Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Nové nařízení o nových potravinách: otázky a odpovědi

Brusel 16. listopadu 2015

Dnes bylo schváleno nařízení o nových potravinách

Dnes bylo schváleno nařízení o nových potravinách, které má zjednodušit podmínky pro prodej nových, inovativních potravin na trhu EU a současně zachovat vysokou úroveň bezpečnosti potravin pro evropské spotřebitele. Toto nařízení zároveň zrušuje nařízení předchozí. Spotřebitelé v Evropě získají výhodu širšího výběru potravin a evropský zemědělsko-potravinářský průmysl bude jakožto sektor s druhým nejvyšším podílem na zaměstnanosti v Evropě těžit z příznivějšího prostředí pro inovace, které přispějí k růstu a tvorbě pracovních míst.

Co jsou nové potraviny?

Nová potravina je definována jako potravina, která nebyla v EU ve významné míře používána k lidské potřebě před květnem 1997 (kdy vstoupilo v platnost první nařízení o nových potravinách). Může se jednat buď o nově vyvinutou, inovativní potravinu, či o potravinu vyrobenou za použití nových technologií a výrobních postupů, ale i o tradiční potravinu ze zemí mimo EU. Nedávno byl například schválen olej ze semen kamejky rolní (Buglossoides arvensis), bílkovina řepky a olej ze semene koriandru.

Jsou nové potraviny povoleny v EU?

V letech 1997 až 2014 bylo v EU podáno přibližně 170 žádostí o povolení (tj. 7–10 žádostí ročně). Dosud bylo schváleno okolo 90 nových potravin.

Jedná se například o výrobky tradičně konzumované mimo EU, jako jsou semena chia (s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin), či potraviny vyrobené nejnovějšími technologiemi, třeba tepelně ošetřené mléčné výrobky fermentované bakterií Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Lze také jmenovat tzv. salatrimy, což jsou tuky se sníženým energetickým obsahem, olej bohatý na DHA z mikrořas nebo ovocné šťávy ošetřené vysokým tlakem (jako příklad potraviny vyrobené novým výrobním postupem).

Úplný seznam povolených nových potravin je uveden zde.

Proč Komise vůbec nařízení o nových potravinách revidovala?

Současná pravidla jsou téměř 20 let stará a za tu dobu prošly technologie a vědecké poradenství podstatným vývojem. Aby se snížila délka povolovacího řízení (nyní průměrně 3,5 roku), bylo proto nutné unijní pravidla aktualizovat. Komise navrhla jejich revizi již v roce 2008, ale Rada a Evropský parlament nedospěly k dohodě.

Jaké jsou hlavní změny?

Nové nařízení zefektivňuje povolovací řízení, zrychluje uvádění inovativních potravin na trh, odstraňuje zbytečné překážky obchodu a zároveň zaručuje vysokou bezpečnost potravin.

Vytváří centralizovaný systém povolování, který zvýší jistotu žadatelů a povolovací řízení zjednoduší a zrychlí.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) posoudí žádost o povolení z vědeckého hlediska, zatímco Komise povede složky žadatelů a bude navrhovat povolení potraviny, která byla uznána za bezpečnou.

Aby se ze zemí mimo EU zjednodušil dovoz tradičních potravin, které jsou v Unii považovány za nové, zavádí také nové nařízení pro tyto potraviny vhodnější posuzovací řízení. Pokud lze u tradiční potraviny prokázat, že má dlouhou historii bezpečného používání, a členské státy EU ani EFSA nemají výhrady, může provozovatel potravinářského podniku její uvedení na trh pouze oznámit.

Nové nařízení upravuje i ochranu údajů. Nově vypracované vědecké důkazy a údaje, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví, nesmějí být použity po dobu pěti let ode dne povolení nové potraviny.

Za jakých podmínek se udělí povolení?

V Unii budou povolovány pouze nové potraviny, které nepředstavují riziko pro veřejné zdraví, nejsou z výživového hlediska méně prospěšné, jsou-li určeny k nahrazení jiné potraviny, a neuvádějí spotřebitele v omyl. Před povolením musí být potraviny za účelem zaručení bezpečnosti vědecky posouzeny. V povolení se vedle podmínek používání také stanoví, zda jde o potravinu či složku potravin a jak se označí na etiketě.

Musí se nové potraviny označovat na etiketě?

Na nové potraviny se vztahují obecné požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 1169/2011. Aby byli spotřebitelé dostatečně informováni, uvedou se v určitých případech na obale dodatečné informace, například varování, že nová potravina není doporučena určité skupině obyvatelstva, pro niž by mohla mít zdravotní důsledky. Etiketa musí uvádět název potraviny a případně podmínky používání. Výživová a zdravotní tvrzení musí splňovat kritéria podle nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních (viz MEMO/06/200).

Co jsou nanomateriály a za jakých podmínek se mohou v potravinách používat?

Nanomateriály jsou materiály uměle vyrobené na úrovni atomů a molekul. Podle nového nařízení musí být umělé nanomateriály, definované novou právní úpravou, před použitím v potravinách povoleny podle nařízení o nových potravinách. Bezpečnost posoudí Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Žadatelé mají dále povinnost prokázat, že umělé nanomateriály, o jejichž povolení žádají, byly testovány s využitím nejpokročilejších metod.

A co hmyz – vztahuje se na něj nové nařízení také?

Hmyz se běžně jí v mnoha zemích světa. V EU spadá do definice nových potravin jako nová složka potravin, která je izolována z těl živočichů. Tato definice platí i pro části hmyzu (nohy, křídla, hlavy atd.).

Nový předpis objasňuje, že definice nových potravin se vztahuje i na celé živočichy, jako je celý hmyz, jestliže nebyli v EU ve významné míře konzumováni před 15. květnem 1997 (tj. před vstupem nařízení v platnost).

Probíhá teď posuzování žádostí a platí nová pravidla i pro ně?

V posledních letech je v EU každoročně podáno okolo 7–10 žádostí o povolení nové potraviny. Členské státy v současnosti posuzují několik takovýchto žádostí. Jedná se například o florotaniny z mořské řasy Ecklonia cava, xylo-oligosacharid a výtažek ze sprejově sušeného plodu Terminalia ferdinandiana Exell (australský strom). Na žádosti nevyřízené před tím, než se začne nové nařízení používat, se již vztahuje nové nařízení. Komise proto zajistí urychlené dokončení rozpracovaných žádostí.

Mohou členské státy povolit či zakázat novou potravinu nezávisle na EU?

Nemohou. Nařízení o nových potravinách stanoví, že se tyto potraviny povolují harmonizovaným postupem. To znamená, že jakmile je potravina schválena pro uvádění na trh v EU, může se prodávat ve všech členských státech. Domnívá-li se však členský stát, že nová potravina je podle obecného potravinového práva zdraví nebezpečná, může její uvádění na trh a používání pozastavit či dočasně omezit. Orgány členských států o tom informují Komisi, která následně ochranné opatření členského státu EU prošetří. Jestliže se zjistí, že určitá potravina představuje pro spotřebitele riziko, může Komise okamžitě pozastavit povolení k uvádění na unijní trh.

Jak nové nařízení ovlivní inovace v potravinářství?

Cílem nového nařízení je zjednodušit, zrychlit a zefektivnit povolování nových potravin, aby se prokazatelně bezpečné inovativní potraviny dostávaly na trh rychleji. Ustanovení o ochraně údajů navíc pomohou ochránit zájmy společností, které nové inovativní produkty vyrábějí, a měla by také podpořit inovace v potravinářském sektoru.

Co bude následovat?

Po dnešní dohodě musí nové nařízení schválit Evropský parlament a Rada a následně bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Odkdy se budou nová pravidla používat?

Nová pravidla se začnou používat za dva roky ode dne vstupu nového nařízení v platnost (tj. koncem roku 2017).

MEMO/15/5875

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar