Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Frågor och svar: Ny förordning om nya livsmedel

Bryssel den 16 november 2015

Enighet om den nya förordningen om nya livsmedel

Idag nåddes en överenskommelse om den nya förordningen om nya livsmedel. Syftet med denna förordning är att göra det enklare för företag att introducera nya och nyskapande livsmedel på EU-marknaden, samtidigt som den höga livsmedelssäkerheten för konsumenterna garanteras. Förordningen ska ge konsumenterna tillgång till ett bredare urval av livsmedel. Den ska också skapa en gynnsammare miljö för den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin, den näst största sysselsättningssektorn inom EU, så att den kan dra nytta av innovationer i sektorn, vilket i sin tur gynnar tillväxt och sysselsättning.

Vad är nya livsmedel?

Nya livsmedel är livsmedel och livsmedelsingredienser som inte konsumerades i någon större utsträckning i EU före maj 1997, då den första lagstiftningen om nya livsmedel trädde i kraft. Det kan handla om nyutvecklade, innovativa livsmedel eller livsmedel som framställs med ny teknik och nya tillverkningsprocesser, men det kan också vara traditionella livsmedel från länder utanför unionen. Exempel på nya livsmedel som nyligen har godkänts är olja av frön från Buglossoides arvensis, rapsfröprotein och korianderfröolja.

Är dessa livsmedel godkända i EU?

Mellan 1997 och 2014 har ungefär 170 ansökningar om godkännande lämnats in i unionen, dvs. 7–10 per år, och hittills har cirka 90 nya livsmedel godkänts.

Till de godkända nya livsmedlen hör produkter som traditionellt har ätits i länder utanför EU, som chiafrön (med högt innehåll av omega 3-fettsyror), och livsmedel som produceras med de senaste tekniska innovationerna som värmebehandlade mjölkprodukter fermenterade med Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Andra exempel är ”salatrim” (ett energireducerat fett), DHA-rik olja från mikroalger och högtrycksbehandlad fruktjuice. Det senare är ett exempel på livsmedel som framställs med nya processer.

En fullständig lista över godkända nya livsmedel finns här.

Varför har kommissionen sett över lagstiftningen om nya livsmedel?

De nuvarande bestämmelserna är nästan 20 år gamla och sedan dess har den tekniska utvecklingen och de vetenskapliga rönen utvecklats avsevärt. EU:s bestämmelser behövde uppdateras, inte minst för att korta tiden för tillståndsförfarandet som för närvarande är i genomsnitt 3,5 år. Kommissionen föreslog en översyn redan 2008, men då nåddes ingen enighet mellan rådet och Europaparlamentet.

Vilka är de främsta förändringarna?

Med den nya förordningen ökar effektiviteten i tillståndsförandet och säkra och nyskapande livsmedel kan snabbare nå ut på marknaden. Onödiga handelshinder undanröjs samtidigt som hög livsmedelssäkerhet garanteras.

Ett centraliserat tillståndssystem ska skapas, som kommer att ge de sökande större säkerhet samtidigt som tillståndsprocessen blir enklare och snabbare.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ska göra en vetenskaplig riskbedömning för ansökningarna om godkännande av nya livsmedel, medan kommissionen ska handlägga varje ansökan och lägga fram ett förslag till godkännande om livsmedlet i fråga har visat sig vara säkert.

För att underlätta handeln med traditionella livsmedel från länder utanför unionen, vilka också betraktas som nya livsmedel, införs med den nya förordningen också ett bättre bedömningsförfarande för livsmedel som är nya i EU. Om det kan påvisas att det traditionella livsmedlet är säkert och om EU-länderna och Efsa inte ser några problem med säkerheten, kommer livsmedlet att kunna säljas när livsmedelsföretagaren har gjort en anmälan.

Bestämmelser om uppgiftsskydd ingår i den nya förordningen. I fem år efter det att det nya livsmedlet har godkänts kommer nya vetenskapliga belägg och äganderättsligt skyddade data inte att kunna användas i någon annan ansökan.

Vad finns det för villkor för att få tillstånd?

Nya livsmedel kommer endast att godkännas för användning inom EU under förutsättning att de inte utgör någon risk för folkhälsan, inte är näringsmässigt ofördelaktiga när de ersätter liknande livsmedel och inte är vilseledande för konsumenten. De måste genomgå en vetenskaplig bedömning innan tillstånd ges för att garantera att de är säkra. I godkännandet anges villkoren för användning, dess benämning som livsmedel/livsmedelsingrediens och märkningskrav.

Måste nya livsmedel märkas?

De allmänna märkningskraven i förordning (EU) nr 1169/2011 gäller också för nya livsmedel. Det kan också finnas specifika märkningskrav för nya livsmedel så att konsumenterna får rätt information, t.ex. varningstexter om att det nya livsmedlet inte rekommenderas för vissa känsliga grupper. Livsmedlets namn måste anges på etiketten, liksom eventuella användningsvillkor. Alla närings- och hälsopåståenden måste överensstämma med förordningen (EG) nr 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden om livsmedel (se MEMO/06/200).

Vad är nanomaterial och hur får de användas i livsmedel?

Nanomaterial är material som konstruerats på atom- och molekylnivå. I den nya förordningen anges att konstruerade nanomaterial, så som de definieras där, måste ha godkänts innan de används i livsmedel. Efsa ska bedöma säkerheten hos materialen, och sökanden måste också visa att de senaste metoderna har använts vid provningen av de konstruerade nanomaterial som tillståndet gäller.

Omfattas insekter av den nya förordningen?

Insekter äts redan i stor omfattning världen över. Inom EU betraktas insekter som nya livsmedel och definieras som livsmedelsingredienser som har isolerats från djur. Delar av insekter, som ben, vingar och huvud, ingår också i denna definition.

I den nya förordningen förtydligas att även hela djur, som hela insekter, som inte konsumerades i någon större utsträckning i EU före den 15 maj 1997, då den första lagstiftningen trädde i kraft, omfattas av definitionen av nya livsmedel.

Finns det ansökningar som ligger och väntar och kommer de att påverkas av de nya reglerna?

På senare år har det kommit in 7–10 ansökningar om tillstånd för nya livsmedel per år. Det finns för närvarande flera ansökningar som håller på att bedömas, exempelvis Ecklonia cavaflorotanniner, xylooligosackarider och sprejtorkat extrakt av Terminalia ferdinandiana EXELL. Om de här ansökningarna inte är färdigbehandlade när den nya förordningen träder i kraft, kommer den att gälla även för dem. Det innebär att kommissionen kommer att slutföra bedömningen av ansökningarna.

Kan medlemsländerna godkänna eller förbjuda nya livsmedel oberoende av EU?

Nej. I den nya förordningen fastställs harmoniserade bestämmelser för godkännande av nya livsmedel, vilket innebär att när ett livsmedel godkänts för försäljning i EU, får det säljas i alla medlemsländer. Ett medlemsland kan dock stoppa eller tillfälligt begränsa försäljningen av ett nytt livsmedel om de tror att det utgör en hälsofara enligt skyddsbestämmelser i den allmänna livsmedelslagstiftningen. Myndigheterna i det landet måste informera kommissionen som sedan gör en undersökning av landets skyddsåtgärder. Om ett livsmedel anses utgöra en risk för konsumenterna kan kommissionen omedelbart dra tillbaka försäljningstillståndet.

Kommer den nya förordningen att påverka innovationen inom livsmedelssektorn?

Målet med den nya förordningen är att göra tillståndsförfarandet för nya livsmedel enklare, snabbare och effektivare, så att innovativa livsmedel som är säkra för konsumenterna snabbare kan släppas ut på marknaden. Dessutom kommer bestämmelserna om uppgiftsskydd att skydda företagens intressen när de producerar nya och innovativa produkter, och även uppmuntra till innovation inom livsmedelssektorn.

Vad blir nästa steg?

Efter dagens överenskommelse ska den nya förordningen formellt antas av Europaparlamentet och rådet innan den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

När kommer de nya reglerna att börja tillämpas?

De nya reglerna ska börja tillämpas två år från den dag då den nya förordningen träder i kraft (slutet av 2017).

MEMO/15/5875

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar