Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Nové nariadenie o nových potravinách: otázky a odpovede

Brusel 16. november 2015

Dnes bolo schválené nové nariadenie o nových potravinách.

Cieľom nového nariadenia o nových potravinách, ktoré bolo dnes schválené, je zlepšiť podmienky, a tým zjednodušiť uvádzanie nových a inovatívnych potravín na trh EÚ a zároveň zachovať vysokú úroveň bezpečnosti potravín pre európskych spotrebiteľov. Európski spotrebitelia si budú môcť vyberať zo širšieho sortimentu potravín a európsky agropotravinársky priemysel – druhý najväčší zamestnávateľ v Európe – bude ťažiť z priaznivejšieho prostredia pre inovácie, ktoré zase podporia rast a zamestnanosť.

Čo sú nové potraviny?

Nové potraviny sú definované ako potraviny, ktoré neboli vo významnej miere konzumované v EÚ pred májom 1997 (keď prvé nariadenie o nových potravinách nadobudlo účinnosť). Môžu to byť novo vyvinuté inovatívne potraviny alebo potraviny vyrobené pomocou nových technológií a výrobných procesov, ako aj potraviny tradične konzumované mimo EÚ. Ako nové potraviny boli napríklad nedávno schválené olej z kamienkovca roľného (Buglossoides arvensis), bielkovina repky olejnej a olej zo semien koriandra.

Sú nové potraviny povolené v EÚ?

V období rokov 1997 až 2014 bolo v celej EÚ podaných približne 170 žiadostí o povolenie (7 – 10 žiadostí ročne). Doteraz bolo povolených približne 90 nových potravín.

Povolené nové potraviny zahŕňajú výrobky tradične konzumované v krajinách mimo EÚ ako semená šalvie hispánskej (s vysokým obsahom omega-3 mastných kyselín) a potraviny vyrábané s použitím najnovších technologických inovácií ako tepelne ošetrené mliečne výrobky fermentované baktériami Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Medzi iné príklady patrí „salatrim“ (nízkoenergetický tuk), olej z mikrorias bohatý na kyselinu dokozahexaénovú a ovocné šťavy ošetrené vysokým tlakom (ktoré sú príkladom potraviny vyrobenej novými výrobnými procesmi).

Úplný zoznam povolených nových potravín nájdete tu.

Prečo Komisia revidovala právne predpisy o nových potravinách?

Súčasné pravidlá vznikli skoro pred 20 rokmi. Odvtedy sa technologický vývoj a vedecké poradenstvo výrazne zmenili. Preto je v záujme zníženia dĺžky súčasného postupu povoľovania (3,5 roka v priemere) potrebné aktualizovať pravidlá EÚ. Predchádzajúcu revíziu navrhla Komisia v roku 2008, ale Rada a Európsky parlament ju neschválili.

Aké sú hlavné zmeny?

Nové nariadenie zvyšuje efektívnosť postupu povoľovania, umožňuje rýchlejšie uvádzanie bezpečných, inovatívnych potravín na trh a odstraňuje zbytočné prekážky obchodu a zároveň zaručuje vysokú úroveň bezpečnosti potravín.

Vytvára centralizovaný systém povoľovania, vďaka ktorému sa zvýši istota žiadateľov o povolenie nových potravín a zjednoduší a zrýchli postup povoľovania.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) bude vedecky posudzovať riziko v prípade žiadosti o povolenie novej potraviny, zatiaľ čo Komisia bude spravovať súbory každého žiadateľa a navrhovať povolenie novej potraviny, ktorá sa považuje za bezpečnú.

Na uľahčenie obchodu s tradičnými potravinami z krajín mimo EÚ, ktoré sa v EÚ považujú za nové potraviny, sa novým nariadením zavádza aj primeranejší postup posudzovania nových potravín prichádzajúcich do EÚ. Ak možno preukázať históriu bezpečného používania predmetnej tradičnej potraviny a ak členské štáty EÚ alebo EFSA nevyjadrili žiadne obavy súvisiace s bezpečnosťou, možno predmetnú tradičnú potravinu umiestniť na trh na základe notifikácie od prevádzkovateľa potravinárskeho podniku.

Nové nariadenie zahŕňa aj ustanovenia o ochrane údajov. Novo získané vedecké dôkazy a údaje, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, sa nebudú môcť použiť na účely ďalšej žiadosti počas obdobia piatich rokov od dátumu povolenia novej potraviny.

Aké sú podmienky na udelenie povolenia?

Povolenie na použitie novej potraviny v EÚ sa udelí iba vtedy, ak nová potravina nepredstavuje riziko pre verejné zdravie, nie je v porovnaní s podobnou potravinou, ktorú má nahradiť, menej výživná a nie je pre spotrebiteľov zavádzajúca. Pred udelením povolenia sa musí nová potravina vedecky posúdiť, aby sa zaručila jej bezpečnosť. Povolením sa stanovujú podmienky jej používania, označovania ako potraviny/zložky potravín a požiadavky na označovanie.

Musia sa nové potraviny označovať?

Nové potraviny podliehajú všeobecným požiadavkám na označovanie stanoveným v nariadení (ES) č. 1169/2011. Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie nových potravín sa môžu uplatňovať aj na riadne informovanie spotrebiteľa, t. j.: varovné označenia, že nová potravina sa neodporúča pre určité zraniteľné skupiny. Označenie musí uvádzať názov potraviny a v náležitých prípadoch špecifikovať podmienky používania. Všetky výživové a zdravotné tvrdenia musia byť zlučiteľné s nariadením (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach (pozri MEMO/06/200).

Čo sú nanomateriály a aké sú podmienky ich používania v potravinách?

Nanomateriály sú materiály vyrobené na úrovni atómov a molekúl. V novom nariadení sa špecifikuje, že na to, aby sa umelo vyrobené nanomateriály definované v nových právnych predpisoch mohli používať v potravinách, je potrebné ich povoliť ako novú potravinu. Ich bezpečnosť bude posudzovať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Žiadatelia musia takisto preukázať, že na skúšanie umelo vyrobených nanomateriálov, pre ktoré žiadajú povolenie, sa použili najaktuálnejšie skúšobné metódy.

Vzťahuje sa nové nariadenie na hmyz?

Konzumácia hmyzu je už značne rozšírená na celom svete. Definícia novej potraviny zahŕňa v EÚ hmyz ako zložku potravín izolovanú zo zvierat. Patria sem aj časti hmyzu (napríklad nohy, krídla, hlavy atď.).

V nových právnych predpisoch sa objasňuje, že aj celé zvieratá ako napríklad celý hmyz, spĺňajú definíciu novej potraviny, ak neboli vo významnej miere konzumované ľuďmi v EÚ pred 15. májom 1997 (dátum uzávierky nariadenia).

Posudzujú sa nejaké žiadosti a budú mať nové pravidlá na ne vplyv?

V posledných rokoch bolo každoročne podaných okolo 7 – 10 žiadostí o povolenie novej potraviny v celej EÚ. V súčasnosti členské štáty posudzujú viaceré žiadosti o povolenie novej potraviny, ako je napríklad florotanín z morských rias Ecklonia cava, xylo-oligosacharid a výťažok z plodu Terminalia ferdinandiana Exell sušený rozprašovaním. Na žiadosti, ktoré nebudú uzavreté do dňa, ktorým sa začína uplatňovať nové nariadenie, sa bude vzťahovať nové nariadenie. To znamená, že Komisia sa postará o uzavretie týchto žiadostí.

Môžu členské štáty schváliť alebo zakázať nové potraviny nezávisle od EÚ?

Nie. V nariadení o nových potravinách sa stanovujú harmonizované opatrenia na povoľovanie nových potravín, čo znamená, že ak je potravina schválená na uvedenie na trh v EÚ, môže sa predávať v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Členský štát EÚ však môže pozastaviť alebo dočasne obmedziť uvedenie akejkoľvek novej potraviny na trh a jej používanie, ak sa domnieva, že ohrozuje zdravie podľa ochranných ustanovení všeobecného potravinového práva. Orgány členského štátu musia o tom informovať Komisiu, ktorá potom preskúma ochranné opatrenie členského štátu EÚ. Ak sa zistí, že potravina predstavuje akékoľvek riziko pre spotrebiteľov, Komisia môže okamžite pozastaviť povolenie na jej uvedenie na trh v EÚ.

Bude mať nové nariadenie vplyv na inovácie v potravinárskom sektore?

Cieľom nového nariadenia je väčšie zjednodušenie, zrýchlenie a zefektívnenie postupu povoľovania nových potravín, aby sa inovatívne potraviny, ktoré sú bezpečné na konzumáciu, mohli rýchlejšie uviesť na trh. Ustanovenia o ochrane údajov okrem toho pomôžu chrániť záujmy spoločností, ktoré vyrábajú nové, inovatívne výrobky, a mali by takisto podporiť inovácie v potravinárskom sektore.

Aké sú ďalšie kroky?

Po dnešnom schválení musí nové nariadenie pred jeho uverejnením v Úradnom vestníku Európskej únie formálne prijať Európsky parlament a Rada.

Kedy budú platiť nové pravidlá?

Nové pravidlá sa začnú uplatňovať dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti nového nariadenia (zhruba koncom roka 2017).

MEMO/15/5875

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar