Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Naujas elektros energijos rinkos modelis sustiprins vartotojų padėtį

Briuselis, 15 Liepos 2015

Nauju rinkos modeliu siekiama sustiprinti vartotojų padėtį

Taip pat žr. pranešimą spaudai „Komisijos energetikos srities vasaros dokumentų rinkiniu pradedamas Europos energetikos sistemos pertvarkymas“ (2015 m. liepos 15 d.)

Ką reiškia terminas „elektros energijos rinkos modelis“?

Rinkos modelį sudaro tam tikros priemonės, kuriomis reguliuojama, kaip rinkos dalyviai gamina, tiekia, vartoja elektros energiją ir ja prekiauja bei naudoja elektros energijos infrastruktūrą.

Svarbu, kad šios priemonės, arba, kitaip tariant, modelis, galėtų keisti energetikos sistemą ir sudaryti galimybes tinklų operatoriams, energijos gamintojams ir vartotojams – ir namų ūkiams, ir pramonei – visapusiškai pasinaudoti naujomis technologijomis.

Didmeninės ir mažmeninės rinkos turėtų suteikti pagrindą sprendimams dėl investicijų ir paskatinti novatoriškas bendroves plėtoti naujas paslaugas. Kad rinkos modelis būtų veiksmingas tinklais pagrįstame sektoriuje, tokiame kaip elektros energijos sektorius, reikia veiksmingos teisės aktais nustatytos priežiūros – visų pirma skirstomųjų tinklų ir perdavimo sistemų operatorių.

Europos Komisijos naujo elektros energijos rinkos modelio iniciatyva siekiama gerinti elektros energijos vidaus rinkos veikimą, kad elektros energiją būtų galima laisvai tiekti ten, kur jos reikia, ir tada, kai jos labiausiai reikia, visuomenei suteikti kuo daugiau naudos dėl skirtingų šalių įmonių tarpusavio konkurencijos ir siųsti teisingus signalus bei teikti paskatas tinkamoms investicijoms, kartu visapusiškai integruojant didėjančią atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį.

Kodėl reikia naujo rinkos modelio?

Europos elektros energijos sistema šiuo metu iš esmės keičiasi.Iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintos elektros energijos dalis padidės nuo 25 % (šiuo metu) iki 50 % 2030 m. Tačiau pakankamai elektros energijos, kad ją būtų galima tiekti vartotojams ir išlaikyti elektros energijos tinklo stabilumą, turi būti gaminama ir tada, kai saulės nematyti ir nėra vėjo.Elektros energijos rinka nuolat kinta – šiandienos rinka iš esmės skiriasi nuo tos, kuri buvo prieš penkerius metus.

Kadangi ES siekia nustatyti patikimo įperkamos energijos tiekimo visiems ES piliečiams ir įmonėms sąlygas ir užtikrinti, kad Europos Sąjunga taptų pasauline atsinaujinančiosios energijos lydere, tokie pokyčiai vyks ir toliau. Pirma, tai reiškia, kad vis daugiau elektros energijos turės būti parduodama užsienyje, todėl visi rinkos dalyviai turės veiksmingai bendradarbiauti. Kadangi iš atsinaujinančiųjų išteklių gaunamos elektros energijos dalis didės, tinklų pajėgumas turi būti tinkamas tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, kad būtų atsižvelgta į šį didėjantį gamybos nepastovumą.  

Naujos didelio poveikio technologijos, tokios kaip pažangieji tinklai, pažangioji apskaita, išmanieji namai, savo pačių energijos gamyba ir elektros energijos kaupimo įranga, suteikia galimybių piliečiams prisiimti atsakomybę už perėjimą prie kitokio energetikos modelio. Pasinaudoję šiomis naujomis technologijomis, jie gali sumažinti savo sąskaitas už elektros energiją ir būti aktyvūs rinkos dalyviai.

Kaip pasiekti, kad rinkos būtų lankstesnės?

Rinkų lankstumą galima užtikrinti tokiais būdais:

- suteikiant vartotojams galimybę aktyviai dalyvauti rinkoje pritaikant savo vartojimą prie realiojo laiko kainų;

- užtikrinant, kad rinkos siųstų teisingus signalus investuotojams į gamybą ir kad būtų efektyviai naudojami turimi ištekliai;

- kuriant trūkstamą elektros energijos infrastruktūrą ir geriau panaudojant esamą infrastruktūrą;

- užtikrinant lanksčią prekybą: kad atsinaujinantieji energijos ištekliai būtų veiksmingai integruoti į tinklą, gamintojai, tiekėjai ir prekiautojai turi galėti elektros energija prekiauti kiek įmanoma realiuoju laiku, nes taip jie galės atsižvelgti į geresnes prognozes, kiek saulės ar vėjo energijos bus pagaminta;

- panaikinant reguliuojamas kainas ir neveiksmingas paramos sistemas. Jei elektros energijos kainos neatspindės faktinių išlaidų, bus siunčiami netinkami signalai investuotojams ir elektros energijos vartotojams;

- nustatant labiau koordinuotus atsinaujinančiosios energijos paramos sistemų principus valstybėse narėse. Investicijas turėtų skatinti rinkos. Sklandžiai veikiančioje rinkoje, kai pasiūla gausi, kainos yra žemos, o kai energijos gamyba menka, kainos yra aukštos. Tokiu būdu kainos tampa signalu investuotojams, kur naudingiausia investuoti.

Atsinaujinančiosios energijos gamintojai turi galėti lygiomis teisėmis konkuruoti su tradiciniais energijos gamintojais. Kai tam užtikrinti vis dar reikia viešosios paramos, daug didesnį veiksmingumą galima pasiekti derinant įvairių valstybių atsinaujinančiųjų energijos išteklių paramos sistemas, visų pirma sustiprinus regionų bendradarbiavimą.

Ar reikia daugiau elektros energijos tinklų?

Padaryta didelė pažanga siekiant veiksmingai naudoti tinklo pajėgumus. Dėl vadinamojo rinkų susiejimo (elektros energija parduodama kartu su tinklų jungiamųjų linijų pralaidumu, o ne atskirai) didelėje Europos dalyje ir srautu grindžiamo pralaidumo skaičiavimo (kuriuo geriau atsižvelgiama į realų fizinį elektros energijos srautą labai susietame Europos tinkle) labai padidėjo galimi panaudoti tinklo pajėgumai. Vis dėlto ir toliau reikės papildomų ir ES šalių, ir jų tarpusavio tinklų. Siekiant išvengti pernelyg didelių investicijų į tinklus, turi būti naudojamos kitos lankstumo galimybės, įskaitant galimybę vartotojams pritaikyti savo paklausą prie gamybos modelių.

Kaip užtikrinti pusiausvyrą tinkluose, kai saulės ir vėjo energijos gamyba nepastovi?

Pirma, išplėtojus atsinaujinančiosios energijos gamybą visoje Europoje tarpusavyje sujungtais tinklais, didelė gamyba gali kompensuoti trūkumą regionuose, kur gamyba mažesnė. Tuo pat metu rinka turi teikti aiškias finansines paskatas atsinaujinančiosios energijos gamintojams, kad jų gamyba būtų kuo labiau prognozuojama. Be to, laikotarpiais, kai gamyba maža, o kainos aukštos, sumažindami savo paklausą vartotojai gali padėti užpildyti spragą, o rinka turi užtikrinti, kad jiems už tai būtų deramai atlyginta.

Didmeninėse rinkose pereinama prie mažo anglies dioksido kiekio ir veiksmingos energetikos sistemos. Kodėl naudos dar negali gauti mažmeniniai vartotojai?

Šiandien dauguma ES vartotojų negali gauti informacijos apie kintančias ekonomines ir aplinkosaugines energijos vartojimo skirtingu paros, savaitės ar metų laiku išlaidas. Šios išlaidos visą laiką svyruoja, be kita ko, dėl oro sąlygų ir mūsų kasdienių įpročių.

Dauguma mažmeninių vartotojų – kartais to nežinodami – primoka už stabilumą. Dėl to energija ne tik tampa brangesnė, nes reikia išlaikyti daugiau elektrinių ir tinklų, kad būtų patenkinta kartais itin padidėjanti paklausa, tačiau taip pat importuojame ir sudeginame daugiau iškastinio kuro negu reikia.

Vis dėlto kai kurie vartotojai pasirenka sutartis, kuriomis atsižvelgiama į paklausos rinkoje padidėjimą ir sumažėjimą, ir mokėdami už elektros energiją sutaupo. Pavyzdžiui, Suomijos ir Švedijos vartotojai, pasirinkę elektros energijos sutartis su dinamine kainodara, sutaupo 15–30 % savo sąskaitų už elektros energiją išlaidų dėl dinamiškų sutarčių ir pažangiosios apskaitos.

Dar viena kliūtis, trukdanti vartotojams visapusiškai pasinaudoti vykstančiu perėjimu prie kitokio energetikos modelio, yra sunkumas palyginti įvairių energetikos bendrovių sąskaitas ir reklamą. Tai vartotojus skatina nekeisti dabartinio tiekėjo. Nors didmeninės rinkos tampa skaidresnės ir konkurencingesnės, mažmeniniai vartotojai vis dar dažnai nėra tikri, kokių tiekimo galimybių jie turi. Be to, net jei vartotojas gali rasti geresnes sąlygas, jis gali nesiryžti keisti tiekėjo dėl sutartinių įsipareigojimų ir administracinių kliūčių.

Kas galima sustiprinti vartotojų padėtį?

Būtina iš esmės pakeisti vartotojų vaidmenį rinkoje. Turime suteikti vartotojams galimybę pritaikyti savo energijos vartojimą, kad jie pasinaudotų paklausos ir pasiūlos pokyčiais realiuoju laiku.

Vartotojai turi galėti veikti kaip pirkėjai ir pardavėjai. Novatoriškos bendrovės turi jiems siūlyti naujų paslaugų, grindžiamų aiškesnėmis ir palyginamomis sąskaitų išrašymo ir reklamos taisyklėmis, kuriomis remiantis būtų lengviau keisti tiekėjus. Jie taip pat turi turėti galimybę naudotis patikimomis ir tinkamomis kainų palyginimo priemonėmis, o jų didelė derybinė galia turi būti sustiprinta kolektyvinėmis sistemomis (tokiomis kaip bendras perėjimas prie kitų paslaugų teikėjų, energijos kooperatyvai ir kt.). Vartotojai turi galėti laisvai gaminti ir vartoti savo pačių energiją sąžiningomis sąlygomis, kad sutaupytų lėšų, tausotų aplinką ir užtikrintų tiekimo saugumą.

Galiausiai pažeidžiami arba energijos nepriteklių patiriantys vartotojai ir namų ūkiai, kurie turi mažiau galimybių keisti savo paklausą arba tapti vartotojais gamintojais, per šį perėjimą prie kitokio energetikos modelio turi būti veiksmingai apsaugoti ir jiems turi būti siūloma tikslinė pagalba gerinti jų būstų energijos vartojimo efektyvumą.

Kaip užtikrinsime, kad šiomis naujomis aplinkybėmis būtų apsaugoti vartotojai ir jų duomenys?

ES teisės aktais energijos vartotojams jau suteikiama daug teisių; šių teisių įgyvendinimo užtikrinimas tebėra prioritetas. Be to, Komisija svarstys galimybę į savo Reglamentą dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje įtraukti naujas, būtent energijai skirtas, nuostatas. Ji skirs išteklių, kad būtų geriau stebimas energijos nepriteklius visoje Europos Sąjungoje ir skleidžiama geriausia patirtis, siekdama užtikrinti, kad šiuo perėjimu prie kitokio energetikos modelio pasinaudotų piliečiai iš visų visuomenės sluoksnių.

Kad būtų galima veiksmingai naudoti pažangiąsias apskaitos sistemas, reikia tvarkyti asmens duomenis. Todėl būtina pasirūpinti asmens duomenų apsauga ir saugumo užtikrinimu. Komisija rekomenduoja taikyti vadinamąjį saugumo ir pritaikytosios duomenų apsaugos principą.

Kas yra pačių pasigamintos atsinaujinančiosios energijos vartojimas?

Šiandien dėl gerokai sumažėjusių technologijų išlaidų vartotojai gali vietoje gaminti savo elektros energiją iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (pvz., saulės ar vėjo energiją) ir vartoti jos dalį arba ją visą, iškart arba vėliau iš nedidelio energijos kaupiklio (pvz., šilumos siurblio arba akumuliatoriaus). Tokiu būdu energiją gaminantys vartotojai gali sutaupyti lėšų gamindami savo elektros energiją užuot ją pirkę ir net tiekti nesuvartotą perteklinę elektros energiją į tinklą.

Pačių pasigamintos energijos vartojimas gali padėti sumažinti tinklo nuostolius, nes elektros energija pagaminama ir suvartojama vietoje. Dėl jo taip pat gali sumažėti energetikos sistemos išlaidų, pvz., fotovoltinės saulės energijos gamyba šalyse, kuriose daug saulės, gali padėti sumažinti itin didelę energijos paklausą dėl oro kondicionavimo. Galiausiai pačių pasigamintos energijos vartojimas gali padėti pritraukti privačių investicijų finansuoti perėjimui prie kitokio energetikos modelio.

Tuo pat metu dėl pačių pasigamintos energijos vartojimo gali kilti naujų sunkumų ir sumažėti tinklų operatorių pajamos. Tinklą taip pat gali reikėti technologiškai pritaikyti, kad jis ir toliau būtų saugus ir patikimas. Komisija nustatė geriausią patirtį, kad padėtų ES šalims ekonomiškai skatinti pačių vartotojų pasigamintos energijos vartojimą.

Kokia reikšmė naujame rinkos modelyje gali tekti energijos kaupimui?

Saugiai eksploatuoti tinklą tapo sudėtingiau sparčiai didėjant kintamų atsinaujinančiųjų išteklių naudojimui. Gamintojai ir vartotojai turi galėti ir būti skatinami spręsti šį su lankstumu susijusį uždavinį. Integravus kaupimą elektros energijos rinkoje dar labiau padidėtų būtinas lankstumas: elektros energija turėtų būti kaupiama, kai turimas jos perteklius ir kainos yra žemos; ji turėtų būti tiekiama, kai gamyba menka, o kainos yra aukštos, taip sušvelninant elektros energijos gamybos svyravimą.

Tolesni veiksmai

Po viešų konsultacijų dėl elektros energijos rinkos modelio Komisija 2016 m. antrąjį pusmetį parengs teisės aktų pasiūlymus. Galima numatyti vidaus rinkos teisės aktų, Atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyvos, Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos ir Infrastruktūros reglamento pakeitimus.

Be to, Komisija toliau bendradarbiaus su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, kad parengtų priemones, dėl kurių vartotojai galės tapti aktyviais rinkos dalyviais, pavyzdžiui, palyginimo priemones, duomenų apsaugos nuostatas ir nustatys būtiniausius pagrindinės sąskaitų išrašymo informacijos standartus.

Norite sužinoti daugiau?

Daugiau informacijos ir dokumentai pateikiami adresu https://ec.europa.eu/energy/en/news/new-electricity-market-consumers

Apie didmeninę ir mažmeninę rinkas skaitykite adresu http://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers

Žr. prie šios faktų suvestinės pridėtame priede pateiktą vaizdinę informaciją.

MEMO/15/5351

Žiniasklaidai

Visuomenei:


Side Bar

Documents


Retail Market.pdf