Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Пакет от мерки за кръговата икономика: Въпроси и отговори

Брюксел, 2 декември 2015 r.

Комисията прие днес нов амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика с цел да стимулира прехода на Европа към кръгова икономика, което ще повиши конкурентоспособността в световен мащаб, ще стимулира устойчивия икономически растеж и ще създаде нови работни места.

Какво представлява кръговата икономика?

За да постигнем устойчив растеж за ЕС, трябва да използваме нашите ресурси по по-интелигентен и по-устойчив начин. Ясно е, че линейният модел на икономически растеж, на който разчитахме в миналото, вече не съответства на нуждите на съвременното общество. Не можем да градим нашето бъдеще по модела „вземи, произведи и изхвърли“. Голяма част от природните ресурси са ограничени и трябва да намерим устойчив от екологична и икономическа гледна точка начин, по който да ги използваме. Освен това предприятията имат икономически интерес от възможно най-ефективното използване на своите ресурси.

В кръговата икономика стойността на продуктите и материалите се запазва възможно най-дълго време; генерирането на отпадъци и използването на ресурси са сведени до минимум и ресурсите се запазват в икономиката, когато продуктът достигне края на жизнения си цикъл, и се използват многократно за създаване на допълнителна стойност. Този модел може да създаде сигурни работни места в Европа, да насърчи иновации, които предоставят конкурентно предимство, и да осигури равнище на защита на хората и на опазване на околната среда, с които Европа да се гордее. Този модел може също така да предостави на потребителите по-трайни и в по-голяма степен иновативни продукти, чрез които се постигат финансови икономии и се подобрява качеството на живот.

Какво представлява пакетът на Комисията за кръговата икономика?

За да се улесни преходът към една по-ефективна кръгова икономика, Комисията представя пакет от мерки за кръговата икономика, който включва преработени законодателни предложения относно отпадъците и всеобхватен план за действие, в който се определят конкретни действия, които Комисията да предприеме през настоящия си мандат. Предложенията относно отпадъците съдържат ясна и амбициозна дългосрочна визия за увеличаване на рециклирането и намаляване на депонирането на отпадъци, като същевременно включват конкретни мерки за преодоляване на практическите пречки с цел подобряване на управлението на отпадъците и се вземат предвид различните ситуации в държавите членки.

Планът за действие относно кръговата икономика допълва това предложение, като в него се предвиждат мерки за „затваряне на цикъла“ на кръговата икономика и се обръща внимание на всички фази на жизнения цикъл на един продукт: от производството и потреблението до управлението на отпадъците и пазара на вторични суровини. Освен това планът за действие включва редица действия, които ще бъдат насочени към премахване на пречките пред пазара в конкретни сектори или потоци от материали като пластмасите, хранителните отпадъци, основните суровини, строителните отпадъци и отпадъците от събаряне, биомасата и продуктите на биологична основа, както и хоризонтални мерки в области като иновациите и инвестициите.

Планът има за цел усилията да се съсредоточат там, където действията на равнище ЕС носят истинска добавена стойност и могат да доведат до промяна на практика.

Как преходът към кръгова икономика ще намали разходите и ще създаде работни места?

Предотвратяването на генерирането на отпадъци, екопроектирането, повторната употреба и други подобни мерки могат да доведат до нетни икономии за предприятията в ЕС в размер на 600 милиарда евро или 8 % от годишния им оборот, като в същото време намалят общите годишни емисии на парникови газове с 2—4 %. В секторите на повторната употреба, преработването и поправката, например, разходите за преработването на мобилни телефони могат да бъдат намалени наполовина, ако тяхното разглобяване беше по-лесно. Ако се събират 95 % от старите мобилни телефони, това може да доведе до икономии на производствени разходи за материали в размер на над 1 милиард евро.

Преминаването от рециклиране към обновяване на лекотоварни превозни средства, при които нивата на събираемост вече са високи, би могло да доведе до икономии на материали в размер на 6,4 милиарда евро на година (около 15 % от бюджета за материали) и 140 милиона евро под формата на разходи за енергия, както и да намали емисиите на парникови газове с 6,3 милиона тона.

Какви мерки се предвиждат на етапа на производство?

По-доброто проектиране на продуктите е от ключово значение, за да се улесни рециклирането и да се спомогне за производството на продукти, които могат по-лесно да бъдат поправени или които са по-трайни, като по този начин се правят икономии на ценни ресурси, насърчават се иновациите, а на потребителите се предлагат по-добри продукти, чието използване е по-евтино. В същото време настоящите пазарни сигнали невинаги са достатъчни, за да може това да се случи, поради което са необходими стимули.

Комисията:

 • ще подкрепи включването на възможностите за поправка, устойчивостта и годността за рециклиране в продуктовите изисквания в рамките на следващите работни планове за изпълнение на Директивата относно екопроектирането, като се вземат предвид специфичните изисквания на различните продукти;
 • ще подготви независима програма за изпитване в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ с цел да спомогне за набелязването на проблеми, свързани с възможно планирано остаряване;
 • ще предложи изисквания, с които да се улеснят разглобяването, повторната употреба и рециклирането на електронни дисплеи;
 • ще предложи различен размер на финансовите вноски, плащани от производителите по схема за разширена отговорност на производителя, въз основа на разходите в края на жизнения цикъл на техните продукти. Тази разпоредба от преработеното законодателно предложение относно отпадъците създава икономически стимули за проектирането на продукти, които могат по-лесно да бъдат рециклирани или повторно използвани;
 • ще проучи възможности за по-съгласувана стратегическа рамка за различните направления на работа по секторните продуктови политики на ЕС и техния принос за кръговата икономика;
 • ще обмисли възможността за пропорционални изисквания по отношение на достъпа до информация относно поправката и резервните части в своята работа в областта на екопроектирането;
 • ще предложи стимули за насърчаване на национално равнище на някои дейности, свързани с подготовката за повторна употреба, в преработеното предложение относно отпадъците;
 • ще положи усилия за по-доброто прилагане на гаранциите за материални продукти и ще разгледа възможности за подобрения и за справяне с проблема с неверните декларации за безвредност за околната среда;
 • ще предприеме действия относно екологосъобразните обществени поръчки (ЕОП), като в новите или преработените критерии постави акцент върху аспекти на кръговата икономика, като подкрепя по-голямото използване на ЕОП и като дава пример чрез обществените поръчки, възлагани от Комисията, и чрез използването на фондовете на ЕС.

Какво предлага Комисията по отношение на производствения процес?

Производствените процеси могат да бъдат подобрени с цел по-ефективното използване на ресурсите и генерирането на по-малко отпадъци. Това може да създаде възможности за бизнес и да насърчи иновациите, като същевременно се осигурява опазването на околната среда.

Комисията:

 • ще включи в референтните документи за най-добрите налични техники (РДНДНТ) насоки за най-добри практики за управление на отпадъците и ресурсна ефективност в промишлените сектори;
 • ще издаде насоки и ще насърчава най-добрите практики в областта на миннодобивните отпадъци с цел по-добро оползотворяване на суровините;
 • ще поясни правилата относно страничните продукти в преработеното предложение относно отпадъците с цел да се улесни промишлената симбиоза и да бъдат създадени равни условия на конкуренция в целия ЕС.

По какъв начин Комисията ще гарантира отговорното снабдяване с първични суровини?

Устойчивото производство на суровини — както в Европа, така и по света — е от изключително значение. В допълнение към регулаторните действия, които Комисията вече е предприела — например относно незаконната сеч, добива на полезни изкопаеми в конфликтни зони и корпоративната прозрачност на плащанията към правителствата от добивните и дърводобивните предприятия — ние ще продължим да насърчаваме устойчивото снабдяване в рамките на диалозите и партньорствата относно политиките със страните извън ЕС и чрез политиката на ЕС в областта на търговията и развитието. Промишлеността също играе ключова роля за поемането на ангажименти за устойчиво снабдяване и сътрудничество между отделните вериги за създаване на стойност.

Каква е ролята на гражданите в насърчаването на възможността за поправка на продуктите и в борбата с планираното остаряване?

Комисията ще предприеме инициативи в редица области, които ще имат за цел да подкрепят продуктите, при които съществуват повече възможности за поправка:

 • в бъдеще при изготвянето на преразгледани или нови мерки за прилагане в областта на екопроектирането систематично ще се взема предвид възможността за поправка на продуктите (от 2016 г. нататък);
 • искането за стандартизация по отношение на ефективността на материалите в рамките на екопроектирането включва усилия по изработването на стандарти, които улесняват ремонтните дейности (до 2019 г.);
 • Комисията ще проучи също така възможността за хоризонтални изисквания относно предоставянето на информация по смисъла на Директивата относно екопроектирането;
 • Освен това Комисията ще подготви независима програма за изпитване по въпроси, свързани с възможни практики на планирано остаряване.

Какви мерки са предвидени по отношение на управлението на отпадъците?

Понастоящем Европа губи около 600 милиона тона материали годишно, които се съдържат в отпадъците и които могат да бъдат рециклирани или повторно използвани. Само около 40 % от отпадъците на домакинствата в ЕС се рециклират, като нивата на рециклиране в някои области достигат 80 %, а в други са едва 5 %. Превръщането на отпадъците в ресурси е ключова част от увеличаването на ресурсната ефективност и преминаването към по-ефективна кръгова икономика.

Комисията:

 • ще определи обща за ЕС цел за рециклирането на 65 % от битовите отпадъци до 2030 г.;
 • ще определи обща за ЕС цел за рециклирането на 75 % от отпадъците от опаковки до 2030 г.;
 • ще определи задължителна цел за намаляване на депонирането на отпадъци до максимум 10 % от всички отпадъци до 2030 г.;
 • ще засили своята работа с държавите членки за подобряване на управлението на отпадъците на практика;
 • ще опрости и подобри определенията за отпадъците и ще хармонизира методите на изчисление;
 • ще гарантира, че структурните фондове се използват в подкрепа на целите на законодателството на ЕС в областта на отпадъците и се ръководят от йерархията на ЕС за отпадъците, в която се определя приоритетен ред въз основа на най-добрите резултати за околната среда, като се започне от предотвратяването, подготовката за повторна употреба, рециклирането и оползотворяването на енергията и се стигне до изхвърлянето, като например депонирането на отпадъци;
 • ще предложи минимални критерии за схеми за разширена отговорност на производителите, като се възнаграждават производителите, които пускат на пазара по-екологични продукти и насърчават тяхното оползотворяване и рециклиране в края на жизнения цикъл на продукта.

 

Какво ще се случи с критериите за това кога даден отпадък престава да бъде отпадък?

Комисията ще измени законодателството, за да могат рециклираните материали да бъдат прекласифицирани като неотпадъци, когато те отговарят на набор от общи условия, които са еднакви в целия ЕС. Целта на това изменение е да се опрости законодателната рамка за рециклиращите предприятия и да се осигурят равни условия на конкуренция. Съществуващите общоевропейски критерии за това кога даден отпадък престава да бъде отпадък (например за стъкло или меден скрап) ще останат в сила.

Законодателното предложение относно отпадъците засяга само битовите отпадъци. Как се разглеждат останалите отпадъци?

Преразгледаното предложение относно отпадъците включва също така по-големи цели за рециклиране на материалите за опаковане, което ще подсили целите за битовите отпадъци. По отношение на промишлените отпадъци законодателният подход не е подходящ поради разнообразието на този поток. По-подходящо решение за разрешаването на конкретните проблеми, свързани с управлението на даден вид отпадъци, представлява секторния подход, при който се използват референтни документи за най-добрите налични техники (РДНДНТ). В допълнение, отпадъците от промишлени и търговски опаковки са обхванати от Директива 94/62/ЕО и Директива 2008/98/ЕО.

Какво ще предприеме Комисията, за да спре незаконния превоз на отпадъци към държави извън ЕС?

Наскоро преработеният Регламент на ЕС относно превоза на отпадъци предоставя на инспекторите повече правомощия. От държавите членки се изисква също така до януари 2017 г. да съставят планове за инспекции, в които се определя минималният брой инспекции, които ще бъдат извършени. Комисията си сътрудничи с мрежата на ЕС от инспектори по околната среда, Интерпол и Европол. В ход са и други инициативи за определени видове отпадъчни потоци, като например отпадъците от електрическо и електронно оборудване и излезлите от употреба превозни средства.

Какво прави Комисията, за да насърчи превръщането на отпадъците в ресурси (вторични суровини)?

Вторичните суровини все още представляват само малка част от производствените материали, използвани в ЕС. Използването им в икономиката среща значителни пречки, например поради несигурността относно състава им. За изграждането на доверие е нужно да се въведат стандарти.

Комисията:

 • ще започне работа по разработването на стандарти за качество за вторичните суровини, доколкото е необходимо — по-специално за пластмасите;
 • ще предприеме мерки за улесняване на законния превоз на отпадъци между държавите членки, като същевременно ще вземе допълнителни мерки за намаляване на незаконните превози;
 • ще преразгледа регламента на ЕС относно торовете с цел да се улесни признаването на органичните торове и торовете на базата на отпадъци, като по този начин ще развие европейски пазар;
 • ще предприеме действия за улесняване на повторното използване на водата, които ще включват законодателно предложение относно минималните изисквания за повторно използваната вода, например за напояване и подхранване на подпочвените води;
 • ще изготви анализ и ще предложи различни възможности за начина, по който да се осъществява връзката между химическите вещества, продуктите и законодателството в областта на отпадъците, включително за начините за подобряване на проследяването на химическите вещества, пораждащи безпокойство, в продуктите. Това ще помогне на промишлеността да осигури стабилни доставки на суровини чрез използването на рециклирани материали.

Предложенията ще позволяват ли на държавите членки да изпращат отпадъците си в съоръжения за депониране в други държави?

Настоящите ограничения за трансграничния пренос на отпадъци ще продължат да се прилагат. Извършването на превоз между държавите членки не е възможно без „предварителна нотификация и съгласие“. Наред с това, предложените от Комисията цели за ограничаване на депонирането на отпадъци ще задължат всички държави от ЕС да намалят значително процента на депониране до 2030 г., като по този начин ще се намалят възможностите за трансгранично движение на отпадъци с цел депониране.

Изгарянето на отпадъци остава ли разрешено съгласно вашите предложения?

Когато отпадъците не могат да бъдат предотвратени или рециклирани, извличането на тяхното енергийно съдържание е в повечето случаи за предпочитане пред депонирането, както от екологична, така и от икономическа гледна точка. По тази причина идеята за производство на енергия от отпадъци може да изиграе определена роля и да създаде полезни взаимодействия с политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата, но като се ръководи от принципите на йерархия на отпадъците в ЕС. Комисията ще проучи възможностите за оптимизиране на тази роля, без да се излага на риск постигането на по-високи нива на повторна употреба и рециклиране, както и за най-добро оползотворяване на съответстващия енергиен потенциал. За тази цел Комисията ще приеме инициативата „Производство на енергия от отпадъци“ в рамките на Енергийния съюз.

Какво правите за насърчаване на иновациите и инвестициите и за решаване на хоризонталните проблеми?

Кръговата икономика се нуждае от повече научни изследвания и иновации за стимулиране на конкурентоспособността на промишлеността на ЕС. За да се постигне това, ще са необходими публични и частни инвестиции. Важни инструменти за оказване на подкрепа ще бъдат „Хоризонт 2020“, Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), структурните и инвестиционните фондове, Европейският фонд за стратегически инвестиции и други програми на ЕС. Малките и средните предприятия (МСП), включително социалните предприятия, са особено активни в области като рециклирането, поправките и иновациите. Те ще играят важна роля за развитието на по-ефективна кръгова икономика.

Комисията:

 • ще помага на МСП да се възползват от бизнес възможностите, предоставяни от по-ефикасното използване на ресурсите, посредством създаването на Европейския център за високи научни постижения в областта на ресурсната ефективност;
 • ще използва в пълна степен работната програма на „Хоризонт 2020“ за периода 2016—2017 г., която включва важна инициатива, отнасяща се за „Промишленост 2020 в кръговата икономика“ с финансиране, надвишаващо 650 милиона евро;
 • ще насърчава, съвместно с ЕИБ и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, кандидатури за финансиране и подкрепа за разработването на проекти, свързани с кръговата икономика.

Как частното финансиране ще допринесе за инвестициите в кръговата икономика? Възможно ли е ЕФСИ да се използва за стимулиране на инвестициите в кръговата икономика?

Кръговата икономика ще създаде възможности за бизнеса, които ще привлекат частно финансиране. Вече бяхме свидетели на това как етикетирането породи търсене на продукти с по-висока енергийна ефективност. Повишаването на обществената осведоменост за предизвикателствата, пред които сме изправени, ще спомогне да се стимулира избирането на отговорно произведени продукти. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) допълва съществуващата подкрепа за проекти за кръгова икономика чрез консултантски и финансови инструменти на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по линия на програмата InnovFin. Комисията извършва също така оценка на възможността за стартиране на платформа, заедно с ЕИБ и националните банки, в подкрепа на финансирането на кръговата икономика.

Какво се прави за справяне със специфичните предизвикателства в пластмасовата промишленост?

За преминаването към кръгова икономика е необходимо да се увеличи рециклирането на пластмаси. В днешно време използването на пластмаси нараства, но ефикасността на рециклирането изостава — рециклират се по-малко от 25% от събраните пластмасови отпадъци, а около 50% се депонират. Иновациите в този сектор също представляват важен аспект — те могат да допринесат за кръговата икономика чрез по-добро съхраняване на храните, подобряване на годността за рециклиране на пластмасите и намаляване на теглото на материалите, използвани в превозните средства.

Комисията:

 • ще приеме стратегия относно пластмасите в кръговата икономика, насочена към решаване на проблеми като годността за рециклиране, биоразградимостта, наличието на опасни вещества в някои пластмаси и морските отпадъци.
 • ще предложи в преработеното законодателно предложение относно отпадъците по-амбициозна цел за рециклирането на пластмасовите опаковки.

Какъв подход е възприет в пакета за кръговата икономика за решаване на проблема с морските отпадъци?

Комисията има за цел предотвратяването и значителното намаляване на всички видове замърсяване на морето, включително морските отпадъци. Оценките показват, че прилагането на законодателството в областта на отпадъците ще доведе до намаляване на морските отпадъци най-малко с 25%. С пакета се предлагат също така конкретни действия за намаляване на морските отпадъци, така че да се постигнат заложените до 2030 г. цели за устойчиво развитие и действащата водеща цел на ЕС по отношение на морските отпадъци. Този въпрос ще бъде разгледан и в стратегията относно пластмасите в кръговата икономика.

Какво предлагате, за да се реши проблемът с разхищаването на храна?

Разхищаването на храна поражда сериозна загриженост в Европа — смята се, че ежегодно в ЕС се разхищават около 100 милиона тона храна. Храна се изгубва или разхищава по цялата верига за доставки: в селските стопанства, при преработката и производството, в магазините, ресторантите и домовете. Освен икономическото и екологичното въздействие от това, разхищаването на храна има и важен социален аспект — даряването на излишната храна следва да бъде улеснено, така че безопасната и годна за консумация храна да може да достигне до тези, които най-много се нуждаят от нея.

През септември 2015 г. Общото събрание на ООН прие цели за устойчиво развитие за 2030 г., сред които е и целта за намаляване наполовина на разхищението на храна на глава от населението на равнище търговия на дребно и потребление и за намаляване на загубите на храна по цялата верига за производство и доставки. ЕС и неговите държави членки са поели ангажимент да постигнат тази цел. С новото законодателно предложение относно отпадъците държавите членки се призовават да намалят разхищението на храна на всеки етап от веригата за доставки, да следят нивата на разхищаваната храна и да докладват с цел да се улесни обменът между участниците на информация относно постигнатия напредък.

Комисията:

 • ще разработи обща методология на ЕС за измерване на разхищаването на храна и ще определи подходящи показатели;
 • ще създаде платформа, обединяваща държавите членки и всички действащи лица по хранителната верига, за да спомогне за определяне на мерките, които са необходими за постигане на целите за устойчиво развитие по отношение на разхищаването на храна, и за споделяне на най-добрите практики и постигнатите резултати;
 • ще предприеме мерки за изясняване на законодателството на ЕС относно отпадъците, храните и фуражите и за улесняване на даряването на храна, както и за безопасната употреба при производството на фуражи на продукти, които вече не се използват за храна, и на странични продукти.
 • ще обмисли начини за подобряване на използването от действащите лица по хранителната верига на обозначението на датата за консумация, както и на нейното разбиране от потребителите, и по-специално обозначението „най-добър до“.

 

Какво ще предприеме Комисията, за да се избегне изхвърлянето на годна за консумация храна?

Съвместно с държавите членки Комисията ще предприеме мерки за изясняване на законодателство на ЕС относно отпадъците, храните и фуражите с цел да се улесни преразпределянето на безопасната и годна за консумация храна към нуждаещите се, а ако е безопасно — и използването на продукти, които вече не се използват за храна, като суровина за храни за животни. Така например, от обхвата на законодателното предложение относно отпадъците изрично са изключени фуражните суровини. По този начин продуктите, които вече не се използват за храна (например натрошени бисквити или стар хляб) и са безопасни, но не могат да бъдат включени в хранителната верига по търговски съображения, няма да се считат за „отпадък“ където и да било в ЕС и следователно ще могат да бъдат използвани като суровина за производството на храни за животни. Наред с това, Комисията ще разработи, в сътрудничество с държавите членки и заинтересованите страни, насоки на ЕС относно даряването на храна, които ще бъдат предназначени за дарителите на храни и за продоволствените банки и ще описват начина, по който да се спази съответното законодателство на ЕС (безопасност на храните, проследяемост, юридическа отговорност, ДДС и др.).

Какво се прави по отношение на суровините от изключителна важност?

Суровините от изключителна важност са от голямо икономическо значение за ЕС, съчетано с висок риск, свързан със снабдяването с тях. Те се използват в много електронни устройства за ежедневна употреба — така например, един смартфон може да съдържа до 50 различни вида метали, включително суровини от изключителна важност. Изключително ниският процент на рециклиране на тези материали означава, че се пропускат значителни икономически възможности. При прехода към по-ефективна кръгова икономика трябва да се намерят решения във връзка с необходимостта от увеличаване на възстановяването на суровините от изключителна важност.

Комисията:

 • ще предприеме действия за насърчаване на обратното събиране на суровините от изключителна важност и ще изготви доклад относно най-добрите практики и вариантите за по-нататъшни действия на равнището на ЕС;
 • ще насърчи, в преработеното си законодателно предложение относно отпадъците, предприемането на действия по темата от страна на държавите членки;
 • ще разгледа изискванията към продуктите, предвидени в Директивата относно екопроектирането, с цел да се подобри годността за рециклиране на електронни устройства и разработването на стандарти за рециклиране с висока ефикасност.

Какво се предвижда в предложението във връзка със секторите на строителството и събарянето?

Обемът на отпадъците от строителство и събаряне е един от най-големите сред различните видове отпадъци в Европа. Ежегодно се произвеждат един тон отпадъци от строителство и разрушаване на човек — това означава 500 милиона тона в целия ЕС всяка година. Ценните материали невинаги се установяват и събират. Подобряването на управлението на отпадъците в този сектор може да окаже значително въздействие върху кръговата икономика.

Комисията:

 • ще предприеме поредица от мерки, за да се постигнат събиране на ценните ресурси и адекватно управление на отпадъците в сектора на строителството и събарянето и за да се улесни оценяването на екологичните характеристики на сградите.
 • ще разработи насоки относно фазата, предхождаща събарянето, с цел да се насърчи стойностното рециклиране в сектора, както и протоколи за доброволно рециклиране, целящи подобряване на качеството на рециклираните строителни материали и изграждане на доверие в тях.

Какво се предлага във връзка с биомасата и продуктите на биологична основа?

Суровините на биологична основа, като дървесина, култури и влакна, могат да бъдат използвани за широка гама продукти и начини за ползване на енергията. Освен че представляват алтернатива на изкопаемите материали, продуктите на биологична основа са също така възобновяеми, биоразградими и подлежат на компостиране. Същевременно, използването на биологични ресурси изисква да се обръща внимание на техния жизнен цикъл, на въздействието върху околната среда и на устойчивото снабдяване. В кръговата икономика следва да се насърчават верижното използване на възобновяемите ресурси, както и иновативният потенциал за нови материали, химически вещества и процеси.

Комисията:

 • ще насърчи ефикасното използване на ресурси на биологична основа чрез поредица от мерки, като например насоки и разпространение на най-добри практики за каскадното използване на биомаса и подкрепа за иновациите в биоикономиката;
 • в преработеното законодателно предложение относно отпадъците е заложена цел за рециклиране на дървените опаковки и е предвидена разпоредба за осигуряване на разделното събиране на биологичните отпадъци.

Как ще се извършва наблюдение върху прилагането на Плана за действие за кръговата икономика?

Комисията ще предложи проста и ефективна рамка за наблюдение върху основните елементи от плана за действие за кръговата икономика. Рамката ще включва показатели в области като сигурността на доставките на ключови суровини, ремонта и повторната употреба, генерирането на отпадъци, управлението на отпадъците, търговията с вторични суровини в ЕС, както и със страни извън ЕС, и използването на рециклирани материали в продуктите. Комисията ще разработи също така обща методология на ЕС за измерване на разхищаването на храна и ще определи подходящи показатели.

По какъв начин са взети предвид резултатите от обществената консултация?

По време на обществената консултация, посветена на кръговата икономика, бяха получени около 1500 отговора, отразяващи гледните точки на основните групи заинтересовани страни: 45% — от частния сектор, 25% — от физически лица, 10% — от организации на гражданското общество и 6% — от публични органи. Изразените мнения послужиха за вдъхновение при подготвителната работа по плана за действие за кръговата икономика и са отразени, например, при избора на приоритетни сектори.

За повече информация:

Съобщение за медиите: Затваряне на кръга: Комисията приема нов амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика с цел стимулиране на конкурентоспособността, създаването на работни места и устойчивия растеж

Обща информационна листовка: Затваряне на кръга: амбициозен пакет от мерки на ЕС за кръговата икономика

Информационна листовка: Затваряне на кръга: помощ за потребителите да избират устойчиви продукти и услуги

Информационна листовка: Затваряне на кръга: производствената фаза в кръговата икономика

Информационна листовка: Затваряне на кръга: ясни цели и инструменти за по-добро управление на отпадъците

Информационна листовка: Затваряне на кръга: от отпадъци до ресурси

Съобщение: Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС във връзка с кръговата икономика

Приложение към Съобщението за кръговата икономика

Предложение за директива относно отпадъците

Предложение за директива относно отпадъците от опаковки

Предложение за директива относно депонирането на отпадъци

Предложение за директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване

Резултати от обществената консултация

MEMO/15/6204

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar