синоназален и назофарингеален рак

3 333 000

Хидразин

 

0,013 mg/m3

Химически пенообразуващи средства; земеделски пестициди; пречистване на водата

Рак на белите дробове и на дебелото черво и ректума

2 124 000

o-толуидин

 

(0,5 mg/m3)

Производство на химикали, химически продукти и изкуствени влакна; производство на изделия от каучук; научноизследователска и развойна дейност; публична администрация и отбрана; образование; здравеопазване и социални дейности

Рак на пикочния мехур

5500

Респирабилен кристален силициев диоксид

0,1 mg/m3

Минно дело, производство на стъкло, строителство и производство и разпределение на електроенергия, газ, пара и топла вода

Рак на белия дроб, силикоза

5 300 000

Огнеупорни керамични влакна

0,3 f/ml

Производство (производство на влакна, зачистване, монтаж, демонтаж, операции по сглобяване, смесване/формоване)

Неблагоприятни ефекти върху дихателните пътища, дразнене на кожата и очите; евентуално рак на белия дроб

10 000

Мономер винилхлорид

 

2,6 mg/m3

Производство на химикали и химични продукти (производство на мономера винилхлорид и PVC)

Ангиосарком, хепатоцелуларни карциноми

15 000

 

С въвеждането на тези гранични стойности работодателите, работниците и правоприлагащите органи ще разполагат с обективна мярка, която ще спомогне за гарантиране на спазването на основните принципи на директивата. Това следва да допринесе за намаляване на експозицията на тези приоритетни канцерогени и за съответно намаляване на броя на работниците, засегнати от професионално заболяване от рак.

Какви са ползите от предложението?

По предварителни оценки с въвеждането на предложените гранични стойности е възможно да се избегнат около 100 000 смъртни случая през следващите 50 години. Ще бъдат избегнати смъртни случаи предимно във връзка със следните химични агенти: респирабилен кристален силициев диоксид (98 670), хром(VI) (1670) и огнеупорни керамични влакна (50).

Между експозицията на даден канцероген и появата на болестта обаче могат да изминат до 50 години. Поради това оценката се основава на редица допускания по отношение на прогнозите за експозиция, производствените методи и медицинските познания.

Каква ще е ползата от предложението за работниците?

На първо място, за работниците и техните семейства ще бъдат намалени страданието и пониженото качество на живот, причинени от рака. Предложението също така спомага за избягване на разходи за здравеопазване, пропуснати ползи и други разходи както за засегнатото лице, така и за лицата, които се грижат за него. Освен това с въвеждането на предложените гранични стойности ще бъде подобрена правната защита на изложените работници.

Каква ще е ползата от предложението за предприятията?

С предложението ще се намалят разходите за предприятията в резултат от професионални заболявания от рак от гледна точка на производителността, тъй като те ще избегнат загубата на работници и разходите за търсене и обучаване на нови работници.

Освен това с граничните стойности на ЕС се предоставя показател за спазването им, допринася се за еднакви условия на конкуренция под формата на валидни за целия ЕС минимални стандарти на защита и се внася повече яснота относно начина на контролиране на експозицията в различните държави членки. Това е от основно значение предвид стремежа за постигане на по-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар.

Каква ще е ползата от предложението за държавите членки?

Предложението ще доведе до намаляване на разходите за здравеопазване на държавите членки, свързани с лечение и рехабилитация, както и на разходите за свързаната с такива заболявания неактивност и ранно пенсиониране и на обезщетенията за признати професионални заболявания. С него също така се намаляват административните и правните разходи, свързани с обработването на исканията за обезщетения и разглеждането на признати случаи. 

Как са проведени консултациите със социалните партньори?

  • Бяха проведени консултации със социалните партньори под формата на регламентирана двуетапна консултация Резултатите от консултациите със социалните партньори бяха използвани при подготвителната работа на Комисията. Това включва приноса на тристранния Консултативен комитет за безопасност и здраве (ККБЗ), в рамките на който социалните партньори и държавите членки са изразили своето становище относно граничните стойности, предложени в настоящата инициатива.
  • Социалните партньори подкрепиха включването в обхвата на директивата на нови т.нар. вещества, получени при процес, както и преразглеждането на съществуващите гранични стойности на професионална експозиция и въвеждането на нови такива предвид наличните научни данни.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ — Съществуващи национални гранични стойности на професионална експозиция и брой на работниците по държави членки, които са изложени на респирабилен кристален силициев диоксид, прах от твърда дървесина и хром

Хром(VI)

Фигура 1 — Хром(VI) — Настоящи национални гранични стойности на професионална експозиция спрямо предложените

 1

Фигура 2 — Хром(VI) — Брой на изложените работници

2

Прах от твърда дървесина

Фигура 3 — Прах от твърда дървесина — Настоящи национални гранични стойности на професионална експозиция спрямо предложените от ЕС

3

Фигура 4 — Прах от твърда дървесина — Брой на изложените работници

4

Респирабилен кристален силициев диоксид

Фигура 5 — Респирабилен кристален силициев диоксид — Настоящи национални гранични стойности на професионална експозиция спрямо предложените от ЕС

5

Фигура 6 — Респирабилен кристален силициев диоксид — Брой на изложените работници

6

MEMO/16/1655

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar