Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Kwietniowy pakiet głównych decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Bruksela, 29 kwiecień 2015

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła różne kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Komisja przyjęła dziś 120 decyzji, w tym 38 uzasadnionych opinii i 6 decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja zamyka też pewną liczbę spraw, w których przypadku kwestie sporne dotyczące zainteresowanych państw członkowskich zostały rozwiązane bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Poniżej przedstawiono streszczenie głównych decyzji. Więcej informacji (w języku angielskim) na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

1. Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

 

Konkurencja: Komisja Europejska kieruje do Trybunału sprawę przeciwko WŁOCHOM za nieodzyskanie nielegalnie przyznanej pomocy

Komisja Europejska postanowiła skierować Włochy do Trybunału Sprawiedliwości UE, ponieważ nie w pełni odzyskały bezprawnie przyznaną pomoc państwa na rzecz sektora hotelarskiego na Sardynii. Komisja już po raz drugi pozywa Włochy do Trybunału w sprawie pomocy dla kilku hoteli na Sardynii, ponieważ władze włoskie nie zastosowały się do pierwszego orzeczenia Trybunału z marca 2012 r. (sprawa C-243/10). Było to skutkiem decyzji z lipca 2008 r., kiedy to Komisja stwierdziła, że Region Autonomiczny Sardynii udzielił pomocy pewnym przedsiębiorstwom hotelowym z naruszeniem warunków określonych w ramach prawnych zatwierdzonych przez Komisję. Komisja nakazała Włochom odzyskanie niezgodnej z prawem pomocy w wysokości blisko 15 mln EUR.

Do dziś do odzyskania pozostaje prawie 13 mln EUR (z początkowej kwoty 15 mln EUR). Komisja zwraca się zatem do Trybunału Sprawiedliwości o skazanie Włoch po raz drugi i wnosi do Trybunału o nałożenie na Włochy kary ryczałtowej w wysokości około 20 mln EUR oprócz okresowej kary pieniężnej o dziennej stawce w wysokości około 160 000 EUR do czasu, gdy Włochy odzyskają pełną kwotę pomocy, a tym samym zakończą naruszenie.

(Dodatkowe informacje: IP/15/4872 – Ricardo Cardoso – tel.: +32 229 80100)

 

Środowisko: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko FRANCJI z powodu słabego systemu oczyszczania ścieków

Komisja Europejska pozywa Francję do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) za nieprzestrzeganie unijnych przepisów dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych. Wymienia się około 17 aglomeracji, które nie mają systemu oczyszczania ścieków spełniającego normy UE. Nieoczyszczone ścieki komunalne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia obywateli i dla środowiska naturalnego w Europie. Komisja Europejska musi czuwać nad tym, aby w całej Unii Europejskiej zagwarantowany był odpowiedni poziom oczyszczania ścieków komunalnych. Francja otrzymała pierwsze ostrzeżenie w 2009 r. w konkretnej sprawie dotyczącej obszarów o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej od 2 000 do 15 000.

Unijne przepisy dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych sięgają 1991 r., ale ustanowiono w nich długie terminy wdrażania. Państwa członkowskie miały czas do końca 2000 r. na zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków z dużych aglomeracji, a do końca 2005 r. – zrzutów ze średnich aglomeracji oraz zrzutów do wód słodkich i estuariów z małych aglomeracji.

(Dodatkowe informacje:IP/15/4873Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172)

 

Środowisko: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko RUMUNII za niewprowadzenie zmian do przepisów dotyczących odpadów opakowaniowych

Komisja Europejska pozywa Rumunię do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) w związku z niewprowadzeniem do prawa krajowego zmienionych przepisów UE dotyczących odpadów opakowaniowych. Zmieniona dyrektywa w sprawie opakowań aktualizuje przepisy dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych celem zmniejszenia ich wpływu na środowisko.

Państwa członkowskie miały obowiązek wdrożyć przepisy niezbędne do zapewnienia zgodności z tą dyrektywą do dnia 30 września 2013 r. Po niedotrzymaniu pierwotnego terminu Rumunia otrzymała w dniu 29 listopada 2013 r. wezwanie do usunięcia uchybienia, a następnie w dniu 11 lipca 2014 r. – uzasadnioną opinię. Ponad półtora roku po upływie terminu dyrektywa nadal nie jest wdrożona do przepisów krajowych. Komisja podjęła decyzję o postawieniu Rumunii przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje:IP/15/4874Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172)

 

Środowisko: Komisja pozywa do Trybunału POLSKĘ I SŁOWENIĘ za niewdrożenie przepisów w sprawie odpadów elektrycznych i elektronicznych

Komisja Europejska kieruje Polskę i Słowenię do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z niedopełnieniem obowiązku wdrożenia przepisów UE w sprawie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przepisy UE, które powinny zostać wprowadzone do prawa krajowego do dnia 14 lutego 2014 r., mają na celu zapobieganie negatywnemu wpływowi na środowisko lub zmniejszanie wpływu tego szybko rozrastającego się strumienia odpadów. Zasady te są „przekształceniem” poprzedniej dyrektywy WEEE i zawierają kilka nowych lub znacznie zmienionych przepisów. Żadne z wymienionych państw członkowskich nie wprowadziło ani tych nowych, ani znacznie zmienionych przepisów.

W przypadku Polski Komisja zwraca się do Trybunału o nałożenie okresowych kar pieniężnych w wysokości 71 610 EUR dziennie do czasu wdrożenia przedmiotowych przepisów.

W przypadku SłoweniiKomisja zwraca się do Trybunału o nałożenie okresowych kar pieniężnych w wysokości 8 408,4 EUR dziennie do czasu wdrożenia przedmiotowych przepisów.

(Dodatkowe informacje:IP/15/4875Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172)


Rynek wewnętrzny: Wymóg posiadania obywatelstwa w przypadku notariuszy: Komisja pozywa do Trybunału WĘGRY w celu zapewnienia niedyskryminacji

Komisja Europejska postanowiła skierować sprawę przeciw Węgrom do Trybunału Sprawiedliwości UE, ponieważ kraj ten pozwala jedynie obywatelom węgierskim na podejmowanie i wykonywanie zawodu notariusza na Węgrzech, co wyklucza obywateli innych państw członkowskich.

W opinii Komisji wymóg obywatelstwa jest sprzeczny z zasadami dotyczącymi swobody przedsiębiorczości i nie znajduje uzasadnienia w postanowieniach art. 51 TFUE, który dotyczy działalności związanej z wykonywaniem władzy publicznej.

(Dodatkowe informacje: IP/15/4876 – Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182)

 

 

2. Uzasadnione opinie

 

Zatrudnienie: Czas pracy: Komisja zwraca się do DANII o poszanowanie prawa pracowników do wykorzystania corocznego urlopu w tym samym roku, w którym został naliczony

Komisja Europejska zwraca się do Danii o poszanowanie prawa pracowników do wykorzystania corocznego płatnego urlopu w minimalnym wymiarze w tym samym roku, w którym został naliczony. Na mocy dyrektywy w sprawie czasu pracy (dyrektywa 2003/88/WE) pracownicy mają prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w minimalnym wymiarze 4 tygodni. W Danii przepisy krajowe stanowią, że coroczny urlop musi być wykorzystany w ciągu „roku urlopowego” następującego po „roku kwalifikacyjnym”. W przypadku niektórych pracowników, takich jak ci, którzy niedawno weszli na duński rynek pracy, i ci, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umów na czas określony, oznacza to, że nie mogą oni korzystać z corocznego urlopu w pierwszym roku pracy lub w ogóle. Jest to sprzeczne z podstawowym społecznym prawem UE do corocznego płatnego urlopu w minimalnym wymiarze. W swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości UE wyraźnie orzekł, że pozytywne oddziaływanie corocznego płatnego urlopu na bezpieczeństwo i zdrowie pracownika jedynie wtedy „wywiera w pełni skutek, gdy jest on wykorzystany w roku, w którym jest on przewidziany, tj. w trwającym właśnie roku”. Przepisy duńskie są zatem niezgodne z dyrektywą w sprawie czasu pracy.

Komisja otrzymała skargę dotyczącą tej sytuacji i we wrześniu 2014 r. wystosowała do Danii wezwanie do usunięcia uchybienia. Dania udzieliła odpowiedzi w listopadzie 2014 r. Po analizie odpowiedzi Komisja nadal uważa, że naruszenie nie zostało usunięte. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Dania ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu dostosowania przepisów krajowych do prawa UE. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: – Christian Wigand – tel.: +32 229 62253)

 

Energia: Komisja zwraca się do AUSTRII, CHORWACJI, IRLANDII, ŁOTWY i RUMUNII o pełną transpozycję unijnej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej

Komisja Europejska zwraca się do Austrii, Chorwacji, Irlandii, Łotwy i Rumunii o zapewnienie pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Na mocy tej dyrektywy państwa członkowskie muszą w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r osiągnąć określone oszczędności energii. Muszą one dokonać tego przy wykorzystaniu systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych środków polityki ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych, przemyśle i transporcie. W ramach systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej przedsiębiorstwa muszą podejmować działania zapewniające oszczędności energii na poziomie odbiorców końcowych, na przykład udzielać porad dotyczących instalowania lepszej izolacji termicznej lub oferować dotacje na wymianę starych okien powodujących marnowanie energii. Dyrektywa miała zostać przetransponowana do prawa krajowego do dnia 5 czerwca 2014 r. W dniu dzisiejszym Komisja przesłała pięciu wymienionym państwom członkowskim uzasadnione opinie z wezwaniem do pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Jeżeli państwa członkowskie nie wywiążą się z tego obowiązku w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy przeciwko nim do Trybunału Sprawiedliwości UE i zwrócić się o nałożenie kar finansowych. W drugim półroczu 2014 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego z powodu braku transpozycji dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej przeciw 27 państwom członkowskim UE (wszystkim z wyjątkiem Malty). W listopadzie 2014 r. Komisja przesłała uzasadnioną opinię Bułgarii i Węgrom. W lutym 2015 r. przesłano uzasadnione opinie Grecji i Portugalii. W marcu 2015 r. Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciw Węgrom do Trybunału Sprawiedliwości wraz z wnioskiem o nałożenie kar pieniężnych, ponieważ państwo to nie przyjęło ani jednego środka transpozycji. Komisja nadal monitoruje wdrażanie dyrektywy i odniesie się do wszelkich niedociągnięć w nadchodzących turach postępowań. Więcej informacji (w języku angielskim) na temat dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Energii.

(Dodatkowe informacje: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186)

 

Efektywność energetyczna budynków: Komisja zwraca się do WŁOCH, NIDERLANDÓW i POLSKI o zapewnienie zgodności z przepisami UE

Komisja Europejska wystosowała do Włoch, Niderlandów i Polski wnioski o podjęcie odpowiednich działań i zapewnienie pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynkówdo prawa krajowego. Zgodnie z rzeczoną dyrektywą państwa członkowskie muszą wprowadzić i stosować minimalne wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej nowych i już istniejących budynków, a także zapewnić certyfikację charakterystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto w myśl dyrektywy państwa członkowskie mają doprowadzić do tego, aby wszystkie nowe budynki budowane od 2021 r. miały niemal zerowe zużycie energii. Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 9 lipca 2012 r. Włochy i Niderlandy otrzymały już uzasadnione opinie w związku z nieprzyjęciem środków transpozycji dyrektywy, odpowiednio w styczniu i w czerwcu 2013 r. Oba kraje przyjęły od tego czasu środki transpozycji, jednak niektóre przepisy dyrektywy wciąż nie zostały przetransponowane. Jeżeli chodzi o Polskę, w lipcu 2014 r. Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko temu państwu do Trybunału Sprawiedliwości UE. W odpowiedzi Polska w krótkim czasie przyjęła środki mające na celu transponowanie dyrektywy. Jednakże, jak wynika z dalszej analizy Komisji, niektóre przepisy dyrektywy nadal nie zostały przetransponowane. W związku z tym Komisja przesłała dodatkowe uzasadnione opinie do wymienionych trzech państw członkowskich, zwracając się do nich o dopełnienie transpozycji pozostałych przepisów dyrektywy. Dodatkową uzasadnioną opinią wystosowaną do Polski zawieszono decyzję o wniesieniu sprawy do Trybunału. Jeżeli państwa te nie wywiążą się ze swoich zobowiązań prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może w ostateczności skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości, z możliwością wniesienia o nałożenie kar pieniężnych. Ponieważ żadne państwo członkowskie nie dokonało transpozycji wszystkich przepisów UE na mocy niniejszej dyrektywy w terminie, Komisja wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko wszystkim 28 państwom członkowskim. W 2014 r. Komisja postanowiła wszcząć postępowanie przeciwko czterem państwom członkowskim (Austrii, Belgii, Finlandii i Polsce). Od tego czasu Belgia i Finlandia dokonały pełnej transpozycji dyrektywy, Komisja podjęła zatem decyzję o wycofaniu z sądu spraw przeciwko obu tym państwom członkowskim. Od tego czasu większość państw członkowskich dopełniła obowiązku transpozycji, toteż otwarte pozostają tylko sprawy naruszenia dotyczące Austrii, Włoch, Niderlandów, Republiki Czeskiej i Polski. Dalszych kroków prawnych w tych sprawach można się spodziewać w kolejnych rundach oceny domniemanego naruszenia. Bliższe informacje (w języku angielskim) na temat dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków są dostępne na stronie internetowej DG ds. Energii.

(Dodatkowych informacji udziela: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186)

 

Energia: wniosek do POLSKI o prawidłowe stosowanie dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii

Komisja Europejska wystosowała uzasadnioną opinię do Polski , apelując o zapewnienie prawidłowego wprowadzenia w życie dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii,w szczególności w odniesieniu do biopaliw. Dyrektywa zawiera podstawowe przepisy służące realizacji celu, jakim jest osiągnięcie 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 2020 r. Obejmuje ona również kluczowe przepisy dotyczące ustalenia indywidualnych celów w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii dla każdego państwa członkowskiego oraz dla osiągnięcia celu 10 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie do 2020 r. W przypadku gdy do osiągnięcia tego celu wykorzystuje się biopaliwa, muszą one spełniać określone wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju. Państwa członkowskie muszą również traktować biopaliwa i surowce jednakowo, bez względu na ich pochodzenie. Wbrew temu, co zostało przewidziane w dyrektywie, polskie ustawodawstwo w sposób nieuzasadniony różnicuje traktowanie zrównoważonych biopaliw i surowców w zależności od ich pochodzenia geograficznego. Komisja podnosiła już podobne problemy w trakcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Hiszpanii i Portugalii. Bliższe informacje (w języku angielskim) na temat dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii są dostępne na stronie internetowej DG ds. Energii.

(Dodatkowych informacji udziela: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186)

 

 Środowisko: Komisja wzywa BUŁGARIĘ do aktualizacji przepisów ustawodawstwa dotyczącego odpadów kopalnianych

Komisja Europejska apeluje do Bułgarii o zapewnienie pełnej zgodności ustawodawstwa krajowego z przepisami UE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego. Rzeczona dyrektywa w sprawie odpadów kopalnianych ma na celu zminimalizowanie i – w wykonalnym zakresie – wyeliminowanie szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko powstającego na skutek gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego. W związku ryzykiem obniżenia poziomu ochrony zdrowia ludzkiego lub też środowiska z powodu szeregu luk w ustawodawstwie bułgarskim, Komisja wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia w styczniu 2014 r. Bułgaria jak dotąd nie przyjęła niezbędnych środków, Komisja przesyła jej zatem uzasadnioną opinię. Jeżeli Bułgaria nie podejmie odpowiednich działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowych informacji udziela: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172)

 

 Środowisko: Komisja zwraca się do CYPRU o przestrzeganie dyrektywy siedliskowej

Komisja Europejska apeluje do Cypru o przestrzeganie przepisów unijnych w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny. Rzeczona dyrektywa siedliskowa wymaga poddania odpowiedniej ocenie skutków każdego projektu, który może w istotny sposób oddziaływać na obszar Natura 2000. Nie wydaje się, aby dokonana została ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego w obszarze Limni – będącym częścią sieci Natura 2000 – obejmującego dwa pola golfowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Komisja skierowała do Cypru wezwanie do usunięcia uchybienia w dniu 11 lipca 2014 r., ale skoro Cypr wydał zezwolenie na realizację projektu bez przeprowadzenia odpowiedniej oceny jej wpływu na obszar Natura 2000, Komisja przesyła uzasadnioną opinię. Jeżeli Cypr nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowych informacji udziela: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172)

 

Środowisko: Komisja wzywa SŁOWACJĘ do wprowadzenia w życie przepisów UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Komisja Europejska apeluje do Słowacji o przesłanie szczegółowych informacji o wdrożeniu przepisów UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) do jej prawa krajowego. Obowiązek transpozycji należało spełnić do 14 lutego 2014 r. Nowa dyrektywa WEEE zastępuje i aktualizuje starsze przepisy w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego i ma na celu zapobieganie niekorzystnym dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego skutkom wytwarzania WEEE i gospodarowania WEEE, lub ograniczanie tych skutków. Zmierza również do poprawy efektywności i ogólnych skutków użytkowania zasobów, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju. Po niedotrzymaniu pierwotnego terminu w dniu 31 marca 2014 r. do władz słowackich wystosowano wezwanie do usunięcia uchybienia. Ponieważ nowa ustawa o odpadach, która ma przenieść przepisy dyrektywy do prawa krajowego, wchodzi w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2016 r., Komisja przesyła uzasadnioną opinię. Jeżeli Słowacja w terminie dwóch miesięcy nie podejmie odpowiednich działań, sprawa może zostać przekazana do Trybunału Sprawiedliwości UE. Sprawy Polski i Słowenii zostały już skierowane do Trybunału właśnie na tej podstawie.

(Dodatkowych informacji udziela: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172)

 

Środowisko: Komisja wzywa POLSKĘ do wprowadzenia w życie przepisów UE w sprawie ochrony wód gruntowych

Komisja Europejska apeluje do Polski, by ta dostosowała swoje przepisy dotyczące ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu do dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych. Komisja zaobserwowała niedociągnięcia we wprowadzaniu w życie przepisów ustawodawstwa w tej dziedzinie i w dniu 24 listopada 2011 r. wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia. Następnie Polska zgłosiła trzy akty prawne, które rozwiązały szereg problemów, ale pewne luki pozostają do uzupełnienia, w tym w zakresie oceny stanu wód gruntowych. Komisja kieruje zatem uzasadnioną opinię. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowych informacji udziela: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172)

 

Środowisko: Komisja wzywa FINLANDIĘ do podjęcia działań w zakresie ochrony ptaków

Komisja Europejska apeluje do Republiki Finlandii o dostosowanie przepisów krajowych dotyczących polowań do dyrektywy ptasiej. W myśl dyrektywy ptasiej, jakkolwiek zabijanie dzikich ptaków jest zabronione, można polować na pewne gatunki, jak np. edredony (somateria mollissima), z wyłączeniem sezonu lęgowego i wiosennej migracji. Pomimo spadku populacji tego gatunku ptactwa wodnego, władze Finlandii wydały zezwolenie na odstrzał samców edredona podczas ich okresu rozrodczego, co jest bezwzględnie zakazane na mocy dyrektywy ptasiej. Służby Komisji wystosowały dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia w dniu 22 listopada 2012 r. Jako że letni sezon polowań na edredony trwa, a Finlandia nie podjęła dotychczas środków zmierzających do spełnienia wymogów dyrektywy, Komisja kieruje do niej uzasadnioną opinię. Jeżeli Finlandia nie podejmie odpowiednich działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowych informacji udziela: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172)

 

Środowisko: Komisja wzywa FRANCJĘ do podjęcia działań w zakresie zanieczyszczenia powietrza

Komisja apeluje do Francji o przestrzeganie przepisów UE zobowiązujących państwa członkowskie do ograniczenia narażenia obywateli na drobne cząsteczki pyłu (PM 10), przez określenie konkretnych obowiązujących pułapów. Wspomniane cząstki pyłu są emitowane głównie przez przemysł, pojazdy i domowe systemy grzewcze, i mogą powodować astmę, schorzenia układu krążenia, nowotwory płuc i przedwczesną śmierć. Z najnowszych danych opublikowanych przez władze francuskie wynika, że problem zanieczyszczenia powietrza nadal istnieje, a maksymalne dzienne limity cząstek są przekraczane w 10 strefach: Paryż, Marsylia, Lyon, Grenoble, Marsylia, Martynika, Rhône-Alpes–ZUR (Vallée de l'Arve), PACA–ZUR (Zone Urbaine Régionale), Nicea, Toulon i Douai-Béthune-Valenciennes. Komisja stwierdza, że Francja nie podjęła stosownych środków w celu ochrony zdrowia obywateli. Środki takie powinny obowiązywać od 2005 r., w związku z czym zwraca się do Francji o podjęcie przyszłościowych, szybkich i skutecznych działań, by okres niezgodności był możliwie jak najkrótszy. Dzisiejsze wystosowanie dodatkowej uzasadnionej opinii jest następstwem wezwania do usunięcia uchybienia przesłanego 22 listopada 2013 r. Jeżeli Francja nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowych informacji udziela: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172)

 

 Środowisko: Komisja wzywa FRANCJĘ do wprowadzenia w życie przepisów UE dotyczących emisji siarki ze statków

Komisja Europejska apeluje do Francji o przesłanie szczegółowych informacji o wdrożeniu przepisów UE w sprawie zawartości siarki w paliwach żeglugowych do jej prawa krajowego. Obowiązek transpozycji należało spełnić do 18 czerwca 2014 r. Dwutlenek siarki jest jedną z głównych przyczyn problemu zakwaszenia środowiska i może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi. Rzeczone zmienione przepisy w sprawie zawartości siarki w paliwach ciekłych mają na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez ustalenie najwyższych dopuszczalnych poziomów zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym oraz oleju napędowym. Wprowadzają one również nowe normy wprowadzone do prawa UE przez Międzynarodową Organizację Morską, aby zapewnić ich właściwe i zharmonizowane stosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE. Po niedotrzymaniu pierwotnego terminu, w dniu 22 lipca 2014 r. do władz francuskich wystosowano wezwanie do usunięcia uchybienia. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię i jeżeli francuskie władze w terminie dwóch miesięcy nie podejmą odpowiednich działań, sprawa może zostać przekazana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowych informacji udziela: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172)

 

Środowisko: Komisja wzywa HISZPANIĘ do przestrzegania dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Komisja Europejska apeluje do Hiszpanii o przestrzeganie przepisów unijnych w celu zagwarantowania, że projekt modernizacji linii zasilania elektrycznego w obszarze metropolitalnym Barcelony nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Projekt ten zakłada znacznie wyższe napięcia przesyłu na odcinku pomiędzy Sentmenat i Santa Coloma de Gramenet i budowę dwóch nowych podstacji transformatorowych. W myśl dyrektywy ws. oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), wszystkie projekty, które mogą mieć znaczące skutki dla środowiska, muszą być poddane ocenie pod kątem oddziaływania na środowisko przed zatwierdzeniem. Jako że proponowana linia elektroenergetyczna przebiega przez jeden z najgęściej zaludnionych obszarów w Hiszpanii, i może mieć istotny wpływ na środowisko, Komisja zwraca się do Hiszpanii o przeprowadzenie procedury sprawdzającej (pod kątem konieczności OOŚ) w celu ustalenia, czy należy przeprowadzić pełną ocenę oddziaływania na środowisko. Dzisiejsze wystosowanie uzasadnionej opinii jest następstwem wezwania do usunięcia uchybienia przesłanego 14 lipca 2014 r. Jeżeli Hiszpania nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowych informacji udziela: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172)

 

 Środowisko: Komisja wzywa ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO do podjęcia działań w sprawie emisji z małych palników na oleje odpadowe

Komisja Europejska zwraca się do Zjednoczonego Królestwa o zapewnienie zgodności z przepisami UE dotyczącymi emisji przemysłowych w odniesieniu do małych palników na oleje odpadowe. Emisje z palników na oleje odpadowe, powszechnie stosowanych w warsztatach (w tym samochodowych) do spalania olejów odpadowych w celu wytwarzania ciepła przy znikomej lub żadnej kontroli środowiska, przyczyniają się do lokalnego zanieczyszczenia powietrza i narażają pracowników w tych pomieszczeniach na zagrożenie dla zdrowia. Zezwalając na tę praktykę w Anglii i Walii, Zjednoczone Królestwo narusza przepisy dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, której celem jest ograniczenie zanieczyszczeń z różnych źródeł przemysłowych. Dzisiejsza uzasadniona opinia jest następstwem wezwania do usunięcia uchybienia przesłanego 27 listopada 2014 r. Jeżeli Zjednoczone Królestwo nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172)

 

Rynek wewnętrzny: Komisja wzywa NIEMCY do przestrzegania przepisów UE dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE

Komisja Europejska zwraca się dziś do Niemiec o pełne wdrożenie do prawa krajowego przepisów UE dostosowujących niektóre dyrektywy w dziedzinie swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do UE. Naruszenie dotyczy uznawania kwalifikacji zawodowych architektów i inżynierów budownictwa.

Nowe przepisy UE zmieniają m.in.dyrektywę w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych poprzez dodanie dyplomów chorwackich do wykazu krajowych kwalifikacji zawodowych, które muszą zostać uznane przez przyjmujące państwo członkowskie. Państwa członkowskie miały przyjąć i opublikować właściwe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne najpóźniej do dnia przystąpienia Chorwacji do UE (1 lipca 2013 r.). Jednak jeden z regionów niemieckich do tej pory nie zmienił swojego ustawodawstwa w szczególnym przypadku architektów i inżynierów budownictwa, w związku z czym nie uznaje chorwackich kwalifikacji w tych dziedzinach.

Skierowane do Niemiec wezwanie Komisji do pełnego dostosowania prawodawstwa niemieckiego do przepisów UE ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Komisja nie otrzyma od Niemiec zadowalającej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy, może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182)

 

Sprawy wewnętrzne: Komisja zwraca się do BELGII, HISZPANII I SŁOWENII o wdrożenie przepisów dotyczących „jednego zezwolenia” oraz jasnego zestawu praw legalnych pracowników migrujących

Komisja Europejska jest zaniepokojona faktem, że Belgia, Hiszpania i Słowenia nie podjęły wystarczających działań w celu wdrożeniadyrektywy 2011/98/UE. W dyrektywie wprowadzono procedurę jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego UE oraz wspólny zbiór praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim. Tzw. dyrektywa w sprawie jednego zezwolenia miała zostać wdrożona do dnia 25 grudnia 2013 r.

Pomimo wezwań do usunięcia uchybienia (pierwszy etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego) wysłanych Hiszpanii i Słowenii w styczniu 2014 r., a Belgii w marcu 2014 r., te trzy państwa nie powiadomiły jeszcze Komisji o pełnej transpozycji przedmiotowej dyrektywy do ich porządków prawnych. W związku z tym Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii do Belgii, Hiszpanii i Słowenii. Państwa te mają obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu dostosowania prawodawstwa krajowego do prawa UE. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko nim do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: Natasha Bertaud– tel.: +32 229 67456

 

 Sprawy wewnętrzne: Komisja zwraca się do BUŁGARII, ESTONII, GRECJI i LITWY o przestrzeganie niektórych zobowiązań wynikających z przepisów UE w zakresie bezpieczeństwa dokumentów

W przesłanych uzasadnionych opiniach Komisja Europejska wzywa cztery państwa członkowskie do zapewnienia obowiązkowej wymiany informacji zgodnie z przepisami UE w zakresie bezpieczeństwa dokumentów i włączenia danych biometrycznych do dokumentów pobytowych.

Prawie trzy lata po upływie terminu (20 maja 2012 r.) Bułgaria, Estonia, Grecja i Litwa nie ustanowiły jeszcze punktów kompleksowej obsługi w celu zapewnienia sprawnego wdrożenia norm dotyczących zabezpieczeń i sprawnej komunikacji między państwami członkowskimi Ustanowienie takich punktów kontaktowych jest obowiązkowe i powinno umożliwiać wymianę informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do odcisków palców zapisanych w mikroprocesorze dokumentów (paszportów i kart pobytu).

Ponadto Grecja nadal nie wydaje dokumentów pobytowych zawierających dwa odciski palców posiadacza. Harmonizacja zabezpieczeń oraz włączenie identyfikatorów biometrycznych jest ważnym krokiem w kierunku bezpieczniejszych dokumentów i skuteczniejszej ochrony przed oszustwami. Komisja wzywa zatem władze Grecji do wdrożenia przepisów dotyczących identyfikatorów biometrycznych w dokumentach pobytowych obywateli państw trzecich, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1030/2002.

Władze Bułgarii, Estonii, Grecji i Litwy mają obecnie dwa miesiące na wprowadzenie niezbędnych środków w celu zastosowania się do żądania Komisji. W przeciwnym wypadku Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: Natasha Bertaud– tel.: +32 229 67456

 

 Telekomunikacja: Komisja zwraca się do REPUBLIKI CZESKIEJ o zapewnienie zgodności z unijną dyrektywą o zezwoleniach

Komisja Europejska zwraca się do Republiki Czeskiej o dostosowanie jej prawodawstwa do przepisów UE w zakresie telekomunikacji. Komisja obawia się, że wbrew przepisom dyrektywy o zezwoleniachczeski system prawny wymaga od operatorów telekomunikacyjnych zarejestrowania się w rejestrze handlowym oraz posiadania siedziby w Republice Czeskiej w celu świadczenia usług łączności elektronicznej. Utrudnia to przedsiębiorcom zagranicznym świadczenie usług telekomunikacyjnych w tym kraju. Komisja ma również obawy, że wymóg zgłaszania mający zastosowanie do operatorów telekomunikacyjnych wykracza poza wymogi, które mogą być nałożone w związku z maksymalną harmonizacją przewidzianą przez prawo unijne w tym zakresie. Operator musi na przykład udowodnić, że spełnia czeskie wymogi podatkowe oraz dotyczące opieki zdrowotnej dla prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzi to do nadmiernej biurokracji, stanowi przeszkodę dla transgranicznego przepływu usług i wykracza poza zakres celu identyfikacji usługodawcy zgodnie z wymogami dyrektywy o zezwoleniach.Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy Republika Czeska nie udzieli zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: Mina Andreeva – tel.: +32 229 91382)

 

Transport: Komisja zwraca się do 4 państw członkowskich o właściwe stosowanie przepisów UE dotyczących połączenia krajowych rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego

Komisja Europejska zwraca się do Republiki Czeskiej, Luksemburga, Polski i Portugalii o pełne wdrożenie przepisów UE dotyczących połączenia krajowych rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego (rozporządzenie (WE) nr 1071/2009). Prawodawstwo na poziomie UE jest niezbędne, aby zapewnić jednolite stosowanie przez państwa członkowskie kryteriów zezwalania na dostęp do zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub przewoźnika drogowego, co przyczyni się do zakończenia tworzenia wewnętrznego rynku transportu drogowego opartego na uczciwych zasadach konkurencji.

Krajowe rejestry i ich wzajemne połączenie powinny działać od dnia 31 grudnia 2012 r. Przedmiotowym państwom wysłana została uzasadniona opinia; mają one teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na pismo Komisji. Jeżeli ich odpowiedź okaże się niezadowalająca, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: Jakub Adamowicz – tel.: +32 229 50195)

 

Transport: Komisja wzywa 3 państwa członkowskie do stosowania przepisów UE w sprawie urządzeń przytrzymujących dla dzieci

Komisja Europejska wzywa Finlandię, Hiszpanię i Luksemburg do pełnej transpozycji przepisów UE dotyczących stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach (dyrektywa 91/671/EWG). Dyrektywę zmieniono w 2014 r. w celu wprowadzenia nowej normy dotyczącej urządzeń przytrzymujących dla dzieci, która zapewnia większe bezpieczeństwo (dyrektywa 2014/37/UE). Wspomniane państwa członkowskie nie dostosowały jeszcze swojego ustawodawstwa w celu umożliwienia stosowania na ich terytorium urządzeń przytrzymujących dla dzieci, produkowanych zgodnie z nową normą. Przedmiotowym państwom wysłana została uzasadniona opinia; mają one teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na pismo Komisji. Jeżeli ich odpowiedź okaże się niezadowalająca, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: Jakub Adamowicz – tel.: +32 229 50195)

 

Transport: Komisja zwraca się do REPUBLIKI CZESKIEJ o pełną transpozycję unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa kolei

Komisja Europejska zwróciła się do Republiki Czeskiej o pełną transpozycję przepisów UE w sprawie bezpieczeństwa kolei (dyrektywa 2004/49/WE). Przepisy te dotyczą zadań nadzorczych organu dochodzeniowego oraz obowiązku wszczęcia dochodzenia w określonych terminach, przekazania końcowego raportu z dochodzenia, odniesienia się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, rozważenia ich oraz środków, które należy przedsięwziąć.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa kolei w UE mają na celu wypracowanie wspólnego podejścia we wszystkich państwach członkowskich, tak aby wszystkie sieci kolejowe w UE miały konsekwentnie wysoki poziom bezpieczeństwa oraz aby obywatele UE mogli bezpiecznie podróżować. W przepisach ustanowiono wymogi dotyczące bezpieczeństwa systemu kolei, roli i obowiązków przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury, wspólnych ram regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa, wspólnych zasad w zakresie zarządzania i nadzoru bezpieczeństwa kolei oraz niezależnych badań wypadków.

Przepisy UE powinny być stosowane od kwietnia 2006 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Republice Czeskiej w lipcu 2014 r., a obecnie przesyła uzasadnioną opinię. Republika Czeska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na pismo Komisji. Przy braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: Jakub Adamowicz – tel.: +32 229 50195)

 

Transport: Komisja zwraca się do FINLANDII o przestrzeganie prawa UE w dziedzinie kabotażu

Komisja Europejska zwraca się do Finlandii o pełne wdrożenie przepisów UE dotyczących dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (rozporządzenie (WE) nr 1072/2009). Prawodawstwo na poziomie UE jest niezbędne, aby zapewnić jednolite stosowanie przez państwa członkowskie kryteriów zezwalania na dostęp do ich rynków krajowych w kontekście międzynarodowych przewozów wykonywanych przez przewoźników z innych państw członkowskich UE. Jest to ważne dla zakończenia tworzenia wewnętrznego rynku transportu drogowego opartego na uczciwych zasadach konkurencji. Przepisy UE umożliwiają przewoźnikom posiadającym licencję wspólnotową wykonywanie do trzech przewozów krajowych (kabotażowych) w innym państwie członkowskim (państwie przyjmującym) w następstwie transportu międzynarodowego z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego. Prawo UE nie przewiduje żadnych innych ograniczeń. Prawo fińskie nakłada dalsze ograniczenie kabotażu do dziesięciu operacji w okresie trzech miesięcy. Zdaniem Komisji to dalsze ograniczenie nie jest uzasadnione. Ponadto na mocy prawa UE każda operacja przewozu kabotażowego może obejmować kilka punktów załadunku i rozładunku. Jednakże zgodnie z prawem fińskim każdy rozładunek odpowiada jednej operacji kabotażowej. Zdaniem Komisji to ograniczenie również nie jest uzasadnione. Skierowane do Finlandii wezwanie ma formę uzasadnionej opinii. Finlandia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na pismo Komisji. Jeżeli jej odpowiedź okaże się niezadowalająca, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: Jakub Adamowicz – tel.: +32 229 50195)

 

Transport: Komisja wzywa ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO do stosowania przepisów UE w sprawie praw jazdy

Komisja Europejska zwraca się do Zjednoczonego Królestwa o pełną transpozycję przepisów UE dotyczących praw jazdy (dyrektywa 2006/126/WE). Przepisy te wprowadzają obowiązek poddawania kierowców samochodów ciężarowych i autobusów (kategorie C1, C1E, CE, D1, D1E, D i DE) właściwym kontrolom w odniesieniu do minimalnych wymogów zdrowotnych w momencie odnawiania prawa jazdy zamiast stosowania wyłącznie formularzy samooceny. Te zaktualizowane przepisy dotyczące praw jazdy między innymi wzmacniają wymagania dotyczące kontroli kondycji zdrowotnej kierowców samochodów ciężarowych i autobusów. Nowe przepisy pomogą ograniczyć możliwości oszustw, zagwarantują swobodny przepływ kierowców w UE i zwiększą bezpieczeństwo na europejskich drogach. Wezwanie ma formę uzasadnionej opinii. Zjednoczone Królestwo ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na pismo Komisji. Jeżeli jego odpowiedź okaże się niezadowalająca, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: Jakub Adamowicz – tel.: +32 229 50195)

 

3. Inne ważne decyzje

 

Usługi finansowe: Komisja Europejska wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko ŁOTWIE w odniesieniu do ograniczeń dla inwestorów w grunty rolne

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o wezwaniu Łotwy do przedstawienia swoich uwag dotyczących przepisów w zakresie nabywania gruntów rolnych. Łotewskie prawodawstwo zawiera szereg przepisów, które zgodnie z prawem UE można uznać za ograniczenie swobodnego przepływu kapitału i swobody przedsiębiorczości. Ograniczenia tych podstawowych swobód traktatowych mogą być dopuszczalne na podstawie prawa UE, jeżeli ich celem jest ochrona nadrzędnego interesu publicznego; muszą być one jednak zgodne z zasadami niedyskryminacji i proporcjonalności. Państwa członkowskie mogą ustalać własne przepisy w celu promowania rozwoju obszarów wiejskich, zachowania społeczności wiejskich, utrzymywania gruntów do celów rolniczych i unikania presji spekulacyjnej w odniesieniu do cen gruntów, ale muszą one być zgodne z prawem UE.

(Dodatkowe informacje: IP/15/4877- Vanessa Mock – tel.: +32 225 61 94)

 

MEMO/15/4871

Zapytania od obywateli:


Side Bar