Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Komise chce vyjasnit označování energetické účinnosti. Navrhuje jediný energetický štítek A až G a digitální databázi výrobků

Brusel, 15 červenec 2015

Viz též tisková zpráva „Transformace evropského energetického systému – letní energetický balíček Komise udává směr“ (15. července 2015)

V rámci energetické unie (své strategie zahájené v únoru 2015) dnes Komise předložila revizi právních předpisů o označování energetické účinnosti. Navrhovaná revize zaručuje soudržnost a kontinuitu a zajišťuje, aby byli zákazníci schopni činit informovanější rozhodnutí, která jim pomohou šetřit energii i peníze. Také přímo přispěje k jedné ze zásad energetické unie, a sice k zásadě, že energetická účinnost je na prvním místě.

Co přesně Komise navrhuje?

Aby se spotřebitelům dostávalo jasnějších informací o energetické účinnosti výrobků, jež se v současnosti zařazují do tříd podle různých stupnic (stupnice A až G, stupnice A+++ až D atd.), a aby se zlepšilo dodržování předpisů ze strany výrobců a maloobchodníků, navrhuje Evropská komise upravit systém energetického štítkování tak, aby se v jeho rámci používala:

 1. jedna jediná stupnice, na které bude energetická účinnost označována písmeny A až G: Komise navrhuje, aby se energeticky účinné výrobky opět označovaly pomocí dobře známé a osvědčené stupnice A až G, a vypracovala rovněž postup pro rozřazení stávajících štítků;
 2. digitální databáze nových energeticky účinných výrobků: všechny nové výrobky uváděné na trh EU mají být podle návrhu Komise registrovány v internetové databázi, aby se zajistila větší transparentnost a orgány členských států mohly na trh snáze dohlížet.

Tento návrh je v souladu se zásadou, že „účinnost je na prvním místě“. Tato zásada je součástí strategie energetické unie, jejímž cílem je, aby se prostřednictvím dobře informovaných spotřebitelských rozhodnutí posílila udržitelnost energetického systému EU.

Proč Komise navrhuje jediný energetický štítek A až G?

Za dobu od roku 1995 se ukázalo, že energetický štítek EU je úspěšným opatřením – při nákupu k němu přihlíží 85 % evropských spotřebitelů.Štítkování rovněž podněcuje inovační vývoj v průmyslu. Většina výrobků dnes spadá do nejvyšších tříd (A+++, A++, A+) a ve většině ostatních tříd se žádné produkty nenabízejí (v některých případech nejsou spotřebiče k dispozici ani v třídě A). Tento pozitivní vývoj však přinesl i určitý problém. Spotřebitelé se totiž za současné situace těžko vyznávají v tom, které výrobky si ve spotřebě energie stojí nejlépe: mohou si myslet, že nákupem spotřebiče třídy A+ si pořizují jeden z nejúčinnějších na trhu, ale někdy si ve skutečnosti kupují jeden z nejméně účinných.

Aby bylo označování pro spotřebitele srozumitelnější a zákazníci mohli výrobky snáze porovnávat, navrhuje Evropská komise používat jeden jediný energetický štítek se stupnicí A až G. Spotřebitelé tak budou motivováni k nákupu přístrojů, které jsou energeticky nejúčinnější, čímž se sníží spotřeba energie a spolu s ní i částka, kterou lidé za energii platí.

Proč Komise navrhuje, aby se nové energeticky účinné výrobky evidovaly v digitální databázi?

Odhaduje se, že 10 až 25 % výrobků na trhu nesplňuje požadavky na označování energetické účinnosti a že kvůli nedodržování předpisů se nedosahuje přibližně 10 % předpokládaných úspor energie. Tento problém je přinejmenším zčásti dán tím, že orgány, jež v členských státech odpovídají za dozor nad trhem, nedostatečně prosazují příslušné předpisy.

Aby se prosazování legislativy zlepšilo, navrhuje Komise zřídit databázi, kde budou výrobci a dovozci produkty registrovat a poskytovat k nim informace, které jsou už povinné podle stávajícího práva EU. Hlavní informace o souladu výrobků s předpisy by tak byly centrálně dostupné pro příslušné úřady v členských státech a ty by si je nemusely samy opatřovat od podnikatelů, což je často stálo mnoho práce a času.

Díky této databázi by měli přístup k energetickému štítku a k hlavním informacím o výrobku i spotřebitelé a obchodníci a usnadnila by se digitalizace štítku.

K čemu konkrétně dojde?

Pokud návrh Komise schválí Evropský parlament a Rada, nařízení bude provedeno následovně:

 1. Výrobky, které jsou již na trhu, se budou prodávat stejně jako doposud.
 2. Nové spotřebiče se budou prodávat podle nové stupnice. Staré štítky, např. štítky podle stupnice A+ až A+++, budou maloobchodníci odstraňovat.
 3. Výrobci budou své výrobky registrovat. K zaevidovaným informacím budou mít přístup úřady členských států, aby se usnadnily kontroly shody a zvýšila se transparentnost.
 4. Spotřebitelé budou o této změně informováni prostřednictvím cílených informačních kampaní. O ty se postarají členské státy ve spolupráci s maloobchodníky.

Evropská komise bude podporovat tzv. společné činnosti v oblasti dohledu nad trhem, jako je například projekt Eepliant, jehož se účastní dvanáct členských států[1].

Od tohoto nového systému se očekává, že přinese další úspory energie, které se vyrovnají roční spotřebě energie všech pobaltských zemí dohromady (200 TWh za rok v roce 2030).

Přínosy pro spotřebitele

Revize energetického štítkování ušetří spotřebitelům dalších 15 eur ročně. Lidé totiž budou mít:

 • jasnější informace o energetické účinnosti výrobků
 • možnost výrobky porovnávat
 • více informací o spotřebičích, např. o jejich výkonnosti, hlučnosti nebo spotřebě vody.

Stávající úspory pro každou domácnost ve výši 465 eur ročně se tak dále zvýší na 480 eur za rok.

Přínosy pro výrobce a maloobchodníky

Díky změnám v označování energetické účinnosti spotřebičů výrobcům a maloobchodníkům celkově vzrostou příjmy o více než 10 miliard eur ročně:

 • Návrh totiž přináší zlepšení oblíbeného marketingového nástroje – k energetickému štítku přihlíží při nákupu přes 85 % spotřebitelů.
 • Omezuje se riziko záměny, což zvyšuje právní jistotu a dodržování předpisů.
 • Registrací výrobků a stahováním digitalizovaných štítků se sníží administrativní zátěž.

Navrhovaná revize zvýší stávající dodatečné příjmy ve výši 55 miliard eur ročně[2] na 65 miliard eur za rok.

Přínosy pro členské státy

Návrh Komise přináší hmatatelné výhody i pro členské státy:

 • Státy ušetří čas, protože databáze pro registraci výrobků zkrátí o 10 až 15 % dobu, kterou věnují dozoru nad trhem.
 • Vzhledem k tomu, že návrh Komise má podobu nařízení, které je přímo použitelné, sníží se administrativní zátěž. Členské státy tedy nebudou muset provádět jeho ustanovení do domácího práva.

Přínosy pro životní prostředí

Pomocí stávajících opatření v oblasti označování energetické účinnosti se každý rok ušetří primární energie v množství, jež odpovídá přibližně 175 milionům tun ropného ekvivalentu. Toto číslo si lze představit jako roční spotřebu primární energie v Itálii nebo jako roční spotřebu přibližně 60 milionů domácností.

Navrhovaná revize, jejímž výsledkem je používání jediného energetického štítku se stupnicí A až G, by měla vést k dalším úsporám, které se vyrovnají roční energetické spotřebě všech pobaltských zemí dohromady (tj. přibližně 17 milionům tun ropného ekvivalentu za rok ve spotřebě primární energie).

Co se bude dít dál?

Komise postoupí svůj návrh Evropskému parlamentu a Radě, které jej projednají a společně dosáhnou dohody. To by mělo trvat rok. Pokud bude návrh schválen, u většiny výrobků s energetickým štítkem provede Komise příslušné změny do pěti let.

SOUVISEJÍCÍ INFORMACE

Energeticky účinné výrobky – stávající právní předpisy

Na energeticky účinné výrobky se v současné době vztahují dvě směrnice EU:

Opatření, která byla podle těchto směrnic přijata pro jednotlivé výrobky, umožňují spotřebitelům kupovat energeticky nejúčinnější přístroje a zajišťují rovné podmínky pro evropské firmy.

Energeticky účinné výrobky – další legislativní kroky

Evropská komise přijímá v souladu se strategií energetické unie klíčová opatření ke zvýšení energetické účinnosti. Revize směrnice o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích (2010/30/EU) je toho příkladem.

V uvedené strategii jsou stanoveny konkrétní kroky k zabezpečení dodávek energie, ke snížení závislosti členských států EU na dovozu ze třetích zemí, k další integraci vnitrostátních trhů s energií a zvýšení účasti spotřebitelů, ke zlepšení energetické účinnosti, k dekarbonizaci skladby zdrojů energie a k podpoře výzkumu a inovací v oblasti energetiky.

Podrobnější informace lze nalézt na internetové stránce: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm

Energeticky účinné výrobky dostupné na trhu

V současnosti existuje:

 • 11 skupin výrobků, pro něž platí pravidla týkající se energetické účinnosti a označování. Jedná se o myčky nádobí, pračky, bubnové sušičky, chladničky, vysavače, svítidla, světelné zdroje, televizory, kuchyňské spotřebiče pro domácnost, klimatizační zařízení a větrací jednotky,
 • 8 skupin výrobků, na něž se vztahují požadavky na účinnost (nikoli označování). Jde o jednoduché set-top-boxy, vnější napájecí zdroje, elektrické motory, oběhová čerpadla, ventilátory, vodní čerpadla, počítače a výkonové transformátory.
 • Zavedena byla 3 průřezová opatření, která se týkají spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, spotřeby elektrické energie přístrojů v pohotovostním režimu při připojení na síť a uvádění spotřeby energie na energetických štítcích na internetu.

Od září 2015 vstoupí v platnost požadavky na energetickou účinnost a označování ohřívačů a kotlů (např. plynových kotlů a tepelných čerpadel). Ty se budou týkat pouze nových výrobků na trhu.

Jakým způsobem se o energeticky účinných výrobcích přijímají rozhodnutí?

Všechna opatření týkající se energetické účinnosti se v EU připravují v důsledném a plně transparentním procesu, do něhož jsou ve všech fázích úzce zapojeny zainteresované strany a členské státy. Součástí tohoto procesu jsou:

 • hloubková „přípravná studie“, na které se podílejí zainteresované strany a která se zabývá technickými, hospodářskými, environmentálními a sociálními aspekty určité skupiny výrobků,
 • rozsáhlá konzultace se zainteresovanými stranami (včetně průmyslu, spotřebitelských organizací, ekologických nevládních organizací, zástupců členských států atd.), jež probíhá v rámci tzv. konzultačního fóra,
 • posouzení dopadů na životní prostředí, průmysl a spotřebitele, po kterém následují odborné diskuse a hlasování ve výboru za účasti zástupců členských států,
 • závěrečný přezkum ze strany Evropského parlamentu a Rady, které mohou opatření zamítnout (k tomu zatím nedošlo, což značí, že tato opatření mají silnou politickou podporu).

tab

Význam energetické účinnosti pro...

... energetický systém EU. Zvyšování energetické účinnosti představuje v kombinaci s rozvojem obnovitelných zdrojů energie nejlepší způsob, jak může Evropská unie snížit svou závislost na vnějších dodavatelích energie. Vzhledem k tomu, že Unie dováží 53 % spotřebovávané energie, investuje do energetické účinnosti a zvyšuje naši energetickou nezávislost.

Zkušenosti EU navíc potvrzují, že se snížily průmyslové emise při současném nárůstu průmyslové výroby, k čemuž přispěla hlavně energetická účinnost. Zatímco hrubá přidaná hodnota v průmyslových odvětvích se v období 1995–2010 zvýšila o 18 %, průmyslové emise CO2 klesly o 20 %.

Loni v říjnu schválili vedoucí představitelé EU rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, ve kterém se dohodli na zdvojnásobení úsilí v oblasti zmírňování změny klimatu. K cíli, jenž spočívá ve snížení emisí skleníkových plynů o 40 %, přibyl na úrovni EU závazný cíl, v jehož rámci se má do roku 2030 zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na přinejmenším 27 %. Unie si kromě toho vytyčila, že zvýší energetickou účinnost, a to nejméně o 27 % – tato meta má být v roce 2020 přezkoumána a případně upravena na 30 %.

Dne 25. února 2015 představila Komise svoji rámcovou strategii k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu. Tento návrh přispívá v rámci energetické unie k zásadě, jež říká, že energetická účinnost je na prvním místě.

Chcete se dozvědět více?

Další informace a dokumenty lze nalézt na internetové stránce: https://ec.europa.eu/energy/en/news/new-electricity-market-consumers

Informace o energeticky účinných výrobcích: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products

Viz též infografika v příloze tohoto dokumentu.


[1] Bližší informace o zmiňovaném projektu lze nalézt na internetové stránce: http://www.prosafe.org/images/Documents/EEPLIANT/EEPPLIANT_Press_release_v2.pdf

[2] Zdroj: Studie Ecodesign Impact Accounting, VHK, 2014
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2014_06_ecodesign_impact_accounting_part1.pdf

MEMO/15/5350

Pro veřejnost:


Side Bar

Documents


Single label.pdf