Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Uusi asetus uuselintarvikkeista – kysymyksiä ja vastauksia

Bryssel 16. marraskuuta 2015

Uuselintarvikkeita koskeva uusi asetus on hyväksytty tänään

Tänään hyväksytyn uuselintarvikkeita koskevan uuden asetuksen tavoitteena on parantaa edellytyksiä, jotta yritykset voisivat helpommin tuoda uusia ja innovatiivisia elintarvikkeita EU:n markkinoille. Samalla kuitenkin varmistetaan, että elintarvikkeiden turvallisuus kuluttajille on edelleen korkealla tasolla. Asetuksen myötä eurooppalaisille kuluttajille tulee enemmän valinnanvaraa ruokaostoksilla. Lisäksi sillä parannetaan Euroopan elintarviketeollisuuden olosuhteita, jotta se voi hyötyä paremmin innovoinneista, mikä puolestaan edistää kasvua ja työpaikkojen luomista. Ala on EU:n toiseksi suurin työllistäjä.

Mikä on uuselintarvike?

Uuselintarvikkeet ovat elintarvikkeita, joita ei ole käytetty merkittävässä määrin EU:ssa ennen toukokuuta 1997 (jolloin ensimmäinen uuselintarvikkeita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan). Ne voivat olla äskettäin kehitettyjä innovatiivisia elintarvikkeita tai elintarvikkeita, jotka on tuotettu uusilla tekniikoilla ja tuotantoprosesseilla. Ne voivat myös olla perinteisesti EU:n ulkopuolella käytettyjä elintarvikkeita. Äskettäin hyväksyttyjä uuselintarvikkeita ovat esimerkiksi Buglossoides arvensis -kasvin öljy, rapsiproteiini ja korianterin siemenöljy.

Ovatko ne sallittuja EU:ssa?

Vuosina 1997–2014 EU:ssa on jätetty noin 170 lupahakemusta (7–10 hakemusta vuodessa). Tähän mennessä noin 90 uuselintarviketta on hyväksytty käytettäviksi.

Hyväksyttyihin uuselintarvikkeisiin kuuluu tuotteita, joita perinteisesti syödään EU:n ulkopuolisissa maissa, kuten chia-kasvin siemenet (runsaasti omega-3-rasvahappoja). Niihin kuuluu myös elintarvikkeita, jotka on tuotettu uusimpien teknisten innovaatioiden avulla, kuten Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) -bakteerin avulla fermentoidut lämpökäsitellyt maitotuotteet. Muita esimerkkejä ovat ”salatrim” (rasva, jonka energiapitoisuutta on vähennetty), mikrolevistä saatu runsaasti DHA:ta sisältävä öljy ja korkeapainekäsitelty hedelmämehu (joka on esimerkki uusien tuotantomenetelmien avulla tuotetuista elintarvikkeista).

Katso täältä täydellinen luettelo hyväksytyistä uuselintarvikkeista.

Miksi komissio tarkisti uuselintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä?

Nykyiset säännöt ovat jo lähes 20 vuotta vanhoja. Tekniikka ja tiede ovat kehittyneet huomattavasti. Näin ollen EU:n sääntöjä oli päivitettävä lupamenettelyn nykyisen pituuden (keskimäärin kolme ja puoli vuotta) lyhentämiseksi. Komissio ehdotti edellisen kerran tarkistusta jo vuonna 2008, mutta neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä ei päästy asiasta sopimukseen.

Mitkä ovat merkittävimmät muutokset?

Uusi asetus parantaa lupamenettelyn tehokkuutta, mahdollistaa turvallisten ja innovatiivisten elintarvikkeiden nopeamman markkinoille toimittamisen sekä poistaa tarpeettomia kaupan esteitä. Samalla taataan elintarvikkeiden turvallisuuden korkea taso.

Siinä luodaan keskitetty lupajärjestelmä, joka parantaa uuselintarvikkeille lupaa hakevien tahojen oikeusvarmuutta ja yksinkertaistaa ja nopeuttaa lupamenettelyä.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) suorittaa uuselintarviketta koskevan hakemuksen tieteellisen riskinarvioinnin, kun taas komissio hallinnoi hakijoiden asiakirjoja ja tekee ehdotuksen turvalliseksi todetun uuselintarvikkeen hyväksymisestä.

Kolmansissa maissa on joitain perinteisiä elintarvikkeita, joita pidetään uuselintarvikkeina EU:ssa. Niillä käytävän kaupan helpottamiseksi uudessa asetuksessa otetaan myös käyttöön arviointimenettely, joka soveltuu paremmin EU:n alueella uusina pidettyihin elintarvikkeisiin. Jos voidaan osoittaa, että kyseinen perinteinen elintarvike on pitkään ollut turvallinen, eivätkä EU:n jäsenvaltiot tai Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen esitä turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita, perinteinen elintarvike voidaan saattaa markkinoille elintarvikealan toimijan ilmoituksen perusteella.

Lisäksi uuteen asetukseen on sisällytetty myös tietosuojaa koskevat säännökset. Uutta tieteellistä näyttöä sekä teollis- ja tekijänoikeuksien alaisia tietoja ei saa käyttää toista hakemusta varten viiden vuoden aikana sen jälkeen, kun uuselintarvike on hyväksytty.

Mitkä ovat hyväksymisen edellytykset?

Uuselintarvikkeet voidaan hyväksyä EU:ssa käytettäväksi vain, jos ne eivät aiheuta kansanterveydellistä vaaraa, niistä ei aiheudu ravitsemuksellista haittaa kun ne korvaavat vastaavan elintarvikkeen, eivätkä ne ole harhaanjohtavia kuluttajan kannalta. Niiden on läpäistävä tieteellinen arviointi ennen luvan myöntämistä, jotta voidaan varmistaa niiden turvallisuus. Luvassa vahvistetaan niiden käytön edellytykset, niiden nimeäminen elintarvikkeiksi tai elintarvikkeiden ainesosiksi ja merkintöjä koskevat vaatimukset.

Onko uuselintarvikkeet merkittävä?

Uuselintarvikkeisiin sovelletaan merkintöjä koskevia yleisiä vaatimuksia, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 1169/2011. Uuselintarvikkeiden merkintöihin voidaan soveltaa myös erityisiä lisävaatimuksia asianmukaisen tiedon välittämiseksi kuluttajalle. Tällöin kyseessä voi olla varoitusmerkintä, jonka mukaan uuselintarvike ei ole suositeltava tietyille muita heikommassa asemassa oleville väestöryhmille. Merkinnässä on mainittava elintarvikkeen nimi ja tarvittaessa sen käyttöä koskevat edellytykset. Kaikkien ravitsemus- ja terveysväitteiden on oltava ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaisia (ks. MEMO/06/200).

Mitä ovat nanomateriaalit ja mitkä ovat niiden käytön edellytykset elintarvikkeissa?

Nanomateriaalit ovat atomien ja molekyylien tasolla valmistettuja materiaaleja. Uudessa asetuksessa säädetään, että uudessa lainsäädännössä määriteltyjen valmistettujen nanomateriaalien on saatava uuselintarvikkeita koskeva hyväksyntä, ennen kuin niitä voidaan käyttää elintarvikkeissa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi niiden turvallisuuden. Hakijoiden on myös osoitettava, että lupahakemuksen kohteena olevien valmistettujen nanomateriaalien testausta varten on käytetty kehittyneimpiä menetelmiä.

Kuuluvatko hyönteiset uuden asetuksen soveltamisalaan?

Hyönteisiä käytetään elintarvikkeina jo laajalti eri puolilla maailmaa. EU:ssa hyönteiset kuuluvat uuselintarvikkeen määritelmään eläimistä peräisin olevana elintarvikkeiden ainesosana.  Hyönteisten osat (kuten koivet, siivet, päät jne.) sisältyvät myös tähän määritelmään.

Uudessa lainsäädännössä täsmennetään, että myös kokonaiset eläimet, kuten kokonaiset hyönteiset, kuuluvat uuselintarvikkeen määritelmään, jos niitä ei ole käytetty merkittävässä määrin ihmisravinnoksi EU:ssa ennen 15. toukokuuta 1997 (asetuksen mukainen aikaraja).

Onko tällä hetkellä käsittelyssä olevia hakemuksia ja vaikuttavatko uudet säännöt niihin?

Viime vuosien aikana on esitetty noin 7–10 uuselintarvikkeiden hyväksymistä koskevaa hakemusta vuodessa koko EU:n alueella. Tällä hetkellä jäsenvaltioiden arvioitavana on useita hakemuksia. Niiden aiheina ovat mm. Ecklonia cava -florotanniinit, xylo-oligosakkaridi ja Terminalia ferdinandiana exell -kasvin sumukuivattu uute. Hakemuksiin, joiden käsittelyä ei ole saatu päätökseen siihen mennessä kun uutta asetusta aletaan soveltaa, sovelletaan uutta asetusta. Tämän vuoksi komissio huolehtii näiden hakemusten loppuunkäsittelystä.

Voivatko jäsenvaltiot hyväksyä tai kieltää uuselintarvikkeen EU:sta riippumatta?

Eivät voi. Uuselintarvikkeita koskevassa asetuksessa säädetään yhdenmukaisesta menettelystä uuselintarvikkeiden hyväksymisessä, mikä tarkoittaa sitä, että kun elintarvike on saanut myyntiluvan EU:ssa, sitä voidaan myydä missä tahansa jäsenvaltiossa. EU:n jäsenvaltio voi kuitenkin väliaikaisesti keskeyttää uuselintarvikkeen markkinoille saattamisen ja käytön tai rajoittaa sitä, jos se katsoo, että yleisen elintarvikelainsäädännön suojasäännösten mukaan se voi aiheuttaa terveysvaaran. Jäsenvaltion viranomaisten on ilmoitettava asiasta komissiolle, joka tekee EU:n jäsenvaltion turvaamistoimia koskevan tutkinnan. Jos elintarvikkeen on todetaan aiheuttavan vaaran kuluttajille, komissio voi välittömästi keskeyttää sen kaupan pitämistä koskevan luvan voimassaolon EU:ssa.

Vaikuttaako uusi asetus elintarvikealan innovointiin?

Uuden asetuksen tavoitteena on tehdä uuselintarvikkeiden hyväksymismenettelystä yksinkertaisempi, nopeampi ja tehokkaampi, niin että innovatiivisia elintarvikkeita, joita on turvallista käyttää, voidaan saattaa markkinoille nopeammin. Lisäksi tietosuojasäännökset auttavat suojelemaan niiden yritysten etuja, jotka tuottavat uusia innovatiivisia tuotteita, ja niiden pitäisi auttaa edistämään innovointia elintarvikealalla.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Tänään saavutetun yhteisymmärryksen jälkeen Euroopan parlamentin ja neuvoston on vielä hyväksyttävä uusi asetus virallisesti. Sitten se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Milloin uusia määräyksiä aletaan soveltaa?

Uusia sääntöjä sovelletaan kahden vuoden kuluttua uuden asetuksen voimaantulosta (vuoden 2017 loppu).

MEMO/15/5875

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar