Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Въпроси и отговори: Нов регламент за новите храни

Брюксел, 16 ноември 2015 r.

Днес бе договорен нов регламент за новите храни.

Новият регламент за новите храни, за който бе постигнато споразумение днес, има за цел да улесни въвеждането на нови и новаторски храни на пазара на ЕС, като същевременно се поддържа високо равнище на безопасност на храните за европейските потребители. Те ще разполагат с по-голям избор от храни, а хранително-вкусовата промишленост — вторият по големина сектор на заетост в Европа — ще може по-лесно да се възползва от иновациите, което от своя страна ще стимулира растежа и заетостта.

Какво е нова храна?

Новите храни са храни, които не са били консумирани в значителни количества в ЕС преди май 1997 г. (когато влиза в сила първото законодателство за новите храни). Това могат да бъдат новоразработени и новаторски храни или храни, произведени чрез нови технологии и производствени процеси, както и храни, които по традиция се консумират извън ЕС. Сред неотдавна одобрените нови храни са например масло от Buglossoides arvensis, белтък от рапично семе и масло от семена от кориандър.

Разрешени ли са новите храни в ЕС?

Между 1997 г. и 2014 г. е имало около 170 заявления за издаване на разрешения в целия ЕС (7-10 заявления годишно). До момента около 90 нови храни са получили разрешение за ползване.

Сред разрешените нови храни са продукти, които традиционно се консумират в страни извън ЕС като семена от чиа (високо съдържание на омега-3 мастни киселини) и храни, произведени с помощта на последните технологични иновации, като например термично обработени млечни продукти, ферментирали с Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Други примери са също бедната на енергия мазнина salatrim, богатото на DHA масло от микроводорасли и плодов сок, получен под високо налягане (нов производствен процес).

Вижте пълен списък на разрешените нови храни.

Защо Комисията преразгледа законодателството за новите храни?

Настоящите правила датират от преди почти 20 години. Оттогава насам науката и технологиите са се развили значително. Поради това правилата на ЕС трябваше да бъдат актуализирани, за да се намалят сроковете за получаване на разрешение (понастоящем средно 3 години и половина). Комисията предложи преразглеждане на правилата още през 2008 г., но тогава Съветът и Европейският парламент не стигнаха до споразумение.

Какви са основните промени?

С новия регламент се подобрява ефективността на процедурата за даване на разрешение, позволява се по-бързо достигане на безопасни, новаторски храни до пазара и се премахват ненужните пречки пред търговията, като същевременно се гарантира висока степен на безопасност на храните.

Създава се централизирана система за разрешения, която ще предостави по-голяма сигурност на заявителите и ще опрости и ускори процеса на издаване на разрешения.

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) ще извършва научна оценка на риска за всяко заявление за нова храна, а Комисията ще управлява досиетата на заявителите и ще представя предложения за разрешаване на новите храни, за които е установено, че са безопасни.

С новия регламент се въвежда и по-адекватна процедура за оценка на новите храни в ЕС, за да се улесни търговията с традиционни храни от държави извън Съюза, които се считат за нови храни в него. Ако може да се демонстрира, че въпросната традиционна храна е безопасна в исторически план и държавите от ЕС или ЕОБХ не повдигнат възражения, традиционната храна ще се пуска на пазара въз основа на уведомление от стопанския субект в областта на храните.

В новия регламент са включени и разпоредби за защита на данните. Новоразработените научни доказателства и частните данни няма да могат да се използват в друго заявление за период от 5 години след разрешаването на новата храна.

Какви са условията за издаване на разрешение?

Нови храни се одобряват за употреба в ЕС само ако не представляват риск за общественото здраве, не са неблагоприятни в хранителен аспект, когато заместват подобни храни, и не са подвеждащи за потребителя. Новите храни трябва да бъдат подложени на научна оценка, преди да бъдат разрешени, за да се гарантира безопасността им. В разрешението се определят условията за тяхното използване, предназначението им като храни или хранителни съставки и изискванията за етикетиране.

Новите храни трябва ли бъдат етикетирани?

Новите храни подлежат на общите изисквания за етикетиране, установени с Регламент (ЕО) № 1169/2011. Възможно е за етикетирането на нови храни да важат специфични допълнителни изисквания за надлежно информиране на потребителя, като например етикети с предупреждение, че новата храна не се препоръчва за някои уязвими групи от населението. Върху етикета трябва да се посочва наименованието на храната и евентуално условията за използването ѝ. Всяко твърдение, свързано със здравето или хранителните качества, трябва да отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 за хранителните и здравните претенции за храните (вж. MEMO/06/200).

Какво представляват наноматериалите и какви са условията за употребата им в храни?

Наноматериалите са материали, изработени на равнището на атомите и молекулите. В новия регламент се посочва, че наноматериалите, определени в новото законодателство, трябва да получат разрешение за нова храна, преди да бъдат използвани в хранителни продукти. Тяхната безопасност ще се оценява от Европейския орган за безопасност на храните. Заявителите трябва също така да докажат, че са използвали най-съвременните методи за изпитване на наноматериалите, за които искат разрешение.

Насекомите обхванати ли са от новия регламент?

Насекоми вече се консумират по цял свят. В ЕС насекомите попадат в обхвата на определението за нови храни като хранителни съставки, изолирани от животни.  Частите от насекоми (като например крака, крила, глава и др.) също попадат в рамките на това определение.

В новото законодателство се изяснява също, че ако цели животни, като например цели насекоми, не са били консумирани в значителна степен от хората в ЕС преди 15 май 1997 г. (датата, посочена в регламента), те също попадат в обхвата на определението за нова храна.

Има ли заявления в процес на разглеждане и ще бъдат ли те засегнати от новите правила?

През последните години имаше около 7-10 заявления за разрешения за нови храни годишно в целия ЕС. Има няколко приложения, като например Еcklonia Cava phlorotannins, ксило-олигозахарид и пулверизационно изсушен екстракт на Terminalia ferdinandiana EXELL, които се оценяват от държавите от ЕС в момента. Приложенията, които не са окончателни в момента на влизане в сила на новия регламент, ще се уреждат по правилата в него. Това означава, че Комисията ще се погрижи за приключването на тези заявления.

Могат ли държавите членки да одобряват или забраняват нови храни независимо от ЕС?

Не. В регламента за новите храни се определят хармонизирани мерки за разрешаване на нови храни, което означава, че след като даден хранителен продукт е одобрен за пускане на пазара в ЕС, той може да се продава във всяка държава членка. Въпреки това дадена държава от ЕС може временно да спре или ограничи продажбата и употребата на нови храни, ако смята, че те представляват заплаха за здравето съгласно защитните разпоредби на общото законодателство в областта на храните. Органите на държавата трябва да информират Комисията, която след това извършва разследване на защитната мярка на държавата. Ако се установи, че дадена храна представлява риск за потребителите, Комисията може незабавно да прекрати своето разрешение за пускането ѝ на пазара в ЕС.

Новият регламент ще се отрази ли на иновациите в сектора на храните?

Целта на новия регламент е процедурата за разрешаване на нови храни да стане по-опростена, по-бърза и по-ефикасна, за да могат безопасните за потребителите новаторски храни да стигат до пазара по-бързо. Освен това разпоредбите за защита на данните ще помогнат да се защитят интересите на дружествата, които произвеждат новаторски продукти и ще насърчат иновациите в хранителния сектор.

Какво следва?

След днешното споразумение новият регламент трябва да бъде официално приет от Европейския парламент и от Съвета преди публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Кога влизат в сила новите правила?

Новите правила влизат в сила две години след влизането в сила на новия регламент (към края на 2017 г.).

MEMO/15/5875

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar