Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Pytania i odpowiedzi: program prac na 2016 r.

Strasburg, 27 października 2015

Pytania i odpowiedzi: program prac na 2016 r.

Czym jest program prac Komisji?

Co roku Komisja Europejska przyjmuje plan działania na kolejnych dwanaście miesięcy – tak zwany program prac. Komisja wyjaśnia w nim obywatelom oraz swoim partnerom instytucjonalnym i pracownikom, w jaki sposób zamierza przełożyć priorytety polityczne Unii na konkretne działania.

Program prac jest z reguły przyjmowany w październiku. Program na 2016 r. jest drugim z kolei przedstawionym przez Komisję Jeana-Claude’a Junckera, która rozpoczęła urzędowanie 1 listopada 2014 r. Program przekłada na konkretne działania wytyczne polityczne, na podstawie których Jean-Claude Juncker został wybrany na stanowisko przewodniczącego Komisji zdecydowaną większością głosów w Parlamencie Europejskim. Program w dalszym ciągu odzwierciedla jednoznaczny komunikat skierowany do obywateli Europy, zgodnie z którym Komisja będzie angażować się bardziej w sprawy istotne a mniej w sprawy nieistotne, a także będzie skuteczniej realizować swoje cele.

Program prac Komisji kładzie nacisk na priorytety i wyniki. Czas i energia zostaną przeznaczone na działania prawodawcze w tych obszarach, w których obywatele UE oczekują rozwiązań na szczeblu europejskim.

Jakie są priorytety Komisji na 2016 r.?

Program prac Komisji na 2016 r. przedstawia wyraźnie sprecyzowaną listę 23 pierwszoplanowych inicjatyw wspierających realizację 10 priorytetów politycznych Komisji, 20 propozycji wycofania lub zmiany dotąd nieprzyjętych wniosków ustawodawczych oraz 40 działań w ramach programu REFIT, których celem jest ocena jakości obowiązującego prawodawstwa UE.

W 2015 r., tj. w pierwszym roku swojego urzędowania w aktualnym składzie, Komisja wybrała inicjatywy, w przypadku których istniała nagląca potrzeba podjęcia działań i możliwość szybkiego wypełnienia obietnic złożonych obywatelom europejskim. Obecnie Komisja aktualizuje swoją listę pilnych spraw na 2016 r., nakreślając w zarysie, co zamierza osiągnąć w przyszłym roku w oparciu o wyniki z roku 2015.

Pierwszoplanowe inicjatywy na rok 2016 to:

 1. program na rzecz nowych umiejętności w Europie

 2. nowy początek dla pracujących rodziców

 3. pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

 4. przegląd wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020

 5. kolejne działania mające zapewnić Europie zrównoważoną przyszłość

 6. wdrożenie strategii dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego

 7. pakiet dotyczący unii energetycznej

 8. pakiet dotyczący mobilności pracowników

 9. działania następcze w związku ze strategią jednolitego rynku

 10. europejski plan działań w sektorze obrony

 11. plan działań dotyczących podatku VAT

 12. pakiet dotyczący podatku od osób prawnych

 13. europejska strategia dotycząca przestrzeni kosmicznej

 14. działania w dziedzinie praw socjalnych

 15. europejski system gwarantowania depozytów bankowych / ukończenie tworzenia unii bankowej

 16. działania następcze w związku ze strategią handlową i inwestycyjną

 17. realizacja europejskiej agendy bezpieczeństwa

 18. sprawniejsze zarządzanie migracją

 19. pakiet dotyczący zarządzania granicami

 20. ramy prawne po wygaśnięciu umowy z Kotonu

 21. budowanie zdolności w sektorze bezpieczeństwa

 22. wkład Komisji w globalną strategię dotyczącą polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

 23. wniosek ustawodawczy dotyczący porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości.

Czym jest REFIT?

REFIT (ang. Regulatory Fitness and Performance Program) to program sprawności i wydajności regulacyjnej realizowany przez Komisję Europejską. W jego ramach prowadzony jest przegląd obowiązujących przepisów unijnych, który służy sprawdzeniu, czy nadal są one adekwatne do założonych celów i czy skutecznie te cele realizują. Program ma odchudzić prawodawstwo UE, zapewnić mu wysoką efektywność oraz dostosować je do współczesnych wymogów w taki sposób, aby nie przeszkodziło to UE w osiągnięciu ambitnych celów politycznych.

W tym roku 13 działań podejmowanych w ramach programu REFIT jest bezpośrednio związanych z pierwszoplanowymi inicjatywami, dlatego wymieniono je w załączniku I do programu prac Komisji. Obejmują one m.in. uproszczenie przepisów dotyczących finansowania ze środków unijnych oraz przegląd prawodawstwa dotyczącego podatków i energii. Oprócz nich podjętych zostanie 27 nowych działań w ramach REFIT, na przykład służących ocenie przepisów dotyczących gospodarki morskiej, zmniejszeniu formalności związanych z zamówieniami publicznymi z korzyścią dla MŚP, ułatwieniu dostosowania się do wymogów REACH oraz zadbaniu o to, by przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa były wykonalne i egzekwowane. Działania te są wymienione w załączniku II.

W jaki sposób Komisja decyduje, które wnioski ustawodawcze wycofać?

Obywatele Unii chcą, by Komisja poświęcała większość swojego czasu i energii inicjatywom, które będą miały największy wpływ na tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy, a także inicjatywom, co do których istnieją duże szanse, że zostaną przyjęte w najbliższej przyszłości i pozwolą osiągnąć konkretne wyniki w praktyce.

Komisja dokonała dogłębnej analizy wszystkich wniosków ustawodawczych oczekujących na przyjęcie, by ocenić, czy należy je zachować w obecnym stanie, poprawić czy też wycofać. W trakcie analizy Komisja sprawdziła:

 • czy wnioski te są zgodne z dziesięcioma priorytetami Komisji

 • jakie są szanse na ich przyjęcie w najbliższej przyszłości

 • czy będzie można je z powodzeniem wdrożyć w praktyce

 • czy nadal odpowiadają pierwotnie założonym celom.

W następstwie tej szczegółowej analizy Komisja proponuje wycofanie lub poprawienie w 2016 r. 20 wniosków. Zanim Komisja potwierdzi wycofanie tych wniosków, najpierw zapozna się z opinią Parlamentu Europejskiego i Rady. Komisja zamierza wycofać wnioski wymienione w załączniku IV w ciągu sześciu miesięcy – do kwietnia 2016 r.

Dlaczego w tym roku Komisja przedstawiła listę priorytetowych wniosków oczekujących na przyjęcie?

W 2015 r. unijni współustawodawcy osiągnęli w bezprecedensowym tempie porozumienie w sprawie przedstawionych przez Komisję wniosków dotyczących Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), zmian w budżecie UE na rok 2015 w kontekście kryzysu uchodźczego, pakietu pomocowego w kwocie 35 mld euro na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Grecji oraz pilnej relokacji osób ubiegających się o azyl na terenie UE.

Tego rodzaju wspólne wysiłki instytucji UE, aby działać szybko tam, gdzie sytuacja wymaga pilnych decyzji, nie powinny już być wyjątkiem, ale stać się normą. Przed opublikowaniem programu prac Komisja przeprowadziła intensywne i konstruktywne dyskusje z Radą i Parlamentem Europejskim, aby wspólnie ustalić, jakie obszary powinny się znaleźć w centrum uwagi.

Oprócz 23 nowych inicjatyw przewidzianych na nadchodzący rok Komisja wyłoniła w załączniku III do tegorocznego programu prac 17 już przedstawionych wniosków, które zasługują na szybkie przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę. Pozwoliłoby to Komisji osiągnąć szybkie postępy w realizacji priorytetów politycznych. Przykłady to m.in. europejski system danych dotyczących przelotu pasażera, dyrektywa w sprawie zwalczania dyskryminacji, rozporządzenie dotyczące EURES, reforma ochrony danych, dotąd nieprzyjęte wnioski dotyczące wdrożenia programu w zakresie migracji, projekt dyrektywy w sprawie obniżenia emisji zanieczyszczeń atmosferycznych oraz projekt podatku od transakcji finansowych (PTF).

W przedstawionym w maju wniosku dotyczącym porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa Komisja zaproponowała, aby te trzy instytucje co roku ustalały w oparciu o jej program prac listę wniosków, które otrzymają pierwszeństwo w procesie ustawodawczym. Obecnie instytucje prowadzą w sprawie tego porozumienia negocjacje, które mają zostać zakończone przed końcem roku.

Jak obecny program prac przedstawia się na tle programów z poprzednich lat?

W poprzednim okresie swojego urzędowania, w latach 2009–2014, Komisja proponowała w każdym z rocznych programów prac średnio ponad 130 nowych inicjatyw. Komisja Junckera stosuje odmienne podejście. W pierwszym programie prac w 2015 r. przedstawiono jedynie 23 nowe inicjatywy. W 2016 r. również przedstawiono tylko 23 nowe inicjatywy.

Kiedy nowa Komisja wdroży wnioski wymienione w programie prac?

Program prac obejmuje wszystkie kluczowe inicjatywy polityczne, które Komisja zobowiązała się przedstawić w przyszłym roku. Dla każdej z 23 pierwszoplanowych inicjatyw Komisja opublikuje plan działania i poda w nim dalsze szczegóły dotyczące harmonogramu.

Czy program prac na 2016 r. zawiera kompletną listę zadań, które Komisja zrealizuje w 2016 r.?

W programie prac Komisji nacisk kładzie się na najważniejsze inicjatywy polityczne zaplanowane na rok 2016. Do obowiązków Komisji należy również pilnowanie na bieżąco, by obowiązujące ustawodawstwo i programy były sprawnie wdrażane i przynosiły konkretne wyniki.

Komisja będzie w dalszym ciągu prowadzić dochodzenia w sprawach, w których istnieje podejrzenie naruszenia prawa europejskiego, a przy tym będzie dbać o praworządność i stać na straży praw przysługujących obywatelom na rynku wewnętrznym oraz ich praw podstawowych.

Komisja może również podejmować nieplanowane inicjatywy w odpowiedzi na sytuacje, które mogą wystąpić w ciągu roku i które będą wymagać natychmiastowych działań na szczeblu europejskim.

Jak program prac Komisji wygląda od strony technicznej?

Program prac Komisji składa się z komunikatu politycznego i sześciu załączników.

 • Załącznik I zawiera listę pierwszoplanowych inicjatyw koncentrujących się na konkretnych działaniach, których celem jest realizacja dziesięciu priorytetów określonych w wytycznych politycznych Komisji Jeana Claude'a Junckera.

 • Załącznik II przedstawia nowe inicjatywy w ramach programu REFIT, których realizacja rozpoczyna się w tym roku.

 • Załącznik III zawiera wykaz priorytetowych dossier ustawodawczych, w przypadku których Parlament Europejski i Rada mają podjąć jak najszybsze działania, aby ich wyniki szybko odczuli obywatele.

 • W załączniku IV wymieniono dotąd nieprzyjęte wnioski ustawodawcze, które mają zostać wycofane lub zmienione.

 • Załącznik V zawiera listę uchylonych aktów prawnych.

 • W załączniku VI zamieszczono wykaz aktów prawnych, które wejdą w życie w 2016 r.

W jaki sposób przygotowywano i przyjęto program prac?

Nowa Komisja została wybrana przez Parlament Europejski na podstawie jasnych wytycznych politycznych. Wytyczne te nadal służą Komisji jako ramy przy planowaniu rocznym.

Aby móc poszerzyć treść programu prac, Komisja przeprowadziła intensywne rozmowy z Parlamentem Europejskim i Radą w oparciu o treść orędzia o stanie Unii wygłoszonego 9 września przez przewodniczącego Komisji Jeana Claude'a Junckera oraz listu intencyjnego, który przewodniczący Komisji i pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans wysłali tego samego dnia do przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady.

Czy program prac musi zostać zatwierdzony przez Radę Europejską i Parlament Europejski?

Program prac jest omawiany z Parlamentem Europejskim i Radą zarówno przed jego przyjęciem, jak i po jego przyjęciu. Podczas określania swoich priorytetów na nadchodzący rok Komisja bierze pod uwagę opinię pozostałych instytucji. Niemniej jednak zgodnie z traktatami UE to Komisji przysługuje prawo inicjatywy.

Komisja woli uniknąć proponowania projektów przepisów, które nigdy nie zostaną przyjęte przez Parlament i Radę. Podejście Komisji jest pragmatyczne, a nie biurokratyczne. By zacieśnić swoją współpracę z pozostałymi instytucjami i usprawnić wspólne planowanie, Komisja prowadzi obecnie z Parlamentem i Radą negocjacje dotyczące nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa. Celem jest określenie wspólnego kierunku działań przy jednoczesnym poszanowaniu roli poszczególnych instytucji zapisanej w traktatach. Negocjacje dotyczą też sformalizowania obecnego procesu ustalania listy wniosków, które powinny mieć pierwszeństwo w procesie ustawodawczym.

MEMO/15/5920

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar