Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

PACHETUL DE ACȚIUNI PRIVIND CONSTATAREA NEÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIILOR PENTRU LUNA APRILIE: PRINCIPALELE DECIZII

Bruxelles, 29 aprilie 2015

În pachetul lunar privind deciziile de inițiere a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană acționează în justiție o serie de state membre care nu au respectat în mod corespunzător obligațiile care le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează numeroase sectoare, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Astăzi, Comisia a luat 120 de decizii, inclusiv 38 de avize motivate și 6 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. De asemenea, Comisia este în curs de a închide un anumit număr de cazuri, deoarece respectivele state membre au soluționat problemele pe care le aveau fără a fi fost nevoie de măsuri suplimentare din partea Comisiei.

În continuare se regăsește un rezumat al principalelor decizii. Pentru mai multe informații cu privire la procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii privind toate deciziile, vă rugăm să consultați Registrul deciziilor privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

 

1. Sesizări ale Curții de Justiție

 

Concurență: Comisia trimite ITALIA în fața Curții pentru nerespectarea obligației de a recupera ajutoarele ilegale

Comisia Europeană a decis să trimită Italia în fața Curții de Justiție a UE deoarece nu a recuperat integral ajutorul de stat acordat ilegal industriei hoteliere din Sardinia. Comisia trimite Italia în fața Curții pentru a doua oară cu privire la ajutoarele acordate mai multor hoteluri din Sardinia, deoarece autoritățile italiene nu au respectat prima hotărâre a Curții din martie 2012 (cauza C-243/10). Această decizie este ulterioară deciziei Comisiei din iulie 2008, care a constatat că Regiunea Autonomă Sardinia a acordat ajutoare unor societăți hoteliere cu încălcarea condițiilor stabilite în cadrul aprobat de Comisie. Comisia a dispus ca Italia să recupereze ajutoarele ilegale în valoare de aproape 15 milioane EUR.

În prezent, aproape 13 milioane EUR (din suma inițială de 15 milioane EUR) nu au fost încă recuperate. Prin urmare, Comisia solicită Curții de Justiție să condamne Italia a doua oară și solicită Curții să impună Italiei plata unei amenzi forfetare de aproximativ 20 de milioane EUR, în plus față de plata unei penalități cu titlu cominatoriu de aproximativ 160 000 EUR pe zi, până când Italia recuperează integral ajutorul și, prin urmare, pune capăt încălcării.

(Pentru informații suplimentare: IP/15/4872 - Ricardo Cardoso – Tel.: +32 229 80100)

 

Mediu: Comisia trimite FRANȚA în fața Curții pentru epurarea inadecvată a apelor uzate

Comisia Europeană trimite Franța în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru încălcarea legislației UE privind epurarea apelor uzate urbane. Aproximativ 17 aglomerări sunt enumerate ca neavând instalații de epurare a apelor uzate la nivelul standardelor UE. Apele uzate urbane netratate pot pune în pericol sănătatea cetățenilor europeni și pot avea un impact negativ asupra mediului. Comisia Europeană trebuie să se asigure că nivelul de tratare a apelor uzate urbane poate fi garantat în întreaga Uniune Europeană. Franța a fost avertizată pentru prima dată în 2009 în legătură cu acest caz particular, care afectează zone cu o populație echivalentă cuprinsă între 2 000 și 15 000 de locuitori.

Legislația UE privind tratarea apelor uzate urbane datează din 1991, însă a prevăzut termene lungi de punere în aplicare. Statele membre au avut timp până la sfârșitul anului 2000 să asigure o epurare adecvată a apelor uzate provenite din aglomerările mari, și până la sfârșitul anului 2005 pentru evacuările provenite de la aglomerările medii și pentru evacuările în ape dulci și estuare provenite de la aglomerările mici.

(Pentru informații suplimentare:IP/15/4873- Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

Mediu: Comisia trimite ROMÂNIA în fața Curții pentru neîndeplinirea obligației de a modifica legislația privind deșeurile de ambalaje

Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a UE (CJUE) pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în dreptul său intern legislația revizuită a UE privind deșeurile de ambalaje. Versiunea revizuită a Directivei privind ambalajele actualizează normele privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, în vederea reducerii impactului acestora asupra mediului.

Statele membre au avut obligația de a asigura intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege necesare pentru asigurarea conformității cu directiva până la 30 septembrie 2013. România, care a depășit termenul inițial, a primit o scrisoare de punere în întârziere la 29 noiembrie 2013, urmată de un aviz motivat la 11 iulie 2014. La mai mult de un an și jumătate de la expirarea termenului, directiva încă nu a fost transpusă în legislația națională. Prin urmare, Comisia a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare:IP/15/4874- Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

Mediu: Comisia trimite POLONIA și SLOVENIA în fața Curții pentru încălcări privind DEEE

Comisia Europeană trimite Polonia și Slovenia în fața Curții de Justiție a UE ca urmare a neadoptării legislației UE privind reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Normele UE, care ar fi trebuit să fie transpuse în legislația națională până la 14 februarie 2014, au ca scop prevenirea sau reducerea impactului negativ asupra mediului a acestui flux de deșeuri cu o creștere rapidă. Normele sunt o „reformare” a directivei DEEE anterioare și au inclus o serie de dispoziții noi sau modificate în mod substanțial. Niciunul dintre statele membre în cauză nu a adoptat aceste dispoziții noi sau modificate în mod substanțial.

În cazul Poloniei, Comisia solicită Curții să impună penalități cu titlu cominatoriu de 71 610 EUR pe zi până la adoptarea legislației.

În cazul Sloveniei, Comisia solicită Curții să impună penalități cu titlu cominatoriu de 8 408,4 EUR pe zi până la adoptarea legislației.

(Pentru informații suplimentare:IP/15/4875 - Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)


Piața internă: Cerința privind naționalitatea pentru notari: Comisia trimite UNGARIA în fața Curții în vederea asigurării nediscriminării

Comisia Europeană a hotărât să trimită Ungaria în fața Curții de Justiție a UE deoarece țara permite doar resortisanților maghiari să preia și să practice profesia de notar în Ungaria, excluzând, prin urmare, resortisanții din alte state membre.

În opinia Comisiei, această cerință privind naționalitatea contravine normelor referitoare la libertatea de stabilire și nu poate fi justificată în temeiul articolului 51 TFUE, care se referă la activitățile legate de autoritatea publică.

(Pentru informații suplimentare: IP/15/4876 - Lucia Caudet – Tel.: +32 229 56182)

 

 

2. Avize motivate

 

Ocuparea forței de muncă: Timpul de lucru: Comisia solicită DANEMARCEI să respecte dreptul lucrătorilor de a-și lua concediul anual în același an în care acesta s-a acumulat

Comisia Europeană a solicitat Danemarcei să respecte dreptul lucrătorilor de a-și lua concediul anual minim plătit în anul în care s-a acumulat. În conformitate cu Directiva privind timpul de lucru (Directiva 2003/88/CE), lucrătorii au dreptul la o perioadă minimă de concediu anual plătit de 4 săptămâni. În Danemarca, conform normelor naționale, concediul anual trebuie să fie luat în „anul de concediu” următor „anului de calificare”. În cazul anumitor lucrători, cum ar fi noii veniți pe piața daneză a forței de muncă și cei cu contracte pe durată determinată, acest lucru înseamnă că lucrătorii nu își pot lua concediu anual în primul an de angajare sau chiar deloc în perioada în care sunt angajați. Acest lucru este contrar drepturilor sociale fundamentale ale UE privind perioada minimă de concediu anual plătit. În jurisprudența sa, Curtea de Justiție a UE a declarat în mod explicit că efectul pozitiv al concediului anual plătit pentru securitatea și sănătatea lucrătorului „se realizează pe deplin doar dacă acest concediu este efectuat în anul prevăzut în acest scop, respectiv anul în curs”. Normele daneze sunt, prin urmare, incompatibile cu Directiva privind timpul de lucru.

Comisia a primit o plângere cu privire la această situație și, în septembrie 2014, a trimis deja Danemarcei o scrisoare de punere în întârziere. Danemarca a răspuns în noiembrie 2014. După analizarea răspunsului, Comisia consideră, în continuare, că încălcarea nu este eliminată. Cererea ia în prezent forma unui „aviz motivat” în cadrul procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Danemarca are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru a alinia legislația sa națională la legislația UE. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită acest stat membru în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: - Christian Wigand – Tel.: +32 229 62253)

 

Energie: Comisia solicită AUSTRIEI, CROAȚIEI, IRLANDEI, LETONIEI și ROMÂNIEI să transpună integral directiva UE privind eficiența energetică

Comisia Europeană a solicitat Austriei, Croației, Irlandei, Letoniei și României să asigure transpunerea integrală a Directivei privind eficiența energetică. În temeiul directivei respective, statele membre trebuie să realizeze economii de energie în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020. Ele trebuie să facă acest lucru utilizând sisteme de obligații în ceea ce privește eficiența energetică și/sau alte măsuri de politică specifice pentru a promova îmbunătățirea eficienței energetice în gospodării, în industrie și în sectorul transporturilor. În cadrul sistemelor de obligații în ceea ce privește eficiența energetică, întreprinderile trebuie să ia măsuri menite să asigure economii de energie la nivelul consumatorului final, de exemplu prin consiliere privind instalarea unei izolări termice mai bune sau prin oferirea de subvenții pentru înlocuirea ferestrelor vechi, cu pierderi mari de energie. Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 5 iunie 2014. Astăzi, Comisia a trimis avize motivate către aceste cinci state membre prin care solicită transpunerea integrală a directivei în legislația națională. În cazul în care statele membre în cauză nu îndeplinesc această obligație legală în termen de două luni, Comisia ar putea lua decizia de a le trimite în fața Curții de Justiție a UE și de a solicita sancțiuni financiare. În cursul celui de al doilea semestru din 2014, Comisia a lansat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru netranspunerea Directivei privind eficiența energetică împotriva a 27 de state membre ale UE (toate statele membre, cu excepția Maltei). În noiembrie 2014, Comisia a trimis un aviz motivat Bulgariei și Ungariei. În februarie 2015, au fost trimise avize motivate Greciei și Portugaliei. În martie 2015, Comisia a decis să trimită Ungaria în fața Curții de Justiție pentru sancțiuni financiare, deoarece nu a fost adoptată nicio măsură de transpunere. Comisia continuă să monitorizeze punerea în aplicare a directivei și să abordeze orice deficiențe în următoarele cicluri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Mai multe informații despre Directiva privind eficiența energetică sunt disponibile pe site-ul internet al DG Energie.

(Pentru informații suplimentare: Anna-Kaisa Itkonen – Tel.: +32 229 56186)

 

Eficiența energetică a clădirilor: Comisia solicită ITALIEI, ȚĂRILOR DE JOS și POLONIEI să respecte normele UE

Comisia Europeană a solicitat Italiei, Țărilor de Jos și Poloniei să ia măsuri și să asigure transpunerea integrală în legislația națională a Directivei privind eficiența energetică a clădirilor. În temeiul acestei directive, statele membre trebuie să instituie și să aplice cerințe minime privind performanța energetică pentru clădirile noi și existente, să se asigure că este realizată certificarea performanței energetice a clădirilor și să solicite inspecția periodică a sistemelor de încălzire și de aer condiționat. De asemenea, directiva impune statelor membre să se asigure că, începând din 2021, toate clădirile noi vor fi „clădiri cu consum de energie aproape zero”. Directiva trebuia să fie transpusă până la 9 iulie 2012. Italia și Țările de Jos au primit deja un aviz motivat pentru neîndeplinirea obligației de a adopta orice măsuri de transpunere a directivei, în ianuarie și, respectiv, iunie 2013. Ambele țări au adoptat măsuri de transpunere între timp, însă unele dintre dispozițiile directivei nu sunt încă transpuse. În ceea ce privește Polonia, în iulie 2014, Comisia a decis să trimită această țară în fața Curții de Justiție a UE. La scurt timp, Polonia a răspuns prin adoptarea de măsuri de transpunere a directivei. Cu toate acestea, în urma unei noi analize efectuate de Comisie, câteva dintre dispozițiile directivei par să nu fi fost încă transpuse. Prin urmare, Comisia a trimis avize motivate suplimentare celor trei state membre, prin care solicită transpunerea integrală a dispozițiilor rămase. Avizul motivat suplimentar adresat Poloniei suspendă decizia de trimitere în fața Curții. În cazul în care statele membre în cauză nu îndeplinesc această obligație legală în termen de două luni, Comisia ar putea lua decizia de a le trimite în fața Curții de Justiție într-o etapă ulterioară, care ar putea include și sancțiuni financiare. Deoarece niciun stat membru nu a transpus toate normele UE în temeiul directivei în cauză înainte de termen, Comisia a deschis proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva tuturor celor 28 de state membre. În 2014, Comisia a decis să trimită patru state membre în fața Curții (Austria, Belgia, Finlanda și Polonia). Între timp, deoarece Belgia și Finlanda au transpus integral directiva, Comisia a decis să renunțe la procedurile judiciare împotriva celor două state membre. De atunci, majoritatea statelor membre și-au respectat obligația de transpunere și singurele încălcări rămase deschise sunt împotriva Austriei, Italiei, Țărilor de Jos, Republicii Cehe și Poloniei. În următoarele cicluri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor este probabilă introducerea unor acțiuni în justiție suplimentare cu privire la aceste cazuri. Mai multe informații despre Directiva privind eficiența energetică a clădirilor sunt disponibile pe site-ul internet al DG Energie.

(Pentru informații suplimentare: Anna-Kaisa Itkonen – Tel.: +32 229 56186)

 

Energie: POLONIEI i s-a solicitat aplicarea corectă a Directivei privind energia din surse regenerabile

Prin trimiterea unui aviz motivat, Comisia Europeană a solicitat Polonieisă asigure punerea corectă în aplicare a Directivei privind energia din surse regenerabile, în special în ceea ce privește biocombustibilii. Directiva include dispoziții esențiale pentru atingerea obiectivului de obținere a unei ponderi de 20 % a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie în 2020. De asemenea, directiva include dispoziții esențiale privind stabilirea de obiective individuale privind ponderea globală a energiei din surse regenerabile în consumul de energie al fiecărui stat membru și privind atingerea obiectivului conform căruia, în 2020, 10 % din energia consumată în sectorul transporturilor ar trebui să provină din surse regenerabile. Pentru realizarea obiectivului menționat se poate recurge la biocombustibili, însă aceștia trebuie să întrunească o serie de criterii de durabilitate. Statele membre trebuie, de asemenea, să trateze biocombustibilii și materiile lor prime în mod egal, indiferent de originea lor. În mod contrar dispozițiilor din directivă, legislația poloneză tratează biocombustibilii și materiile prime durabile în mod diferit, în funcție de diferitele origini geografice, în mod nejustificat. Comisia a abordat probleme similare în cadrul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Spaniei și Portugaliei. Mai multe informații referitoare la Directiva privind energia din surse regenerabile sunt disponibile pe site-ul internet al DG Energie.

(Pentru informații suplimentare: Anna-Kaisa Itkonen – Tel.: +32 229 56186)

 

Mediu: Comisia solicită BULGARIEI să își actualizeze legislația privind deșeurile miniere

Comisia Europeană a solicitat Bulgariei să își pună legislația în conformitate deplină cu normele UE privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive. Directiva privind deșeurile miniere are drept scop să prevină sau să reducă pe cât posibil orice efecte negative asupra sănătății umane și a mediului, rezultate din gestionarea deșeurilor din industriile extractive. Deoarece o serie de lacune în legislația bulgară pot conduce la un nivel mai scăzut de protecție pentru sănătatea umană și/sau mediu, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere în ianuarie 2014. Bulgaria nu a adoptat încă măsurile necesare și, prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat. În cazul în care Bulgaria nu va lua măsurile necesare în termen de două luni, cazul ar putea fi trimis în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

 Mediu: Comisia solicită Ciprului respectarea Directivei privind habitatele

Comisia Europeană a solicitat Ciprului să respecte normele UE privind conservarea habitatelor naturale și a faunei sălbatice. Directiva privind habitatele prevede ca toate proiectele care ar putea avea un impact semnificativ asupra unui sit Natura 2000 să fie supuse unei evaluări a efectelor asupra sitului. Se pare că această evaluare nu a avut loc pentru un proiect de dezvoltare în zona Limni, care face parte din rețeaua Natura 2000 și include două terenuri de golf și infrastructura aferentă. Comisia a trimis Ciprului o scrisoare de punere în întârziere la 11 iulie 2014, însă având în vedere că Cipru a autorizat proiectul fără să fi fost efectuată o evaluare adecvată a impactului acestuia asupra siturilor Natura 2000, Comisia trimite un aviz motivat. În cazul în care Cipru nu va lua măsuri în termen de două luni, Comisia poate trimite cazul în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

Mediu: Comisia solicită SLOVACIEI să transpună normele UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

Comisia Europeană a solicitat Slovaciei să transmită detalii privind modul în care este transpusă în legislația sa națională legislația UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), obligație care ar fi trebuit îndeplinită până la 14 februarie 2014. Noua Directivă DEEE înlocuiește și actualizează vechile norme privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și caută să prevină sau să reducă impactul negativ al generării și al gestionării DEEE asupra sănătății umane și asupra mediului. Ea vizează, de asemenea, îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor și reducerea impactului global al acestei utilizări, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă. Slovacia nu a respectat termenul inițial și i s-a trimis o scrisoare de punere în întârziere la data de 31 martie 2014. Deoarece noua Lege privind deșeurile, care ar trebui să transpună directiva în legislația națională, intră în vigoare doar începând cu 1 ianuarie 2016, Comisia trimite un aviz motivat. În cazul în care Slovacia nu ia măsuri în termen de două luni, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE. Polonia și Slovenia au fost deja trimise în fața Curții pe baza acelorași motive.

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

Mediu: Comisia solicită POLONIEI să adopte normele UE privind protecția apelor subterane

Comisia Europeană solicită în mod oficial Poloniei să își alinieze legislația națională privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării cu Directiva privind apele subterane. Comisia a identificat deficiențe în punerea în aplicare a acestei legislații de către Polonia și a trimis o scrisoare de punere în întârziere la 24 noiembrie 2011. Polonia a notificat ulterior trei acte, care abordează multe dintre lacunele identificate, însă mai persistă probleme, inclusiv în ceea ce privește evaluarea stării apelor subterane. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat. În cazul în care Polonia nu ia măsuri în termen de două luni, Comisia poate trimite cazul în fața Curții de Justiție.

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

 

Mediu: Comisia solicită FINLANDEI să ia măsuri cu privire la protecția păsărilor

Comisia Europeană a solicitat Republicii Finlanda să își alinieze legislația privind vânătoarea cu Directiva privind păsările. În conformitate cu Directiva privind păsările, uciderea păsărilor sălbatice este interzisă, însă unele specii, cum ar fi eiderul (Somateria mollissima), pot fi vânate dacă acest lucru nu are loc în timpul sezonului de reproducere sau în perioada migrației de primăvară. În pofida reducerii efectivelor acestei specii de păsări de apă, Finlanda a autorizat vânătoarea de eideri masculi în timpul perioadei de reproducere, ceea ce este strict interzis în temeiul Directivei privind păsările. Comisia a trimis o scrisoare suplimentară de punere în întârziere la 22 noiembrie 2012. Deoarece vânătoarea de vară a eiderilor continuă, iar Finlanda nu a reușit să ia măsuri pentru a se conforma cerințelor directivei, Comisia trimite un aviz motivat. Dacă Finlanda nu ia măsuri în termen de două luni, Comisia poate trimite cazul în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

Mediu: Comisia solicită FRANȚEI să ia măsuri pentru diminuarea poluării aerului

Comisia Europeană solicită Franței să respecte legislația UE care impune statelor membre limitarea expunerii cetățenilor la pulberile în suspensie (PM10), prin stabilirea unor valori limită care trebuie respectate. Aceste particule mici provin din emisiile generate de industrie, transport și ca urmare a încălzirii locuințelor și pot cauza astm, afecțiuni cardiovasculare, cancer pulmonar și deces prematur.Ultimele date furnizate de autoritățile franceze arată că problema poluării aerului persistă, limitele zilnice maxime pentru aceste particule fiind depășite în 10 zone: Paris, Lyon, Grenoble, Marsilia, Martinica, Rhône-Alpes–ZUR (Vallée de l'Arve), PACA–ZUR (Zone Urbaine Régionale), Nisa, Toulon, Douai-Béthune-Valenciennes. Comisia consideră că Franța nu a reușit să ia măsurile corespunzătoare care ar fi trebuit să fi intrat în vigoare încă din 2005 pentru protejarea sănătății cetățenilor și solicită luarea de măsuri preventive rapide și eficiente pentru ca perioada de neconformitate să fie cât mai scurtă posibil. Cele două avize motivate suplimentare de astăzi urmează unei scrisori de punere în întârziere complementare, trimisă la 22 februarie 2013. În cazul în care Franța nu ia măsuri în termen de două luni, Comisia poate trimite cazul în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

Mediu: Comisia solicită FRANȚEI să pună în aplicare legislația UE privind emisiile de sulf provenite de la nave

Comisia Europeană a solicitat Franței să transmită detalii privind modul în care este transpusă în legislația sa națională legislația UE privind conținutul de sulf din combustibilii marini, obligație care ar fi trebuit îndeplinită până la 18 iunie 2014. Dioxidul de sulf este unul dintre principalii factori responsabili pentru problema acidificării și poate avea efecte negative asupra sănătății umane. Legislația revizuită privind conținutul de sulf al combustibililor lichizi vizează reducerea emisiilor acestui poluant atmosferic prin stabilirea unor niveluri maxime pentru conținutul de sulf al păcurii grele și al motorinei. Totodată, aceasta integrează în dreptul UE o serie de noi standarde stabilite de Organizația Maritimă Internațională, astfel încât să se asigure o aplicare adecvată și armonizată de către toate statele membre ale UE. Franța nu a respectat termenul inițial și i s-a trimis o scrisoare de punere în întârziere la data de 22 iulie 2014. Comisia îi adresează în prezent un aviz motivat, iar dacă Franța nu ia măsuri în termen de două luni, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

 Mediu: Comisia solicită SPANIEI să respecte Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului

Comisia Europeană a solicitat Spaniei să respecte normele UE care garantează faptul că un proiect de modernizare a unei linii electrice în zona metropolitană a Barcelonei nu prezintă riscuri pentru mediu. Proiectul implică o creștere semnificativă a tensiunii în secțiunea între orașele Sentmenat și Santa Coloma de Gramenet și construirea a două noi substații de transformatoare. Conform Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului, proiectele care ar putea avea efecte importante asupra mediului trebuie supuse unei evaluări a efectelor lor asupra mediului înainte de a fi aprobate. Deoarece linia electrică propusă traversează una dintre cele mai dens populate regiuni din Spania și este probabil că aceasta va avea un impact considerabil asupra mediului, Comisia solicită Spaniei să efectueze o procedură de screening pentru a stabili dacă este necesară o evaluare a impactului asupra mediului. Avizul motivat suplimentar de astăzi urmează unei scrisori de punere în întârziere, trimisă la 14 iulie 2014. În cazul în care Spania nu ia măsuri în termen de două luni, Comisia poate trimite cazul în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

Comisia pentru mediu solicită REGATULUI UNIT să ia măsuri cu privire la emisiile provenite de la arzătoarele mici de ulei uzat

Comisia Europeană a solicitat Regatului Unit respectarea normelor UE privind emisiile industriale în ceea ce privește arzătoarele mici de ulei uzat. Emisiile provenite de la arzătoarele mici de ulei uzat, utilizate în mod curent de unele ateliere și service-uri la arderea uleiurilor uzate pentru a genera căldură, în timp ce controlul privind impactul asupra mediului este redus sau inexistent, contribuie la poluarea aerului la nivel local și expune lucrătorii din aceste locații la pericole pentru sănătate. Prin continuarea autorizării acestor practici în Anglia și Țara Galilor, Regatul Unit încalcă Directiva privind emisiile industriale, al cărei scop este reducerea la minimum a poluării provenite din diverse surse industriale. Avizul motivat suplimentar de astăzi urmează unei scrisori de punere în întârziere, trimisă la 27 noiembrie 2014. În cazul în care Regatul Unit nu ia măsuri în termen de două luni, Comisia poate trimite cazul în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

Piața internă: Comisia solicită GERMANIEI să respecte normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale după aderarea Croației la UE

Astăzi, Comisia Europeană a solicitat Germaniei să pună în aplicare integral în dreptul intern normele UE de adaptare a anumitor directive în domeniul dreptului la liberă stabilire și în cel al libertății de a presta servicii, având în vedere aderarea Republicii Croația la UE. Aceste încălcări se referă la recunoașterea calificărilor profesionale pentru arhitecți și ingineri constructori.

Noile norme UE modifică, printre altele, Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale, adăugând diplomele croate în listele naționale ale calificărilor profesionale în vederea recunoașterii de către un stat membru gazdă. Statele membre trebuiau să adopte și să publice, până la data de aderare a Croației (1 iulie 2013), actele cu putere de lege și actele administrative corespunzătoare. Cu toate acestea, până în prezent, o regiune din Germania nu și-a modificat legislația cu privire la cazurile specifice de arhitecți și ingineri constructori și, prin urmare, nu prevede recunoașterea calificărilor din Croația în aceste domenii.

Solicitarea Comisiei ca Germania să își alinieze integral legislația la normele UE ia forma unui aviz motivat în cadrul procedurii UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. În absența unui răspuns satisfăcător din partea Germaniei în termen de două luni, Comisia poate trimite cazul în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Lucia Caudet – Tel.: +32 229 56182)

 

 Afaceri Interne: Comisia solicită BELGIEI, SPANIEI și SLOVENIEI să pună în aplicare normele privind permisul unic și un set clar de drepturi pentru lucrătorii migranți legali

Comisia Europeană este preocupată de faptul că Belgia, Spania și Slovenia nu au luat măsuri suficiente pentru punerea în aplicare a Directivei 2011/98/UE. Directiva introduce o singură procedură de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre ale UE, precum și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru. Așa-numita „Directivă privind permisul unic” trebuia să fie pusă în aplicare până la 25 decembrie 2013.

În pofida scrisorilor de punere în întârziere (prima etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor) trimise Spaniei și Sloveniei în ianuarie 2014 și Belgiei în martie 2014, cele trei țări încă nu au notificat Comisia cu privire la transpunerea integrală a directivei în legislațiile lor naționale. Prin urmare, Comisia a decis astăzi să trimită avize motivate Belgiei, Spaniei și Sloveniei. Cele trei țări au la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru a alinia legislația națională la legislația UE. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită aceste țări în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Natasha Bertaud– Tel.: +32 229 67456

 

 Afaceri Interne: Comisia solicită BULGARIEI, ESTONIEI, GRECIEI și LITUANIEI să respecte anumite obligații în temeiul legislației UE privind securitatea documentelor

Comisia Europeană a trimis avize motivate către patru țări, solicitându-le asigurarea schimbului obligatoriu de informații în temeiul legislației UE privind securitatea documentelor, precum și integrarea datelor biometrice în permisele de ședere.

La aproape trei ani după expirarea termenului (20 mai 2012), Bulgaria, Estonia, Grecia și Lituania nu au instituit încă un punct de contact unic pentru a asigura o punere în aplicare fără dificultăți a standardelor privind elementele de securitate și comunicarea semnificativă între statele membre. Înființarea unor astfel de puncte de contact este obligatorie și ar trebui să permită schimbul de informații necesare pentru accesarea imaginilor amprentelor digitale stocate pe cipul documentelor (pașapoarte și permise de ședere).

În plus, Grecia încă nu eliberează permise de ședere care conțin două amprente digitale ale titularului. Armonizarea elementelor de securitate și integrarea elementelor de identificare biometrică reprezintă un pas important către documente mai securizate și o mai bună protecție împotriva fraudelor. Prin urmare, Comisia solicită autorităților elene să pună în aplicare elementele biometrice de identificare în permisul de ședere pentru resortisanții țărilor terțe – în conformitate cu Regulamentul 1030/2002.

Autoritățile din Bulgaria, Estonia, Grecia și Lituania au în prezent la dispoziție două luni pentru adoptarea măsurilor necesare pentru a se conforma solicitării Comisiei. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită aceste cazuri în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Natasha Bertaud– Tel.: +32 229 67456

 

Telecomunicații: Comisia solicită REPUBLICII CEHE să respecte Directiva UE privind autorizarea

Comisia Europeană a solicitat Republicii Cehe să își alinieze legislația cu normele UE în domeniul telecomunicațiilor.Comisia este preocupată de faptul că, contrar Directivei privind autorizarea, sistemul juridic ceh impune operatorilor din domeniul telecomunicațiilor să solicite înregistrarea în registrul comerțului și să își stabilească un sediu în Republica Cehă în vederea furnizării serviciilor de comunicații electronice. Prin urmare, este mai greu pentru un operator străin să furnizeze servicii de telecomunicații în această țară. De asemenea, Comisia este preocupată de faptul că obligația de notificare aplicabilă operatorilor de telecomunicații depășește ceea ce poate fi impus în vederea armonizării maxime prevăzute de legislația UE în această privință. De exemplu, operatorii de telecomunicații trebuie să furnizeze dovezi potrivit cărora ei îndeplinesc obligațiile fiscale și de sănătate din Republica Cehă în vederea desfășurării activității. Acest lucru creează birocrație, reprezintă un obstacol în calea serviciilor transfrontaliere și nu se limitează la identificarea furnizorului, astfel cum prevede Directiva privind autorizarea.Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită Republica Cehă în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Mina Andreeva – Tel.: +32 229 91382)

 

 Transporturi: Comisia solicită unui număr de 4 state membre să aplice corect normele UE privind interconectarea registrelor naționale ale întreprinderilor de transport rutier

Comisia Europeană a solicitat Republicii Cehe, Luxemburgului, Poloniei și Portugaliei să pună în aplicare integral normele UE privind interconectarea registrelor naționale de transport rutier (Regulamentul (CE) Nr. 1071/2009). Legislația UE este necesară în vederea asigurării aplicării uniforme de către statele membre a criteriilor utilizate pentru autorizarea accesului la ocupația de operator de transport rutier de mărfuri sau de operator de transport rutier, favorizând în acest mod crearea unei piețe interne a transportului rutier, caracterizată prin condiții echitabile de concurență.

Înființarea registrelor naționale și interconectarea reciprocă a acestora ar fi trebuit să fie în vigoare de la 31 decembrie 2012. Solicitarea a fost trimisă sub forma unor avize motivate adresate țărilor respective, care au la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei. Dacă acestea nu reacționează în mod satisfăcător, Comisia poate să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195)

 

Transporturi: Comisia solicită unui număr de 3 state membre să aplice normele UE privind sistemele de siguranță pentru copii

Comisia Europeană a solicitat Finlandei, Luxemburgului și Spaniei să transpună integral normele UE privind utilizarea centurilor de siguranță și a sistemelor de siguranță pentru copii în vehicule (Directiva 91/671/CEE). Directiva a fost modificată în 2014 pentru a introduce un nou standard pentru sistemele de siguranță pentru copii care oferă o mai bună performanță din punct de vedere al siguranței (Directiva 2014/37/UE). Aceste state membre încă nu au adaptat legislația lor astfel încât să permită utilizarea pe teritoriul lor a sistemelor de siguranță pentru copii fabricate în conformitate cu noul standard. Solicitarea a fost trimisă sub forma unor avize motivate adresate țărilor respective, care au la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei. Dacă acestea nu reacționează în mod satisfăcător, Comisia poate să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE.(Pentru informații suplimentare: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195)

 

Transporturi: Comisia solicită REPUBLICII CEHE să transpună integral normele UE privind siguranța feroviară

Comisia Europeană a solicitat Republicii Cehe să transpună integral normele UE privind siguranța feroviară (Directiva 2004/49/CE). Aceste norme se referă la atribuțiile de supraveghere ale organismului de anchetă și obligația sa de a deschide o anchetă în termene specifice; comunicarea raportului final al anchetei; adresarea recomandărilor de siguranță, luarea în considerare a acestora și măsurile care urmează să fie luate.

Legislația UE privind siguranța feroviară urmărește elaborarea unei abordări comune între statele membre pentru ca toate rețelele de cale ferată din UE să prezinte în mod constant niveluri ridicate de siguranță și pentru ca cetățenii UE să circule în condiții siguranță pe aceste rețele. Ea stabilește cerințe privind siguranța sistemului feroviar, rolurile și responsabilitățile întreprinderilor feroviare și a administratorilor de infrastructură, un cadru comun de reglementare în domeniul siguranței, principii comune pentru administrarea și supravegherea siguranței feroviare și anchetarea independentă a accidentelor.

Legislația UE ar fi trebuit să fi intrat în vigoare începând cu luna aprilie 2006. În iulie 2014, Comisia a inițiat împotriva Republicii Cehe acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în legătură cu acest subiect, iar în prezent se transmite un aviz motivat. Republica Cehă are la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei. Dacă Republica Cehă nu reacționează în mod satisfăcător, Comisia poate trimite acest caz în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195)

 

Transporturi: Comisia solicită FINLANDEI să respecte normele UE privind cabotajul

Comisia Europeană a solicitat Finlandei să pună în aplicare integral normele UE privind accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri [Regulamentul (CE) nr. 1072/2009]. Legislația UE este necesară în vederea asigurării aplicării uniforme de către statele membre a criteriilor utilizate pentru autorizarea accesului la piețele lor naționale în contextul operațiunilor de transport internațional de către transportatorii UE din alte state membre. Acest lucru este important pentru a favoriza crearea unei piețe interne a transportului rutier, caracterizată de condiții echitabile de concurență. Normele UE permit transportatorilor care dețin o licență comunitară să efectueze până la trei operațiuni de transport național (cabotaj) în alt stat membru (gazdă), după efectuarea unui transport internațional rutier provenit dintr-un alt stat membru sau dintr-o țară terță. Legislația UE nu prevede restricții suplimentare. Legislația finlandeză impune o limitare suplimentară de zece operațiuni de cabotaj într-o perioadă de trei luni. În opinia Comisiei, această restricție suplimentară nu este justificată. În plus, în temeiul legislației UE, fiecare operațiune de cabotaj poate implica mai multe puncte de încărcare și descărcare. Cu toate acestea, legislația finlandeză consideră că fiecare descărcare corespunde unei operațiuni de cabotaj. În opinia Comisiei, nici această restricție suplimentară nu este justificată. Solicitarea a fost trimisă Finlandei sub forma unui aviz motivat. Finlanda are la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei. Dacă Finlanda nu reacționează în mod satisfăcător, Comisia poate să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195)

 

Transporturi: Comisia solicită REGATULUI UNIT să aplice normele UE privind permisele de conducere

Comisia Europeană a solicitat Regatului Unit să transpună integral normele UE privind permisele de conducere (Directiva 2006/126/CE). Aceste norme asigură faptul că șoferii de camioane și autobuze (categoriile C1, C1E, CE, D1, D1E, D și DE) sunt controlați în mod adecvat cu privire la cerințele minime de sănătate în momentul reînnoirii permisului, adică nu doar pe baza formularelor de autoevaluare. Aceste norme actualizate privind permisele de conducere au consolidat, printre altele, cerințele de verificare a aptitudinii din punct de vedere medical pentru șoferii de camioane și autobuze. Aceste noi norme vor contribui la reducerea riscului de fraudă, vor garanta libertatea de circulație pentru conducătorii auto din UE și vor consolida siguranța pe drumurile europene. Solicitarea a fost trimisă sub forma unui aviz motivat, iar Regatul Unit are la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei. Dacă acestea nu reacționează în mod satisfăcător, Comisia poate să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE. (Pentru informații suplimentare: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195)

 

 3. Alte decizii importante

 

Servicii financiare: Comisia Europeană deschide o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva LETONIEI în legătură cu restricțiile investitorilor pentru terenuri agricole

Astăzi, Comisia Europeană a decis să solicite Letoniei să își prezinte observațiile cu privire la legislația sa care reglementează achiziția de terenuri agricole. Legea conține mai multe dispoziții care, în temeiul dreptului Uniunii, pot fi considerate că restricționează libera circulație a capitalurilor și libertatea de stabilire. Restricțiile privind aceste libertăți fundamentale din tratat pot fi permise în temeiul legislației UE dacă scopul lor este de a proteja un interes public superior; cu toate acestea, ele trebuie să respecte principiul nediscriminării și al proporționalității. Deși statele membre sunt autorizate să își stabilească propriile norme de încurajare a dezvoltării rurale, de prezervare a comunităților rurale, de menținere a terenurilor în scopuri agricole și de evitare a presiunilor speculative asupra prețurilor terenurilor, acest lucru trebuie să se realizeze în conformitate cu legislația UE.

(Pentru informații suplimentare: IP/15/4877- Vanessa Mock – Tel.: +32 225 61 94)

 

MEMO/15/4871

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar