Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Pachetul de acțiuni privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor pentru luna mai: principalele decizii

Bruxelles, 28 mai 2015

În pachetul lunar privind deciziile de inițiere a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană acționează în justiție o serie de state membre care nu au respectat în mod corespunzător obligațiile care le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează numeroase sectoare, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Astăzi, Comisia a luat 127 de decizii, inclusiv 27 de avize motivate și 4 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. De asemenea, Comisia este în curs de a închide un anumit număr de cazuri, deoarece respectivele state membre au soluționat problemele pe care le aveau fără a fi fost nevoie de măsuri suplimentare din partea Comisiei.

În continuare se regăsește un rezumat al principalelor decizii. Pentru mai multe informații cu privire la procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii privind toate deciziile, vă rugăm să consultați Registrul deciziilor privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

 

1. Sesizări ale Curții de Justiție

 Ocuparea forței de muncă: Comisia trimite ESTONIA în fața Curții pentru munca pe durată determinată succesivă în sectorul academic

Comisia Europeană trimite Estonia în fața Curții Europene de Justiție cu privire la legislația sa națională care nu asigură o protecție suficientă împotriva abuzurilor care pot rezulta din utilizarea contractelor sau a raporturilor de muncă pe durată determinată succesive în sectorul academic.

Legislația estoniană limitează munca pe durată determinată succesivă la 5 ani. Dacă se atinge această limită, contractul de muncă pe durată determinată este convertit în contract pe durată nedeterminată. Cu toate acestea, limita se aplică doar contractelor pe durată determinată care au mai puțin de 2 luni între contracte. În conformitate cu jurisprudența Curții, contextul specific al sectorului trebuie să fie luat în considerare pentru a evalua dacă o anumită definiție a termenului muncă pe durată determinată „succesivă” asigură o protecție efectivă în conformitate cu Directiva privind munca pe durată determinată (1999/70/CE). Sectorul academic se caracterizează prin perioade lungi de inactivitate în perioada de vară. În Estonia, anul universitar se încheie în prima jumătate a lunii iunie și începe în septembrie, ceea ce înseamnă că universitățile au posibilitatea de a angaja la nesfârșit profesori cu contracte de muncă pe durată determinată care acoperă anul școlar, prin întreruperea contractului de muncă în perioada de inactivitate din timpul verii. Acest lucru nu oferă o protecție efectivă împotriva abuzurilor care pot rezulta din munca pe durată determinată succesivă.

În octombrie 2012, Comisia a trimis un aviz motivat Estoniei și i-a dat un termen de 2 luni pentru a respecta normele UE, dar Estonia nu a adaptat legislația sa națională pentru a garanta o protecție suficientă împotriva abuzurilor care pot rezulta din utilizarea contractelor sau a raporturilor de muncă pe durată determinată succesive în sectorul academic. Prin urmare, Comisia a decis să trimită Estonia în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: IP/15/5052 - Christian Wigand– Tel.: +32 229 62253)

 Mediu: Comisia trimite Germania în fața Curții pentru încălcări privind DEEE și propune aplicarea de amenzi

În urma trimiterii Sloveniei și Poloniei în fața Curții de Justiție a UE din motive similare, Comisia Europeană trimite acum Germania în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune legislația UE privind reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (cunoscută și ca Directiva DEEE) și de a comunica măsurile naționale de transpunere. Normele UE, care ar fi trebuit să fie transpuse în legislația națională până la 14 februarie 2014, au ca scop prevenirea sau reducerea impactului negativ asupra mediului al acestui flux de deșeuri cu o creștere rapidă. Normele se bazează pe o revizuire a Directivei DEEE anterioare și includ o serie de dispoziții noi sau modificate în mod substanțial, dintre care niciuna nu a fost transpusă de Germania. Prin urmare, Comisia solicită Curții, în temeiul procedurii prevăzute la articolul 260 alineatul (3) din TFUE, să impună Germaniei penalități cu titlu cominatoriu de 210 078 EUR pe zi până la adoptarea legislației.

(Pentru informații suplimentare: IP/15/5054- Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 Mediu: Comisia trimite ROMÂNIA în fața Curții pentru neîndeplinirea obligației de a transpune legislația privind vehiculele scoase din uz

Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în dreptul intern actul normativ revizuit al UE privind vehiculele scoase din uz. Demontarea și reciclarea vehiculelor vor deveni mai ecologice prin Directiva privind vehiculele scoase din uz, care interzice utilizarea anumitor substanțe periculoase în vehiculele introduse pe piață după 1 iulie 2003. Actul normativ revizuit prelungește o exceptare de la această interdicție, și anume utilizarea plumbului în anumite componente ale vehiculelor.

Statele membre au avut obligația de a adopta actele cu putere de lege necesare pentru asigurarea conformității cu directiva până la 22 august 2013. După ce a depășit termenul menționat, România a primit o scrisoare de punere în întârziere la 27 septembrie 2013, urmată de un aviz motivat la 11 iulie 2014. La mai mult de un an și jumătate de la expirarea termenului, directiva încă nu a fost transpusă în legislația națională, în ciuda eforturilor depuse de România. Prin urmare, Comisia a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a UE.

 (Pentru informații suplimentare: IP/15/5055- Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 Transporturi: Comisia trimite GERMANIA în fața Curții pentru monitorizarea inadecvată a controalelor de securitate aeroportuară

 Comisia Europeană trimite Germania în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a monitoriza cu regularitate toate măsurile de securitate aviatică în unele aeroporturi germane, în conformitate cu dispozițiile legislației UE [Regulamentul (UE) nr. 300/2008]. Măsurile de securitate sunt instituite pentru a contribui la prevenirea infracțiunilor și, în special, în vederea protecției aeroporturilor și aeronavelor împotriva atacurilor teroriste cu arme sau explozive. Inspecțiile efectuate de către Comisie au arătat că Germania nu respectă frecvența minimă și domeniul de aplicare al controalelor necesare în temeiul legislației UE. Astfel de controale sunt necesare pentru a permite detectarea și corectarea rapidă a potențialelor deficiențe în implementarea măsurilor de securitate și pentru a garanta că aeroporturile, companiile aeriene și alte entități se conformează standardelor comune la nivelul UE.

Trimiterea în fața Curții nu implică în niciun caz faptul că aeroporturile germane nu au luat măsuri de securitate adecvate. Preocupările Comisiei se referă la modul în care Germania efectuează controalele necesare în temeiul legislației UE.

 (Pentru informații suplimentare: IP/15/5056 - Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195)

 

2. Avize motivate

 Drepturi de autor/Agenda digitală: Comisia solicită BELGIEI, CIPRULUI, LUXEMBURGULUI, POLONIEI, ROMÂNIEI și SLOVENIEI să pună în aplicare normele UE privind utilizarea operelor orfane

Comisia Europeană a solicitat Belgiei, Ciprului, Luxemburgului, Poloniei, României și Sloveniei să pună în aplicare Directiva UE 2012/28/CEprivind operele orfane. Operele orfane sunt opere cum ar fi cărțile, ziarele sau articolele din reviste și filmele care sunt protejate prin drepturi de autor, dar ai căror autori sau alți titulari de drepturi nu sunt cunoscuți sau nu pot fi localizați sau contactați pentru a obține permisiunea de utilizare a operelor lor.

Șase state membre încă nu au comunicat Comisiei măsurile de transpunere a Directivei în dreptul intern, care ar fi trebuit să fie adoptate până la 29 octombrie 2014. Prin urmare, Comisia a decis astăzi să trimită avize motivate țărilor menționate. Ele au la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru a alinia legislația națională la legislația UE. Dacă ele nu iau măsuri în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită aceste țări în fața Curții de Justiție a UE și să propună sancțiuni financiare.

În același timp, Comisia a închis procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în curs împotriva Austriei, Bulgariei, Lituaniei și Letoniei, deoarece acestea au notificat transpunerea integrală a directivei respective.

(Pentru informații suplimentare: -Nathalie Vandystadt – Tel.: +32 22967083)

 Ocuparea forței de muncă: Comisia solicită SPANIEI să respecte drepturile lucrătorilor pe timp de noapte în temeiul Directivei privind timpul de lucru

 Comisia Europeană a solicitat Spaniei să asigure punerea corectă în aplicare a normelor UE privind timpul de lucru. În conformitate cu Directiva privind timpul de lucru (Directiva 2003/88/CE), lucrătorii pe timp de noapte a căror muncă implică riscuri speciale sau solicitări fizice sau mintale deosebite au dreptul să nu muncească mai mult de opt ore pe parcursul unei perioade de 24 de ore în care efectuează muncă de noapte. De asemenea, statele membre sunt obligate să ia măsurile necesare pentru a se asigura că lucrătorii pe timp de noapte care suferă de probleme de sănătate în legătură cu munca de noapte sunt transferați, ori de câte ori este posibil, la o muncă pe timp de zi pentru care sunt apți. Spania nu a transpus limita absolută de 8 ore a muncii de noapte care implică cerințe speciale în dreptul său intern. În plus, în ceea ce privește forțele de poliție naționale, Spania nu oferă lucrătorilor pe timp de noapte o procedură suficient de eficace de solicitare a transferului la o muncă pe timp de zi din motive de sănătate. Legislația și practica spaniolă sunt, prin urmare, incompatibile cu normele UE privind timpul de lucru.

Avizul motivat de astăzi urmează unei scrisori de punere în întârziere trimise Spaniei în octombrie 2014. Spania are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru a alinia legislația sa națională la legislația UE. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită acest stat membru în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: - Christian Wigand – Tel.: +32 229 62253)

 Ocuparea forței de muncă: Comisia solicită SPANIEI să respecte dreptul lucrătorilor din sectorul public de a reporta concediile anuale care nu sunt luate pe motiv de boală și de a li se plăti acest concediu restant la încetarea contractului de muncă

 Comisia Europeană a solicitat Spaniei să asigure punerea corectă în aplicare a normelor UE privind timpul de lucru. În conformitate cu Directiva privind timpul de lucru (Directiva 2003/88/CE), în special articolul 7 alineatele (1) și (2), lucrătorii au dreptul la o perioadă minimă de concediu anual plătit de 4 săptămâni. La încetarea contractului de muncă, lucrătorii au dreptul la o indemnizație în loc de concediul efectiv. Curtea de Justiție a hotărât că lucrătorii care nu au putut să își ia concediu anual pe motiv de boală ar trebui să aibă posibilitatea de a-și reporta drepturile la concediu pentru o perioadă de cel puțin 15 luni. În cazul încetării raportului de muncă, lucrătorii trebuie să primească acest concediu restant sub forma unei indemnizații, în locul concediului efectiv. În Spania, lucrătorilor din sectorul public nu le sunt garantateaceste drepturi.

Avizul motivat de astăzi urmează unei scrisori de punere în întârziere trimise Spaniei în iulie 2014. Spania are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru a alinia legislația sa națională la legislația UE. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită acest stat membru în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: - Christian Wigand – Tel.: +32 229 62253)

 Mediu: Comisia solicită AUSTRIEI să ia măsuri cu privire la protecția păsărilor

 Comisia Europeană a solicitat Austriei să își alinieze legislația referitoare la vânătoare cu legislația UE privind protecția păsărilor sălbatice. Directiva privind păsările (2009/147/EC) interzice vânarea păsărilor migratoare enumerate în anexa II în timpul perioadei lor de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărire. Statele membre pot deroga de la această cerință numai în absența altor soluții satisfăcătoare și cu condiția ca populația speciilor în cauză să fie menținută la un nivel satisfăcător. Provinciile austriece Burgenland, Austria Inferioară și Salzburg permit vânătoarea de sitar de pădure (Scolopax rusticola) între 1 martie și 15 aprilie, și în special a masculilor în perioada ritualurilor de împerechere. Comisia și-a exprimat pentru prima dată preocuparea într-o scrisoare de punere în întârziere în martie 2014. Deoarece condițiile de derogare nu au fost îndeplinite și vânătoarea de primăvară a acestei specii reprezintă o încălcare a Directivei privind păsările, Comisia trimite în prezent un aviz motivat. În cazul în care Austria nu acționează în termen de două luni, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

Mediu: Comisia solicită MALTEI să pună capăt capturării cintezelor

Comisia Europeană a solicitat Maltei să își alinieze legislația referitoare la vânătoare cu normele UE privind conservarea păsărilor sălbatice. Cazul se referă la decizia Maltei de a aplica o derogare de la Directiva UE privind păsările (2009/147/CE), care permite capturarea în viață (și anume cu capcane) a șapte specii de cinteze sălbatice începând cu 2014. Statele membre pot deroga de la cerința privind protecția strictă numai în absența altor soluții satisfăcătoare și cu condiția ca populația speciilor în cauză să fie menținută la un nivel satisfăcător. Deoarece aceste condiții nu sunt îndeplinite în cazul de față, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere în octombrie 2014, prin care solicita Maltei să pună capăt capturii cu capcane a cintezelor. Malta și-a continuat derogarea conform planului, nefiind de acord cu poziția Comisiei și, prin urmare, Comisia trimite în prezent un aviz motivat. În cazul în care Malta nu ia măsuri în termen de două luni, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 Mediu: Comisia solicită REPUBLICII CEHE să adopte normele UE privind protecția apelor subterane

 Comisia Europeană a solicitat Republicii Cehe să își alinieze legislația națională privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării cu Directiva privind apele subterane (2006/118/EC). Statele membre au avut obligația de a transpune directiva în legislația națională până la 16 ianuarie 2009. Comisia a identificat deficiențe în transpunerea acestei legislații de către Republica Cehă și a trimis o scrisoare de punere în întârziere la 20 iunie 2013. Republica Cehă și-a modificat ulterior legislația, dar rămâne o problemă notabilă în ceea ce privește metoda de stabilire a unor valori prag mai stricte în anumite cazuri. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat. În cazul în care Republica Cehă nu ia măsuri în termen de două luni, Comisia poate trimite Republica Cehă în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 Mediu: Comisia solicită POLONIEI să respecte Directiva privind inundațiile

 Comisia Europeană a solicitat Poloniei să își alinieze legislația națională privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundație cu Directiva privind inundațiile (2007/60/EC). Scopul directivei este reducerea și gestionarea riscurilor inundațiilor asupra sănătății umane, mediului, activității economice și patrimoniului cultural. În temeiul legislației UE, statele membre trebuie să efectueze evaluări ale riscurilor de inundații în bazinele lor hidrografice și să elaboreze planuri de urgență.Comisia a identificat deficiențe în transpunerea acestei legislații de către Polonia în dreptul său intern și a trimis o scrisoare de punere în întârziere la 18 octombrie 2013. Polonia a notificat ulterior Legea apelor modificată, însă transpunerea definiției pentru „inundații” rămâne în continuare problematică, deoarece restrânge domeniul de aplicare a directivei prin excluderea anumitor surse de inundații, ceea ce ar putea avea un impact asupra punerii în aplicare a întregii directive în Polonia. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat. Dacă Polonia nu ia măsuri în termen de două luni, Comisia poate trimite Polonia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 Mediu: Comisia solicită SPANIEI să pună capăt extracției ilegale de nisip din Galicia

 Comisia Europeană a solicitat Spaniei să se conformeze normelor UE de protecție a mediului și să pună capăt exploatării ilegale a unei cariere de nisip de suprafață în Villar de Santos (provincia Orense), Galicia. Conform Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului (2011/92/CE), înainte de începerea lucrărilor pentru proiectele enumerate în directivă și în cazul în care un proiect este susceptibil de a avea efecte semnificative asupra mediului, autoritățile competente trebuie să se asigure că acestea fac obiectul unei evaluări a acestor efecte. Comisia solicită Spaniei să ia măsuri adecvate pentru a pune capăt activităților constatate de autoritățile spaniole ca activități îndelungate și ilegale de extracție a nisipului în zonă și să efectueze o procedură de screening pentru a determina dacă și în ce condiții este necesară evaluarea impactului asupra mediului înainte de acordarea permiselor relevante. Avizul motivat de astăzi urmează unei scrisori de punere în întârziere, trimisă la 31 martie 2014. În cazul în care Spania nu ia măsuri în termen de două luni, Comisia poate trimite Spania în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 Servicii financiare: Comisia îndeamnă 11 state membre să aplice normele UE în materie de redresare și rezoluție a instituțiilor bancare

 Comisia Europeană a solicitat Bulgariei, Republicii Cehe, Franței, Italiei, Lituaniei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Maltei, Poloniei, României și Suediei să pună pe deplin în aplicare Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare. Această directivă (2014/59/UE) este un element central al noului cadru de reglementare al UE, care a fost instituit pentru a crea un sector financiar mai sigur și mai solid în urma crizei financiare. Directiva stabilește normele și procedurile pe care statele membre trebuie să le adopte pentru a atenua și a gestiona intrarea în dificultate a băncilor și a firmelor de investiții. Aceasta oferă instrumentele și competențele necesare pentru a garanta că băncile aflate în pragul insolvenței pot fi restructurate fără a obliga contribuabilii să plătească pentru menținerea stabilității financiare. Termenul pentru punerea în aplicare a directivei în dreptul intern a fost 31 decembrie 2014 (a se vedea IP/14/2862). Cu toate acestea, aceste 11 țări nu au reușit să pună pe deplin în aplicare aceste norme în legislația lor națională. Solicitarea din partea Comisiei are forma unui aviz motivat, a doua etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Dacă țările respective nu iau măsurile necesare în termen de două luni, Comisia va putea hotărî să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

 (Pentru informații suplimentare: IP/15/5057 - Vanessa Mock – Tel.: +32 225 61 94)

 Afaceri Interne: Comisia solicită POLONIEI să respecte anumite obligații în temeiul legislației UE privind securitatea documentelor

Prin trimiterea unui aviz motivat, Comisia Europeană a solicitat Poloniei să asigure schimbul obligatoriu de informații în temeiul legislației UE privind securitatea documentelor, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1030/2002. La trei ani după expirarea termenului (20 mai 2012), Polonia nu a instituit încă un punct de contact unic pentru a asigura o punere în aplicare fără dificultăți a standardelor privind elementele de securitate și comunicarea semnificativă între statele membre. Înființarea unor astfel de puncte de contact este obligatorie și ar trebui să permită schimbul de informații necesare pentru accesarea imaginilor amprentelor digitale stocate pe cipul documentelor (pașapoarte și permise de ședere). Prin urmare, Comisia solicită autorităților poloneze să stabilească punctul unic de contact. Autoritățile poloneze au în prezent la dispoziție două luni pentru adoptarea măsurilor necesare pentru a se conforma solicitării Comisiei. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită Polonia în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Natasha Bertaud– Tel.: +32 229 67456)

 Transporturi: Comisia solicită GRECIEI să garanteze că tarifele de aeroport respectă legislația UE

Comisia Europeană a solicitat Greciei să aplice în mod corect normele UE privind tarifele de aeroport (Directiva 2009/12/CE) și pentru operarea serviciilor aeriene (Regulamentul 1008/2008) la Aeroportul Internațional din Atena. În prezent se aplică tarife de aeroport diferite pentru zborurile interne și pentru zborurile către alte destinații în spațiul Schengen. Comisia consideră că acest lucru nu respectă normele UE privind nediscriminarea, deoarece nu există nicio justificare obiectivă legată de costuri pentru nivelul diferit al tarifelor. Solicitarea a fost adresată sub forma unui aviz motivat în cadrul procedurii UE de constatarea a neîndeplinirii obligațiilor. Grecia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate pentru respectarea pe deplin a normelor UE relevante; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită Grecia în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195)

 Transporturi: Comisia solicită GRECIEI să aplice corect normele UE privind interconectarea registrelor naționale de transport rutier

 Comisia Europeană a solicitat Greciei să pună în aplicare în mod corect normele UE privind interconectarea registrelor naționale de transport rutier [Regulamentul (CE) Nr. 1071/2009]. Legislația UE este necesară în vederea asigurării aplicării uniforme de către statele membre a criteriilor utilizate pentru autorizarea accesului la ocupația de operator de transport rutier de mărfuri sau de operator de transport rutier, favorizând în acest mod crearea unei piețe interne a transportului rutier, caracterizată prin condiții echitabile de concurență.

Registrele naționale și interconectarea reciprocă a acestora ar fi trebuit să fie în vigoare de la 31 decembrie 2012. Solicitarea a fost adresată sub forma unui aviz motivat în cadrul procedurii UE de constatarea a neîndeplinirii obligațiilor. Grecia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate pentru respectarea pe deplin a normelor UE relevante; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită Grecia în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195)

 

MEMO/15/5053

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar