Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Jak probíhá boj proti lesním požárům v Evropě?

Brusel 17. července 2015

Každý rok dochází v Evropě k ničivým lesním požárům, které zlikvidují tisíce hektarů lesa. Ačkoli vyšší riziko hrozí zemím v jižní Evropě, imunní není žádná evropská země.

(Aktualizace: 10/8/2017)

Když se lesní požár rozšíří do té míry, že jedna země není sama o sobě schopna jej uhasit, lze za účelem koordinované reakce aktivovat mechanismus civilní ochrany Evropské unie.

Společná a koordinovaná reakce

Když jsou vyčerpány kapacity země pro reakci na lesní požáry, evropské země často projeví solidaritu tím, že pošlou pomoc ve formě hasicích letadel, vrtulníků, protipožárního vybavení a personálu. Existuje strukturovaný způsob, jak to vše zajistit na evropské úrovni.

Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) je centrum Evropské komise pro nouzové situace. Koordinuje celoevropskou pomoc prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Evropské unie a zajišťuje, aby všechny státy účastnící se tohoto mechanismu byly rychle informovány o potřebách postižené země během krize. O aktivaci mechanismu civilní ochrany nerozhoduje Komise, ale musí o ní rozhodnout vnitrostátní orgány postižené země.

Mechanismus civilní ochrany EU také usnadňuje a spolufinancuje přepravu pomoci do postižené oblasti.

Připravenost na období lesních požárů

ERCC aktivně monitoruje riziko lesních požárů a jejich výskyt v Evropě a propojuje navzájem orgány civilní ochrany v celé Evropě.

Činí tak těmito prostředky:

  • vnitrostátní monitorovací útvary a nástroje, jako je Evropský systém informací o lesních požárech (EFFIS), který poskytuje přehled údajů, jež evropské země shromažďují prostřednictvím svých programů prevence lesních požárů,
  • pořádání pravidelných setkání všech států účastnících se mechanismu civilní ochrany EU před začátkem období lesních požárů, aby proběhla výměna informací o stavu připravenosti,
  • v letním období organizuje ERCC každý týden videokonference se zeměmi, kterým hrozí velké riziko lesních požárů: Chorvatsko, Francie, Řecko, Itálie, Portugalsko a Španělsko,
  • kromě toho jsou každý rok v létě vysláni do ERCC odborníci států účastnících se mechanismu civilní ochrany EU. Nejenže přispívají k celkové práci ERCC, ale udržují také pravidelné kontakty s vnitrostátními orgány civilní ochrany, což je důležité v případě, že byl mechanismus civilní ochrany EU aktivován.

Boji proti lesním požárům

Evropský mechanismus civilní ochrany je často aktivován (buď v důsledku předběžné výstrahy, nebo žádosti o pomoc) v případě lesních požárů v Evropě a rovněž v zámoří.

Během období lesních požárů v roce 2012 bylo podáno 9 žádostí o pomoc a jedna předběžná výstraha: Bulharsko, Černá Hora, Albánie, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Řecko a Portugalsko požádaly o vzdušnou podporu a Španělsko vydalo předběžnou výstrahu. V roce 2013 byl tento mechanismus aktivován v reakci na žádosti o pomoc při lesních požárech v Bosně a Hercegovině a v Portugalsku. V roce 2014 byl mechanismus civilní ochrany EU aktivován na základě žádosti o pomoc ze strany Švédska a Řecka a z důvodu předběžné výstrahy v Norsku. V letech 2015 a 2016 aktivovaly tento mechanismus v souvislosti s lesními požáry Řecko, Kypr, Francie a Portugalsko. V létě roku 2017 byla aktivita související s lesními požáry výjimečně vysoká. Do 8. srpna 2017 aktivovaly tento mechanismus Portugalsko, Černá Hora, Francie, Albánie a dvakrát Itálie.

V reakci na mimořádné události související s lesními požáry byla také opakovaně aktivována služba satelitního mapování prostřednictvím služby pro podporu krizového řízení v rámci programu EU Copernicus.

O mechanismu civilní ochrany EU

Mechanismus civilní ochrany EU usnadňuje spolupráci v oblasti reakce na katastrofy mezi 34 evropskými státy (28 členských států EU, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Island, Černá Hora, Norsko, Srbsko a Turecko). Tyto zúčastněné státy sdružují své zdroje, které mohou být poskytnuty zemím postiženým katastrofou na celém světě.

Komise sama o sobě nezasílá letadla nebo vybavení, ale snaží se koordinovat reakce států účastnících se tohoto mechanismu.

Od svého spuštění v roce 2001 monitoroval mechanismus civilní ochrany EU již více než 400 katastrof a obdržel téměř 300 žádostí o pomoc. Intervenoval při některých celosvětově nejničivějších katastrofách, jako byly povodně v Srbsku a Bosně a Hercegovině (2014), epidemie viru Ebola v západní Africe (2014), konflikt na Ukrajině (2014), zemětřesení v Nepálu (2015), konflikt v Iráku (2016) a hurikán „Matthew“ na Haiti (2016).

Právní předpisy o mechanismu civilní ochrany EU byly v roce 2013 revidovány tak, aby zahrnuly významné inovace. Jednou z těchto inovací je vytvoření evropské kapacity pro odezvu na mimořádné události, která sestává z dobrovolného společného souboru kapacit pro reakci předem vyčleněných zúčastněnými státy. Tento dobrovolný společný soubor kapacit, který byl založen v říjnu 2014, zlepšuje předvídatelnost a spolehlivost reakce mechanismu civilní ochrany EU na katastrofy a rovněž umožňuje lepší plánování a koordinaci zásahů.

Prevence lesních požárů

Primární odpovědnost za prevenci požárů a reakci na ně má země, ve které ke katastrofě došlo. Hlavní úlohou Komise je koordinovat rychlou a účinnou reakci prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU, je-li aktivován. Kromě toho Komise spolupracuje s vnitrostátními orgány civilní ochrany, aby podporovala, doplňovala a koordinovala jejich úsilí při prevenci lesních požárů a připravenost a plánování řízení rizik.

To se děje prostřednictvím těchto prostředků:

  • Podpora zúčastněných států pomocí financování projektů v oblasti prevence a připravenosti.
  • Na vyžádání mohou být nasazeni odborníci, kteří posoudí rizika a poskytnou poradenství a podporu místním nebo vnitrostátním orgánům.
  • Komise organizuje každoroční setkání s členskými státy, aby s nimi projednala problémy související s obdobím lesních požárů v Evropě a zjistila, jak co nejlépe pomoci zúčastněným státům při jejich úsilí v oblasti prevence a reakce.
  • Komise ze své činnosti související s prevencí a připraveností vyvozuje závěry a rozvíjí osvědčené postupy.

Příklady projektů:

V lednu 2017 byl zahájen dvouletý projekt připravenosti na lesní požáry s názvem „Standardizace školení v oblasti boje proti lesním požárům ve Středomoří“. Tento projekt financuje Evropská komise příspěvkem ve výši 325 732 eur. Jedním z partnerů je Escola Nacional de Bombeiros v Portugalsku. Portugalsko se v minulosti zúčastnilo jiných podobných projektů, například španělsko-portugalského meteorologického informačního systému pro přeshraniční operace při lesních požárech (SPITFIRE), který byl spuštěn v roce 2014. S pomocí finančního příspěvku od EU ve výši téměř 500 000 eur bylo jeho cílem zlepšit výměnu informací o počasí a riziku lesních požárů v pohraniční oblasti mezi Portugalskem a Španělskem (viz http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/selected-projects_en). 

Rozhodnutím 1313/2013/EU byly poprvé zavedeny povinnosti členských států v oblasti prevence katastrof. Členské státy mají za úkol vypracovat posouzení rizik a sdílet souhrn jeho výsledků a provádět a sdílet posouzení své kapacity pro řízení rizik.

Další informace

Humanitární pomoc a civilní ochrana Evropské komise

Evropský systém informací o lesních požárech

 

MEMO/15/5411

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar