Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Bekämpande av skogsbränder i Europa – hur fungerar det?

Bryssel den 17 juli 2015

Varje år drabbas Europa av förödande skogsbränder som förstör tusentals hektar skog. Länderna i Sydeuropa är mest utsatta, men inget europeiskt land är immunt.

(Uppdaterat den 10 augusti 2017)

När en skogsbrand blir för stor för att ett enskilt land ska klara släckningen kan EU:s civilskyddsmekanism aktiveras för samordnade insatser.

Gemensamma och samordnade insatser

När den nationella kapaciteten för att klara skogsbränder inte räcker visar de europeiska länderna ofta sin solidaritet genom att sända bistånd i form av flygplan för vattenbombning, helikoptrar, utrustning eller personal för brandbekämpning. Det finns ett strukturerat sätt att göra detta på europeisk nivå.

Centrumet för samordning av katastrofberedskap (ERCC) är navet i EU-kommissionens katastrofinsatser. Centrumet samordnar det europeiska biståndet genom EU:s civilskyddsmekanism och säkerställer att alla länder som deltar i mekanismen snabbt underrättas om vilka behov som ett krisdrabbat land har. Det är inte EU-kommissionen som fattar beslutet om att aktivera civilskyddsmekanismen, utan det måste göras av de nationella myndigheterna i det berörda landet.

EU:s civilskyddsmekanism underlättar och samfinansierar också transporterna av bistånd till det berörda området.

Förberedelse inför skogsbrandssäsongen

ERCC övervakar aktivt brandrisken och förekomsten av bränder i Europa och kopplar samman de europeiska civilskyddsmyndigheterna,

med hjälp av följande:

  • Nationella övervakningstjänster och övervakningsverktyg som Europeiska informationssystemet för skogsbränder (Effis), som tillhandahåller en översikt över de data som de europeiska länderna samlar in genom sina nationella skogsbrandsprogram.
  • Innan skogsbrandssäsongen börjar hålls regelbundna möten med alla länder som deltar i EU:s civilskyddsmekanism, där man utbyter information om beredskapen.
  • Under sommarperioden anordnar ERCC varje vecka videokonferenser med de länder där risken för skogsbränder är störst: Kroatien, Frankrike, Grekland, Italien och Spanien.
  • Experter från de länder som deltar i EU:s civilskyddsmekanism utsänds också för att tjänstgöra hos ERCC varje sommar. De bidrar inte bara till allmänna arbetet i ERCC utan har också regelbundna kontakter med de nationella civilskyddsmyndigheterna, vilket är viktigt vid en aktivering av EU:s civilskyddsmekanism.

Hantering av skogsbränder

Den europeiska civilskyddsmekanismen aktiveras ofta (antingen som förvarning eller till följd av en begäran om bistånd) på grund av skogsbränder både inom och utanför Europa.

Under skogsbrandssäsongen 2012 inkom nio ansökningar om bistånd och en förvarning: Bulgarien, Montenegro, Albanien, Slovenien, Bosnien och Hercegovina, Grekland och Portugal begärde flygstöd och Spanien inledde ett förvarningsärende. Under 2013 aktiverades mekanismen till följd av ansökningar om bistånd för att bekämpa skogsbränder i Bosnien och Hercegovina och Portugal. Under 2014 aktiverades mekanismen till följd av ansökningar om bistånd från Sverige och Grekland och en förvarning från Norge. Under 2015 och 2016 aktiverade Grekland, Cypern, Frankrike och Portugal mekanismen i samband med skogsbränder. Sommaren 2017 har präglats av en exceptionellt hög frekvens av skogsbränder. Den 8 augusti 2017 hade mekanismen aktiverats av Portugal, Montenegro, Frankrike och Albanien, och två gånger av Italien.

Satellittjänsten hos EU:s katastrofinsatstjänst Copernicus har också aktiverats flera gånger på grund av krissituationer i samband med skogsbränder.

EU:s civilskyddsmekanism

EU:s civilskyddsmekanism underlättar samarbetet vid katastrofinsatser mellan 34 europeiska stater (EU:s 28 medlemsstater, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Montenegro, Norge, Serbien och Turkiet). Dessa deltagande länder sammanför resurser som kan ställas till förfogande för katastrofdrabbade länder världen över.

EU-kommissionen sänder inte själv ut flyg eller utrustning, utan samordnar de insatser som görs av länderna som deltar i mekanismen.

Sedan mekanismen lanserades 2001 har den övervakat fler än 400 kriser och mottagit nästan 300 ansökningar om bistånd. Den har ingripit i några av de värsta katastrofer som drabbat världen, bl.a. översvämningarna i Serbien och Bosnien och Hercegovina (2014), Ebolaepidemin i Västafrika (2014), konflikten i Ukraina (2014), jordbävningen i Nepal (2015), konflikten i Irak (2016) och orkanen Matthew i Haiti (2016).

Lagstiftningen om EU:s civilskyddsmekanism ändrades 2013 och några viktiga innovationer infördes. En sådan innovation var inrättandet av den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer (EERC), som består av en frivillig reserv av insatskapacitet som på förhand ställs till förfogande av de deltagande länderna. Den frivilliga reserven, som inrättades i oktober 2014, ökar förutsebarheten och tillförlitligheten för civilskyddsmekanismens insatser i samband med katastrofer. Den främjar också en förbättrad planering och samordning av insatser.

Förebyggande av skogsbränder

Det huvudsakliga ansvaret för det förebyggande arbetet liksom för brandbekämpningsinsatserna ligger hos det land där katastrofen inträffar. EU-kommissionens huvudsakliga roll är att samordna snabba och intensiva insatser när EU:s civilskyddsmekanism aktiveras. EU-kommissionen samarbetar också med de nationella civilskyddsmyndigheterna för att stödja, komplettera och samordna deras insatser för att förebygga skogsbränder samt deras beredskap och planering av riskhanteringen.

Det sker på följande sätt:

  • Stöd till deltagande länder genom finansiering av projekt för förebyggande och beredskap.
  • Experter som på begäran kan sändas ut för att bedöma riskerna och ge råd och stöd åt lokala eller nationella myndigheter.
  • Årliga möten som EU-kommissionen anordnar med medlemsländerna för att diskutera utmaningarna i samband med skogsbrandssäsongen i Europa och för att se hur den bäst kan hjälpa de deltagande länderna i deras förebyggande arbete och brandbekämpningsinsatser.
  • EU-kommissionen drar lärdomar från arbetet med förebyggande och beredskap och utarbetar bästa praxis.

Exempel på projekt:

I januari 2017 inleddes ett tvåårigt beredskapsprojekt avseende skogsbränder, Mediterranean Forest Fire Fighting Training Standardisation. EU-kommissionen finansierar projektet med 325 732 euro. Escola Nacional de Bombeiros i Portugal är en partner i projektet. Portugal har redan deltagit i liknande projekt, t.ex. det spansk-portugisiska informationssystemet för meteorologi för gränsöverskridande insatser i samband med skogsbränder (Spitfire), som inleddes 2014, Projektet, som får nästan 500 000 euro i EU-stöd, syftar till att förbättra utbytet av information om meteorologi och om risken för skogsbränder i gränsområdet mellan Portugal och Spanien (Ref. http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/selected-projects_en). 

Genom beslut 1313/2013/EU infördes för första gången skyldigheter för EU-länderna på området katastrofförebyggande. Beslutet ålägger dem att utarbeta riskbedömningar och överlämna en sammanfattning av resultaten samt att utföra och förmedla en bedömning av sin riskhanteringskapacitet.

Läs mer

EU-kommissionens humanitära bistånd och civilskydd

Det europeiska informationssystemet för skogsbränder

 

MEMO/15/5411

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar