Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Metsäpalojen torjunta Euroopassa

Bryssel 17. heinäkuuta 2015

Joka vuosi metsäpalot tuhoavat tuhansia hehtaareja metsää Euroopassa. Vaikka metsäpalot ovat suurempi riski Etelä-Euroopassa, yksikään Euroopan maa ei voi välttyä niiltä.

(Päivitetty 10.8.2017)

Jos metsäpalo yltyy niin isoksi, että jokin maa ei yksinään pysty sitä sammuttamaan, voidaan Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismi käynnistää yhtenäisten toimien koordinoimiseksi.

Koordinoidut yhteiset vastatoimet

Kun kansalliset toimintavalmiudet metsäpalojen sammuttamiseen on jo käytetty, Euroopan maat osoittavat usein solidaarisuuttaan lähettämällä sammutuskoneita, helikoptereita, palonsammutusvälineistöä tai avustustyöntekijöitä avuksi paikan päälle. Tämä voidaan hoitaa myös koordinoidusti Euroopan tasolla.

Pelastuspalvelun operatiivisena keskuksena toimii Euroopan komission luotsaama EU:n hätäavun koordinointikeskus (ERCC). Se koordinoi yleiseurooppalaista avunantoa Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin kautta varmistaen, että kaikki mekanismiin osallistuvat valtiot saavat tiedon hätätilanteessa olevan maan tarpeista mahdollisimman nopeasti. Komissio ei itse aktivoi pelastuspalvelumekanismia, vaan apua tarvitsevan valtion kansallisten viranomaisten tulee pyytää sitä.

Lisäksi pelastuspalvelumekanismin avulla helpotetaan ja tuetaan taloudellisesti avun kuljettamista hätätilassa olevalle alueelle.

Valmiina metsäpalokauteen

ERCC seuraa aktiivisesti metsäpalojen riskiä ja yleisyyttä Euroopassa sekä edistää kansallisten pelastuspalveluviranomaisten välistä yhteistyötä.

ERCC toimii seuraavasti:

  • Se hyödyntää kansallisia valvontayksiköitä ja -välineitä, kuten Euroopan metsäpalotietojärjestelmää (EFFIS), joka tarjoaa yhteenvedon Euroopan maiden kansallisista metsäpalo-ohjelmista kerätyistä tiedoista.
  • Se järjestää säännöllisiä tapaamisia kaikkien mekanismiin osallistuvien valtioiden kanssa jo ennen metsäpalokauden alkua, jotta voidaan selvittää kuinka maat ovat valmistautuneet.
  • Kesällä ERCC järjestää viikoittain videokokouksen korkean metsäpaloriskin maiden kanssa (Kroatia, Ranska, Kreikka, Italia, Portugali ja Espanja).
  • Lisäksi ERCC:n käyttöön nimetään joka kesä kansallisia asiantuntijoita EU:n pelastuspalvelumekanismiin osallistuvista maista. He auttavat ERCC:n yleisissä työtehtävissä, minkä lisäksi he pitävät säännöllisesti yhteyttä kansallisiin pelastuspalveluviranomaisiin. Jatkuva yhteydenpito on tärkeää, mikäli pelastuspalvelumekanismi joudutaan aktivoimaan.

Metsäpalojen hallitseminen

Unionin pelastuspalvelumekanismi on aktivoitu useasti metsäpalojen takia sekä Euroopassa että merentakaisilla alueilla (ennakkovaroituksella tai avunantopyynnöllä).

Vuoden 2012 metsäpalokauden aikana tehtiin yhdeksän avunantopyyntöä ja annettiin yksi ennakkovaroitus: Bulgaria, Montenegro, Albania, Slovenia, Bosnia ja Herzegovina, Kreikka ja Portugali pyysivät ilma-apua, ja Espanja antoi ennakkovaroituksen mahdollisesta avun tarpeesta. Vuonna 2013 mekanismi aktivoitiin Bosnia ja Hertsegovinan sekä Portugalin avunantopyyntöjen seurauksena. Vuonna 2014 mekanismin aktivoiminen johtui siitä, että Ruotsi ja Kreikka pyysivät apua ja Norja antoi ennakkovaroituksen. Vuosina 2015 ja 2016 Kreikka, Kypros, Ranska ja Portugali aktivoivat mekanismin metsäpalojen takia. Vuoden 2017 kesällä on ollut ennätyksellinen määrä metsäpaloja. Elokuun 2017 alkuun mennessä Portugali, Montenegro, Ranska, Albania ja Italia (kahdesti) ovat jo aktivoineet mekanismin.

EU:n Copernicus-ohjelman hätätilanteiden hallintapalvelun tarjoama satelliittikartoituspalvelu on niin ikään ollut aktiivisessa käytössä metsäpalotilanteissa.

EU:n pelastuspalvelumekanismi

EU:n pelastuspalvelumekanismi helpottaa 34 valtion (28 EU:n jäsenvaltiota sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti, Montenegro, Norja, Serbia ja Turkki) pelastuspalvelualan yhteistyötä kriisitilanteessa. Nämä maat yhdistävät voimavarat, jotka voidaan irrottaa katastrofin kohteeksi eri puolilla maailmaa joutuneiden maiden auttamiseksi.

Komissio ei itse lähetä lentokoneita tai varusteita, mutta koordinoi mekanismiin osallistuvia maita avun lähettämisessä.

Vuonna 2001 perustettu mekanismi on osallistunut yli 400 katastrofin seurantaan ja saanut melkein 300 avunantopyyntöä. Mekanismin kautta on annettu apua viime aikojen tuhoisimmissa katastrofeissa, mukaan lukien vuoden 2014 tulvissa Serbiassa ja Bosnia ja Hertsegovinassa, ebolaepidemia-alueella Länsi-Afrikassa sekä Ukrainan konfliktissa vuonna 2014, maanjäristyksen jälkeen Nepalissa vuonna 2015, Irakin konfliktissa vuonna 2016 ja hurrikaani Matthew'n jälkeen Haitissa vuonna 2016.

Mekanismiin liittyvää lainsäädäntöä tarkistettiin vuonna 2013, ja samalla siihen lisättiin merkittäviä uudistuksia. Yksi näistä parannuksista oli eurooppalaisten hätäapuvalmiuksien (EERC) perustaminen. Ne muodostuvat osallistuvien jäsenvaltioiden ennakkoon sitomien avustusvalmiuksien vapaaehtoisesta reservistä. Lokakuussa 2014 perustettu reservi lisää pelastuspalvelumekanismin ennustettavuutta ja luotettavuutta katastrofin sattuessa, minkä lisäksi se helpottaa operaatioiden koordinoimista ja suunnittelua.

Metsäpalojen ehkäisy

Päävastuu metsäpalojen ehkäisystä ja sammuttamisesta on maalla itsellään. Komission päätehtävänä on koordinoida nopea ja tehokas avustusoperaatio pelastuspalvelumekanismin aktivoiduttua. Lisäksi komissio työskentelee yhdessä kansallisten pelastuspalveluviranomaisten kanssa tukeakseen, täydentääkseen ja koordinoidakseen heidän työtään metsäpalojen ehkäisyssä, niihin valmistautumisessa ja riskien hallinnassa.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi komissio

  • avustaa osallistuvia valtioita rahoittamalla ennaltaehkäiseviä ja valmistavia hankkeita
  • voi pyynnöstä lähettää asiantuntijoita paikan päälle tekemään riskiarvioita sekä avustamaan ja tukemaan paikallisia ja kansallisia viranomaisia
  • tapaa jäsenmaiden kanssa vuosittain keskustellakseen Euroopan metsäpalokauden haasteista ja siitä, kuinka se voisi parhaiten tukea osallistuvia valtioita palojen ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa
  • analysoi kokemuksia ja määrittää ennaltaehkäiseviin ja valmiustoimiinsa perustuvia hyviä toimintatapoja.

Esimerkkejä hankkeista:

Tammikuussa 2017 käynnistettiin kaksivuotinen metsäpaloihin valmistautumiseen liittyvä hanke ”the Mediterranean Forest Fire Fighting Training Standardisation”. Komissio tukee hanketta 325 732 eurolla. Portugalissa sijaitseva Escola Nacional de Bombeiros on yksi hankkeen kumppaneista. Portugali on aiemminkin osallistunut samanlaisiin hankkeisiin, esimerkiksi vuonna 2014 rajat ylittäviä metsäpalo-operaatioita varten perustettuun espanjalais-portugalilaiseen säätietojen välittämisjärjestelmään (SPITFIRE). EU:n lähes 500 000 euron tuella hanke pyrki parantamaan sääolosuhteisiin ja metsäpaloriskeihin liittyvää tiedonvaihtoa Portugalin ja Espanjan raja-alueella (http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/selected-projects_en). 

Unionin pelastuspalvelumekanismista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1313/2013/EU velvoitetaan ensi kertaa jäsenvaltiot osallistumaan katastrofien ehkäisyyn. Päätös velvoittaa jäsenvaltiot laatimaan riskinarviointeja ja toimittamaan komissiolle tiivistelmän niiden tuloksista sekä tekemään arvioinnin riskinhallintakyvystään ja toimittamaan sen komissiolle.

Lisätietoja

Euroopan komission humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

Euroopan metsäpalotietojärjestelmä

 

MEMO/15/5411

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar