Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Informatieblad

Pakket circulaire economie: vraag & antwoord

Brussel, 2 december 2015

Vandaag heeft de Commissie een ambitieus nieuw pakket voor de circulaire economie goedgekeurd ter stimulering van de overgang naar een circulaire Europese economie, waardoor het mondiale concurrentievermogen, duurzame economische groei en nieuwe werkgelegenheid worden gestimuleerd en versterkt

Wat is de circulaire economie?

Om duurzame groei in de EU de waarborgen moeten we op een slimmere en duurzamere manier gebruik maken van onze hulpbronnen. Het is duidelijk dat het lineaire model van economische groei waarop we in het verleden vertrouwden, niet langer geschikt is voor de behoeften van moderne maatschappijen in een geglobaliseerde wereld. We kunnen niet langer een toekomst bouwen met het huidige model, waarin we grondstoffen inwinnen, gebruiken en afdanken. Veel natuurlijke hulpbronnen zijn beperkt, en daarom moeten we een ecologisch en economisch duurzame manier vinden om ze te gebruiken. Het is voor het bedrijfsleven eveneens van economisch belang om hun middelen op de best mogelijk manier te gebruiken.

In een circulaire economie blijft de waarde van producten en materialen zo lang mogelijk behouden, worden afval en het gebruik van hulpbronnen tot een minimum beperkt en worden de middelen aan het eind van hun levensduur in de economie gehouden, om meermaals te kunnen worden hergebruikt en zo verder van waarde te kunnen zijn. Met dit model kunnen zekere banen worden gecreëerd, kan innovatie worden bevorderd waarmee een concurrentievoordeel wordt verkregen en kan een hoge mate van bescherming van de mens en het milieu worden gewaarborgd waar Europa trots op kan zijn. Het kan ook zorgen voor duurzamere en innovatievere producten, waardoor consumenten geld besparen en hun levenskwaliteit wordt verbeterd.

Waaruit bestaat het pakket circulaire economie van de Commissie?

Om de overgang naar een meer circulaire economie te vergemakkelijken, stelt de Commissie een pakket circulaire economie voor, dat onder andere bestaat uit herziene wetgevingsvoorstellen op het gebied van afval omvat en een uitgebreid actieplan met een concreet mandaat voor de ambtstermijn van deze Commissie. De afvalvoorstellen stellen een duidelijke en ambitieuze langetermijnvisie voor recycling en het verminderen van storten vast, en stellen concrete maatregelen voor om praktische obstakels weg te nemen door de verbetering van afvalbeheer en door rekening te houden met de verschillende situaties in de lidstaten.

Het actieplan voor de circulaire economie vult dit aan met maatregelen om de cirkel rond te maken en alle fasen van de levenscyclus van een product, van de productie en consumptie tot het afvalbeheer en de markt voor secundaire grondstoffen, aan te pakken. Het actieplan omvat eveneens een aantal maatregelen gericht op marktbelemmeringen in specifieke sectoren of materiaalstromen, zoals kunststoffen, levensmiddelenafval, kritieke grondstoffen, bouw en sloop, biomassa en producten van biologische oorsprong, en horizontale maatregelen op gebieden als innovatie en investeringen.

Het plan is gericht op probleemgebieden waar actie op EU-niveau daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft en in de praktijk een verschil kan maken.

Hoe zal de overgang naar een circulaire economie kosten verlagen en banen creëren?

Maatregelen zoals afvalpreventie, ecologisch ontwerp of hergebruik zouden voor de bedrijven in de EU kunnen leiden tot een nettobesparing van 600 miljard EUR, of 8 % van hun jaarlijkse omzet. Tegelijkertijd kan hiermee de jaarlijkse emissie van broeikasgassen met 2 tot 4 % worden teruggebracht. In de sectoren hergebruik, herproductie en reparatie zouden de kosten van de herproductie van mobiele telefoons bijvoorbeeld kunnen worden gehalveerd als ze gemakkelijk uit elkaar gehaald zouden kunnen worden. Als 95 % van alle mobiele telefoons ingezameld zouden worden, zou productiemateriaal ter waarde van meer dan 1 miljard EUR kunnen worden bespaard.

De overgang van recycling naar het opknappen van lichte voertuigen, waar het inzamelingsaandeel al hoog is, zou jaarlijks 6,4 miljard EUR aan materiaalkosten kunnen besparen (ongeveer 15 % van de begroting voor materiaal) en 140 miljoen EUR aan energiekosten, en zou broeikasgasemissies met 6,3 miljoen ton verlagen.

Welke maatregelen zijn voorzien voor de productiefase?

Beter productontwerp is cruciaal voor het bevorderen van recycling en van producten die gemakkelijker te repareren zijn en langer meegaan, waardoor kostbare hulpbronnen worden bespaard, innovatie wordt gestimuleerd en de consument wordt voorzien van betere producten die goedkoper zijn in het gebruik. Tegelijkertijd zijn marktsignalen niet altijd voldoende om aan te zetten tot veranderingen, en zijn dus stimulansen nodig.

De Commissie zal:

 • de productvereisten voor repareerbaarheid, duurzaamheid en recycleerbaarheid ondersteunen in de komende werkprogramma's ten uitvoering van de richtlijn betreffende ecologisch ontwerp, met inachtneming van de specifieke vereisten voor verschillende producten;
 • een onafhankelijk testprogramma opstellen in het kader van Horizon 2020 om problemen in verband met mogelijke geplande veroudering te helpen identificeren;
 • voorschriften voorstellen voor de vereenvoudiging van het ontmantelen, hergebruiken en recycleren van elektronische displays;
 • voorstellen de hoogte van de financiële bijdragen die producenten betalen in het kader van een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid afhankelijk te maken van de kosten aan het einde van de productlevenscyclus. Deze bepaling in het herziene wetgevingsvoorstel voor afvalstoffen creëert economische prikkels voor het ontwerp van producten die gemakkelijker kunnen worden gerecycled of hergebruikt;
 • de mogelijkheden onderzoeken voor een coherenter beleidskader voor de verschillende werkterreinen van sectoraal EU-productbeleid en de bijdrage daarvan tot de circulaire economie;
 • in haar werkzaamheden op het gebied van ecologisch ontwerp evenredige eisen betreffende de beschikbaarheid van reparatie-informatie en reserveonderdelen in aanmerking nemen;
 • in het herziene afvalvoorstel beloningen voorstellen voor het bevorderen van bepaalde activiteiten op het gebied van voorbereiding voor hergebruik op nationaal niveau;
 • naar betere handhaving van de garanties voor concrete producten streven, de eventuele mogelijkheden voor verbetering onderzoeken en valse milieuclaims bestrijden;
 • maatregelen nemen op het gebied van groene overheidsopdrachten, door in nieuwe of herziene criteria de nadruk te leggen op aspecten van de circulaire economie, door een bredere toepassing van groene overheidsopdrachten te ondersteunen en door het goede voorbeeld te geven bij haar eigen aanbestedingen en bij EU-financiering.

Welke voorstellen doet de Commissie met betrekking tot het productieproces?

Door verbeterde productieprocessen kunnen hulpbronnen efficiënter worden gebruikt en wordt minder afval geproduceerd. Dit kan nieuwe kansen voor het bedrijfsleven opleveren en innovatie stimuleren, en tegelijkertijd het milieu beschermen.

De Commissie zal:

 • in de referentiedocumenten over de beste beschikbare technieken (BREF's) richtsnoeren voor de beste praktijken voor afvalbeheer en een efficiënt hulpbronnengebruik in de industriële sectoren opnemen;
 • richtsnoeren publiceren en beste praktijken voor mijnbouwafval bevorderen om de terugwinning van grondstoffen te verbeteren;
 • in het herziene voorstel betreffende afvalstoffen de regels voor bijproducten verduidelijken om ruimte te scheppen voor industriële symbiose en bij te dragen tot de totstandbrenging van een gelijk speelveld in de hele EU.

Hoe kan de Commissie verantwoorde verwerving van primaire grondstoffen garanderen?

Duurzame productie van grondstoffen — zowel binnen Europa als wereldwijd — is van groot belang. Naast de regelgevende maatregelen die de Commissie al heeft genomen — bv. tegen illegale houtkap, delfstoffenwinning uit conflictgebieden of transparantie van bedrijven over betalingen door winnings- en houtkapindustrieën aan overheden — blijven we duurzame werving bevorderen in beleidsdialogen en partnerschappen met landen buiten de EU en via het handels- en ontwikkelingsbeleid van de EU. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de industrie, die specifieke toezeggingen betreffende duurzame verwerving moet doen en tussen de waardeketens moet samenwerken.

Wat doet de Commissie om de repareerbaarheid van producten te bevorderen en geplande veroudering te bestrijden?

De Commissie zal op een aantal gebieden initiatieven nemen ter bevordering van de repareerbaarheid van producten:

 • bij toekomstig werk aan herziene of nieuwe uitvoeringsmaatregelen van ecologisch ontwerp zal systematisch rekening worden gehouden met de repareerbaarheid van producten (met ingang van 2016);
 • het normalisatieverzoek betreffende materiaalefficiëntie in het kader van ecologisch ontwerp omvat werk aan normen die reparatie gemakkelijker maken (tegen 2019);
 • de Commissie zal eveneens kijken naar mogelijke horizontale vereisten in de bepaling betreffende reparatie-informatie in het kader van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp;
 • ook zal de Commissie een onafhankelijk testprogramma opstellen voor kwesties in verband met mogelijke geplande veroudering.

Welke maatregelen zijn voorzien op het gebied van afvalbeheer?

Europa laat momenteel ongeveer 600 miljoen ton aan afvalmaterialen verloren gaan die zouden kunnen worden gerecycleerd of hergebruikt. Slechts zo'n 40 % van het afval van huishoudens in de EU wordt gerecycleerd; in sommige gebieden ligt dat percentage op 80 % maar in andere gebieden is dat lager dan 5 %. Het omvormen van afval tot een hulpbron is essentieel voor een efficiënter hulpbronnengebruik en de totstandbrenging van een circulaire economie.

De Commissie zal:

 • een gemeenschappelijk streefdoel voor de EU vaststellen van 65 % recycling van stedelijk afval tegen 2030;
 • een streefdoel voor de EU vaststellen van 75 % recycling van verpakkingsafval tegen 2030;
 • een bindend streefdoel vaststellen om de hoeveelheid gestort afval tegen 2030 te beperken tot maximaal 10 % van al het afval;
 • nog intensiever samenwerken met de lidstaten om het afvalbeheer in de praktijk te verbeteren;
 • afvaldefinities vereenvoudigen en verbeteren en berekeningsmethoden harmoniseren;
 • ervoor zorgen dat de structuurfondsen worden gebruikt ter ondersteuning van de doelstellingen van de Europese afvalwetgeving en worden gestuurd door de EU-afvalhiërarchie, een prioritaire volgorde gebaseerd op milieuresultaat, lopend van preventie, voorbereiding voor hergebruik, recyclage en terugwinning van energie tot afvalverwijdering, zoals storten;
 • minimumcriteria voorstellen voor regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, waarbij de producenten die groenere producten op de markt brengen, worden beloond, en de terugwinning en recycling van die producten aan het einde van de levenscyclus aanmoedigen.

Wat gaat er gebeuren met criteria voor het verlies van de status van afvalstof?

De Commissie zal de wetgeving wijzigen zodat gerecycleerde materialen kunnen worden geclassificeerd als niet-afvalmateriaal wanneer zij voldoen aan een reeks algemene voorwaarden, die in de hele EU gelijk zullen zijn. Die wijziging moet het wetgevingskader voor marktdeelnemers in de recyclingsector vereenvoudigen en een gelijk speelveld garanderen. De bestaande EU-criteria voor het verliezen van de afvalstatus (zoals voor glas of koperschroot) blijven van kracht.

Het wetgevingsvoorstel betreffende afvalstoffen is alleen gericht op stedelijk afval. Wat gebeurt er met het overige afval?

De herziene afvalvoorstellen bevatten ook hogere streefdoelen voor het recycleren van verpakkingsmateriaal, waarmee de streefdoelen voor stedelijk afval worden versterkt. In het geval van industrieel afval lijkt wetgeving ongeschikt gezien de diversiteit van die afvalstroom. Een industriegerichte aanpak met gebruikmaking van referentiedocumenten over de beste beschikbare technieken om de specifieke kwesties die zijn verbonden aan het beheer van een bepaald type afval op te lossen, is een passendere oplossing. Daarnaast vallen industrieel en commercieel verpakkingsafval onder Richtlijn 94/62/EG en Richtlijn 2008/98/EG.

Wat gaat de Commissie doen om de illegale overbrenging van afval naar landen buiten de EU te stoppen?

In de onlangs versterkte verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen van de EU hebben inspecteurs meer bevoegdheden gekregen. De lidstaten moeten eveneens tegen januari 2017 inspectieplannen opstellen waarin het minimumaantal uit te voeren inspecties wordt vastgelegd. De Commissie werkt samen met het netwerk van EU-milieu-inspecteurs, Interpol en Europol. Er lopen ook andere initiatieven voor specifieke afvalstromen, zoals afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en autowrakken.

Wat doet de Commissie ter bevordering van de verwerking van afval tot hulpbronnen (secundaire grondstoffen)?

Momenteel maken secundaire grondstoffen slechts een klein aandeel van de in de EU gebruikte materialen uit. Er bestaan aanzienlijke obstakels voor hun heropname in de economie, bijvoorbeeld omdat er onzekerheid bestaat over hun samenstelling. Er moeten normen worden opgesteld om het vertrouwen op te bouwen.

De Commissie zal:

 • een begin maken met de werkzaamheden voor kwaliteitsnormen voor secundaire grondstoffen waar nodig — in het bijzonder voor kunststoffen;
 • maatregelen nemen om het legale vervoer van afval tussen de lidstaten te vergemakkelijken en verdere stappen nemen om het aantal illegale overbrengingen te verlagen;
 • de meststoffenverordening van de EU herzien om de erkenning van biologische en afvalgebaseerde meststoffen te vergemakkelijken en zo een EU-brede markt te ontwikkelen;
 • maatregelen nemen om het hergebruik van water te vergemakkelijken — hieronder valt een wetgevingsvoorstel over minimumvoorschriften voor het hergebruik van water, bijvoorbeeld voor irrigatie en de aanvulling van grondwater;
 • nader analyseren hoe wetgeving inzake chemische stoffen, producten en afvalstoffen op elkaar kan aansluiten en daarvoor mogelijkheden voorstellen, onder meer om het volgen van chemische stoffen in producten te verbeteren. Hierdoor wordt een stabiele toelevering van grondstoffen voor de industrie gewaarborgd door middel van het gebruik van gerecycleerde materialen.

Wordt het dankzij de voorstellen van de Commissie voor de lidstaten mogelijk om hun afval in andere landen te laten storten?

De huidige beperkingen voor grensoverschrijdende overbrenging van afval blijven van toepassing. Overbrenging van afval tussen de lidstaten is niet mogelijk zonder "voorafgaande kennisgeving en toestemming". Bovendien zouden de door de Commissie voorgestelde streefdoelen voor de vermindering van gestort afval alle lidstaten verplichten tot een aanzienlijke vermindering van gestort afval tegen 2030, waardoor grensoverschrijdend verkeer van afval voor storten drastisch in omvang zou afnemen.

Is het verbranden van afval in de voorstellen van de Commissie nog steeds toegestaan?

Als afval niet kan worden voorkomen of gerecycleerd, verdient benutting van de energetische inhoud ervan in de meeste gevallen de voorkeur boven storten, zowel voor het milieu als voor de economie. "Energie uit afval" kan derhalve een rol spelen en synergieën met het energie- en klimaatbeleid van de EU opleveren, maar moet de beginselen van de EU-afvalhiërarchie volgen. De Commissie zal onderzoeken hoe deze rol kan worden geoptimaliseerd, zonder het bereiken van hogere hergebruik- en recyclagepercentages in gevaar te brengen, en hoe het overeenkomstige energiepotentieel het best kan worden benut. Daartoe zal de Commissie in het kader van de energie-unie een initiatief "energie uit afval" aannemen.

Wat doet de Commissie om innovatie en investeringen te stimuleren en horizontale problemen aan te pakken?

In de circulaire economie is meer onderzoek en innovatie nodig om het concurrentievermogen van de industrie in de EU te versterken. Daarvoor zullen overheids- en particuliere investeringen noodzakelijk zijn. Ondersteunende instrumenten als Horizon 2020, COSME, de structuur- en investeringsfondsen, het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) en andere EU-programma's zullen daarvoor van belang zijn. Kmo's, met inbegrip van sociale ondernemingen, zijn bijzonder actief op gebieden als recycling, reparatie en innovatie. Zij zullen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van een meer circulaire economie.

De Commissie zal:

 • kmo's helpen om van de commerciële mogelijkheden van een efficiënter gebruik van hulpbronnen te profiteren door de oprichting van het Europees kenniscentrum inzake hulpbronnenefficiëntie;
 • ten volle gebruik maken van het werkprogramma voor 2016-2017 van Horizon 2020, dat een grootschalig initiatief bevat betreffende "industrie 2020 in de circulaire economie", met financiële steun van meer dan 650 miljoen EUR;
 • samen met de EIB en het Europees investeringsadviescentrum financieringsaanvragen aanmoedigen en de ontwikkeling van projecten die relevant zijn voor de circulaire economie ondersteunen.

Hoe zal particuliere financiering bijdragen aan investeringen in de circulaire economie? Kan het EFSI worden gebruikt om investeringen in de circulaire economie te stimuleren?

De circulaire economie zal mogelijkheden bieden voor het bedrijfsleven die particuliere financiering zullen aantrekken. We hebben al kunnen zien hoe de etikettering van energie-efficiënte producten de vraag heeft doen stijgen. Het verhogen van het bewustzijn van het publiek van de uitdagingen waar wij mee te maken krijgen, zal helpen om de keuze voor op verantwoorde wijze geproduceerde producten te stimuleren. Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) fungeert als aanvulling op de bestaande financiering die projecten voor de circulaire economie ontvangen uit de advies- en investeringsinstrumenten van de Europese Investeringsbank in het kader van het InnovFin-programma. De Commissie overweegt eveneens de mogelijkheid om samen met de EIB en nationale banken een platform op te zetten voor de ondersteuning van de financiering van de circulaire economie.

Wat doet de Commissie aan de specifieke problemen in de kunststofsector?

Een toename van het recycleren van kunststoffen is noodzakelijk voor de overgang naar de circulaire economie. Het gebruik van kunststoffen neemt toe, maar de efficiëntie van het recycleren ervan loopt achter — minder dan 25 % van het ingezamelde plastic afval wordt gerecycleerd, en ongeveer 50 % wordt gestort. Innovatie is in deze sector ook van belang, en kan bijdragen aan de circulaire economie door betere bewaring van voedingsmiddelen, een verbetering van de recycleerbaarheid van kunststoffen of het verminderen van het gewicht van materialen die in voertuigen worden gebruikt.

De Commissie zal:

 • een strategie voor plastic in de circulaire economie vaststellen waarin recycleerbaarheid, biologische afbreekbaarheid, de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in plastic en zwerfafval op zee worden aangepakt;
 • in het herziene wetgevingsvoorstel voor afvalstoffen een ambitieuzere doelstelling vaststellen voor het recycleren van plastic verpakking.

Hoe wordt zwerfafval op zee aangepakt in het pakket voor de circulaire economie?

De Commissie beoogt zeevervuiling van alle soorten, met inbegrip van zwerfaval op zee, te voorkomen en aanzienlijk te verminderen. De uitvoering van de afvalwetgeving zal het zwerfafval op zee naar schatting met ten minste 25 % verminderen. In het pakket worden eveneens specifieke maatregelen voorgesteld voor de vermindering van zwerfafval op zee, waarbij de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor 2030 en de huidige kerndoelstelling van de EU voor zwerfafval op zee worden uitgevoerd. Dit onderwerp komt in de strategie voor kunststoffen in de circulaire economie eveneens aan bod.

Wat stelt de Commissie voor om voedselverspilling tegen te gaan?

Voedselverspilling is in Europa een belangrijk punt van zorg: jaarlijks wordt naar schatting zo'n 100 miljoen ton voedsel in de EU verspild. Voedsel gaat verloren of wordt verspild over de gehele voedingsketen: in de landbouw, bij verwerking of productie, in winkels, in restaurants en thuis. Naast de daaraan verbonden economische en milieugevolgen heeft voedselverspilling ook een belangrijk sociaal aspect — het doneren van overtollig voedsel zou moeten worden vergemakkelijkt, zodat veilig en eetbaar voedsel terechtkomt bij degenen die dat het hardst nodig hebben.

In september 2105 werden op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor 2030 vastgesteld, waaronder een doelstelling om de voedselverspilling per hoofd van de bevolking op het niveau van de detailhandel of de consument te halveren en het voedselverlies in de productie- en toeleveringsketens te verminderen. De EU en de lidstaten hebben zich ertoe verbonden dit doel te bereiken. In het nieuwe wetgevingsvoorstel voor afvalstoffen worden de lidstaten aangespoord om voedselverspilling in iedere fase van de voedingsketen te verminderen, toezicht te houden op de levensmiddelenafvalniveaus en hiervan verslag uit te brengen om de uitwisseling van de geboekte vooruitgang tussen de verschillende actoren te vergemakkelijken.

De Commissie zal:

 • een gemeenschappelijke EU-methode ontwikkelen voor het meten van voedselverspilling en relevante indicatoren opstellen;
 • een platform opzetten waar de lidstaten en alle actoren in de voedingsketen samen worden gebracht, om te helpen de maatregelen te identificeren die nodig zijn voor het bewerkstellingen van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling op het gebied van voedselverspilling en beste praktijken en geboekte resultaten uit te wisselen;
 • maatregelen treffen om de EU-wetgeving op het gebied van afval, levensmiddelen en diervoeders te verduidelijken en het doneren van voedsel en een veilig gebruik van voormalige voedingsmiddelen en bijproducten in de diervoederproductie te vergemakkelijken;
 • analyseren hoe het gebruik van datumweergave door actoren in de voedingsketen en het begrip daarvan door de consument kunnen worden verbeterd, met name de houdbaarheidsmarkering.

Wat zal de Commissie doen om te voorkomen dat eetbaar voedsel wordt verspild?

De Commissie zal samen met de lidstaten maatregelen nemen om de EU-wetgeving op het gebied van afval, levensmiddelen en diervoeders te verduidelijken, om de herverdeling van veilig, eetbaar voedsel naar mensen in nood en het gebruik van voormalige voedingsmiddelen in diervoeders, wanneer dat veilig is, te vergemakkelijken. Zo zijn voedermiddelen duidelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van het wetgevingsvoorstel voor afvalstoffen. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat voormalige voedingsmiddelen (zoals gebroken biscuit of oud brood) die veilig zijn maar om marketingredenen niet meer in de voedingsketen kunnen worden teruggebracht, nergens in de EU als "afval" worden beschouwd en dus kunnen worden gebruikt bij de productie van diervoeders. Ook zal de Commissie, in samenwerking met de lidstaten en belanghebbenden, richtsnoeren voor voedseldonatie opstellen voor voedseldonoren en voedselbanken, met uitleg over hoe kan worden voldaan aan de relevante EU-wetgeving (voedselveiligheid, traceerbaarheid, wettelijke aansprakelijkheid, btw, enz.).

Welk werk verricht de Commissie op het gebied van kritieke grondstoffen?

Kritieke grondstoffen zijn voor de EU van groot economisch belang, en aan de levering ervan is een hoog risico verbonden. Ze worden gebruikt in allerlei elektronische apparatuur voor dagelijks gebruik — een smartphone kan bijvoorbeeld wel 50 verschillende soorten metaal bevatten, waaronder kritieke grondstoffen. Vanwege de zeer geringe mate van recycling van die materialen gaan er aanzienlijke economische mogelijkheden verloren. In de overgang naar een meer circulaire economie moet werk worden gemaakt van een verhoogde terugwinning van kritieke grondstoffen.

De Commissie zal:

 • actie ondernemen om de terugwinning van kritieke grondstoffen te bevorderen en een verslag opstellen over beste praktijken en opties voor verdere maatregelen op EU-niveau;
 • de lidstaten in haar herziene afvalvoorstel aansporen om op dit gebied actie te ondernemen;
 • productvereisten overwegen in het kader van de richtlijn betreffende ecologisch ontwerp, om de recycleerbaarheid van elektronische apparaten en de ontwikkeling van normen voor hoogefficiënte recycling te verbeteren.

Wat wordt er voorgesteld voor de bouw- en sloopsectoren?

Afval afkomstig uit de bouw en sloop vertegenwoordigt een van de grootste volumes van afvalsoorten in Europa. Er wordt jaarlijks een ton bouw- en sloopafval per persoon geproduceerd — dat staat gelijk aan 500 miljoen ton in de hele EU per jaar. Waardevolle materialen worden niet altijd herkend en teruggewonnen. Het verbeteren van afvalbeheer in deze sector kan een aanzienlijk invloed hebben op de circulaire economie.

De Commissie zal:

 • een reeks maatregelen nemen om te zorgen voor het terugwinnen van waardevolle middelen en een toereikend afvalbeheer in de bouw- en sloopsector, en om het beoordelen van de milieuprestaties van gebouwen te vergemakkelijken;
 • richtsnoeren ontwikkelen voor het voorbereiden op de sloop om hoogwaardige recycling in de sector te bevorderen en vrijwillige recyclingprotocollen opstellen voor het verbeteren van de kwaliteit van en het vertrouwen in gerecycleerde bouwmaterialen.

Welke voorstellen doet de Commissie op het gebied van biomassa en producten van biologische oorsprong?

Materiaal van biologische oorsprong, zoals hout, gewassen of vezels, kan worden gebruikt voor een breed scala aan producten en energiedoeleinden. Materialen van biologische oorsprong vormen niet alleen een alternatief voor producten op basis van fossiele grondstoffen, zij zijn ook hernieuwbaar, biologisch afbreekbaar en composteerbaar. Het gebruik van biologische hulpbronnen vereist echter wel dat aandacht wordt besteed aan de levenscyclus, de gevolgen voor het milieu en het duurzaam inwinnen ervan. In een circulaire economie zou een stapsgewijze benutting van hernieuwbare bronnen moeten worden aangemoedigd, alsook het innovatiepotentieel voor nieuwe materialen, chemische stoffen en processen.

De Commissie zal:

 • efficiënt gebruik van middelen van biologische oorsprong bevorderen door middel van een reeks maatregelen, zoals richtsnoeren en het verspreiden van beste praktijken van de stapsgewijze benutting van biomassa, en innovatie in de bio-economie ondersteunen.

Het herziene wetgevingsvoorstel voor afvalstoffen bevat een streefdoel voor het recycleren van houten verpakkingsmateriaal en een bepaling om ervoor te zorgen dat bioafval gescheiden wordt ingezameld.

Hoe zal de Commissie toezien op de uitvoering van het actieplan voor de circulaire economie?

De Commissie zal een eenvoudig en doeltreffend kader voorstellen voor toezicht op de voornaamste aspecten van het actieplan voor de circulaire economie. Dit kader zal indicatoren omvatten voor gebieden als de continuïteit van de voorziening van belangrijke grondstoffen, reparatie en hergebruik, afvalproductie, afvalbeheer, de handel in secundaire grondstoffen in de EU en met landen buiten de EU, en het gebruik van gerecycleerde materialen in producten. Ook zal de Commissie een gemeenschappelijke EU-methodologie ontwikkelen om voedselverspilling te meten en daarvoor relevante indicatoren vaststellen.

Hoe zijn de resultaten van de openbare raadpleging gebruikt?

Bij de openbare raadpleging over de circulaire economie werden zo'n 1500 antwoorden ontvangen van de belangrijkste groepen belanghebbenden: 45 % van de private sector, 25 % van particulieren, 10 % van organisaties in het maatschappelijk middenveld en 6 % van overheidsinstanties. De bijdragen hebben als inspiratie gediend voor het voorbereidend werk aan het actieplan voor de circulaire economie en komen onder andere terug in de keuze van prioritaire sectoren.

Meer informatie

Persbericht: Maak de cirkel rond: goedkeuring Commissie voor het ambitieuze nieuwe pakket circulaire economie ter bevordering van het concurrentievermogen, werkgelegenheid en duurzame groei

Algemene Factsheet: Maak de cirkel rond: een ambitieus EU-pakket voor een circulaire economie

Factsheet: Maak de cirkel rond: de consument helpen kiezen voor duurzame producten en diensten

Factsheet: Maak de cirkel rond: de productiefase in de circulaire economie

Factsheet: Maak de cirkel rond: duidelijke doelstellingen en instrumenten voor een beter afvalbeheer

Factsheet: Maak de cirkel rond: afvalstoffen worden hulpbronnen:

Mededeling: Maak de cirkel rond — Een EU-actieplan voor de circulaire economie

Bijlage bij de mededeling betreffende de circulaire economie

Voorgestelde afvalrichtlijn

Voorgestelde richtlijn inzake verpakkingsafval

Voorgestelde richtlijn inzake storten

Voorgestelde richtlijn inzake elektrisch en elektronisch afval

Resultaten van de openbare raadpleging

MEMO/15/6204

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar