Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар

Брюксел, 28 октомври 2015 r.

1. Защо ни е необходима тази стратегия?

Единният пазар е едно от най-големите достижения на Европа. Като дава възможност на хора, услуги, стоки и капитали да се движат по-свободно в рамките на най-голямата икономика в света (БВП от 14 трилиона евро), той предоставя огромни възможности на европейските предприятия и по-голям избор и по-ниски цени на потребителите. Единният пазар позволява на хората да пътуват, живеят, работят и учат където желаят. Тези възможности не винаги се реализират на практика, защото правилата за единния пазар не се познават, не се прилагат или просто прилагането им се възпрепятства от други пречки. Единният пазар трябва да се развива, така че новаторските идеи и бизнес модели да могат да намерят своето място.

Поради това Европейската комисия реши да даде на единния пазар нов тласък с редица амбициозни и прагматични действия в три основни области:

 • създаване на допълнителни възможности за потребителите, специалистите и предприятията;
 • насърчаване на модернизацията и иновациите, от които Европа има нужда;
 • гарантиране на практически ползи за хората в тяхното ежедневие.

Стратегията е съсредоточена върху пазарите на продукти и услуги. Тя допълва усилията на Комисията за увеличаване на инвестициите, повишаване на конкурентоспособността и достъпа до финансиране, гарантиране на добре функциониращ вътрешен енергиен пазар, използване на възможностите на цифровия единен пазар, стимулиране и улесняване на трудовата мобилност, като в същото време се предотвратява злоупотребата с правилата.

 

 

I - СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

2. Балансирано развитие на икономиката на споделянето

Ситуацията в момента: Под икономика на споделянето (наричана още икономика на съвместната употреба) се разбира бързо нарастващата екосистема от услуги по заявка и временно ползване на активи. Това води до по-голям избор и по-ниски цени за потребителите и предоставя възможности за растеж на новаторските стартиращи предприятия и на вече съществуващите европейски компании. Същевременно има важни въпроси, свързани с правата на потребителите, данъците и трудовото право, които трябва да бъдат взети предвид. Различаващите се национални правила и политики създават правна несигурност и могат да възпрепятстват развитието на икономиката на споделянето в Европа.

Подход: Комисията ще предостави насоки за това как съществуващото законодателство, включително Директивата за услугите и Директивата за електронната търговия и правото в областта на защитата на потребителите, като Директивата относно нелоялните търговски практики, Директивата относно неравноправните клаузи в договорите и Директивата относно правата на потребителите, се прилага в условията на икономика на споделянето. Тя ще прецени също така дали съществуват регулаторни пропуски и какво трябва да се направи във връзка с тях, без да изразява предпочитания към един или друг бизнес модел.

 

...


2016 г.:

Европейска програма за икономиката на споделянето, включително насоки за това как правото на ЕС да се прилага по отношение на бизнес моделите на икономиката на споделянето и оценка на евентуални регулаторни пропуски

 

И така…

 • Какъв е планът на Комисията за икономиката на споделянето?Икономиката на споделянето е основана на новаторски бизнес модели, които помагат на потребителите и предприятията да намерят съответстващи на техните нужди нови предложения за стоки и услуги. Това може да доведе до повишаване на ефикасността, прозрачността, избора и удобството за потребителите, както и до намаляване на цените. Частните лица, бързо растящите стартиращи предприятия и утвърдените компании могат да се възползват от възможностите, предлагани от икономиката на споделянето. Комисията търси начини за стимулиране на развитието на новаторски услуги и временното използване на активи, без да се изразява предпочитание към един или друг бизнес модел. Същевременно трябва да бъдат съблюдавани целите на обществената политика — като защита на потребителите, и трябва да се спазват данъчното и трудовото законодателство.

 

3. Подпомагане на растежа на МСП и стартиращите предприятия

Ситуацията в момента: МСП, стартиращите предприятия и младите предприемачи, които искат да успеят и да растат в ЕС, все още са изправени пред много препятствия. Достъпът до финансиране — както по отношение на кредитите, така и на собствения капитал — е изключително важен въпрос. Много предприемачи напускат Европа, понеже не могатда наберат нужния им капитал, а МСП нямат достъп до по-широк кръг финансови решения. МСП също така често се оплакват от сложността на разпоредбите за ДДС, от някои аспекти на дружественото право и в по-общ план от това, че трябва да приведат дейността си в съответствие с различни регулаторни изисквания на различните пазари.

Подход: Освен че предоставя инструменти на ЕС за финансиране, Комисията подобрява достъпа на дружествата до частно финансиране чрез Плана за инвестиции и съюза на капиталовите пазари. В този контекст Комисията ще направи предложения за създаване на европейски фонд на фондовете за рисков капитал, подкрепян от бюджета на ЕС и отворен за други, за да се привлича частен капитал. Комисията също така ще опрости разпоредбите за ДДС, ще намали разходите за регистриране на дружество и ще направи предложение за несъстоятелността, за да се дава втори шанс на предприемачите, които са претърпели неуспех. Информация за регулаторните изисквания ще бъде достъпна чрез единен цифров портал, а Комисията ще настоява за висококачествени, онлайн публични услуги за намаляване на административната тежест, за да стане Европа по-привлекателна дестинация за новатори във и извън ЕС.


...

 

2016 г.:

План за действие във връзка с ДДС

Законодателна инициатива относно несъстоятелността на предприятия, включваща ранно преструктуриране и втори шанс

Инициатива за стартиращи предприятия

 

2017 г.:

Инициативи за улесняване на използването на цифрови технологии през жизнения цикъл на дадено дружество и за облекчаване на трансграничните сливания и разделяния

 

И така…

 • Помагате ли на МСП, които имат трансгранични амбиции? Не всяко МСП има или трябва да има амбиции за растеж на европейско равнище. На тези обаче, които имат такива амбиции, трябва да се предоставят съответните възможности.
 • Откъде ще дойде частното финансиране? Планът за инвестиции и съюзът на капиталовите пазари имат за цел освобождаване на големите количества ликвидност на пазарите и поставяне на частните инвестиции и финансиране в услуга на европейския бизнес, и по-специално на МСП. Рисковото инвестиране е от особено значение за стартиращите предприятия, но в Европа то не е достатъчно развито. Ако пазарите на рисков капитал в ЕС бяха „дълбоки“ като тези в САЩ, достъпните за дружествата средства между 2008 и 2013 г. щяха да бъдат с приблизително 90 млрд. евро повече. Както бе съобщено в плана за действие във връзка със съюза на капиталовите пазари, Комисията ще предложи, наред с други инициативи, да се създаде европейски фонд на фондовете на рисковия капитал. В рамките на плана Комисията започна обществена консултация относно преразглеждането на разпоредбите за европейски фондове за рисков капитал и европейски фондове за социално предприемачество.

 

4. Превръщане в реалност на пазара на услуги без граници

Ситуацията в момента: Въпреки че на услугите се падат две трети от икономиката на ЕС, трансграничното предоставяне на услуги не е достатъчно развито. Премахването на необоснованите пречки пред трансграничното предоставяне на услуги ще създаде огромни възможности за навлизане на нови предприятия на пазара, за повишаване на конкурентоспособността и за понижаване на цените за потребителите. Въпреки това Директивата за услугите реализира само част от потенциала си. Например доставчиците на бизнес услуги, като архитектурни, инженерни и счетоводни фирми, които искат да предлагат услугите си в други страни от ЕС, често се сблъскват с ограничителни изисквания, като например изисквания във връзка с правната форма или капиталовото участие. Подобно на тях строителните компании често се сблъскват с обременяващи процедури за демонстриране на съответствие с разрешителните режими и изискваната застраховка „Гражданска отговорност“. Освен това за над 5000 професии в цяла Европа се изискват специални квалификации или звания. Въпреки че регулирането на професиите остава национален прерогатив, е ясно, че националните правила понякога затрудняват хората да получат достъп до определени работни места, а квалифицираните специалисти — да се установяват, да предоставят услуги или да работят в други страни от ЕС. Това ограничава избора на потребителите и допринася за повишаване на цените. Комисията координира взаимно оценяване на регулираните професии със страните членки, като им дава възможност да оценят съществуващата си рамка, да се поучат от добрите практики и да установят какви реформи са необходими.

Подход: Комисията ще въведе паспорт за услуги и ще подкрепя усилията на страните членки за модернизиране на регулираните професии. Тя ще предложи законодателни действия в отговор на регулаторните пречки, като различаващи се изисквания във връзка с правната форма и капиталовото участие, както и мултидисциплинарни ограничения за основни бизнес услуги и, ако е необходимо, организационни изисквания за строителните компании. Комисията ще преразгледа развитието на пазара и, ако се налага, ще предприеме действия във връзка със застрахователните изисквания за доставчиците на бизнес услуги и на строителни услуги.

 

...

 

2016 г.

 

Насоки за нуждата от реформи в страните членки по отношение на регулирането на професии

Аналитична рамка, която страните членки да използват при преразглеждане на съществуващите или при предлагане на допълнителни регулации на професии

Законодателно действие в отговор на набелязани регулаторни пречки по отношение на основни бизнес услуги и строителни услуги

Законодателна инициатива за въвеждане на паспорт за услуги за ключови сектори на икономиката, като строителните и бизнес услугите

 

И така…

 • Ще се променя ли Директивата за услугите? Не.В момента няма планове за преразглеждане или изменяне на Директивата за услугите. Акцентът е върху нейното прилагане.
 • Защо Комисията обръща толкова голямо внимание на сектора на услугите? Директивата за услугите от 2006 г. предизвика национални реформи за премахване на пречките пред компаниите да предлагат услугите си в други страни от ЕС, но прилагането ѝ трябва да се подобри. Проучвания показват, че по-динамичните пазари на услуги водят до по-евтини услуги и по-голям избор за потребителите. Отварянето на пазарите на услуги създава нови възможности: според оценки там, където регулаторните пречки са по-малко, се създават повече нови фирми. Производителността се увеличава в резултат от по-ефективното разпределяне на ресурсите, което води до повишаване на конкурентоспособността на нашия сектор на услугите. Тъй като услугите са все по-силно свързани с производството, това ще има важни положителни последици и за конкурентоспособността на нашата промишленост. Десетата годишнина на Директивата за услугите е добра възможност да удвоим усилията си и най-накрая да се възползваме максимално от възможностите на директивата.
 • Какво представлява паспортът за услуги и ще доведе ли той до надпревара към дъното чрез прилагане на трудовото законодателство на страната на произход? Паспортът за услуги е документ, издаван от национален орган, за да помага на доставчиците на услуги, които отиват в други страни, да доказват съответствие с изискванията, приложими към тях в страната членка, в която искат да предоставят услугите си. Паспортът за услуги ще бъде съпроводен от общо хранилище на национални документи, за да се избегнат множество изисквания за информация и документация, и от хармонизирани формуляри за уведомяване за необходимата информация. Паспортът за услуги не променя количеството приложими правила и не намалява обема на трудовото законодателство или изискванията за социална закрила, с които доставчиците на услуги трябва да се съобразяват.
 • Как е свързано това с предстоящите предложения относно трудовата мобилност? Спакета за трудовата мобилностще се въведе балансиран подход, насочен към насърчаване на трудовата мобилност, като в същото време се свеждат до минимум всички нежелани последици. Комисията приема много сериозно опасенията от евентуални случаи на злоупотреба. Като стимулира трудовата мобилност, Комисията се стреми да даде възможност на хората да се възползват от възможностите на единния пазар, като в същото време се предотвратяват злоупотреби. Подобно на стратегията за единния пазар, целта на пакета за трудовата мобилност е да допринесе за по-задълбочен и по-справедлив единен пазар. В него ще бъдат включени действия в подкрепа на трудовата мобилност, целенасочено преразглеждане на Директивата относно командироването на работници и предложение за подобряване на координацията на системите за социална сигурност в Европа.
 • Защо сте се съсредоточили върху бизнес услугите и строителството? Бизнес услугите (като счетоводни и инженерни услуги) са много важни за производството и за много други сектори на услугите. На бизнес услугите се падат 11 % от БВП на ЕС, но те се характеризират с ниско равнище на конкуренция и производителност, високи цени и неуспех в използването на възможностите на единния пазар. В сектора на строителството в ЕС работят около 15 млн. души, а делът му в БВП на Съюза е почти 6 %. В ЕС има почти три милиона строителни дружества, като 99 % от тях са МСП. Въпреки че строителните работници работят като командировани в други страни от ЕС, трансграничното предоставяне на строителни услуги от предприятия е много ниско, като това е един от най-слабо интегрираните сектори на услугите.
 • Възнамерявате ли да дерегулирате професии и да премахнете специални професионални квалификации, като майсторските свидетелства (Meisterbrief) в Германия? Комисията подкрепя двойните образователни системи, като тази в Германия, и няма намерение да иска премахването на удостоверенията Meisterbrief. Тя в никакъв случай не желае да се понижават стандартите и качеството на услугите и признава различните правила и традиции в страните членки в тази област. Въпреки това многообразието и различията между националните изисквания са препятствие за европейската икономика. В целия ЕС съществуват над 5000 регулирани професии. В някои страни те са 400, а в други — по-малко от 100. Така например за фризьори и козметици в някои страни членки няма никакви разпоредби, а в други се изисква задължително тригодишно професионално обучение. В проучвания се изтъква, че по-малко ограничителното регулиране има положителен ефект по отношение на създаването на работни места, цените за потребителите и цялостната ефективност на разпределянето на ресурсите в икономиката. Комисията не регулира или дерегулира професии — това си остава национален прерогатив, а препоръчва модернизиране и подкрепя реформите на страните членки в тази област.

 

5. Мерки в отговор на ограниченията в сектора на търговията на дребно

Ситуацията в момента: На търговията на дребно се пада едно на всеки осем работни места в ЕС, но производителността в сектора не нараства. При преразглеждане на правилата за установяване в сектора на търговията на дребно са открити редица пречки, включително ограничения за размера или местоположението на магазини за търговия на дребно, изискване да се кандидатства за голям брой разрешителни или самата продължителност на процедурата. Въпреки че някои ограничения във връзка с установяването в сектора на търговията на дребно могат да са оправдани, например по причини, свързани с градоустройството или екологията, понякога те не са целесъобразни и пропорционални на преследваните цели.

Подход: Въз основа на добре работещи решения в страните членки Комисията ще предложи добри практики, които ще позволят на националните органи да забележат неефективните елементи и да модернизират правната си рамка в областта на търговията на дребно. Това ще допринесе за намаляване на пречките и за улесняване на търговците на дребно да отварят търговски обекти в целия ЕС. То трябва също така да подпомогне страните членки при определянето на най-ефективните решения за постигане на цели на обществената политика, като опазване на околната среда и градоустройство и териториално планиране.


...

 

2017 г.:

Съобщение, в което се посочват добри практики за улесняване на установяването в сектора на търговията на дребно и за намаляване на оперативните ограничения

 

И така…

 • Защо ограниченията за установяване в сектора на търговията на дребно са проблем? Пречките в този сектор ограничават иновациите и избора на потребителите. Улесняването на установяването в сектора на търговията на дребно стимулира конкуренцията между търговците на дребно и води до понижаване на цените и повече ползи за потребителите.
 • Няма ли тази инициатива да позволи на големите вериги да смажат малките търговци на дребно? По-големите вериги вече са представени в националните икономики, въпреки че в търговията на дребно се очертава дългосрочната тенденция по-малките търговски обекти да ги конкурират чрез специализация. Както малките, така и големите търговци на дребно могат да имат полза от намаляването на пречките. По-специално намаляването на бюрокрацията и регулаторната тежест и повишаването на прозрачността ще бъдат от полза за МСП, на които им липсват ресурси да се справят със сложни правни и административни изисквания.

 

6. Предотвратяване на дискриминацията на потребители и предприемачи

Ситуацията в момента: Европейските потребители често се оплакват от неоправдани различия в отношението към тях въз основа на националност или място на пребиваване, въпреки факта, че те са забранени от правото на ЕС (Член 20 от Директивата за услугите). Примери за това са телекомуникационна компания, която отказва да предостави интернет връзка на граждани на друга страна, или дружества за комунални услуги, които искат от лицата, които не са постоянно пребиваващи, да плащат повече за вода. Или пък развлекателен парк, който автоматично пренасочва потребители към уебсайта на тяхната страна на пребиваване и позволява само директни дебитни плащания за годишни пропуски от клиенти, които имат национална банкова сметка.

Подход: Комисията ще предприеме действия, за да гарантира, че потребителите, които искат да купуват услуги или стоки в други страни от ЕС, било то онлайн или лично, няма да се сблъскват с различия в цените, условията за продажба или възможностите за доставка, освен ако това е оправдано от обективни и подлежащи на проверка причини. В съответствие с инициативата за геоблокирането в стратегията за цифров единен пазар и в рамките на широкообхватен подход за по-нататъшно повишаване на справедливостта на единния пазар, Комисията ще вземе мерки — както в областта на законодателството, така и на правоприлагането — за борба с необоснованото различно отношение към клиенти въз основа на място на пребиваване или националност.

 

...

 

2016 г.:

Законодателно действие за предотвратяване на дискриминацията срещу потребители въз основа на националност или страна на пребиваване

 

И така…

Трябва ли цените на едни и същи продукти и услуги да бъдат еднакви в целия ЕС? Определянето на различни цени на различните пазари не е законно, а и Комисията няма нито компетенции, нито намерение да хармонизира цените в ЕС. Цените могат да варират по множество обективни и основателни причини. Потребителите обаче се нуждаят от прозрачност и по-добри възможности да избират най-добрата възможна цена или услуга, достъпна на единния пазар. Те не бива да бъдат възпрепятствани в достъпа до по-привлекателни оферти в страни, различни от страната, в която пребивават. Само обективни критерии, като различни цени за транспорт, могат да оправдаят различно отношение към потребителите.

 • Защо са ни необходими допълнителни действия, ако това вече е забранено от правото на ЕС? В член 20, параграф 2 от Директивата за услугите е посочено, че страните членки трябва да гарантират предотвратяването на различното отношение от страна на дружествата към потребителите въз основа на тяхното място на пребиваване или националността им. Въпреки това твърде обширните правни формулировки и липсата на целеви средства за правна защита и инструменти за правоприлагане намаляват ефективността на разпоредбата. Целта на инициативата на Комисията е да подсили както правната позиция на потребителите, така и наличните инструменти за правоприлагане, включително и чрез реформа на Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите
 • Каква е връзката с геоблокирането? В Стратегията за цифровия единен пазар вече бе обявено законодателно действие срещу геоблокирането. Става дума за блокиране на достъпа до уебстраници, пренасочване и ограничения на оферти въз основа на страната на пребиваване на потребителя. Стратегията за единния пазар има за цел да се отговори на всички ограничения и дискриминация на географски принцип, независимо от това дали те са налице при пазаруване в магазин или онлайн. За да събере становища за геоблокирането и други видове дискриминация на географски принцип, с които се сблъскват клиентите в ЕС, Комисията започна обществена консултация през септември 2015 г.
 • Какво е направила Комисията досега за спиране на дискриминацията на потребители? Комисията може да започне действия срещу страни членки, които не гарантират спазването от дружествата на основния принцип на член 20 от Директивата за услугите. През септември 2014 г. Комисията привлече вниманието към дискриминационни практики срещу клиенти на фирми за коли под наем. В резултат на това през октомври 2014 г. фирмите за коли под наем поеха ангажимент да променят практиките си. Те ще определят различни цени според страната на пребиваване на потребителя само когато за това има обективни причини. През лятото на 2015 г. Комисията започна да разследва подобни практики на голям развлекателен парк във Франция. Разследването продължава.
 • Към кого могат да се обърнат потребителите, ако имат оплаквания? Потребителите могат да се свържат със своя национален европейски потребителски център или с органа за защита на потребителите в страната, в която е установен търговецът. Съществуват също така и специални органи за отделни сектори, като например European Car Rental Conciliation Service (ECRCS, Европейска служба за помирение в сектора на даването под наем на автомобили).

 

 

II - НАСЪРЧАВАНЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЯТА И ИНОВАЦИИТЕ

 

7. Модернизиране на нашата система от стандарти

Ситуацията в момента: Стандартите допринасят за безопасността, иновациите и оперативната съвместимост и са от изключително значение за създаването на единния пазар. Стандартите могат да обхващат от минимални равнища на защита и безопасност на предпазни каски, хирургически маски и асансьори до съвместни методологии за измерване на жилищната площ (основен въпрос за дружества, които се занимават с поддръжка на сгради). Процесът на стандартизация обаче се сблъсква с предизвикателства — като се започне от променящия се характер на икономиката и диверсифицирането на бизнес моделите (глобализация, разширени вериги на доставки и т.н.) и се стигне до все по-засилващата се роля на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), растящото значение на услугите и включването на стоки и услуги в общи пакети.

Подход: Чрез съвместна инициатива Комисията ще модернизира своето настоящо партньорство при определянето на стандарти в сътрудничество със съответните партньори: промишлеността, европейските организации по стандартизация, МСП и други заинтересовани страни. Въз основа на успешния опит във връзка с продуктовите стандарти, конкретните цели на бъдещата Съвместна инициатива за стандартизация ще бъдат Европа да продължи да се развива като международно средище в областта на стандартизацията, за да се даде възможност за реализиране на потенциала на стандартизацията на услугите и да се съобразят резултатите на европейската система за стандартизация с по-широките приоритети на политиката на ЕС.


...

 

2016 г.:

Съвместна инициатива за стандартизация

Специални насоки за стандартизиране на услугите

 

И така…

 

 • Ще наложи ли Комисията едни и същи стандарти на всички? Стандартите стимулират иновациите и конкуренцията, като предоставят възможност за стабилна и общоприета техническа база, на която може да се основава по-нататъшният напредък. По принцип обаче те са доброволни, така че всеки, който иска да възприеме различен подход, е свободен да го направи — при условие, че може да докаже, че съответните изисквания за безопасност и други важни изисквания са изпълнени.
 • Стандартите подходящи ли са за услуги?Доброволните стандарти, които отговарят на нуждите на пазара, могат значително да подобрят ефективността на дадено предприятие чрез по-добро разпределяне на ресурсите и съсредоточаване върху основни дейности. Те могат да помогнат за повишаване на качеството на услугите. На национално равнище стандартизирането на услуги се засилва все повече. На европейско равнище стандартите за услуги могат да играят важна роля за засилването на трансграничното предоставяне на услуги и подобряването на пазарната прозрачност, качеството на услугите и резултатите на доставчиците на услуги.

 

 

8. По-голяма прозрачност, ефективност и отчетност в областта на обществените поръчки

Ситуацията в момента: Обществените поръчки са от огромно значение за европейската икономика. Целта на правилата на ЕС е да гарантират ефективно използване на парите на данъкоплатците, намаляване на корупцията и модернизиране на публичната администрация. Публичните разходи за стоки, строителни работи и услуги са почти 19 % от БВП на ЕС: повече от 2,3 трилиона евро всяка година в ЕС. Прозрачните и конкурентни обществени поръчки на единния пазар създават бизнес възможности и допринасят за по-ефективна публична администрация, икономически растеж и създаване на работни места. В правото на ЕС са определени минимални хармонизирани правила за обществените поръчки, които трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство до април 2016 г. (до октомври 2018 г. за електронните обществени поръчки).

Подход:За да се ускорят инвестициите и да се избегнат продължителни съдебни спорове, Комисията ще помогне на страните членки с доброволен механизъм за предварителна оценка на свързаните с поръчките аспекти на някои мащабни инфраструктурни проекти. Тя ще стимулира създаването на мрежи за контакт между първоинстанционните органи по преразглеждането и ще оказва техническа помощ на страните членки за създаване на органи за бърза и справедлива защита. Комисията заедно със страните членки ще създаде регистри на поръчките, които обхващат целия им жизнен цикъл. Това ще повиши прозрачността и качеството на националните системи за обществени поръчки и ще подпомогне разработването на инструмент за анализиране на данни и откриване на аномалии. Накратко, предлагаме по-добро управление на една пета от нашия БВП. Доброволната предварителна оценка не засяга прерогативите на Комисията съгласно Договора.

 

...

 

2017 г.:

Доброволен механизъм за предварителна оценка на свързаните с обществени поръчки аспекти на някои мащабни инфраструктурни проекти

2017-2018 г.:

Инициативи за по-добро управление на обществени поръчки чрез създаване на регистри на поръчките, подобряване на събирането на данни и създаване на мрежи за контакт между органите по преразглеждането

 

 

И така…

 • Комисията иска просто да подобри националните процедури за обществени поръчки или да стимулира повече общоевропейски обществени поръчки? И двете. В момента делът на обществените поръчки, възложени на чуждестранни дружества, е нисък. Това на свой ред ограничава конкуренцията за обществени поръчки, което означава, че данъкоплатците не получават най-добрите стоки и услуги на икономически най-изгодната цена.
 • Механизмът за оценяване за инфраструктурните проекти няма ли просто да забави изграждането на така необходимите на Европа проекти? Не — точно обратното. В момента се изразходва твърде много време, за да се установи дали даден мащабен инфраструктурен проект е в съответствие с правилата за обществените поръчки. В рамките на предложения механизъм Комисията ще предоставя становището си в рамките на определен срок, който по принцип не следва да надхвърля три месеца след уведомяването за проекта.

 

 

9. Консолидиране на европейската рамка в сферата на интелектуална собственост  

 

Ситуацията в момента: Защитата на правата върху интелектуална собственост е важна за насърчаването на иновациите и креативността, които на свой ред водят до създаване на работни места и повишаване на конкурентоспособността. На ЕС е необходима привлекателна, достъпна и ефективна система за правата върху интелектуална собственост. Това е особено важно за МСП, които не разполагат със същите средства за управление на портфейла си от интелектуална собственост като по-големите дружества. Въпреки постигнатия наскоро напредък с приемането на системата за единен патент и реформата в областта на търговските марки, защитата на интелектуалната собственост в ЕС запазва фрагментарния си характер.

Подход: Комисията ще прокара последните мерки за превръщането на единния патент в реалност и ще поясни как той ще си взаимодейства с националните патенти и националните сертификати за допълнителна закрила. Както вече бе обявено в рамките на стратегията за цифров единен пазар, Комисията ще преразгледа прилагането на правилата на ЕС за интелектуалната собственост в съответствие с подхода „следвай парите“, чиято цел е да бъдат лишени извършителите на нарушения с търговско измерение от потоците си от приходи, вместо да бъдат преследвани физически лица за нарушаване на правата върху интелектуална собственост.

 

...

 

2016-2017 г.

Първо връчване на единния патент

Инициативи за модернизиране на рамката в областта на интелектуалната собственост, включително мерки в подкрепа на използването на интелектуална собственост от МСП и преглед на рамката за прилагане на правата върху интелектуална собственост

               

И така…

 • Какво ще включва преразглеждането на рамката на ЕС за прилагане на правата върху интелектуална собственост? Това ще дублира ли работата в рамките на стратегията за цифров единен пазар? Работата по линия на стратегията за единния пазар ще допълва работата, започнала в рамките на цифровия единен пазар. Докато цифровият единен пазар ще се концентрира върху модернизирането на правилата на ЕС за авторските права, включително прилагането на авторските права, стратегията за единния пазар е насочена към по-общото прилагане на правото на ЕС в областта на интелектуалната собственост, включително аспекти, които не са свързани с нарушаването на интелектуална собственост онлайн. След обществени консултации Комисията ще реши дали в бъдеще са необходими регулаторни или нерегулаторни действия.
 • Какво представляват сертификатите за допълнителна закрила? Сертификатите за допълнителна закрила са право върху интелектуална собственост, което служи като ограничено във времето удължаване на патентно право. Те важат за специфични фармацевтични продукти и продукти за растителна защита, които са били разрешени от регулаторни органи.
 • Само фармацевтичната промишленост ли ще има полза от това? Не. Сертификатите за допълнителна защита са важни не само за производителите на фармацевтични изделия и медицинско оборудване, но и за продукти за здраве на животните и за третиране на растителни култури, както евентуално и за други сектори, за чиито продукти се изисква разрешение за пускане на пазара.

 

III - ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛАГАНЕ

 

10. Създаване на култура на съответствие и интелигентно правоприлагане, укрепване на единния пазар на стоки и услуги  

Ситуацията в момента: Една от основните причини за това, че не всички възможности, които единният пазар предлага на хартия, се реализират, е, че правото на ЕС не се прилага изцяло. В средата на 2015 г. е имало около 1090 висящи процедури за нарушения. Неспазването отслабва единния пазар и намалява доверието на гражданите в него. Като се прилагат по-добре съществуващите правила, може да се постигне много.

Освен това прилагането се състои и в това националните органи да гарантират, че продуктите са безопасни и съответстват на правилата. Все още на пазара в ЕС има твърде много опасни и несъответстващи на изискванията продукти, което поставя в неблагоприятно положение спазващите правилата предприятия и застрашава потребителите.

В някои области принципът на взаимното признаване, който гарантира, че стоките, които се продават законно в една страна членка, могат да се движат свободно и да бъдат продавани в другите страни членки, не се прилага. Това пречи на предприятията, и особено на МСП, да продават продуктите си в други страни от ЕС.

Подход: Комисията ще работи ръка за ръка със страните членки и заинтересованите лица за създаване на интелигентна и споделена култура на спазване на правилата. Тя ще предложи регулаторна инициатива за събиране на всеобхватна, надеждна и безпристрастна информация от избрани участници на пазара, за да подобри способността си да следи за спазването на правилата на ЕС в приоритетни области. Освен това Комисията ще укрепи механизма за надзор на пазара за откриване на опасни и неотговарящи на изискванията продукти и тяхното изтегляне от пазара на ЕС. Тя също така ще засили прилагането на принципите на взаимно признаване. И накрая, Комисията ще засили изпреварващите мерки, за да се избегне създаването на нови пречки на пазара на услуги.


...

 

2016 г.:

Предложение за инструменти за пазарна информация, даващи на Комисията възможност да събира информация от подбрани участници на пазара

 

Законодателно предложение за подобряване на съществуващата процедура за уведомяване съгласно Директива 2015/1535 за услугите

 

План за действие за повишаване на осведомеността за принципа на взаимно признаване

 

2016-2017 г.:

Широкообхватен набор от действия за по-нататъшно недопускане на продуктите, които не отговарят на изискванията, до пазара на ЕС (включително и евентуална законодателна инициатива)

 

2017 г.:

Преразглеждане на Регламента относно взаимното признаване

Инструмент за анализ на данни с цел наблюдение на законодателството за единния пазар

 

И така…

 • За какво ще бъде използван инструментът за информация за единния пазар? Опитът в областта на конкуренцията показва, че подобни инструменти помагат за събиране на надеждна информация за Комисията с цел разработване на по-целенасочена и ефективна политика и по-добро прилагане. Въпреки че положението в областта на единния пазар е различно, инструментите за информация могат да са от полза, за да се разбере по-добре поведението на участниците на пазара, и по-специално на частните фирми, в някои области на единния пазар, като например геоблокирането или определянето на цени на трансграничните пратки.
 • Инструментът за информация за единния пазар ще доведе ли до допълнителна тежест за предприятията? Инструментът за пазарна информация ще бъде използван само когато Комисията смята, че той може да помогне за разрешаването на даден проблем. Инструментът ще бъде използван избирателно и само в особено важни случаи, например когато внимателното пресяване на цялата налична информация показва необходимостта от събиране на мнения директно от участниците на пазара.
 • Каква ще бъде целта на процедурата за уведомяване? Нови или променящи се технически разпоредби в страните членки могат да създадат ненужни и неоправдани технически пречки пред търговията. Разминаванията между националните правила могат да доведат до допълнителни разходи за компаниите износители и да ограничат търговията вътре в ЕС. Една по-ефективна процедура, обхващаща по-широк кръг от услуги и позволяваща на Комисията и страните членки да проучват и коментират национални проектозакони, ще гарантира по-добро функциониране на пазара на услуги. Това ще доведе до повишаване на прозрачността и ще даде възможност за по-добра оценка на пропорционалността на мерките.
 • Ще може ли Комисията да задължи компаниите да отговарят, например със санкции? Това ще бъде преценено и решено в нашето бъдещо предложение.
 • Какво ще направи Комисията, за да предотврати продажбата на пазара на ЕС на продукти, които не отговарят на изискванията? Комисията ще помага на предприятията да разполагат с цялата необходима информация за съответствието на продуктите. Тя ще актуализира и поясни задължението на предприятията да предлагат само продукти, които отговарят на изискванията. Освен това Комисията ще предприеме и действия за укрепване на пазарния надзор за продукти в ЕС, за повече и по-бързи проверки на продукти и по-бързо изтегляне на продукти, които не отговарят на изискванията.
 • Как могат да бъдат премахнати съществуващите пречки и да се предотврати създаването на нови? Комисията иска да се справи с често срещаните пречки чрез засилено прилагане на принципа на взаимно признаване. По-голямо и по-ефективно взаимно признаване в областта на стоките ще бъде постигнато по-специално чрез преразглеждане на Регламента относно взаимното признаване, който трябва да даде на предприятията ефективно право на свободно движение в рамките на Съюза на продукти, които се продават законно в дадена страна членка.Комисията иска да използва положителния опит с Директива (ЕС) 2015/1535 за прозрачността в рамките на единния пазар. В тази директива е предвидено уведомяване за проекти за регламенти в областта на стоките (промишлени, селскостопански и риболовни) и на услугите в сферата на информационното общество, за да се даде възможност на Комисията и страните членки да проучват дали те могат да създадат пречки пред търговията на вътрешния пазар. Това позволява проблемите да се изясняват и да се предотвратява тяхното възникване в духа на сътрудничеството и без да има необходимост от процедури за нарушения, а освен това би било полезна практика в областта на услугите.

 

 

 

MEMO/15/5910

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar