Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Ako funguje boj proti lesným požiarom v Európe

Brusel 17. júl 2015

Každý rok dochádza v Európe k ničivým lesným požiarom, ktoré zlikvidujú tisíce hektárov lesa. Hoci vyššie riziko hrozí krajinám v južnej Európe, imúnna nie je žiadna európska krajina.

(Aktualizácia: 10. 8. 2017)

Keď sa lesný požiar rozšíri tak, že jedna krajina nie je sama o sebe schopná ho uhasiť, je možné na účely koordinovanej reakcie aktivovať mechanizmus Európskej únie v oblasti civilnej ochrany.

Spoločná a koordinovaná reakcia

Keď je reakcia na lesné požiare nad rámec vnútroštátnych možností, európske krajiny často prejavia solidaritu tým, že pošlú pomoc vo forme hasiacich lietadiel, vrtuľníkov, protipožiarneho vybavenia a personálu. Existuje štruktúrovaný spôsob, ako to všetko zabezpečiť na európskej úrovni.

Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) je centrum Európskej komisie pre núdzové situácie. Koordinuje celoeurópsku pomoc prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany a zabezpečuje, aby všetky štáty zúčastňujúce sa tohto mechanizmu boli rýchlo informované o potrebách postihnutej krajiny počas krízy. O aktivácii mechanizmu v oblasti civilnej ochrany nerozhoduje Komisia, ale o nej musia rozhodnúť vnútroštátne orgány postihnutej krajiny.

Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany takisto uľahčuje a spolufinancuje prepravu pomoci do postihnutej oblasti.

Pripravenosť na obdobie lesných požiarov

Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) aktívne monitoruje riziko lesných požiarov a ich výskyt v Európe a prepája navzájom orgány civilnej ochrany v celej Európe.

Koná tak prostredníctvom:

  • vnútroštátnych monitorovacích útvarov a nástrojov, ako je napr. Európsky systém informácií o lesných požiaroch (EFFIS), ktorý poskytuje prehľad údajov, ktoré európske krajiny zhromažďujú prostredníctvom svojich programov prevencie lesných požiarov,
  • organizovania pravidelných stretnutí všetkých štátov zúčastňujúcich sa na mechanizme EÚ v oblasti civilnej ochrany pred začiatkom obdobia lesných požiarov, aby prebehla výmena informácií o stave pripravenosti,
  • ERCC v letnom období organizuje každý týždeň videokonferencie s krajinami, ktorým hrozí veľké riziko lesných požiarov: Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko,
  • okrem toho sú každý rok v lete vyslaní do ERCC odborníci z štátov zúčastňujúcich sa na mechanizme EÚ v oblasti civilnej ochrany EÚ. Nielenže prispievajú k celkovej činnosti ERCC, ale udržujú tiež pravidelné kontakty s vnútroštátnymi orgánmi civilnej ochrany, čo je dôležité v prípade, že bol mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany aktivovaný.

Boj proti lesným požiarom

Európsky mechanizmus v oblasti civilnej ochrany je často aktivovaný (buď v dôsledku predbežnej výstrahy, alebo žiadosti o pomoc) v prípade lesných požiarov v Európe a tiež v zámorí.

Počas obdobia lesných požiarov v roku 2012 bolo podaných 9 žiadostí o pomoc a jedna predbežná výstraha: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Grécko, Portugalsko a Slovinsko požiadali o vzdušnú podporu a Španielsko vydalo predbežnú výstrahu. V roku 2013 bol tento mechanizmus aktivovaný v reakcii na žiadosti o pomoc pri lesných požiaroch v Bosne a Hercegovine a v Portugalsku. V roku 2014 bol mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany aktivovaný na základe žiadosti o pomoc zo strany Švédska a Grécka a z dôvodu predbežnej výstrahy v Nórsku. V rokoch 2015 a 2016 aktivovali tento mechanizmus v súvislosti s lesnými požiarmi Grécko, Cyprus, Francúzsko a Portugalsko. V lete roku 2017 bola zaznamenaná výnimočne vysoká aktivita, pokiaľ ide o lesné požiare. K 8. augustu 2017 aktivovali tento mechanizmus Portugalsko, Čierna Hora, Francúzsko, Albánsko a dvakrát Taliansko.

V reakcii na mimoriadne udalosti súvisiace s lesnými požiarmi bola tiež opakovane aktivovaná služba satelitného mapovania v rámci programu EÚ pre riadenie núdzových situácií Copernicus.

O mechanizme EÚ v oblasti civilnej ochrany

Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany uľahčuje spoluprácu v oblasti reakcie na katastrofy medzi 34 európskymi štátmi (28 členských štátov EÚ, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Island, Čierna Hora, Nórsko, Srbsko a Turecko). Tieto zúčastnené štáty združujú zdroje, ktoré môžu byť dané k dispozícii krajinám postihnutým katastrofou kdekoľvek na svete.

Komisia samotná nevysiela lietadlá ani neposkytuje vybavenie, ale koordinuje reakcie štátov zúčastňujúcich sa na tomto mechanizme.

Od svojho zavedenia v roku 2001 monitoroval mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany už viac ako 400 katastrof a dostal takmer 300 žiadostí o pomoc. Intervenoval pri niektorých celosvetovo najničivejších katastrofách, ako boli povodne v Srbsku a Bosne a Hercegovine (2014), epidémia vírusu Ebola v západnej Afrike (2014), konflikt na Ukrajine (2014), zemetrasenie v Nepále (2015), konflikt v Iraku (2016) a hurikán Matthew na Haiti (2016).

Právne predpisy o mechanizme EÚ v oblasti civilnej ochrany boli v roku 2013 revidované tak, aby zahŕňali dôležité inovácie. Jednou z týchto inovácií je vytvorenie európskej kapacity pre reakcie na núdzové situácie (EERC), ktorá pozostáva z dobrovoľného fondu kapacít reakcie predbežne viazaných zúčastnenými štátmi. Tento dobrovoľný spoločný súbor kapacít, ktorý bol založený v októbri 2014, zlepšuje predvídateľnosť a spoľahlivosť reakcie mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany na katastrofy a takisto umožňuje lepšie plánovanie a koordináciu zásahov.

Predchádzanie lesným požiarom

Primárna zodpovednosť za prevenciu požiarov a reakciu na ne má krajina, v ktorej ku katastrofe došlo. Hlavnou úlohou Komisie je koordinovať rýchlu a efektívnu reakciu prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, ak bol aktivovaný. Okrem toho Komisia spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi civilnej ochrany, aby podporovala, dopĺňala a koordinovala ich úsilie pri prevencii lesných požiarov a takisto aj pripravenosť a plánovanie riadenia rizík.

To sa deje prostredníctvom týchto prostriedkov:

  • Podpora zúčastnených štátov pomocou financovania projektov v oblasti prevencie a pripravenosti.
  • Na požiadanie môžu byť nasadení odborníci, ktorí posúdia riziká a poskytnú poradenstvo a podporu miestnym alebo vnútroštátnym orgánom.
  • Komisia organizuje každoročné stretnutia s členskými štátmi, aby s nimi prediskutovala problémy súvisiace s obdobím lesných požiarov v Európe a zistila, ako čo najlepšie pomôcť zúčastneným štátom pri ich úsilí v oblasti prevencie a reakcie.
  • Komisia zo svojich aktivít v oblasti prevencie a pripravenosti vyvodzuje závery a rozvíja osvedčené postupy.

Príklady projektov:

V januári 2017 sa začal dvojročný projekt pripravenosti na lesné požiare s názvom „Štandardizácia odbornej prípravy v oblasti boja proti lesným požiarom v Stredomorí“. Tento projekt financuje Európska komisia príspevkom vo výške 325 732 EUR. Jedným z partnerov je škola Escola Nacional de Bombeiros v Portugalsku. Portugalsko sa v minulosti zúčastnilo iných podobných projektov, napríklad španielsko-portugalského meteorologického informačného systému pre cezhraničné operácie pri lesných požiaroch (SPITFIRE), ktorý bol spustený v roku 2014. S pomocou finančného príspevku od EÚ vo výške takmer 500 000 EUR bolo jeho cieľom zlepšiť výmenu informácií o počasí a riziku lesných požiarov v pohraničnej oblasti medzi Portugalskom a Španielskom (pozri http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/selected-projects_sk). 

Rozhodnutím 1313/2013/EÚ boli prvýkrát zavedené povinnosti členských štátov v oblasti prevencie katastrof. Členské štáty majú za úlohu vypracovať posúdenie rizika a sprístupniť súhrn jeho výsledkov a vykonávať posúdenie svojich kapacít na riadenie rizík a jeho výsledky sprístupniť.

Ďalšie informácie

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu

Európsky informačný systém pre lesné požiare

 

MEMO/15/5411

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar