Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV PT FI EL CS HU LT PL BG

Comisia Europeană - Fișă informativă

Pachetul de măsuri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor adoptat în luna octombrie: principalele decizii

Bruxelles, 22 octombrie 2015

Prezentare generală pe domenii de politică

1

Comisia Europeană, prin intermediul pachetului lunar conținând decizii referitoare la cazurile de nerespectare a legislației UE, acționează în justiție statele membre care nu și-au îndeplinit obligațiile care le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează numeroase sectoare și domenii de politică UE (a se vedea anexa 1), au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie (cuprinzând 19 avize motivate și 10 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene) sunt prezentate mai jos, fiind grupate pe domenii de politică. De asemenea, Comisia închide 53 de cazuri în care statele membre implicate au soluționat problemele semnalate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe informații cu privire la procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea, în întregime MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii privind toate deciziile luate, a se consulta registrul deciziilor privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor.


1. Energie

(Pentru informații suplimentare: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Avize motivate

Comisia solicită unui grup de unsprezece state membre să transpună integral Directiva UE privind eficiența energetică

Comisia Europeană a solicitat unui grup de unsprezece state membre (Belgia, Bulgaria, Cipru, Finlanda, Lituania, Luxembourg, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Spania și Ungaria) să asigure transpunerea integrală a Directivei privind eficiența energetică(2012/27/UE). În temeiul respectivei directive, statele membre trebuie să realizeze economii de energie în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020. Ele trebuie să îndeplinească această cerință prin utilizarea de sisteme de obligații în materie de eficiență energetică și/sau de alte măsuri de politică specifice pentru a promova îmbunătățirea eficienței energetice în gospodării, în construcțiile industriale și în sectorul transporturilor. Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 5 iunie 2014. Astăzi, Comisia a trimis avize motivate către Belgia, Cipru, Finlanda, Lituania, Luxembourg, Polonia, Republica Cehă și Spania. Totuși, Comisia a identificat lacune în materie de transpunere în legislațiile naționale ale Bulgariei, Portugaliei și Ungariei, aceste lacune fiind abordate în cadrul unor avize motivate suplimentare transmise astăzi. Avizul motivat suplimentar adresat Ungariei, transmis astăzi, înlocuiește decizia Comisiei prin care Curtea de Justiție a UE este sesizată cu privire la statul membru respectiv. Comisia continuă să monitorizeze punerea în aplicare a directivei și va lua măsuri pentru remedierea oricăror deficiențe viitoare. În prezent, cele unsprezece state membre au la dispoziție două luni pentru a se conforma obligațiilor care le revin, după care Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE în privința statelor membre respective și să solicite sancțiuni financiare. Pentru o imagine de ansamblu a transpunerii de către statele membre a Directivei UE privind eficiența energetică, a se consulta anexa II. Informații suplimentare referitoare la Directiva privind eficiența energetică sunt disponibile pe site-ul internet al DG Energie.

Comisia solicită FINLANDEI să transpună integral Directiva privind rezervele petroliere
Comisia Europeană a solicitat Finlandei să asigure transpunerea integrală a legislației UE privind rezervele petroliere. Directiva privind rezervele petroliere (2009/119/CE) impune statelor membre să mențină rezerve minime de țiței și/sau de produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri zilnice medii nete sau cu 61 de zile de consum mediu intern, în funcție de care dintre cele două cantități este mai mare. Directiva trebuia să fie transpusă de statele membre în legislația națională până la 31 decembrie 2012. Dată fiind ponderea petrolului în consumul energetic al UE și puternica dependență externă a UE față de aprovizionarea cu țiței și produse petroliere, este vital să se mențină rezervele minime necesare pentru a garanta accesul consumatorilor la produsele petroliere. Astăzi, Comisia a transmis Finlandei un aviz motivat, întrucât Finlanda a transpus doar parțial cerințele prevăzute în directivă. De exemplu, Finlanda nu a transpus cerințele legate de accesibilitatea fizică a rezervelor și la cantitatea acestora. În ianuarie 2013 s-au declanșat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva unui grup de state membre care nu și-au respectat obligațiile în materie de transpunere. Alte proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor au fost declanșate în urma finalizării unui control sistematic al transpunerii. Majoritatea acestor proceduri au fost încheiate între timp, întrucât statele membre și-au îndeplinit obligațiile în materie de transpunere. În prezent, Finlanda are la dispoziție două luni pentru a se conforma obligațiilor care îi revin, după care Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE în privința statului membru respectiv. Mai multe informații privind siguranța aprovizionării cu petrol sunt disponibile pe site-ul internet al DG Energie.


2. Mediu

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Avize motivate

Comisia solicită REPUBLICII CEHE să returneze un transport de deșeuri toxice

Comisia solicită Republicii Cehe să returneze 20 000 de tone de deșeuri periculoase. Deșeurile, constând într-un amestec de gudron acid rezultat din rafinarea petrolului, praf de cărbune și oxid de calciu, au fost expediate către Katowice, Polonia, de un operator ceh la sfârșitul anului 2010, fiind clasificate drept produs în temeiul legislației din Cehia. Cu toate acestea, Polonia a refuzat să accepte transportul pe motiv că acesta constă în deșeuri periculoase și solicită ca transportul respectiv să fie returnat la locul său de origine. Legislația UE (Regulamentul (CE) nr. 1013/2006) din acest domeniu stipulează că atunci când autoritățile relevante din diferite state membre nu pot conveni dacă un transport constă sau nu în deșeuri, transportul respectiv trebuie să fie tratat drept deșeuri și, prin urmare, el trebuie returnat către țara sa de origine. Comisia a transmis o scrisoare de punere în întârziere în noiembrie 2014 dar, întrucât Republica Cehă încă nu a recuperat deșeurile respective, Comisia îi transmite astăzi un aviz motivat. Dacă Republica Cehă nu acționează în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Comisia solicită GRECIEI și UNGARIEI să pună în aplicare reglementări prin care să se interzică introducerea pe piața UE a lemnului recoltat în mod ilegal

Comisia Europeană cere Greciei și Ungariei să se conformeze normelor UE menite să combată comerțul cu lemn recoltat în mod ilegal. Regulamentul UE privind lemnul [EUTR; Regulamentul (UE) nr. 995/2010], care a intrat în vigoare la data de 3 martie 2013, interzice introducerea pe piața europeană a lemnului recoltat în mod ilegal, în timp ce regulamentul privind aplicarea reglementărilor forestiere, guvernare și schimburi comerciale (FLEGT) [Regulamentul (CE) nr. 2173/2005], aplicabil din 2005, stabilește un regim de licențe pentru verificarea legalității importurilor către UE de lemn provenit țări care au semnat acorduri parteneriat în temeiul regimului respectiv. Comisia a semnalat pentru prima oară Greciei preocupările sale în cadrul unei scrisori de punere în întârziere transmisă în mai 2015 referitoare la aplicarea ambelor regulamente. Cele mai recente rapoarte din Grecia arată că, deși acest stat membru a luat o serie de măsuri pentru a se conforma cu cerințele celor două regulamente, autoritățile elene încă nu au adoptat o legislație națională care să permită îndeplinirea obligațiilor care decurg din cele două regulamente.  De asemenea, într-o scrisoare de punere în întârziere transmisă în mai 2015, Comisia a exprimat preocupări referitoare la aplicarea de către Ungaria a regulamentului UE privind lemnul. Cu toate că Ungaria a raportat realizarea unor progrese, sunt încă necesare o serie de măsuri pentru a soluționa deficiențele în materie de conformitate. Ungaria încă trebuie să stabilească condițiile instituționale și de reglementare pentru sistemele de controale menite să combată comerțul cu lemn colectat în mod ilegal și sunt necesare acte legislative suplimentare pentru a stabili nivelul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor regulamentului. Prin urmare, Comisia transmite un aviz motivat Greciei și Ungariei, iar în cazul în care cele două state membre nu acționează în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în privința statelor membre respective.

Comisia solicită REGATULUI UNIT să revizuiască elemente esențiale ale legislației în domeniul apei

Comisia Europeană solicită Regatului Unit să garanteze că directiva-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE) este transpusă corect în legislația națională. Cu toate că au fost adoptate unele acte legislative de transpunere, cadrul legislativ actual este doar parțial, iar interferențele cu obligațiile care decurg din alte acte legislative cu impact asupra gospodăririi apelor constituie o cauză de preocupare, având efecte negative potențiale asupra cetățenilor Regatului Unit. Comisia solicită o mai mare de precizie în privința transpunerii unor elemente centrale precum obiectivele privind mediul și programele de măsuri necesare pentru realizarea acestor obiective. Mai mult, în temeiul acordurilor actuale, autorităților naționale le pot lipsi competențele necesare pentru a aborda impacturile negative din domeniul apei, neîndeplinind astfel o cerință a legislației UE. Comisia transmite un aviz motivat prin care își exprimă preocupările, acordând Regatului Unit un termen de două luni pentru a răspunde. În cazul în care Regatul Unit nu acționează, poate fi sesizată Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.


3. Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Maud Scelo – tel.: +32 229 93321)

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Comisia sesizează Curtea de Justiție a UE cu privire la șase state membre care nu au transpus normele UE privind redresarea și rezoluția bancară

Comisia Europeanăa decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la netranspunerea Directivei privind redresarea și rezoluția bancară (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD)de către Luxemburg, Polonia, Republica Cehă, România, Suedia și Țările de Jos. Această directivă (2014/59/UE) este un element central al cadrului de reglementare instituit pentru a crea un sector financiar mai sigur și mai solid în urma crizei financiare.De asemenea, directiva este un document important pentru Uniunea bancară a UE. Noile norme introduse prin BRRD oferă autorităților naționale instrumentele și competențele necesare pentru a atenua și a gestiona dificultățile majore sau falimentul băncilor și ale marilor firme de investiții din toate statele membre ale UE. Obiectivul este acela de a se garanta faptul că băncile aflate în pragul insolvenței pot fi restructurate fără a obliga contribuabilii să plătească, în vederea menținerii stabilității financiare, pentru băncile aflate în dificultate. În acest sens, ele prevăd, printre altele, ca acționarii și creditorii băncilor să își suporte partea lor din costuri, prin intermediul unui mecanism de „recapitalizare internă”. Este extrem de important ca aceste norme să fie în vigoare în toate statele membre. Data-limită pentru transpunerea acestor norme în dreptul național a fost 31 decembrie 2014 (a se vedea comunicatul de presă integral). La 28 mai 2015, Comisia a trimis un aviz motivat unui număr de 11 state membre ale UE (comunicatul de presă integral), solicitându-le să transpună BRRD. Întrucât în șase state membre ale UE noile norme nu au fost transpuse integral, Curtea a fost sesizată cu privire la nerespectarea acestei obligații de către statele în cauză. Sesizarea Curții implică cel puțin impunerea unei penalități zilnice cu titlu cominatoriu până când se realizează transpunerea integrală. Cuantumul acestor sancțiuni este calculat în așa fel încât să se ia în considerare capacitatea de plată, durata și gradul de gravitate a încălcării normelor de către statul membru în cauză. Comisia poate decide să retragă această cauză în condițiile în care un stat membru pune în aplicare normele UE respective. Pentru informații suplimentare, a se vedea comunicatul de presă integral.


4. Mobilitate și transporturi

(Pentru informații suplimentare: Jakub Adamowicz – tel.: +32 229 50595, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Comisia sesizează Curtea de Justiție a UE cu privire la REPUBLICA CEHĂ, LUXEMBURG și PORTUGALIA în legătură cu interconectarea registrelor electronice de transport

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la Luxemburg, Portugalia și Republica Cehă din pricina faptului că statele membre respective nu au înființat registre electronice naționale ale întreprinderilor de transport rutier și/sau nu le-au conectat cu registrele electronice naționale ale celorlalte state membre ale UE, conform cerinței prevăzute la articolul 16 alineatele (1) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. Registrele naționale ar fi trebuit să fie înființate și interconectate până la data de 31 decembrie 2012, cel târziu. Întrucât Luxemburg, Portugalia și Republica Cehă nu s-au conformat încă acestor obligații, consecința acestei neconformități fiind funcționarea ineficientă a interconectării registrelor la nivelul Uniunii, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la statele membre respective. Pentru mai multe informații, a se vedea, în întregime comunicatul de presă.

Siguranța feroviară: Comisia sesizează Curtea de Justiție a UE cu privire la REPUBLICA CEHĂ

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Republica Cehă din pricina neîndeplinirii obligației de a transpune și de a pune în aplicare în mod corect Directiva 2004/49/CE privind siguranța căilor ferate comunitare. Directiva 2004/49/CE impune statelor membre obligația de a înființa o autoritate de siguranță și un organism de anchetare a accidentelor și incidentelor și de a defini principii comune pentru gestionarea, reglementarea și supravegherea siguranței căilor ferate. Republica Cehă nu a transpus și pus în aplicare în mod corect Directiva 2004/49/CE în dreptul național. Mai precis, legislația cehă nu garantează faptul că organismul de anchetare își poate începe ancheta cel târziu o săptămână după data primirii raportului privind accidentul sau incidentul. Legislația cehă nu garantează nici faptul că rapoartele finale ale anchetei sunt comunicate corespunzător părților relevante, nici că recomandările în materie de siguranță sunt adresate corespunzător autorității de siguranță. Pentru mai multe informații, a se vedea, în întregime comunicatul de presă.

Avize motivate

Căile ferate: Comisia solicită ȚĂRILOR DE JOS să transpună integral normele UE privind siguranța feroviară

Comisia a cerut Țărilor de Jos să își alinieze toate normele naționale la Directiva 2004/49/CE privind siguranța feroviară. Directiva prevede obligația statelor membre de a institui o autoritate de siguranță și un organism independent de investigare a accidentelor și a incidentelor și de a defini principii comune pentru gestionarea, reglementarea și controlul siguranței feroviare. Până în prezent, Țările de Jos nu au transpus normele referitoare la principiile de luare a deciziilor aplicate de autoritatea de siguranță și la criteriile conform cărora organismul de investigare decide dacă să investigheze sau nu un accident sau un incident. De asemenea, Țările de Jos trebuie să respecte obligațiile de raportare care revin autorității de siguranță și organismului de investigare. Toate aceste măsuri sunt necesare în vederea realizării obiectivului privind asigurarea unui nivel ridicat de siguranță al rețelelor feroviare din toate statele membre. Directiva ar fi trebuit să fie pusă în aplicare până în aprilie 2006. Această cerință a fost transmisă sub forma unui aviz motivat. Țările de Jos dispun de un termen de două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate pentru aplicarea corectă a directivei; în caz contrar, Comisia ar putea decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Țările de Jos.

Transportul rutier: Comisia solicită UNGARIEI să pună în aplicare legislația UE privind taxarea rutieră electronică

Comisia Europeană a cerut Ungariei să își alinieze normele naționale la decizia Comisiei privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică (EETS) și a elementelor tehnice ale acestuia (2009/750/CE). EETS va permite utilizatorilor să își conducă autoturismul prin sistemele de taxare rutieră electronică înființate în întreaga Europă utilizând o singură unitate de bord și semnând un singur contract cu furnizorul EETS. În conformitate cu cadrul legislativ EETS, până la data de 8 octombrie 2012, serviciul european de taxare rutieră electronică ar fi trebuit să fi fost oferit utilizatorilor de vehicule mari din statele membre care au înființat sisteme naționale de colectare electronică a taxelor rutiere. Ungaria nu a pus în aplicare măsurile necesare pentru înființarea eficace de furnizori EETS. Ungaria are la dispoziție două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a garanta deplina conformitate cu legislația UE; în caz contrar, Comisia ar putea decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la Ungaria.


5. Impozitarea și uniunea vamală

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Un aviz motivat

Impozitarea: Comisia cere POLONIEI să înceteze aplicarea tratamentului fiscal discriminatoriu pentru contribuțiile la sistemul de pensii plătite în Conturile individuale de asigurări de pensie (IKZE)

Comisia Europeană a cerut Poloniei să își modifice normele naționale în materie de impozitare, care oferă contribuțiilor plătite în anumite conturi de pensii private deschise de instituții financiare din Polonia un tratament mai favorabil decât în cazul conturilor deschise în alte state membre. Conform dispozițiilor legislației naționale din Polonia, contribuțiile la sistemul de pensii private sunt deductibile fiscal doar atunci când sunt plătite în Conturile individuale de asigurări de pensie (IKZE) deschise de fondurile de investiții, casele de schimb, instituțiile de asigurări, băncile și fondurile de pensii din Polonia. Aceste plăți naționale beneficiază, prin urmare, de un tratament mai favorabil decât contribuțiile plătite pentru produse financiare similare către instituții stabilite în alte state membre UE și în alte state SEE. O astfel de diferență în materie de tratament fiscal poate constitui o încălcare a libertății de furnizare a serviciilor și a liberei circulații a capitalurilor, stabilite în tratatele UE. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la Polonia.


Anexa I

Vedere de ansamblu, pe state membre

Stat membru/ politică UE

Energie

Mediu

Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital

Mobilitate și transporturi

Impozitarea și Uniunea Vamală

Total

BE

1

1

BG

1

1

CY

1

1

CZ

1

1

1

2


5

EL


1
1

ES

1

1

FI

2

2

HU

1

1


1


3

LT

1

1

LU

1


1

1


3

NL1

1


2

PL

1


1


1

3

PT

11


2

RO11

SE11

UK


1
1

Total

12

4

6

6

1

29


Anexa II

Transpunerea directivei UE privind eficiența energetică în statele membre (datele deciziilor Comisiei Europene)

Codul statului membru

Scrisoare de punere în întârziere art. 258 din TFUE

Scrisoare suplimentară de punere în întârziere art. 258 din TFUE

Aviz motivat art. 258 din TFUE

Aviz motivat suplimentar art. 258 din TFUE

Sesizare a Curții art. 258, art. 260, paragraful 3 din TFUE - Decizie

AT

-

-

29/04/2015

-

-

BE

22/07/2014

-

22/10/2015

-

-

BG

-

-

26/11/2014

22/10/2015

-

CY

22/07/2014

-

22/10/2015

-

-

CZ

22/07/2014

-

22/10/2015

-

-

DE

-

-

18/06/2015

-

-

DK

-

29/04/2015

-

-

-

EE

-

-

24/09/2015

-

-

EL

-

-

26/02/2015

-

18/06/2015, IP/15/5196

ES

23/07/2014

-

22/10/2015

-

-

FI

22/07/2014

-

22/10/2015

-

-

FR

22/07/2014

-

-

-

-

HR

-

-

29/04/2015

-

-

HU

-

-

 

22/10/2015

26/03/2015, IP/15/4668

IE

-

-

29/04/2015

-

-

IT

26/02/2015

-

-

-

-

LT

22/07/2014

-

22/10/2015

-

-

LU

22/07/2014

-

22/10/2015

-

-

LV

-

-

29/04/2015

-

-

NL

22/07/2014

-

-

-

-

PL

22/07/2014

-

22/10/2015

-

-

PT

-

-

26/02/2015

22/10/2015

-

RO

-

-

29/04/2015

-

-

SE

26/02/2015

-

-

-

-

SI

-

-

26/02/2015; 24/09/2015

-

-

 

MEMO/15/5826

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Photos