Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Faktu lapa

Jautājumi un atbildes. Jaunā regula par jauno pārtiku

Briselē, 2015. gada 16. novembrī

Šodien panākta vienošanās attiecībā uz jauno regulu par jauno pārtiku.

Šodien panākta vienošanās par jauno jaunās pārtikas regulu, kuras mērķis ir uzlabot nosacījumus, lai uzņēmumi varētu vieglāk jaunu un inovatīvu pārtiku piedāvāt ES tirgū, vienlaikus saglabājot augstu pārtikas nekaitīguma līmeni Eiropas patērētājiem. Patērētājiem Eiropā būs plašāka pārtikas izvēle, un Eiropas lauksaimniecības pārtikas nozarei, kas ir otrais lielākais nodarbinātības sektors Eiropā, tiks nodrošināta labvēlīgāka vide, lai gūtu labumu no inovācijām, kas savukārt veicina izaugsmi un nodarbinātību.

Kas ir jaunā pārtika?

Jaunā pārtika ir definēta kā pārtika, kas Eiropas Savienībā nav nozīmīgā apjomā izmantota cilvēku uzturā pirms 1997. gada maija (kad stājās spēkā pirmie jaunās pārtikas tiesību akti). Tā var būt jauna, inovatīva pārtika vai pārtika, kas ražota, izmantojot jaunas tehnoloģijas un ražošanas procesus, kā arī pārtika, ko tradicionāli patērē ārpus ES. Nesen apstiprinātā jaunā pārtika ir Buglossoides arvensis eļļa, rapšu sēklu proteīns un koriandra sēklu eļļa.

Vai šī pārtika ir atļauta Eiropas Savienībā?

No 1997. līdz 2014. gadam Eiropas Savienībā tika iesniegti aptuveni 170 pieteikumi atļaujas saņemšanai (7-10 pieteikumi gadā). Līdz šim ir atļauts lietot aptuveni 90 jaunus pārtikas produktus.

Atļautā jaunā pārtika ietver produktus, ko tradicionāli lieto trešās valstīs, piemēram, chia sēklas (ar augstu omega-3 taukskābju līmeni), un pārtiku, kas ražota, izmantojot jaunākās tehnoloģiskās inovācijas, piemēram, termiski apstrādāti piena produkti ar Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Vēl var minēt “salatrimu” (samazinātas kaloritātes tauki), no mikroaļģēm iegūtu eļļu ar augstu DHA saturu, augstspiedienā iegūtu augļu sulu (šis ir tādas pārtikas piemērs, kas iegūta, izmantojot jaunus ražošanas procesus).

Pilnu sarakstu ar atļauto jauno pārtiku, skatīt šeit.

Kādēļ Komisija pārskatīja tiesību aktus par jauno pārtiku?

Spēkā esošie noteikumi ir tapuši gandrīz pirms 20 gadiem. Kopš tā laika tehnoloģijas un zinātniskie ieteikumi ir ievērojami attīstījušies. Tādēļ, lai samazinātu pašreizējo atļaujas piešķiršanas procedūras ilgumu (vidēji trīsarpus gadi), ES noteikumi ir jāatjaunina. Iepriekšējo pārskatīšanu Komisija ierosināja 2008. gadā, bet netika panākta vienošanās starp Padomi un Eiropas Parlamentu.

Kādas ir galvenās izmaiņas?

Ar jauno regulu tiek uzlabota atļauju izsniegšanas procedūras efektivitāte, nodrošināta ātrāka nekaitīgas, inovatīvas pārtikas piegāde tirgū un novērsti nevajadzīgi šķēršļi tirdzniecībai, vienlaikus nodrošinot augstu pārtikas nekaitīguma līmeni.

Ar regulu izveido centralizētu atļauju izsniegšanas sistēmu, kas sniegs lielāku noteiktību pieteikuma iesniedzējiem, kuri vēlas saņemt atļauju jaunai pārtikai, un vienkāršos un paātrinās atļauju izsniegšanas procesu.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) veiks jaunās pārtikas pieteikuma zinātnisku riska novērtējumu, bet Komisija pārvaldīs katra pieteikuma iesniedzēja dokumentāciju un izvirzīs priekšlikumu par atļaujas izsniegšanu jaunajai pārtikai, kas atzīta par nekaitīgu.

Lai atvieglotu tirdzniecību ar tradicionālo pārtiku no trešām valstīm, ko uzskata par jauno pārtiku Eiropas Savienībā, ar jauno regulu arī tiek ieviesta atbilstošāka novērtējuma procedūra attiecībā uz pārtiku, kas ir jauna Eiropas Savienībā. Ja attiecībā uz konkrēto tradicionālo pārtiku var vēsturiski pierādīt, ka tā ir nekaitīga, un ES dalībvalstīm vai EFSA nav radušās bažas par tās nekaitīgumu, minēto tradicionālo pārtiku drīkstēs laist tirgū, pamatojoties uz pārtikas apritē iesaistītā uzņēmēja sniegto paziņojumu.

Jaunajā regulā ir iekļauti arī datu aizsardzības noteikumi. Jaunākos zinātniskos pierādījumus un patentētos datus nebūs iespējams izmantot citam pieteikumam piecus gadus no dienas, kad jaunajai pārtikai piešķirta atļauja.

Kādi ir atļaujas piešķiršanas nosacījumi?

Jauno pārtiku apstiprinās lietošanai ES tikai tad, ja tā nerada risku sabiedrības veselībai, uzturvērtības ziņā nav mazvērtīgāka, ja ar to paredzēts aizvietot līdzīgu pārtiku, un tā nav maldinoša patērētājam. Lai pārliecinātos par jaunās pārtikas nekaitīgumu, pirms atļaujas piešķiršanas ir jāveic tās zinātniskais novērtējums. Atļaujā izklāsta pārtikas lietošanas nosacījumus, tās atzīšanu par pārtiku/pārtikas sastāvdaļu un marķēšanas prasības.

Vai jaunā pārtika ir jāmarķē?

Jaunajai pārtikai piemēro vispārīgās marķēšanas prasības, kas noteiktas (Regulā (EK) Nr. 1169/2011). Lai pienācīgi informētu patērētājus, var piemērot arī īpašas papildu prasības attiecībā uz jaunās pārtikas marķēšanu, t.i., brīdinājuma norādes, ka jaunā pārtika nav ieteicama dažām jutīgu patērētāju grupām. Marķējumā jānorāda pārtikas nosaukums un attiecīgā gadījumā jāprecizē lietošanas nosacījumi. Visām uzturvērtības un veselīguma norādēm jāatbilst Regulai (EK) Nr. 1924/2006 par veselīguma un uzturvērtības norādēm (skatīt MEMO/06/200).

Kas ir nanomateriāli un kādi ir nosacījumi to izmantošanai pārtikā?

Nanomateriāli ir atomu un molekulu līmenī inženierijas ceļā iegūti materiāli. Jaunajā regulā noteikts, ka inženierijas ceļā iegūtiem nanomateriāliem, kas definēti jaunajā tiesiskajā regulējumā, pirms to izmantošanas pārtikas produktos ir nepieciešama jaunās pārtikas atļauja. To nekaitīgumu izvērtēs Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Turklāt pieteikuma iesniedzējiem jāpierāda, ka ir izmantotas jaunākās testēšanas metodes, lai pārbaudītu inženierijas ceļā iegūtus nanomateriālus, attiecībā uz kuriem tiek prasīta atļauja.

Vai jaunā regula attiecas uz kukaiņiem?

Kukaiņi jau tiek plaši patērēti visā pasaulē. Eiropas Savienībā kukaiņi ietilpst jaunās pārtikas definīcijā kā pārtikas produktu sastāvdaļas, kuras ir nodalītas no dzīvniekiem. Šī definīcija ietver arī kukaiņu daļas (piemēram, kājas, spārnus, galvas utt.).

Jaunais tiesiskais regulējums precizē, ka arī veseli dzīvnieki, piemēram, veseli kukaiņi, ja tie nav nozīmīgā apjomā izmantoti cilvēku uzturā Eiropas Savienībā pirms 1997. gada 15. maija (regulas noteiktais datums), ietilpst jaunās pārtikas definīcijā.

Vai patlaban notiek pieteikumu izskatīšana un vai tos ietekmēs jaunie noteikumi?

Pēdējos gados jaunās pārtikas atļaujas saņemšanai Eiropas Savienībā ir saņemti aptuveni 7-10 pieteikumi gadā. Pašlaik dalībvalstis izvērtē vairākus pieteikumus, piemēram, par Ecklonia cava florotanīniem, ksilooligosaharīdu un Terminalia ferdinandiana EXELL izsmidzinot žāvētu ekstraktu. Uz pieteikumiem, kuru izskatīšana netiks pabeigta līdz brīdim, kad sāk piemērot jauno regulu, attieksies jaunā regula. Tas nozīmē, ka Komisija rūpēsies par to, lai pabeigtu šo pieprasījumu izskatīšanu.

Vai dalībvalstis var atļaut vai aizliegt jauno pārtiku neatkarīgi no ES?

Nē. Regula par jauno pārtiku nosaka saskaņotus pasākumus jaunās pārtikas atļauju izsniegšanai, un tas nozīmē, ka tad, ja pārtikas produkts ir apstiprināts tirdzniecībai Eiropas Savienībā, to var pārdot jebkurā ES dalībvalstī. Tomēr ES dalībvalsts var apturēt vai uz laiku ierobežot jaunās pārtikas tirdzniecību un lietošanu, ja tā uzskata, ka šī pārtika apdraud veselību saskaņā ar vispārīgā pārtikas aprites regulējuma drošības noteikumiem. Dalībvalsts iestādēm jāinformē Komisija, kas, savukārt, veic izmeklēšanu par ES dalībvalsts aizsargpasākumiem. Ja konstatē, ka pārtika rada risku patērētājiem, Komisija var nekavējoties apturēt atļauju tās tirdzniecībai ES.

Vai jaunā regula skars inovāciju pārtikas nozarē?

Jaunās regulas mērķis ir atļauju izsniegšanas procedūru jaunai pārtikai padarīt vienkāršāku, ātrāku un efektīvāku, lai inovatīvu pārtiku, kuras lietošana ir nekaitīga, varētu ātrāk laist tirgū. Turklāt datu aizsardzības noteikumi palīdzēs aizsargāt to uzņēmumu intereses, kuri rada jaunu, inovatīvu pārtiku, un tādējādi veicinās inovāciju pārtikas nozarē.

Kas notiks tālāk?

Pēc šodien panāktās vienošanās jaunā regula ir oficiāli jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei pirms tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Kad tiks piemēroti jaunie noteikumi?

Jaunie noteikumi tiks piemēroti divus gadus pēc tam, kad stājas spēkā jaunā regula (apmēram 2017. gada beigās).

MEMO/15/5875

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar