Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV EL HU MT PL SK BG

Comisia Europeană - Fișă informativă

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego

Bruxelles, 18 iunie 2015

În pachetul lunar privind deciziile de inițiere a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană acționează în justiție statele membre care nu au respectat în mod corespunzător obligațiile care le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează numeroase sectoare și domenii de politică, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Comisia a adoptat astăzi 128 de decizii[1], dintre care cele mai importante sunt prezentate mai jos și sunt grupate pe domenii de politică (inclusiv 18 avize motivate, 5 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și 44 de scrisori de punere în întârziere) Comisia este în curs de a închide, de asemenea, un anumit număr de cazuri, dat fiind că respectivele state membre au soluționat problemele pe care le aveau fără a fi fost nevoie de măsuri suplimentare din partea Comisiei.

În cele ce urmează este prezentat un rezumat al principalelor decizii ale pachetului din iunie. Pentru mai multe informații cu privire la procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii privind toate deciziile luate astăzi, vă rugăm să consultați Registrul deciziilor privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

 

 

1. Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

(Pentru informații suplimentare: Christian Wigand– Tel.: +32 229 62253)

 

Aviz motivat

Comisia cere SUEDIEI să respecte normele de coordonare la nivelul UE în ceea ce privește indemnizația de concediu pentru creșterea copilului

Comisia Europeană a cerut Suediei să respecte Regulamentul (CE) nr. 883/2004 („normele UE de coordonare a securității sociale”), prin clasificarea indemnizației de concediu pentru creșterea copilului („föräldrapenning”) drept „prestație familială”, mai degrabă decât ca „prestație de maternitate și de paternitate echivalentă”.

În conformitate cu normele UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială, astfel cum a fost confirmat de Curtea de Justiție a UE în ceea ce privește föräldrapenning suedez, (Hotărârea Kuusijärvi C-275/96), indemnizația de concediu pentru creșterea copilului care este concepută pentru a înlocui veniturile pierdute ca urmare a renunțării la lucru pentru a se ocupa de un copil ar trebui considerată ca fiind o prestație familială.

Intenția normelor UE de securitate socială pentru coordonarea prestațiilor familiale este de a garanta că prestațiile destinate să acopere cheltuielile familiale sunt coordonate în mod coerent între statele membre.

Suedia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate în vederea remedierii situației. În caz contrar, Comisia poate decide să înainteze Curții de Justiție a UE cazul Suediei.

 

2. Uniunea energetică

(Pentru informații suplimentare: Anna-Kaisa Itkonen - Tel.: +32 229 56186)

 

UE se angajează să construiască o uniune energetică cu o politică prospectivă privind clima pe baza strategiei-cadru a Comisiei. Această strategie are cinci dimensiuni care sunt strâns legate între ele și se susțin reciproc: securitate energetică, solidaritate și încredere; o piață europeană a energiei pe deplin integrată; eficiență energetică în sprijinul moderării cererii; decarbonizarea economiei, precum și cercetarea, inovarea și competitivitatea. Comisia va lucra intens pentru a face ca infrastructura fizică a uniunii energetice să fie operațională. Implementarea integrală și aplicarea strictă a legislației existente în domeniul energiei și a legislației conexe reprezintă prima prioritate pentru instituirea uniunii energetice.

 

Sesizări ale Curții de Justiție a UE

 

Comisia trimite GRECIA în fața Curții și dă GERMANIEI un ultim avertisment cu privire la transpunerea Directivei privind eficiența energetică

Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiție a UE în privința Greciei pentru netranspunerea Directivei privind eficiența energetică. În temeiul respectivei directive, statele membre ale UE trebuie să atingă anumite ținte de economie de energie în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020. Ele trebuie să facă acest lucru utilizând sisteme de obligații în ceea ce privește eficiența energetică sau alte măsuri de politică specifice pentru a promova îmbunătățirea eficienței energetice în gospodării, clădiri, în industrie și în sectorul transporturilor. Statele membre aveau obligația de a transpune obligațiile directivei până la 5 iunie 2014. În februarie 2015, Comisia a trimis Greciei un aviz motivat prin care solicită acestei țări să notifice Comisiei toate măsurile de transpunere a Directivei privind eficiența energetică.

Trimițând Grecia în fața Curții, Comisia propune o penalitate zilnică de 29 145,60 EUR. Nivelul acestei penalități ia în considerare durata și gravitatea încălcării. În cazul în care transpunerea este incompletă și Curtea confirmă opinia Comisiei, penalitatea zilnică trebuie plătită de la data hotărârii sau la o dată ulterioară stabilită de Curte până la data la care transpunerea este completă. Valoarea finală a penalității zilnice va fi hotărâtă de Curte, dar nu poate depăși propunerea Comisiei.

În plus, Comisia Europeană a solicitat Germaniei să asigure transpunerea integrală a Directivei privind eficiența energetică. Germania are la dispoziție două luni pentru a se conforma acestei obligații, după care Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE în privința aceste țări și să solicite sancțiuni financiare.

Progresele înregistrate în transpunerea Directivei privind eficiența energetică sunt în prezent în curs de examinare în toate statele membre. În total, 27 de state membre (toate statele UE cu excepția Maltei) au primit o scrisoare de punere în întârziere privind transpunerea incompletă a directivei până la termenul din iunie 2014. Până în prezent, Comisia a emis opt avize motivate către statele membre în care transpunerea integrală nu era încă realizată (Austria, Portugalia, Bulgaria, Croația, Irlanda, România, Letonia și, astăzi, Germania) și a trimis două state membre în fața Curții (Ungaria în martie 2015 și, astăzi, Grecia). Comisia continuă să monitorizeze progresul transpunerii și va aborda orice deficiențe în următoarele cicluri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Un comunicat de presă este disponibil aici. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul web dedicat Directivei privind eficiența energetică.

 

Comisia trimite România în fața Curții pentru că nu a adoptat un plan de urgență pentru cazul întreruperii aprovizionării cu gaze

Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu a adoptat un plan de urgență în temeiul Regulamentului (UE) nr. 994/2010 privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Regulamentul are ca obiectiv garantarea faptului că statele membre sunt bine pregătite pentru a face față unor eventuale întreruperi ale aprovizionării. În acest scop, una dintre măsurile pe care statele membre trebuie să le ia este pregătirea de planuri de urgență și notificarea lor către Comisia Europeană. Un plan de urgență stabilește măsurile și procedurile care intră în vigoare în cazul întreruperii aprovizionării cu gaze și care sunt bine coordonate cu statele membre vecine. Statele membre aveau obligația de a adopta aceste planuri până la data de 3 decembrie 2012. În noiembrie 2013, Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere deoarece aceasta nu a adoptat un plan național de urgență. În noiembrie 2014, Comisia a emis un aviz motivat, deoarece România era încă în neconformitate cu regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaze. Planul de urgență încă nu a fost adoptat și acest lucru poate afecta capacitatea României de a face față unei posibile situații de criză. Un comunicat de presă este disponibil aici. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-urile web Strategia europeană pentru securitate energetică și Regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaz natural.

 

 

Avize motivate

 

Comisia solicită GERMANIEI să transpună integral Directiva UE privind eficiența energetică

Comisia Europeană a solicitat Germaniei să asigure transpunerea integrală a Directivei privind eficiența energetică. În temeiul respectivei directive, statele membre trebuie să realizeze economii de energie în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020. Ele trebuie să facă acest lucru utilizând sisteme de obligații în ceea ce privește eficiența energetică și/sau alte măsuri de politică specifice pentru a promova îmbunătățirea eficienței energetice în gospodării, în industrie și în sectorul transporturilor. Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 5 iunie 2014. Astăzi, Comisia a trimis un aviz motivat Germaniei, solicitând acestei țări să transpună integral directiva în legislația națională.

În cursul celui de al doilea semestru din 2014, Comisia a lansat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru netranspunerea Directivei privind eficiența energetică împotriva a 27 de state membre ale UE (toate statele membre, cu excepția Maltei). Până în prezent, Comisia a emis opt avize motivate către statele membre în care transpunerea integrală nu era încă realizată (Austria, Portugalia, Bulgaria, Croația, Irlanda, România și Letonia) și a trimis două state membre în fața Curții (Ungaria în martie 2015 și, astăzi, Grecia, a se vedea mai sus trimiterile în fața Curții). Comisia continuă să monitorizeze punerea în aplicare a directivei și să abordeze orice deficiențe în următoarele cicluri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Germania are la dispoziție două luni pentru a se conforma acestei obligații, după care Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE în privința aceste țări și să solicite sancțiuni financiare. Mai multe informații referitoare la Directiva privind eficiența energetică puteți găsi pe site-ul internet al DG Energie.

 

Comisia solicită AUSTRIEI și REGATULUI UNIT să se conformeze Directivei privind eficiența energetică a clădirilor

Comisia Europeană a solicitat Austriei să transpună integral în legislația națională Directiva privind eficiența energetică a clădirilor. În temeiul acestei directive, statele membre trebuie să instituie și să aplice cerințe minime privind performanța energetică pentru clădirile noi și existente, să se asigure că este realizată certificarea performanței energetice a clădirilor și să solicite inspecția periodică a sistemelor de încălzire și de aer condiționat. De asemenea, directiva solicită statelor membre să se asigure că, începând din 2021, toate clădirile noi vor fi așa-numite „clădiri cu consum de energie zero”. Directiva trebuia să fie transpusă până la 9 iulie 2012. În iulie 2014, Comisia a decis să trimită Austria în fața Curții de Justiție a UE, a se vedea IP/14/813. La scurt timp, Austria a adoptat un număr de măsuri de transpunere a directivei. Cu toate acestea, câteva dintre dispozițiile directivei par să nu fi fost încă transpuse. Prin urmare, Comisia a trimis astăzi un aviz motivat suplimentar Austriei, prin care solicită transpunerea integrală a Directivei. Avizul motivat suplimentar suspendă decizia de trimitere a Austriei în fața Curții.

Deoarece niciun stat membru nu a transpus integral directiva în cauză până la expirarea termenului, Comisia a deschis proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva tuturor celor 28 de state membre. În 2014, Comisia a decis să trimită patru state membre în fața Curții de Justiție a UE (Austria, Belgia, Finlanda și Polonia; cazurile împotriva Belgiei și Finlandei sunt retrase până în prezent). De atunci, majoritatea statelor membre și-au respectat obligațiile de transpunere și singurele încălcări rămase deschise sunt împotriva Austriei, Italiei, Țărilor de Jos, Republicii Cehe și Poloniei.

Separat, Comisia Europeană a primit o plângere cu privire la o posibilă nerespectare din partea Regatului Unit pentru emiterea și afișarea certificatelor de performanță energetică în clădirile publice. Directiva privind performanța energetică a clădirilor impune statelor membre să se asigure că aceste certificate sunt eliberate și afișate pentru anumite categorii de clădiri. Sistemul de sancțiuni și controale pentru afișarea certificatelor de performanță energetică introduse de Regatul Unit pare, cu toate acestea, insuficient pentru a asigura respectarea obligațiilor prevăzute de directivă. Prin urmare, astăzi, Comisia a trimis un aviz motivat prin care solicită Regatului Unit să se asigure pe deplin de faptul că certificatele de performanță energetică sunt afișate în conformitate cu Directiva privind performanța energetică a clădirilor.

Austria și Regatul Unit au la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate în vederea remedierii situației. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită aceste țări în fața Curții de Justiție a UE. Mai multe informații despre Directiva privind performanța energetică a clădirilor sunt disponibile pe site-ul internet al DG Energie.

 

Comisia solicită SPANIEI și REGATULUI UNIT să transpună integral normele UE privind stocurile petroliere

Comisia Europeană a solicitat Spaniei și Regatului Unit să ia măsuri pentru a asigura o transpunere completă a legislației UE privind stocurile petroliere. Directiva privind rezervele petroliere (2009/119/CE) impune statelor membre să mențină stocuri minime de țiței și/sau de produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri zilnice medii nete sau cu 61 de zile de consum mediu intern, oricare dintre cele două cantități este mai mare. Directiva trebuia să fie transpusă de statele membre în legislația națională până la 31 decembrie 2012. Dat fiind rolul petrolului în consumul energetic al UE, puternica dependență externă a UE de aprovizionarea cu țiței și produse petroliere și incertitudinea geopolitică în multe regiuni producătoare, este vital să se garanteze accesul consumatorilor la produse petroliere. Astăzi, Comisia a trimis câte un aviz motivat Spaniei și Regatului Unit, care au transpus numai parțial cerințele directivei.

În ianuarie 2013 s-au declanșat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva unui număr de state membre care nu și-au respectat obligațiile referitoare la transpunere. Cele mai multe dintre aceste proceduri au fost închise, deoarece statele membre și-au îndeplinit obligațiile de transpunere, rămânând doar trei proceduri deschise astăzi, pentru Letonia, Spania și Regatul Unit. Spania și Regatul Unit au la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate în vederea remedierii situației. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită aceste țări în fața Curții de Justiție a UE. Mai multe informații referitoare la siguranța aprovizionării cu petrol puteți găsi pe site-ul internet al DG Energie.

 

3. Mediul înconjurător

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

Sesizări ale Curții de Justiție a UE

Comisia trimite BELGIA și BULGARIA în fața Curții și dă un ultim avertisment SUEDIEI cu privire la calitatea inferioară a aerului

Astăzi Comisia Europeană trimite Belgia și Bulgaria în fața Curții de Justiție a UE în legătură cu persistența unor niveluri ridicate de particule de praf, care prezintă un risc important pentru sănătatea publică. În ciuda unei obligații pentru statele membre de a asigura o bună calitate a aerului pentru cetățeni, calitatea aerului continuă să fie de mai mulți ani o problemă în multe locuri. Studiile arată că, anual, proasta calitate a aerului provoacă un număr mai mare de decese decât accidentele de circulație rutieră. Micro-particulele cunoscute sub denumirea de PM10, în principal rezultate din activitățile umane, cum ar fi transportul, industria și încălzirea locuințelor, provoacă probleme respiratorii, cancer pulmonar și deces prematur.

Legislația UE a stabilit valorile limită pentru PM10 (particule cu un diametru mai mic de 10 microni) începând din anul 2005. În caz de depășire a acestor valori limită, statele membre adoptă planuri privind calitatea aerului și se asigură că aceste planuri stabilesc măsuri corespunzătoare, astfel încât perioada de depășire să fie cât mai scurtă cu putință prin adoptarea unor acțiuni decisive și mai orientate spre viitor. Sunt necesare măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului, și prin vizarea lipsei de acțiune, Comisia speră să se asigure că statele membre vor lua măsuri decisive care să soluționeze problema.

În Bulgaria, în pofida unei serii de măsuri luate, precum și a anumitor reduceri ale emisiilor de PM10 înregistrate la majoritatea punctelor de monitorizare începând cu anul 2011, datele arată continuarea nerespectării valorilor-limită anuale și/sau zilnice pentru PM10 în toate cele șase zone și aglomerări în afară de Varna, în care valoarea limită anuală a fost o singură dată respectată - în 2009. Decizia de astăzi urmează unui un aviz motivat, trimis în iulie 2014.

Istoricul Belgiei privind calitatea aerului a cunoscut anumite îmbunătățiri în ultimii ani, deoarece numai 3 zone și aglomerări (Bruxelles, zona portuară din Gent și zona portuară Roeselare) prezintă deficiențe constante în atingerea acestor obiective. Propunerea de înaintare a cauzei către Curtea de Justiție a urmat unui aviz motivat, trimis în februarie 2014, într-un caz deschis pentru prima dată în anul 2008. Deși au fost adoptate măsuri pentru toate zonele de calitate a aerului abordate în acțiunea Comisiei, măsurile nu au fost, până în prezent, suficiente pentru a soluționa problemele și, deoarece termenul-limită pentru punerea în conformitate a expirat de mult timp, Comisia aduce cazul în atenția Curții de Justiție a UE.

Principalele valori limită pentru care există probleme de conformitate în UE sunt PM10, dioxidul de azot (NO2), având originea în gazele emanate în trafic și (într-o măsură mai mică) SO2. În ceea ce privește SO2 doar un stat membru se află în stadiul de încălcare, în timp ce, în cazul PM10, există cauze împotriva a 16 state membre. În ceea ce privește NO2, există 6 de proceduri în curs de desfășurare.

 

De asemenea, Comisia a acționat astăzi împotriva unui alt stat membru, și anume Suedia, pentru calitatea slabă a aerului, prin trimiterea unui aviz motivat. Cele mai recente cifre arată că limitele zilnice maxime pentru aceste pulberi sunt depășite în două zone din centrul Suediei (aglomerările Norrköping, Södertälje și Uppsala - cu excepția anului 2012) și aglomerarea Stockholm. Suedia a fost deja condamnată de instanță pentru nerespectarea valorilor-limită de PM10 între 2005 și 2007. Comisia consideră că Suedia nu a reușit să ia măsurile corespunzătoare care ar fi trebuit să fi intrat în vigoare încă din 2005 și solicită luarea de măsuri preventive rapide și eficiente pentru ca perioada de neconformitate să fie cât mai scurtă posibil. Avizul motivat de astăzi urmează unei scrisori suplimentare de punere în întârziere, trimisă la 26 aprilie 2013. Dacă Suedia nu acționează, Comisia poate sesiza cazul Curții de Justiție a UE. Pentru mai multe informații, a se vedea comunicatul de presă.

 

Avize motivate

Comisia cere SUEDIEI să aducă vânătoarea de lupi în conformitate cu standardele UE

 

Comisia Europeană a cerut Suediei să aducă vânătoarea de lupi în conformitate cu legislația UE. Lupii sunt strict protejați în Suedia, iar populația lor nu a ajuns la un nivel care să garanteze conservarea speciei („stadiu corespunzător de conservare”), astfel cum se vizează în legislație. Vânătoarea este permisă numai în anumite condiții stricte. În opinia Comisiei, prin permiterea vânătorii autorizate în 2010, 2011, 2013, 2014 și 2015, Suedia a instituit o practică sistemică care încalcă Directiva privind habitatele. În special, Suedia nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile, deoarece nu ia în considerare alte alternative satisfăcătoare și nu se asigură că activitățile de vânătoare autorizată se desfășoară în condiții strict controlate, pe o bază selectivă și într-o măsură limitată. De asemenea, Suedia nu a demonstrat că vânătoarea nu ar reprezenta o amenințare la adresa creșterii populației locale de lupi pentru a ajunge la un „stadiu corespunzător de conservare”. Prin urmare, se trimite acum un aviz motivat suplimentar. Suedia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate în vederea remedierii situației. În caz contrar, Comisia poate decide să înainteze Curții de Justiție a UE cazul Suediei.

 

Comisia cere ITALIEI să se asigure că depozitele de deșeuri funcționează în conformitate cu standardele UE

Comisia Europeană a solicitat Italiei să se asigure că eliminarea și gestionarea deșeurilor la vechile depozite de deșeuri se realizează în conformitate cu legislația UE. Directiva UE privind depozitele de deșeuri stabilește standarde pentru depozitele de deșeuri pentru a preveni efectele adverse asupra sănătății umane, a apei, a solului și a aerului. În conformitate cu directiva, operațiunile la depozitele de deșeuri aflate în exploatare în 2001 ar fi trebuit să înceteze la 16 iulie 2009, cu excepția cazului în care acestea respectă standardele UE concepute pentru a garanta că își desfășoară activitatea în condiții de siguranță. Cele mai recente informații de care dispune Comisia indică faptul că după aproape șase ani de la termenul final pentru închiderea programelor, în Italia există cel puțin 50 de depozite de deșeuri care sunt în continuare neconforme și care ar fi trebuit să fie închise sau aduse la standardele necesare. Cel puțin unul din depozitele de deșeuri în cauză conține deșeuri periculoase. Prin urmare, se trimite acum un aviz motivat suplimentar. Italia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate în vederea remedierii situației. În caz contrar, Comisia poate decide să înainteze Curții de Justiție a UE cazul Italiei.

 

Comisia solicită UNGARIEI să îmbunătățească standardele de mediu la un iaz de decantare a nămolului roșu

Comisia Europeană a solicitat Ungariei să se asigure că un nivel adecvat de protecție este respectat în gestionarea iazurilor de decantare a nămolului roșu de la Almásfüzítő, în conformitate cu legislația europeană. O examinare atentă a practicilor curente a arătat că anumite activități de gestionare a deșeurilor în zonă, care vizează reabilitarea instalației, au fost efectuate în mod incorect, cu consecințe în ceea ce privește protecția sănătății umane și a mediului. Contrar prevederilor legislației UE privind deșeurile, deșeurile periculoase au fost amestecate cu alte tipuri de deșeuri, iar evaluările de impact prevăzute de Directiva privind habitatele nu au fost realizate. În răspunsul la o scrisoare de punere în întârziere trimisă în noiembrie 2013, Ungaria a indicat că fost inițiată o revizuire a practicilor din acest domeniu, dar procesul nu este încă finalizat. Deoarece activitățile la fața locului au continuat în timpul reexaminării, Comisia a ajuns la concluzia că Ungaria nu a luat încă măsurile necesare pentru soluționarea problemei. Prin urmare, se trimite acum un aviz motivat. Ungaria are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate în vederea remedierii situației. În caz contrar, Comisia ar putea decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE în privința Ungariei.

 

4. Servicii financiare

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – Tel.: +32 229 56194)

 

Aviz motivat

Comisia solicită FRANȚEI să respecte legislația UE în domeniul asigurării construcțiilor

Comisia Europeană a solicitat Franței să modifice o prevedere în legea asigurărilor, care discriminează furnizorii de asigurări din alte state membre. Comisia nu contestă nici finalitatea normei în cauză, al căror obiectiv este protejarea, în anumite cazuri, a deținătorilor de polițe de asigurare în cazul eșecului unui asigurator al unui proiect de construcție. În conformitate cu legislația franceză, întreprinderile de construcții sunt obligate să contracteze o asigurare împotriva eventualelor daune care ar face clădirile improprii utilizării. Cu toate acestea, societățile trebuie să încheie această asigurare cu asiguratorii stabiliți în Franța, discriminând astfel asiguratorii stabiliți în alte țări ale UE. În opinia Comisiei, acest lucru constituie o restricționare a libertății de stabilire în UE (articolele 49 și 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, TFUE). În luna iulie 2014, Franței i-a fost trimisă o scrisoare de punere în întârziere. Solicitarea de astăzi ia forma unui aviz motivat. Franța are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate în vederea remedierii situației. În caz contrar, Comisia poate decide să înainteze cazul Franței Curții de Justiție a UE.

 

Comisia cere UNGARIEI să respecte normele UE privind drepturile investitorilor transfrontalieri de utilizare a terenurilor agricole

Comisia Europeană a solicitat Ungariei să ia măsurile necesare pentru a se conforma normelor UE în ceea ce privește anumite drepturi contractuale de utilizare a terenurilor agricole (drepturi de uzufruct). În opinia Comisiei, legislația maghiară restrânge drepturile investitorilor transfrontalieri într-un mod care ar putea încălca legislația UE privind libera circulație a capitalurilor și libertatea de stabilire. Aceasta nu este în conformitate cu dreptul de proprietate, astfel cum este consacrat în Carta drepturilor fundamentale a UE. O lege maghiară care a fost aprobată la 1 mai 2014 a dus la încetarea unora dintre contractele de uzufruct deținute de investitori străini, reducând perioada de tranziție pentru investitori de la 20 ani la doar patru luni și jumătate. Investitorii se așteptau să continue utilizarea terenului pe baza perioadei de tranziție anterioare și și-au formulat deciziile de investiții în consecință. Prin urmare, noua lege a defavorizat părțile afectate în ceea ce privește drepturile dobândite și valoarea investițiilor lor. De asemenea, Comisia contestă o a doua dispoziție a aceleiași legi, care permite rezilierea unilaterală a contractelor de închiriere de terenuri care au fost încheiate înainte de iulie 1994. În octombrie 2014, Ungariei i-a fost trimisă o scrisoare de punere în întârziere, aceasta fiind prima etapă a procedurii privind încălcarea dreptului comunitar (a se vedea IP/14/1152). Solicitarea de astăzi ia forma unui aviz motivat. Ungaria are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate în vederea remedierii situației. În caz contrar, Comisia ar putea decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE în privința Ungariei.

 

Comisia solicită LUXEMBURGULUI să transpună normele UE privind încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit

Luxemburgul trebuia să transpună Directiva UE (2013/14/UE) privind reducerea încrederii excesive acordate ratingurilor de credit în legislația sa națională și să comunice Comisiei măsurile de transpunere luate. Respectiva directivă urmărește să reducă încrederea excesivă în ratingurile de credit în UE, îmbunătățind în același timp calitatea procesului de rating. Trei sectoare sunt vizate de aceste norme: instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP), societățile de administrare și de investiții cu privire la anumite fonduri denumite OPCVM-uri (sau organisme de plasament colectiv în valori mobiliare) și administratorii de fonduri de investiții alternative (AFIA). În conformitate cu aceste norme, investitorii ar trebui să nu se bazeze excesiv pe ratinguri de credit sau să le utilizeze ca fiind singurul parametru atunci când evaluează riscurile legate de investițiile realizate de IORP, OPCVM și fonduri de investiții alternative (FIA). Termenul limită pentru transpunerea directivei respective în legislația națională a fost 21 decembrie 2014. Luxemburgul nu a respectat termenul și i s-a trimis o scrisoare de punere în întârziere la 29 ianuarie 2015. Solicitarea de astăzi ia forma unui aviz motivat. Luxemburgul are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate în vederea remedierii situației. În caz contrar, Comisia poate decide să înainteze Curții de Justiție a UE cazul Luxemburgului și să solicite sancțiuni (penalități zilnice).

 

Scrisori de punere în întârziere

Comisia le solicită statelor membre să denunțe tratatele bilaterale de investiții intra-UE

Comisia Europeană a inițiat astăzi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a cinci state membre, solicitându-le să denunțe tratatele bilaterale de investiții pe care le-au încheiat între ele („TBI intra-UE”). TBI sunt acorduri care stabilesc clauzele și condițiile aplicabile investițiilor private realizate de cetățeni și întreprinderi dintr-un stat într-un alt stat. TBI intra-UE sunt acorduri care există între state membre ale UE.

Multe dintre aceste TBI intra-UE au fost semnate în anii 1990, înainte ca UE să se extindă în 2004, 2007 și 2013. Ele au fost încheiate în principal între state care erau deja membre ale UE și țările care, după aderare, aveau să fie desemnate drept „UE 13”. Tratatele în cauză urmăreau să ofere asigurări întreprinzătorilor dornici să investească în viitoarele state membre din grupul „UE 13”, într-o perioadă în care era posibil ca investitorii privați să dea dovadă de o precauție excesivă față de astfel de investiții, uneori din motive de ordin politic ori istoric. Drept urmare, aceste TBI au urmărit să îmbunătățească nivelul protecției oferite investitorilor, prevăzând, de exemplu, plata unor compensații în caz de expropriere și stabilind proceduri de arbitraj pentru soluționarea litigiilor în materie de investiții.

După extinderea Uniunii, astfel de asigurări „suplimentare” nu ar mai trebui să fie necesare, întrucât toate statele membre sunt supuse acelorași norme pe piața unică a UE, inclusiv normelor privind investițiile transfrontaliere (îndeosebi libertatea de stabilire și libera circulație a capitalurilor). De asemenea, datorită normelor Uniunii Europene, toți investitorii din UE beneficiază de aceeași protecție (de exemplu, în materie de nediscriminare pe motiv de cetățenie sau naționalitate). În schimb, TBI intra-UE acordă drepturi, la nivel bilateral, doar investitorilor din anumite state membre: în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, o astfel de discriminare pe motiv de cetățenie sau naționalitate nu este compatibilă cu legislația UE.

Având în vedere toate motivele enumerate mai sus, Comisia a decis să solicite unui număr de cinci state membre (Austria, Țările de Jos, România, Slovacia și Suedia) să denunțe TBI intra-UE pe care le-au încheiat. Scrisorile de punere în întârziere trimise astăzi de Comisie au urmat unor schimburi anterioare cu statele membre în cauză. Această problematică nu reprezintă o noutate, iar Comisia le-a atras deja atenția tuturor statelor membre, în mod constant și ani la rând, asupra incompatibilității respectivelor TBI intra-UE cu legislația UE. Majoritatea statelor membre nu au luat însă nicio măsură, drept pentru care Comisia inițiază acum prima etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a cinci state membre. În același timp, Comisia le-a adresat solicitări de informații celorlalte 21 de state membre care mențin în vigoare TBI intra-UE, demarând astfel un dialog administrativ cu statele în cauză. Este demn de remarcat faptul că două state membre, Irlanda și Italia, au denunțat deja toate TBI intra­UE în 2012 și, respectiv, în 2013. Un comunicat de presă este disponibil aici.

 

5. Piața internă

(Pentru informații suplimentare: Lucia Caudet – Tel.: +32 229 56182)

 

Avize motivate

Comisia solicită SPANIEI să respecte normele UE privind contractele de achiziții publice ale Ministerului Apărării

Ca parte a eforturilor sale de a garanta că piețele de achiziții publice sunt transparente, eficiente și profesioniste, Comisia Europeană a solicitat Spaniei să respecte normele UE privind achizițiile publice și, în special, Directiva 2004/18/CE. În timp ce a achiziționat articole de îmbrăcăminte,inclusiv uniforme, cu o valoare estimată de 190 de milioane EUR, Ministerul Apărării a favorizat anumite întreprinderi, oferindu-le informații esențiale pentru a-și pregăti ofertele cu mult timp înainte ca aceste informații să fie publicate. În plus, ministerul spaniol a adoptat un ordin administrativ intern care să permită ca anumite articole, cum ar fi îmbrăcămintea, să fie achiziționate fără necesitatea de a aplica Directiva 2004/18/CE. În urma unei solicitări a Comisiei adresate Spaniei — sub forma unui aviz motivat — de a se conforma normelor UE aplicabile, această țară are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru a remedia această situație. În caz contrar, Comisia poate decide să înainteze Curții de Justiție a UE cazul Spaniei.

 

Comisia solicită AUSTRIEI să respecte dreptul instructorilor de schi de a presta servicii

Comisia Europeană a solicitat Austriei să își alinieze legislația regională în ceea ce îi privește pe instructorii de schi la principiul libertății de a presta servicii, stabilită în articolul 56 din TFUE.

Legislația din Tirol îi împiedică pe instructorii de schi străini să accepte clienți deja prezenți în Austria, limitând astfel dreptul lor de a furniza servicii clienților pe care îi însoțesc din alte țări. Această restricție îi dezavantajează în comparație cu instructorii de schi tirolezi, care au dreptul să accepte clienți, fără restricții.

Comisia și-a exprimat îngrijorarea într-un aviz motivat în iulie 2014. Ulterior, Austria a prezentat argumente suplimentare cu privire la necesitatea acestei legislații pentru a asigura securitatea publică în zonele montane înalte. Comisia a evaluat aceste argumente și a concluzionat că legislația tiroleză nu este justificată, având în vedere că există și alte posibilități în temeiul legislației UE de recunoaștere a calificărilor profesionale pentru a verifica calificările specifice legate de siguranță ale profesioniștilor migranți, fără blocarea accesului la un segment al pieței.

Cerințele aplicate în Tirol nu sunt nici proporționale, nici necesare și restrâng libera prestare a serviciilor în UE. În consecință, într-un aviz motivat suplimentar, Comisia solicită Austriei să își modifice legislația pentru a se conforma normelor UE.

 

Scrisori de punere în întârziere

 

Comisia lansează proceduri de constatare a încălcării dreptului UE împotriva a șase state membre pentru lipsa de conformitate cu Directiva privind serviciile în domeniul profesiilor reglementate

Comisia Europeană inițiază o procedură privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Austriei, Ciprului, Germaniei, Maltei, Poloniei și Spaniei pe motiv că normele lor naționale includ un număr de obstacole nejustificate și excesive în domeniul serviciilor profesionale. Comisia consideră că anumite cerințe impuse prestatorilor de servicii în aceste state membre contravin Directivei privind serviciile. Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a declarat: „Libertatea de a presta servicii este unul din elementele fundamentale ale pieței unice. Există încă obstacole într-un număr de state membre care împiedică întreprinderile și persoanele fizice să își ofere serviciile în mod liber în UE — fie că este vorba de restricții cu privire la forma juridică, acționariat și cerințele în materie de calificări profesionale sau tarifele fixe. Astăzi nu arăt doar un cartonaș galben, ci semnalez o oportunitate: o piață unică dinamică pentru servicii profesionale va conduce la o economie europeană mai competitivă în beneficiul nostru al tuturor.” Ca urmare a solicitării de astăzi, statele membre au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor invocate de Comisie. Un comunicat de presă este disponibil aici.

 

6. Justiție și consumatori

(Pentru informații suplimentare: Christian Wigand– Tel.: +32 229 62253)

 

Aviz motivat

Comisia solicită POLONIEI să respecte normele UE privind practicile comerciale neloiale

Directiva privind practicile comerciale neloiale vizează facilitarea comerțului prin crearea unui singur set de reguli pentru practici comerciale pe piața unică a UE, pe baza unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

Comisia Europeană a solicitat Poloniei să asigure punerea corectă în aplicare a directivei în ceea ce privește două aspecte. În primul rând, în temeiul directivei, există o listă de elemente în legătură cu care comercianții nu trebuie să îi inducă în eroare pe consumatori. Polonia nu a transpus lista completă în legislația națională. În al doilea rând, legea poloneză este prea restrictivă cu privire la modul în care reducerile de preț ar trebui să fie afișate. Normele poloneze actuale impun comercianților să indice prețul normal barat, alături de prețul promoțional, precum și termenii „reducere”, „preț redus” sau „preț mărit”, împreună cu motivul (motivele) pentru reducerea sau creșterea prețurilor. Aceste norme depășesc dispozițiile armonizate și ar putea împiedica comercianții din UE atunci când își vând bunuri în Polonia.

Avizul motivat de astăzi face parte dintr-un exercițiu de monitorizare generală de transpunere a Directivei, inițiat în 2011.Polonia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate în vederea remedierii situației. În caz contrar, Comisia poate decide să înainteze Curții de Justiție a UE cazul Poloniei.

 

7. Afaceri maritime și pescuit

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

Aviz motivat

Comisia solicită GRECIEI să adopte un plan valabil de gestionare a pescuitului în Marea Mediterană

Comisia Europeană a cerut Greciei să respecte obligația, în temeiul Regulamentului privind Marea Mediterană, de a adopta planuri naționale de gestionare a pescuitului efectuat cu unelte filtrante înconjurătoare de navă în apele sale teritoriale. Seinerele au plase înconjurătoare remorcate de ambarcațiune și pot acționa de la suprafață până la fundul mării în funcție de speciile vizate. Având în vedere caracteristicile specifice ale multor zone de pescuit din Marea Mediterană și deoarece nu se aplică gestionarea pescuitului bazată pe cote, regulamentul prevede că statele membre trebuie să adopte planuri naționale de gestionare care combină gestionarea efortului de pescuit cu măsuri tehnice specifice, pentru a asigura exploatarea durabilă a resurselor halieutice. Planurile de gestionare naționale ar trebui, de asemenea, să asigure eficacitatea interdicției de a pescui cu unelte filtrante înconjurătoare de navă în habitatele protejate, cum ar fi solul submarin acoperit cu iarbă de mare Posidonia oceanica. Comisia trimite în prezent un aviz motivat Grecieipentru lipsa unui plan de gestionare valabil. Grecia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate în vederea remedierii situației. În caz contrar, Comisia poate decide să înainteze Curții de Justiție a UE cazul Greciei.

 

 

8. Mobilitate și transporturi

(Pentru informații suplimentare: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50595)

 

Aviz motivat

Comisia cere IRLANDEI să ratifice Convenția privind transporturile internaționale feroviare

Comisia Europeană a solicitat Irlandei să adopte măsurile necesare pentru a ratifica Convenția privind transporturile internaționale feroviare, astfel cum a fost modificată prin Protocolul de la Vilnius din 3 iunie 1999 (COTIF 1999). Irlanda încă nu a ratificat COTIF 1999, care a intrat în vigoare în 2006. Aceasta împiedică Uniunea Europeană să utilizeze toate voturile statelor membre ale UE, atunci când modifică acest acord internațional și apendicele acestuia, care se referă la elemente esențiale ale legislației UE în materie de transporturi feroviare, cum ar fi drepturile pasagerilor din transportul feroviar, transportul de mărfuri periculoase sau interoperabilitatea și siguranța feroviară. Această solicitare a fost trimisă sub forma unui aviz motivat. Irlanda are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate în vederea remedierii situației. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită Irlanda în fața Curții de Justiție a UE.

 

Scrisoare de punere în întârziere

Comisia solicită GERMANIEI să respecte legislația UE atunci când introduce taxe de drum pentru vehicule private

Comisia Europeană a solicitat Germaniei să își prezinte observațiile cu privire la legislația adoptată la 8 iunie 2015 privind introducerea unui sistem de percepere a taxelor de drum pentru autoturisme. Statele membre au obligația de a respecta principiile generale ale Tratatului UE referitoare la nediscriminare, libera circulație a mărfurilor, libertatea de a presta servicii între statele membre, precum și de a acorda condiții de egalitate pentru transportatori. În conformitate cu evaluarea Comisiei, deducerea taxei de utilizare din taxa auto pentru vehiculele înmatriculate în Germania reprezintă o încălcare a legislației europene, în special a articolului 18 din TFUE, care interzice orice formă de discriminare între cetățenii UE. Acest lucru se datorează faptului că efectul noii legi va fi că șoferii din alte state membre vor fi împovărați mai mult decât cei germani. Comisia consideră, de asemenea, că prețul mediu zilnic al vinietelor pe termen scurt pentru anumite vehicule, care ar putea fi cele ai utilizate de conducătorii de automobile neînmatriculate în Germania, este excesiv în raport cu vinietele anuale.

Germania are la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei. Scrisoarea de punere în întârziere adresată Germaniei este prima etapă a procedurii privind încălcarea dreptului comunitar. În cazul în care, după comunicarea observațiilor de către Germania, se consideră că dreptul german nu este în conformitate cu principiile UE, Comisia va emite un aviz motivat prin care va solicita Germaniei să ia măsurile necesare pentru respectarea dreptului UE. Un comunicat de presă este disponibil aici.

 

9. Fiscalitate

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – Tel.: +32 229 56194)

 

Comisia Europeană a decis să trimită BELGIA în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza impozitării contribuabililor belgieni care investesc în bunuri imobile din străinătate

Comisia Europeană a decis să trimită Belgia în fața Curții de Justiție a UE pentru că legislația sa fiscală prevede metodologii diferite pentru evaluarea veniturilor din bunuri imobile. Ca urmare a acestor diferențe, veniturile pe care un rezident din Belgia le obține din bunuri imobile din străinătate sunt evaluate la o valoare mai mare decât cea a veniturilor din bunurile imobile comparabile deținute pe teritoriul național.

Rezultă că legislația belgiană promovează investițiile în anumite bunuri imobile pe teritoriul Belgiei, penalizând în același timp contribuabilii care decid să facă investiții în bunuri imobile similare din alte state membre ale UE sau din Spațiul Economic European (SEE). Această diferență de tratament fiscal constituie o încălcare a liberei circulații a capitalurilor, astfel cum este garantată de articolul 63 din TFUE și de articolul 40 din Acordul privind SEE.

La 22 martie 2012, Comisia Europeană a trimis Belgiei o cerere sub forma unui aviz motivat (IP/12/282), invitând această țară să își modifice legislația. Deoarece Belgia nu și-a modificat legislația respectivă, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Pentru mai multe informații, a se vedea comunicatul de presă.


[1] Sesizări ale Curții: 5

Avize motivate: 18

Scrisori de punere în întârziere: 44

Încheieri: 61


MEMO/15/5162

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar