Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Klausimai ir atsakymai. Naujasis reglamentas dėl naujų maisto produktų

Briuselis, 2015 m. lapkričio 16 d.

Šiandien susitarta dėl naujojo reglamento dėl naujų maisto produktų.

Naujuoju reglamentu dėl naujų maisto produktų, dėl kurio šiandien susitarta, siekiama gerinti sąlygas įmonėms, kad joms būtų lengviau pateikti ES rinkai naujus bei naujoviškus maisto produktus ir toliau Europos vartotojams užtikrinti aukšto lygio maisto saugą. Šis reglamentas leis Europos vartotojams džiaugtis didesniu maisto produktų asortimentu, be to, bus sukurta palankesnė aplinka Europos žemės ūkio ir maisto pramonei (antram pagal užimtumą sektoriui Europoje) naudotis inovacijomis, kurios savo ruožtu skatina ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

Nauji maisto produktai – kas tai?

Nauji maisto produktai – tai maisto produktai, kurie Sąjungoje nebuvo plačiai vartojami iki 1997 m. gegužės mėn., kai įsigaliojo pirmasis naujus maisto produktus reglamentuojantis teisės aktas. Tai gali būti naujai sukurti, naujoviški maisto produktai arba maisto produktai, gaminami naudojant naujas technologijas ir gamybos procesus, taip pat už ES ribų vartojami tradiciniai maisto produktai. Buglossoides arvensis sėklų aliejus, rapsų baltymai ir blakinės kalendros sėklų aliejus – tai keli neseniai patvirtintų naujų maisto produktų pavyzdžiai.

Ar šiuos maisto produktus leidžiama tiekti ES rinkai?

1997–2014 m. visoje ES pateikta apie 170 paraiškų leidimui gauti (7–10 paraiškų kasmet). Iki šiol leista rinkai pateikti 90 naujų maisto produktų.

Tarp naujų maisto produktų, kuriems suteiktas leidimas, yra ne ES šalyse vartojami tradiciniai maisto produktai, pavyzdžiui, ispaninio šalavijo sėklos (kuriose yra daug omega-3 riebalų rūgščių), ir maisto produktai, pagaminti naudojant naujausias technologines inovacijas, kaip antai termiškai apdoroti pieno gaminiai, fermentuoti Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Galima paminėti ir tokius pavyzdžius kaip trumpagrandės ir ilgagrandės aciltrigliceridų molekulės, t. y. riebalai, kurių energijos procentas mažesnis, mikrodumblių aliejus, kuriame gausu DHR, naudojant aukštą slėgį spaustos sultys (tai – maisto produkto, pagaminto naudojant naujus gamybos procesus, pavyzdys).

Visą naujų maisto produktų, kuriems suteiktas leidimas, sąrašą rasite čia.

Kodėl Komisija peržiūrėjo naujų maisto produktų teisės aktus?

Dabartinės taisyklės galioja jau beveik dvidešimt metų. Per šiuos metus padaryta didelė pažanga technologijų ir mokslo srityse. Todėl, siekiant sutrumpinti dabartinę leidimo suteikimo procedūros trukmę (vidutiniškai 3,5 metų), buvo būtina atnaujinti ES taisykles. Komisija dar 2008 m. pasiūlė peržiūrėti šias taisykles, tačiau Tarybai ir Europos Parlamentui šiuo klausimu nepavyko susitarti.

Kokie svarbiausi pakeitimai?

Naujuoju reglamentu užtikrinama veiksmingesnė leidimų suteikimo procedūra, sudaromos sąlygos greičiau pateikti rinkai saugius naujoviškus maisto produktus ir pašalinamos bereikalingos prekybos kliūtys, kartu užtikrinant aukšto lygio maisto saugą.

Juo sukuriama centralizuota leidimų suteikimo sistema, kuria užtikrinamas didesnis tikrumas pareiškėjams, siekiantiems gauti naujų maisto produktų leidimą, ir supaprastins bei pagreitins leidimų suteikimo procesą.

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) atliks mokslinį paraiškų dėl naujų maisto produktų rizikos vertinimą, o Komisija administruos kiekvieno pareiškėjo bylas ir pateiks pasiūlymus dėl naujų maisto produktų leidimų suteikimo, nustačius, kad jie yra saugūs.

Kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos prekybai tradiciniais ne ES šalių maisto produktais, kurie Europos Sąjungoje laikomi naujais maisto produktais, naujajame reglamente taip pat nustatyta tinkamesnė maisto produktų, kurie ES laikomi naujais, vertinimo procedūra. Jeigu galima įrodyti, kad minėti tradiciniai maisto produktai istoriškai yra saugūs ir jei ES valstybėms narėms ar EFSA nekyla abejonių dėl jų saugos, tuos tradicinius maisto produktus bus leidžiama pateikti rinkai, remiantis maisto tvarkymo subjekto pranešimu.

Į naująjį reglamentą taip pat įtrauktos duomenų apsaugos nuostatos. Naujausi moksliniai duomenys ir nuosavybės duomenys negalės būti naudojami naujai paraiškai pagrįsti penkerius metus po naujo maisto produkto įtraukimo į sąrašą.

Kokios yra leidimo suteikimo sąlygos?

Leidimas tiekti naujus maisto produktus ES rinkai bus suteikiamas, tik jeigu tie maisto produktai nekelia pavojaus visuomenės sveikatai, nėra mažiau maistingi nei panašūs maisto produktai ir neklaidina vartotojo. Prieš suteikiant leidimą turi būti atliktas tokių maisto produktų mokslinis vertinimas, siekiant užtikrinti jų saugą. Leidime nurodomos maisto produkto vartojimo sąlygos, jo kaip maisto produkto / sudedamosios dalies pavadinimas ir ženklinimo reikalavimai.

Ar nauji maisto produktai turi būti ženklinami?

Naujiems maisto produktams taikomi bendrieji ženklinimo reikalavimai, nustatyti (Reglamente (EB) Nr. 1169/2011). Siekiant tinkamai informuoti vartotojus gali būti taikomi specialūs papildomi naujų maisto produktų ženklinimo reikalavimai, t. y. gali būti reikalaujama etiketėse nurodyti, kad naujas maisto produktas nerekomenduojamas tam tikroms pažeidžiamoms grupėms. Etiketėje turi būti nurodytas maisto produkto pavadinimas ir, kai tinkama, konkrečios jo vartojimo sąlygos. Visi teiginiai apie maistingumą ir sveikatingumą turi derėti su Reglamentu (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maistingumą ir sveikatingumą (žr. MEMO/06/200).

Kas yra nanomedžiagos? Kokios jų naudojimo maiste sąlygos?

Nanomedžiagos – tai atomų ir molekulių lygmeniu dirbtinai sukurtos medžiagos. Naujajame reglamente nustatyta, kad prieš pradedant maisto produktuose naudoti dirbtinai sukurtas nanomedžiagas, apibrėžtas naujajame teisės akte, joms turi būti suteiktas naujų maisto produktų leidimas. Jų saugumą vertins Europos maisto saugos tarnyba. Pareiškėjai taip pat turi įrodyti, kad tiriant dirbtinai sukurtas nanomedžiagas, kurioms siekiama gauti leidimą, naudoti pažangiausi bandymo metodai.

Ar naujasis reglamentas taikomas vabzdžiams?

Vabzdžiai jau dabar visame pasaulyje plačiai vartojami maistui. Europos Sąjungoje vabzdžiams taikoma naujų maisto produktų kaip maisto produktų sudedamųjų dalių, išskirtų iš gyvūnų, apibrėžtis.  Ši apibrėžtis apima ir vabzdžių dalis (pavyzdžiui, kojas, sparnus, galvą ir pan.).

Naujajame teisės akte taip pat paaiškinama, kad naujo maisto produkto apibrėžtis taikoma ir visiems gyvūnams, pavyzdžiui, visiems vabzdžiams, jeigu jie ES nebuvo vartojami maistui iki 1997 m. gegužės 15 d. (galutinio termino pagal reglamentą).

Ar dar yra paraiškų, dėl kurių sprendimas nepriimtas, ir ar naujosios taisyklės turės poveikio tokioms paraiškoms?

Pastaraisiais metais visoje ES kasmet pateikiamos 7–10 paraiškų dėl naujų maisto produktų leidimų. Šiuo metu valstybės narės vertina kelias paraiškas, pavyzdžiui, dėl Ecklonia cava florotaninų, ksilo-oligosacharidų ir purškiamuoju būdu išdžiovintų Terminalia ferdinandiana ekstrakto (EXELL). Naujasis reglamentas bus taikomas paraiškoms, dėl kurių sprendimas nebus priimtas iki šio reglamento įsigaliojimo dienos. Tai reiškia, kad Komisija pasirūpins, kad minėtų paraiškų nagrinėjimas būtų užbaigtas.

Ar valstybės narės gali savarankiškai, be ES, patvirtinti naujus maisto produktus arba juos uždrausti?

Ne, negali. Reglamente dėl naujų maisto produktų nustatytos suderintos naujų maisto produktų leidimų suteikimo priemonės, tai reiškia, kad jeigu maisto produktą leista pateikti ES rinkai, juo gali būti prekiaujama bet kurioje ES valstybėje narėje. Vis dėlto ES valstybė narė gali sustabdyti arba laikinai apriboti prekybą nauju maisto produktu ir jo vartojimą, jeigu mano, kad toks maisto produktas kelia pavojų sveikatai, kaip apibrėžta maistą reglamentuojančių bendrųjų teisės aktų apsaugos priemonių nuostatose. Valstybių narių valdžios institucijos privalo informuoti Komisiją, kuri gavusi informaciją įvertina ES valstybės narės taikomą apsaugos priemonę. Jeigu nustatoma, kad maisto produktas kelia pavojų vartotojams, Komisija gali nedelsdama sustabdyti leidimo juo prekiauti ES galiojimą.

Ar naujasis reglamentas turės poveikio inovacijoms maisto sektoriuje?

Naujuoju reglamentu siekiama supaprastinti ir pagreitinti naujų maisto produktų leidimų suteikimo procedūrą ir užtikrinti didesnį jos veiksmingumą, kad saugius naujoviškus maisto produktus būtų galima greičiau pateikti rinkai. Be to, duomenų apsaugos nuostatos padės apsaugoti įmonių, gaminančių naujus ir naujoviškus maisto produktus, interesus ir turėtų paskatinti inovacijas maisto sektoriuje.

Tolesni veiksmai

Naująjį reglamentą, dėl kurio šiandien susitarta, turi oficialiai priimti Europos Parlamentas ir Taryba, vėliau jis bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Kada naujosios taisyklės bus pradėtos taikyti?

Naujosios taisyklės bus pradėtos taikyti praėjus dvejiems metams nuo naujojo reglamento įsigaliojimo dienos (maždaug 2017 m. pabaigoje).

MEMO/15/5875

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar